ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΝΑΝΗ

Ἀγαπητέ κ. Νάνη, εὐχαριστῶ γιά τήν νομοκανονική μελέτη σας, τήν ὁποία μοῦ ἀποστείλατε καί ἐδημοσιεύσατε, ἀλλά πολύ λυπᾶμαι, διότι μέ τά πολλά καί ποικίλα ποιμαντικά καί θεολογικά καθήκοντα, πού μέ βαρύνουν δέν δύναμαι, δέν ἔχω τόν χρόνον νά σᾶς ἀπαντήσω. Παρῆλθεν ἡ ἡμέρα καί δέν ἐξετέλεσα τά βασικά μου καθήκοντα. Τό καθημερινό βιβλικό ἀνάγνωσμα δέν τό ἐμελέτησα, οὐτε τό πατερικό,τό σημερινό συναξάρι δέν τό ἐδιάβασα, ἀπόδειπνο καί κομποσχοῖνι δέν ἔχω κάνει ἀκόμη. Τήν Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο μέχρι τό μέσον μόνο τήν ἐτέλεσα, τό δέ κύριό μου διακόνημα, τό ἑρμηνευτικό, ἐδῶ καί μερικές μέρες, μ᾽ αὐτό τό λεγόμενο «Οὐκρανικό», δέν τό προχώρησα. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ προϊστάμενός μου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, μέ ἐκάλεσε καί μοῦ ἔκανε παρατήρηση ὅτι ἀργοπορεῖ τό ἔργο πού μοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία, τήν ἑρμηνεία τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τώρα δέ, ἄν καί κατάκοπος ἀπό τἀ ποιμαντικά τῆς ἡμέρας διακονήματα, πρέπει νά ἑτοιμάσω καί τό αὐριανό πανεπιστημιακό μου μάθημα διά τούς φοιτητάς τῶν Ἀθηνῶν. Δέν ἔχω λοιπόν, κ. Νάνη, τόν χρόνο γιά ἀπάντηση στήν ἀπάντησή σας, διότι – ξέχασα – εἶναι καί τά ἄλλα καθήκοντά μου ὡς πνευματικοῦ πατρός, νά ἐπικοινωνήσω μέ ψυχές γιά τά διάφορα θέματά τους, τά ὀποῖα μοῦ ἔχουν ἐμπιστευθεῖ. Καί ὅλα αὐτά μέ προχωρημένο νόσημα καρδιᾶς, διά τό ὁποῖον οἱ θεράποντες ἰατροί μοῦ συνιστοῦν ἠρεμία καί ὄχι σύγχυση καί κόπωση.

Συγγνώμην, κ. Νάνη, πιεζόμενος ἀπό τά παραπάνω, λέγω ὅτι καί αὐτή τήν ἀπάντησή σας φευγαλέα καί ὄχι ἐπισταμένως τήν ἀνέγνωσα. Ἀλλά καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ διά τόν κόπο σας καί τήν καλωσύνη σας νά μοῦ τήν ἀποστείλετε. Ἐγώ, ἀγαπητέ συνάδελφε, διετύπωσα γιά τό λεγόμενο Οὐκρανικόν μία γνώμη ἐπί τοῦ θέματος, αὐτήν τήν γνώμη, τήν ὁποία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ πλεῖστοι τῶν Ἱεραρχῶν διετύπωσαν. Νομίζω ὅτι εὖ καί καλῶς ἔχω τό δικαίωμα αὐτό. Θέλοντας δέ νά πῶ, ἐπί τεθέντος ἐρωτήματος κατά τήν ὁμιλία μου στά «Δημήτρια» Μπραχαμίου, ὅτι πάντοτε συμβαίνουν παραβάσεις Ἱερῶν Κονόνων, ἔτσι πρόχειρα, στόν προφορικό μου λόγο ἀναφέρθηκα στήν πλέον ἐκλεκτή ἐκκλησιαστική κατάσταση, τήν ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Α´, καί εἶπα ὅτι καί γιά τήν κατάσταση αὐτή ἀκόμη ὁ πολύς π. Ἐπιφάνιος εἶπε ὅτι «τσουβαλιάστηκαν οἱ κανόνες…» καί τά παρακάτω. Μάρτυς μου ὁ Θεός, τόν Ὁποῖο ἀγαπῶ καί λατρεύω καί διακονῶ μέ τά πολλά μου ὅμως λάθη, μάρτυς μου ὁ Θεός, λέγω, ὅτι πραγματικά ὁ π. Ἐπιφάνιος μοῦ εἶπε αὐτήν τήν φράση, ἀκριβῶς – ἀκριβέστατα ὅπως τήν ἀνέφερα στήν προηγούμενή μου πρός σᾶς ἀπάντηση. Ἑπομένως, ἀγαπητέ κ. Νάνη, μήν ἀπαντᾶτε εἰς ἐμέ τά ὅσα γράφετε, διότι δέν τήν εἶπα ἐγώ τήν ἔκφραση αὐτή, ἀλλά ὁ π. Ἐπιφάνιος. Ἄν δέ ζητᾶτε νά σᾶς πῶ τήν δική μου γνώμη ἐπί τοῦ θέματος, μέ πολλή εἰλικρίνεια σᾶς λέγω ὅτι ἐγώ δέχομαι, παραδέχομαι καί πιστεύω τά ὅσα ἀκριβῶς γράφετε. Δηλαδή, μπορεῖ νά μήν εἶναι ἀκριβῶς νόμιμη ἡ Ἀριστίνδην Σύνοδος, ἀλλά γιά τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, κατ᾽ οἰκονομίαν, γίνονται μερικά πράγματα δεκτά καί ἐπιτρεπτά. Καί ἐπειδή γνωρίζω τόν π. Αὐγουστῖνο (εἶμαι κουρά του εἰς μοναχόν καί χειροτονία εἰς διάκονον) καί ἔμεινα μία δεκαετία πλησίον του, ἀπό ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία ὁ Μακαριστός Γέροντας, ἄν καί ἔβλεπε καί αὐτός (καί ὄχι μόνο ὀ π. Ἐπιφάνιος) κάποιες παραβάσεις, ὅμως, βλέποντας καί ὅτι τά πράγματα στήν Ἐκκλησία δέν πηγαίνουν καλά καί ἐλπίζοντας εἰς μία βελτίωση τῶν πραγμάτων, διά τήν ὁποίαν ὁ ἴδιος εἶχε ἐργαστεῖ πρό ἐτῶν, ἐδέχθη μίαν μικρά παράβαση κανόνων (αὐτό πού ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶπε «τουβάλιασμα»), γιά νά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες. Αὐτή εἶναι ἡ πίστις μου ἐπί τοῦ θέματος καί ἀσφαλῶς καί ἡ ἐκλογή τοῦ Ἱερωνύμου (Α´) καί αἱ γενόμεναι ἀπ᾽ αὐτόν χειροτονίαι ἦταν νόμιμαι καί ἦλθε πράγματι δι᾽ αὐτῶν μία πνευματική ἀναγέννηση. Διότι οἱ ἐκλεγέντες ἐπί Ἱερωνύμου ἐπίσκοποι ἦταν περισσότερο ἀπό ἄριστοι. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἀναφερόμενος στήν ὁμιλία μου εἰς τά «Δημήτρια» περί τοῦ «Οὐκρανικοῦ» καί λέγοντάς μου μερικοί περί παραβάσεων Κανόνων ἐγώ, ἔτσι πρόχειρα, θυμήθηκα τόν λόγο τοῦ π. Ἐπιφανίου πού καί στήν καλυτέρα ἐκλησιαστική κατάσταση ἔγιναν παραβάσεις. Ἔτσι λοιπόν εἶπα τόν λόγον αὐτόν καί μήν κάνετε τόν κόπο καί σεῖς καί ἄλλοι νά μοῦ γράφετε πραγματεῖες διά θέματα τά ὁποῖα ἤδη δέχομαι καί πιστεύω, συμφωνοῦντες μαζί σας ἐπί τούτων.

Δέν ἔχω ἀντοχή, ἀγαπητέ κ. Νάνη, γιά περισσότερα, γιατί τώρα πρέπει νά πάρω καί τά βραδυνά μου φάρμακα τῆς καρδιᾶς, νά πῶ καί τά «πατερμά» μου, νά κάνω τήν ὑπόλοιπη Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί νά ἑτοιμάσω τό αὐριανό μου Πανεπιστημιακό μάθημα.

Σᾶς εὔχομαι τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σέ σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας.

Μέ τιμή καί εὐχές,
Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Παράκληση της Παναγίας στο Καλοχώρι από τον Μητρ. Λαρίσης

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Ο κορωνοϊός αποκάλυψε πως δεν είμαστε παντοδύναμοι»

Ζητήματα επικαιρότητας, όπως η επέλαση της πανδημίας αλλά και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, σχολιάζει στη “Ν.Κ.” ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. O Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος...

«Eἰς ἀσθενείας και θλίψεις» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Ἀπό τάς θερμότερας δεήσεις καί ἱκεσίας τῆς μικρᾶς παρακλήσεως εἶναι αἱ ἀναφερόμεναι εἰς ἀσθενείας καί θλίψεις. Εἶναι πολλῶν και διφόρων μορφῶν αἱ θλίψεις. Ἡ...

Τό Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (+ 11 Αὐγούστου)

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Πατρίδα τοῦ ὁσίου Νήφωνος ὑπῆρξε ἡ Πελοπόννη­σος (Μωριάς). Πιθανὴ χρονολογία τῆς γεννήσεώς του εἶναι τὸ 1418....

Η Ι.Μ. Κερκύρας για την λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος

Το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2020 έγινε σύσκεψη στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας, με τη παρουσία εκπροσώπων του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου...

Χωρίς λιτανεία και χορούς το Πανηγύρι της Παναγούλας εν Βανάτω της Ζακύνθου

Όπως συνεπάγεται από τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για την μη διασπορά του φονικού Κορονοϊού, με τις οποίες αναστέλλονται οι λιτανείες και οι πανηγύρεις καθ'...

Ομαδικές βαπτίσεις από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα των Αγίων ημερών του Δεκαπενταυγούστου, στο Φως που εκπέμπει η Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου...

Τά Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν

Mέ τά λόγια τῆς προσευχῆς πρός τήν Παναγία τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη ἂρχισε τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος κατά τήν τελετή...

Μερικά Σχόλια για τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εύβοια και τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής

του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη*   Όλοι μας προσευχόμαστε για την ανεύρεση των αγνοουμένων να είναι ζωντανοί. Προσευχόμαστε και αυτούς που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους....

Ο Μητρ. Χαλκίδος στην πληγείσα από την φονική θεομηνία γενέτειρα του

Από την αρχή των έντονων καιρικών φαινομένων, που πήραν στη συνέχεια ολέθρια τροπή για τις περιοχές του Ληλαντίου και των Μεσσαπίων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Κυριακή Θ’ Ματθαίου στην Μητρόπολη Κορίνθου

Στο Σούλι Κορινθίας και στον εκείσε Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου μετέβη ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος την Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020, όπου...

Αΐδιος ευγνωμοσύνη στον γνήσιο υπηρέτη του Χριστού και πιστό οικονόμο των Μυστηρίων του Θεού

Αΐδιος ευγνωμοσύνη στον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, τον γνήσιο υπηρέτη του Χριστού και πιστό οικονόμο των Μυστηρίων του Θεού   Στα πλαίσια των τιμητικών εκδηλώσεων,...

Εικονική περιήγηση στα Μοναστήρια της Πιερίας προσφέρει η Ι.Μ. Κίτρους

Ιδιαίτερα δυναμικά έχει μπει στο κομμάτι της ανάδειξης και  προώθησης του προσκυνηματικού τουρισμού στην Πιερία η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Ήδη η Ιερά...

Μεγάλη Παράκληση στο Σέλι

Την Κυριακή 9 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας χοροτάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στην ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας για τα νέα μέτρα στους Ιερούς Ναούς

Εγκύκλιο Σημείωμα (αριθ. Πρωτ. 509/2020) απέστειλε σή­με­ρα 10 Αυγούστου 2020, ο Σεβ. Μητροπο­λί­της Μεσσηνίας κ. Χρυσό­στο­­μος, προς άπαντας τους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς και τις...