Μέ λαμπρότητα ἑόρτασε τό Ρέθυμνο τούς Ἁγίους Τέσσερεις Νεομάρτυρες, Γεώργιο, Ἀγγελῆ, Μανουήλ καί Νικόλαο, οἱ οποῖοι ἔχυσαν τό αἷμα τους «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν» κατά τό ἔτος 1824, στό σημεῖο ὅπου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τους, στό κέντρο τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιά μία ἀκόμη φορά, ὑποδέχθηκε μέ πνευματική εὐφροσύνη τούς πολυάριθμους εὐλαβεῖς προσκυνητές τῶν Ἁγίων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Τούς Κληρικούς και τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ πού προσῆλθαν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Κρήτης, γιά νά συνεορτάσουν τή Μνήμη τῶν Τεσσάρων Παληκαριῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ ὁμοψυχία στάθηκαν ἀκλόνητοι ἀπένατι στά θέλγητρα καί τά φόβητρα τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς τους, ὑπερασπιζόμενοι τήν πνευματική τους ἐλευθερία καί τήν ἄρρηκτη σχέση τους μέ τόν ἀρχηγό τῆς σωτηρίας μας, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Καί ἐφέτος, τήν Πανήγυρη τῶν Ἁγίων μας τίμησαν ἐκλεκτοί Ἱεράρχες τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι, ἀνταποκρινόμενοι μέ φιλαδελφία στήν πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, λάμπρυναν μέ τήν εὐλογητική παρουσία τους τούς διήμερους ἑορτασμούς: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀνέων κ. Μακάριος καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Κατά τό Μέγα Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακή 27η Ὀκτωβρίου 2019, χοροστάτησε ὁ νεοχειροτονηθείς, μόλις κατά την προηγούμενη ἡμέρα, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Παρέστη καί ὁ ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία τους τούς Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση ὁ Ἐπίσκοπός μας προσεφώνησε τόν χοροστατοῦντα Θεοφιλ. κ. Πρόδρομο, διάδοχό του τόσο στήν Ἐπισκοπή Κνωσοῦ ὅσο καί στήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τό πρω­ΐ τῆς Δευτέρας 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2019 τελέστηκαν ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀνέων κ. Μακαρίου, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Θερμῶν κ. Δημητρίου καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου.

Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη­σαν ὁ Ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν καί Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης, ἐκ μέ­ρους τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως, ὁ Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ἀνδρέας Ξανθός καί οἱ το­πι­κές πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές.

Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Δευτέρας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ὁ μεθέορτος Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου, καί στή συ­νέ­χει­α ἡ Λι­τά­νευ­ση τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων. Στήν Ἱ­ε­ρά Λι­τα­νεί­α συμ­με­τεῖ­χαν, ἐκτός τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλό του, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Ἀθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.

Στή Λι­τά­νευ­ση ἔ­λα­βαν μέ­ρος οἱ Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας, τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τοῦ 547 Α/Μ Τάγματος Πε­ζι­κοῦ, ἡ Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, οἱ Ἐ­θε­λόν­τρι­ες καί οἱ Σα­μα­ρεῖ­τες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ, οἱ Πρόσκοποι καί ἀ­πό τούς Πα­ρα­δο­σι­α­κούς Συλ­λό­γους τό Λύ­κει­ο τῶν Ἑλ­λη­νί­δων, τά «ΠΥΡ­ΡΙ­ΧΙ­Α ΔΡΩ­ΜΕ­ΝΑ», οἱ «ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ» καί ὁ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ».

Κατακλείοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου, τό Στρατό, τήν Ἀστυνομία, τούς φορεῖς καί τούς συλλόγους, τόν εὐγενῆ καί φιλόχριστο λαό, καί γενικά σέ ὅλους ὅσοι μέ τήν παρουσία τους, ἀλλά καί μέ τόν κόπο τῆς ἀγάπης τους, συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Φωτογραφίες: Δημήτριος Πολιτάκης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.