Μέ λαμπρότητα ἑόρτασε τό Ρέθυμνο τούς Ἁγίους Τέσσερεις Νεομάρτυρες, Γεώργιο, Ἀγγελῆ, Μανουήλ καί Νικόλαο, οἱ οποῖοι ἔχυσαν τό αἷμα τους «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν» κατά τό ἔτος 1824, στό σημεῖο ὅπου βρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τους, στό κέντρο τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιά μία ἀκόμη φορά, ὑποδέχθηκε μέ πνευματική εὐφροσύνη τούς πολυάριθμους εὐλαβεῖς προσκυνητές τῶν Ἁγίων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Τούς Κληρικούς και τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ πού προσῆλθαν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Κρήτης, γιά νά συνεορτάσουν τή Μνήμη τῶν Τεσσάρων Παληκαριῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι μέ ὁμοψυχία στάθηκαν ἀκλόνητοι ἀπένατι στά θέλγητρα καί τά φόβητρα τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς τους, ὑπερασπιζόμενοι τήν πνευματική τους ἐλευθερία καί τήν ἄρρηκτη σχέση τους μέ τόν ἀρχηγό τῆς σωτηρίας μας, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Καί ἐφέτος, τήν Πανήγυρη τῶν Ἁγίων μας τίμησαν ἐκλεκτοί Ἱεράρχες τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι, ἀνταποκρινόμενοι μέ φιλαδελφία στήν πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, λάμπρυναν μέ τήν εὐλογητική παρουσία τους τούς διήμερους ἑορτασμούς: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀνέων κ. Μακάριος καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Κατά τό Μέγα Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακή 27η Ὀκτωβρίου 2019, χοροστάτησε ὁ νεοχειροτονηθείς, μόλις κατά την προηγούμενη ἡμέρα, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ κ. Πρόδρομος, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Παρέστη καί ὁ ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία τους τούς Ἀρχιερεῖς, τούς Κληρικούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση ὁ Ἐπίσκοπός μας προσεφώνησε τόν χοροστατοῦντα Θεοφιλ. κ. Πρόδρομο, διάδοχό του τόσο στήν Ἐπισκοπή Κνωσοῦ ὅσο καί στήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Τό πρω­ΐ τῆς Δευτέρας 28ης Ὀ­κτω­βρί­ου 2019 τελέστηκαν ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀνέων κ. Μακαρίου, τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Θερμῶν κ. Δημητρίου καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου.

Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη­σαν ὁ Ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν καί Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης, ἐκ μέ­ρους τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως, ὁ Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ἀνδρέας Ξανθός καί οἱ το­πι­κές πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές.

Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Δευτέρας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ὁ μεθέορτος Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου, καί στή συ­νέ­χει­α ἡ Λι­τά­νευ­ση τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων. Στήν Ἱ­ε­ρά Λι­τα­νεί­α συμ­με­τεῖ­χαν, ἐκτός τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλό του, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Ἀθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων.

Στή Λι­τά­νευ­ση ἔ­λα­βαν μέ­ρος οἱ Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας, τι­μη­τι­κό Ἄ­γη­μα τοῦ 547 Α/Μ Τάγματος Πε­ζι­κοῦ, ἡ Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου, οἱ Ἐ­θε­λόν­τρι­ες καί οἱ Σα­μα­ρεῖ­τες τοῦ Ἑλ­λη­νι­κοῦ Ἐ­ρυ­θροῦ Σταυ­ροῦ, οἱ Πρόσκοποι καί ἀ­πό τούς Πα­ρα­δο­σι­α­κούς Συλ­λό­γους τό Λύ­κει­ο τῶν Ἑλ­λη­νί­δων, τά «ΠΥΡ­ΡΙ­ΧΙ­Α ΔΡΩ­ΜΕ­ΝΑ», οἱ «ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ» καί ὁ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ».

Κατακλείοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου, τό Στρατό, τήν Ἀστυνομία, τούς φορεῖς καί τούς συλλόγους, τόν εὐγενῆ καί φιλόχριστο λαό, καί γενικά σέ ὅλους ὅσοι μέ τήν παρουσία τους, ἀλλά καί μέ τόν κόπο τῆς ἀγάπης τους, συμμετεῖχαν στόν ἑορτασμό τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Φωτογραφίες: Δημήτριος Πολιτάκης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτή Ανακομιδής των Λειψάνων της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας

Η νεοφανής Οσία Σοφία της Κλεισούρας αποτελεί κόσμημα και καύχημα, όχι μόνο της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρης της Ορθοδοξίας. Γι’...
video

Ο Μητρ. Ρεθύμνης για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας

Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου στον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη και στο ραδιοσταθμό του Ρεθύμνου TEAM FM, που παραχωρήθηκε την...

Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στη Βέροια

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του...

Άγιος Προκόπιος ο Μεγαλομάρτυς Αθλητής του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η εποχή των διωγμών των πρωτοχριστιανικών χρόνων είναι η πλέον ηρωική περίοδος της Εκκλησία μας, η οποία ανέδειξε μέγα...

Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του

Άπό την Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας γίνεται γνωστό ότι ό Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης αυτής κ. Νικόδημος δεν θά εορτάσει οΰτε θά δεχθεί επισκέψεις στά εφετινά όνομαστήριά...

Τελετές Λήξης των Κατηχητικών Συνάξεων της Ι.Μ. Κίτρους

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν σε πολλές Ενορίες της Πιερίας τελετές λήξεις των Κατηχητικών Συνάξεων παιδιών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου-Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και...

Η εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Μπούρτζι

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Νεκτάριο Ευγενικό και τον Διάκ. Ευγένιο Τσάλλα, προσήλθε στον...

Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μητροπολίτου Φιλίππων κυρού Προκοπίου

Τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετέβη στό χωριό Βουνός τῆς Χίου,...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Μητρ. Κορίνθου στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα. Κατά την διάρκεια της επισκέψεως,...

Οι Ιερείς της Καβάλας δεν ξέχασαν τον Δεσπότη τους…

Στην επέτειο μνήμη του αγίου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, και με την προτροπή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, τελέσθηκε στο...

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Αγία Σοφία

Τήν Τετάρτην, 8ην /24ην Ἰουλίου 2020, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέβη εἰς τήν κάτωθι δήλωσιν ὑπέρ διατηρήσεως τοῦ Καθεστῶτος τῆς...

Οφειλόμενη πράξη προς τον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Νικόλαο

Του Ιωάννου Π. Βιδάλη* Στο Ευαγγέλιο του Μαθητή της αγάπης διαβάζουμε: «ταύτα λελάληκα υμίν ίνα εν εμοί ειρήνην έχητε, εν τω κόσμω θλίψιν έξετε· αλλά...

Συνέρχεται αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συνέρχεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 163ης Συνοδικής Περιόδου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα...

Διακοπή της δημόσιας λατρείας στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Βικτώρια

Η συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην περιοχή της Μελβούρνης και ευρύτερα της Βικτώρια, κατέστησε αναγκαία τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση...

Η εορτή της Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στην ιστορική Δημητσάνα

Μέ ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς στήν ἱστορική Δημητσάνα στίς 6 καί 7 Ἰουλίου. Ἄν καί τά ἀναγκαῖα μέτρα ἀπό τίς Ὑγειονομικές...