Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πε Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ.  Ἱ­ε­ρώ­νυ­με, σε­πτέ Προ­κα­θή­με­νε τοῦ  ἱ­ε­ροῦ  Συν­θρό­νου τῆς κα­θ’ Ἑλ­λά­δα  ἁ­γι­ω­τά­της τοῦ  Χρι­στοῦ  Ἐκ­κλη­σί­ας,

– Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε Μη­τρο­πο­λί­τα  ἀ­πό  Κα­λα­βρύ­των καί  Αἰ­γι­α­λεί­ας

κ. Ἀμ­βρό­σι­ε,

– Σε­βα­σμι­ο­πό­θη­τε τῶν  Ἱ­ε­ραρ­χῶν χο­ρεί­α,

– Τί­μιον πρε­σβυ­τέ­ριον, Χρι­στοῦ δι­α­κο­νί­α, Ὁ­σι­ώ­τα­τες Μο­να­χές, Ἀ­ξι­ό­τι­μοι ἐκ­πρό­σω­ποι τῶν πο­λι­τι­κῶν, αὐ­το­δι­οι­κη­τι­κῶν, στρα­τι­ω­τι­κῶν καί λοι­πῶν ἀρ­χῶν καί ἐ­ξου­σι­ῶν,

– Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι κ. κα­θη­γη­ταί,

– Λα­έ τοῦ Κυ­ρί­ου εὐ­λο­γη­μέ­νε.

  «Τίς εἰ­μί ἐ­γώ, Κύ­ρι­έ μου καί τίς ὁ οἶ­κος μου, ὅ­τι ἠ­γά­πη­σάς με ἕως τού­των;» (Β΄ Βα­σι­λει­ῶν 7,18)

Πε­ρί­φρον­τις καί πε­ρι­δε­ής στέ­κο­μαι ἐ­νώ­πιόν Σας, τι­μι­ω­τά­τη ὁμή­γυ­ρις, ἰ­χνη­λα­τῶν μέ φό­βον, ἀ­πο­ρί­αν καί θάμ­βος τά πε­ρί ἐ­μέ σή­με­ρον, ἐν Ἐκ­κλη­σί­ᾳ πλη­θού­σῃ, τε­λού­με­να τοῦ Θε­οῦ μυ­στή­ρια, ἐ­πα­να­λαμ­βά­νων ἐκ καρ­δί­ας συν­τε­τρι­μέ­νης καί δι­α­πο­ρού­σης τά τοῦ θεί­ου Χρυ­σο­στό­μου λό­για: «Ἆ­ρα ἀ­λη­θῆ τά συμ­βάν­τα πε­ρί ἡ­μᾶς; Καί γέ­γο­νεν ὄν­τως τά γε­γε­νη­μέ­να, καί οὐκ ἐ­ξη­πα­τή­με­θα; Οὐ­δέ νύξ τά πα­ρόν­τα καί ὄ­ναρ, ἀλ­λ’­ ἡ­μέ­ρα ὄν­τως ἐ­στί καί ἐ­γρη­γο­ροῦ­μεν ἅ­παν­τες; Και τίς ἄν ταῦ­τα πι­στεύ­σει­εν, ὅ­τι ἡ­μέ­ρας οὔ­σης, νη­φόν­των ἀν­θρώ­πων και ἐ­γρη­γο­ρό­των, μει­ρα­κί­σκος εὐ­τε­λής καί ἀ­περ­ρι­μέ­νος πρός ὕψος ἀρ­χῆς ἀ­νη­νέ­χθη το­σοῦ­τον;» (Ἰ. Χρυ­σο­στό­μου, Ὅ­τε πρε­σβύ­τε­ρος προ­ε­χει­ρί­σθη….)

Ταῦ­τα καί τοια­ῦτα, ἐν φό­βῳ καί  τρό­μῳ, δι­α­λο­γι­ζό­με­νος πα­ρί­στα­μαι σή­με­ρον ἐ­νώ­πιόν σας ὑ­πα­κού­ων, εἰς τήν φω­νήν τοῦ Κυ­ρί­ου μου, τοῦ κα­λέ­σαν­τός με εἰς τοῦ­το τό ὑ­περ­μέ­γι­στον ἐκ­κλη­σι­α­στι­κόν λει­τούρ­γη­μα, τῆς πα­να­γί­ας δη­λο­νό­τι Ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νης, νο­ου­μέ­νης κα­τά τόν θεῖ­ον Συ­με­ών Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πον Θεσ­σα­λο­νί­κης «ὡς δῶ­ρον ἴ­διον καί μό­νον ἔρ­γον Θε­οῦ». Με­τά δέ­ους πολ­λοῦ ἐ­νω­τί­ζο­μαι τῆς θεί­ας ἐ­κεί­νης ἐκ­φαν­το­ρι­κῆς φω­νῆς λε­γού­σης τό «ἀ­νά­βα ὧ­δε», εἴ­σελ­θε εἰς τόν γνό­φον τῆς θε­ο­πτί­ας,  πο­ρεύ­ου πρός  τήν ἄρ­ρη­τον φω­το­χυ­σί­αν τῆς Πεν­τη­κο­στῆς,  ἐ­πεί «πρός τό φῶς ὁ­δη­γεῖ ὁ ἀρ­χι­ε­ρεύς, ἐκ­μι­μού­με­νος Χρι­στόν τό φῶς τοῦ κό­σμου….καί πρός αὐ­τόν ἄ­γει τούς ἑ­πο­μέ­νους αὐ­τῷ». Ἡ φω­τι­στι­κή καί τε­λει­ω­τι­κή τά­ξις τῶν ἁγί­ων Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων, «τό δυ­σα­νά­βα­τον  τοῦ­το  ὕ­ψος»  συ­νι­στᾶ τό τε­λει­ό­τε­ρον δῶ­ρον τοῦ Θε­οῦ εἰς τήν Ἐκ­κλη­σί­αν Του καί τόν κό­σμον ἅπαν­τα. Ἐκ τῆς πα­να­γί­ας Ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νης «πᾶν δώ­ρη­μα ἡ­μῖν καί φω­τι­σμός κα­τα­πέμ­πε­ται, καί θε­μέ­λιος αὕ­τη καί ἀρ­χή καί πη­γή δε τῆς εὐ­σε­βεί­ας ἐ­στί καί ρί­ζα.» (Συ­με­ών Θεσ­σα­λο­νί­κης).  Θρό­νος Ἀ­πο­στο­λι­κός  ηὐ­πρέ­πι­σται ἐ­νώ­πιόν μου σή­με­ρον, θρό­νος Γεθ­ση­μα­νεί­ου ἀ­γω­νί­ας, Σταυ­ροῦ, θυ­σί­ας ἀλ­λά καί Ἀνα­στά­σε­ως, κα­τά­στι­κτος μέν τοῖς μό­λω­ψι ἀλ­λά καί παν­σθε­νουρ­γός, θρό­νος ὑ­ψί­στης εὐ­θύ­νης ἀλ­λά καί ὑ­περ­βαλ­λού­σης τι­μῆς, κα­θώς «καί τάς κλεῖς  διά τοῦ Πέ­τρου τοῖς ἀρ­χι­ε­ρεῦ­σι ὁ Χρι­στός ἐ­χα­ρί­σα­το».

Ὁ Ἀρ­χι­ε­ρεύς , ὡς ἔμ­ψυ­χος εἰ­κών τοῦ Θε­οῦ, (ἅ­γιος Νι­κό­δη­μος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της), ὡς ἄγ­γε­λος Θε­οῦ, εἶ­ναι ἡ πη­γή παν­τός ἀγα­θοῦ καί πά­σης εὐ­λο­γί­ας κα­θώς «τά πάν­τα δι­’ ­αὐ­τοῦ τά τῆς Ἐ­κλη­σί­ας τε­λεῖ­ται» (Συ­με­ών Θεσ­σα­λο­νί­κης). Ἀλ­λά καί δοῦ­λος εἶ­ναι ὁ Ἐ­πί­σκο­πος, δι­ά­κο­νος καί ὑ­πη­ρέ­της Ἰ­η­σοῦ  Χρι­στοῦ, ὄρ­γα­νον τῆς θείας χά­ρι­τος, κι­θάρα με­λω­δική τοῦ πα­να­γίου  Πνεύ­μα­τος, ποι­μήν, κη­δε­μών καί προ­στά­της τῶν ἀρ­νίων τοῦ Χρι­στοῦ, «ἀ­νά­δο­χος τῶν ὑπ’ αὐ­τοῦ ποι­μαι­νο­μέ­νων ψυ­χῶν»  φύ­λαξ, ὁ­δη­γός , «σι­το­δό­τις πνευ­μα­τι­κός», δι­δά­σκα­λος, ἰ­α­τρός,  ἐρ­γά­της  τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί «κα­λός οἰ­κο­νό­μος τῆς ποι­κί­λης χά­ρι­τος τοῦ Θεοῦ». (Α’ Πετ. 4,10). Μέσα στήν ἀ­νε­ξι­χνί­α­στον παν­σο­φίαν καί παν­το­δυ­να­μίαν Του ὁ  παν­το­κρά­τωρ Θε­ός ἠ­θέ­λη­σε μέ­σα ἀ­πό τήν ἀ­σθέ­νεια καί τήν εὐ­τέ­λεια «τοῦ ὀ­στρα­κί­νου σκεύ­ους» (Β΄Κορ. 4,7) τοῦ ἀν­θρω­πί­νου πλά­σμα­τος νά ὑ­πη­ρε­τοῦν­ται διά τῆς πα­νι­έ­ρου Ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νης οὐ­ρά­νι­ες ἀ­ξί­ες καί ποι­ό­τη­τες καί ἀ­θά­να­τες ψυ­χές, ὑ­πέρ τῶν ὁ­ποί­ων  ὁ μό­νος Κύ­ριος καί Ποι­μήν ἀ­λη­θής καί Δε­σπό­της τοῦ παν­τός ἐ­νην­θρώ­πι­σε, «ἀ­πέ­θα­νεν καί ἀ­νέ­στη». «Ὤ βά­θος πλού­του καί σο­φί­ας καί γνώ­σε­ως Θε­οῦ! ὡς ἀ­νε­ξε­ρεύ­νη­τα τά κρί­μα­τα αὐ­τοῦ καί ἀ­νε­ξι­χνί­α­στοι αἱ ὁ­δοί αὐ­τοῦ !» (Ρωμ.11,33)

Διά τοῦ­το σή­με­ρον, Πα­νά­γι­ε Κύ­ρι­ε καί Δέ­σπο­τα τῆς ζω­ῆς μου «κα­γώ ὁ ἁ­μαρ­τω­λός καί ἀ­νά­ξιος δοῦ­λος Σου τά  με­γα­λεῖ­α τῶν θαυ­μά­των Σου ἐκ­δι­η­γού­με­νος, συ­νε­χό­με­νος φό­βῳ, ἐν κα­τα­νύ­ξει  με­τά τοῦ θεί­ου Ἱ­ε­ράρ­χου τῆς με­γα­λω­νύ­μου Θεσ­σα­λο­νί­κης Συ­με­ώ­νος, βο­ῶ Σοι» : «Βα­βαί τοῦ μυ­στη­ρί­ου! τήν τοῦ Θε­οῦ ἐ­ξου­σί­αν καί δύ­να­μιν ἄν­θρω­πος λαμ­βά­νει καί εἰς θρό­νον αὐ­τοῦ τοῦ Θε­οῦ κα­τα­ξι­οῦ­σθαι  κα­θῆ­σθαι. Ὤ τοῦ θαύ­μα­τος !» (Συ­με­ών Θεσ­σα­λο­νί­κης, Δι­ά­λο­γος, κεφ. ΣΖ,PG 155,420A).  Ἡ  θε­ο­τί­μη­τος ἱ­ε­ρω­σύ­νη ὡς μυ­στή­ριον μέ­γα ἀ­παι­τεῖ πί­στιν ἀκλό­νη­τον, εὐ­λά­βειαν, τα­πεί­νω­σιν καί σε­μνό­τη­τα. Ὡς κρι­τή­ριον καί ποι­ό­τη­τα ζω­ῆς ζη­τεῖ κα­θα­ρό­τη­τα, ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κόν ἤθος καί φό­βον Θε­οῦ. Ὡς μαρ­τύ­ριον προϋ­πο­θέ­τει ἡ­ρω­ϊ­σμόν, αὐ­τα­πάρ­νη­σιν καί γεν­ναι­ό­τη­τα. Ὡς δι­α­κο­νί­α ἀ­με­τά­πτω­τον ἀγά­πην καί θυ­σι­α­στι­κόν φρό­νη­μα. Ἀ­λη­θῶς δέν γνω­ρί­ζω τί ἀπό ὅ­λα αὐ­τά δι­α­θέ­τω… Πι­θα­νόν τί­πο­τα! Ὅ­μως, ὁ­μο­λο­γῶ τήν ἁ­γνήν δι­ά­θε­σίν μου, τήν εἰ­λι­κρι­νῆ πρό­θε­σιν καί τήν ἀ­νι­δι­ο­τε­λήν μου προ­αί­ρε­σιν καί ἀ­πό­φα­σιν νά ἐρ­γα­σθῶ «ὅ­ση μοι δύ­να­μις», ἕ­ως τῆς ἐ­σχά­της μου ἀ­να­πνο­ῆς γιά τήν ἀ­γά­πην Σου Κύ­ρι­ε. Σέ ἀ­κού­ω καί πά­λιν σή­με­ρον, ἰ­δί­ως σή­με­ρον, νά μέ ἐ­ρω­τᾶς τό τρί­τον, καρ­δι­ο­γνῶ­στα Σω­τῆρ μου, ἐ­άν Σέ ἀ­γα­πῶ. Καί ἐγώ ὁ κε­χρια­ῖος δού­λος Σοῦ ἀ­παν­τῶ, ὅ­τι, ἄν καί ἀ­νά­ξιος τῆς δι­κῆς Σου με­γα­λω­νύ­μου ἀ­γά­πης, ἀ­πό τῆς πρώ­της νε­ό­τη­τός μου  μέ ὅ­λην τήν δύ­να­μιν τῆς ψυ­χῆς μου σέ ἀ­γα­πῶ.

Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Πά­τερ,

Ἐ­πι­τρέ­ψα­τέ μοι, τήν ἱ­ε­ράν  ταύ­την ὥ­ραν, νά συν­τά­μω τόν  πτω­χόν μου λό­γον , ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­δυ­να­τί­ζει ἔ­τι μᾶλ­λον ἐκ­φε­ρό­με­νος ἐ­νώ­πιον σε­πτῶν καί πο­λι­ῶν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων ἐ­χόν­των λι­πα­ράν θε­ο­λο­γι­κήν παι­δεί­αν καί ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κήν ἐμ­πει­ρί­αν δα­ψι­λε­στά­την καί νά πε­ρι­ο­ρι­σθῶ εἰς τό νά κα­τα­θέ­σω λό­γους εὐ­γνω­μο­σύ­νης καί εὐ­χα­ρι­στί­ας.

Τήν ἄ­πει­ρον εὐ­γνω­μο­σύ­νην,  δου­λι­κήν προ­σκύ­νη­σιν καί ὑ­πο­τα­γήν κα­τα­θέ­τω δο­ξο­λο­γι­κῶς πρός τόν ἐν Τριά­δι προ­σκυ­νού­με­νον Θε­όν, τῶν ἀνελ­πί­στων καί τῶν θαυ­μα­σί­ων Θε­όν, τόν ἀ­ξι­ώ­σαν­τά με τοια­ύτης εὐ­λο­γί­ας, τι­μῆς καί χά­ρι­τος. Τό  καρ­δι­ο­στά­λα­κτον δά­κρυ­ον τῆς εὐ­χα­ρι­στί­ας καί τῆς ἀ­πεί­ρου εὐ­γνω­μο­σύ­νης μου ἀ­κο­λού­θως ἐμ­πι­στεύ­ο­μαι υἱ­ο­πρε­πῶς εἰς τε τήν Ὑ­πε­ρα­γί­αν Θε­ο­τό­κον, τήν Με­γα­λο­σπη­λαι­ώ­τισ­σαν, τήν προ­στά­τι­δα τῆς Μο­νῆς τῆς με­τα­νοί­ας μου καί τήν φι­λό­στορ­γον μη­τέ­ρα τῆς ζω­ῆς μου, καί εἰς πάν­τας τούς ἁ­γί­ους τούς πε­ρι­σκέ­πον­τάς με διά τῶν θε­ο­δέ­κτων εὐ­χῶν των.

Εὐ­γνω­μο­σύ­νην καί εὐ­χα­ρι­στί­ας ὀ­φεί­λω πρός ἅ­παν­τας τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Ἀρ­χι­ε­ρεῖς, τούς συγ­κρο­τοῦν­τας τήν Ἱ­ε­ράν Σύ­νο­δον τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, πού ἐ­πέ­βλε­ψαν μέ ἀ­γά­πην καί στορ­γήν πρός τήν ἀ­να­ξι­ό­τη­τά μου καί μέ ἀ­νέ­δει­ξαν, μέ τήν τι­μί­αν καί θε­ο­κί­νη­τον ψῆ­φον τους, Ἐπί­σκο­πον καί Μη­τρο­πο­λί­την τῆς θε­ο­σώ­στου, ἱστο­ρι­κῆς καί πα­νεν­δό­ξου  Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λεί­ας εἰς δι­α­δο­χήν μά­λι­στα τοῦ γεν­ναι­ό­φρο­νος ὁ­μο­λο­γη­τοῦ καί ἀ­γω­νι­στοῦ πο­λυ­σε­βά­στου προ­κα­τό­χου καί Γέ­ρον­τός μου, Μη­τρο­πο­λί­του κ. Ἀμ­βρο­σί­ου.

Ἐ­πι­θυ­μῶ, ὅ­μως, Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε, νά στρα­φῶ τήν ὥ­ραν ταύ­την τήν ἱ­ε­ράν , πρω­τί­στως πρός τό σε­πτόν πρό­σω­πόν Σας ὡς πρός πα­τέ­ρα ἀ­γα­θόν καί νά Σᾶς ἐκ­φρά­σω τήν  ὁ­λο­κάρ­διον εὐ­γνω­μο­σύ­νην μου. Κα­τα­φι­λῶ μέ βα­θύ­τα­τον σε­βα­σμόν καί ἀφο­σί­ω­σιν τήν χα­ρι­τό­βρυ­τον δε­ξιάν Σας, «τήν ἡ­γι­α­σμέ­νην καί κε­χα­ρι­τω­μέ­νην καί τό με­τα­δο­τι­κόν τῆς θεί­ας χά­ρι­τος ἔχου­σαν.. καί χα­ρι­σμά­των πα­ρε­κτι­κήν». Σᾶς εὐ­γνω­μο­νῶ ὄ­χι μό­νον δι­ό­τι διά τῶν τι­μί­ων χει­ρῶν Σας ἐν­τός ὀ­λί­γου θά λά­βω τήν τρι­σμέ­γι­στον χά­ριν τῆς Ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νης, ἀλ­λά καί δι’ ὅ­λα τά ἀ­γα­θά καί λί­αν δι­δα­κτι­κά πού ἐ­πί δω­δε­κα­ε­τί­αν ἔ­μα­θον πλη­σί­ον Σας  ἀ­πό τῆς πο­λυ­ευ­θύ­νου θέ­σε­ως τοῦ Γραμ­μα­τέ­ως τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, πού ἡ ἀ­γά­πη Σας μοῦ ἐ­νε­πι­στεύ­θη. Ἡ σύ­νε­σις, ἡ λι­πα­ρά γνῶ­σις τῶν πο­λυ­πλό­κων ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν πραγ­μά­των, ἡ βα­θιά πί­στις, ἡ ὀ­ξυ­δέρ­κεια, ἡ δι­ο­ρα­τι­κό­της καί ἡ σω­φρο­σύ­νη πού Σᾶς χα­ρα­κτη­ρί­ζουν ἀ­πο­τε­λοῦν σπου­δαί­α ἐ­χέγ­γυ­α ἀ­σφα­λοῦς πη­δα­λι­ου­χί­ας τοῦ σκά­φους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος «ἐν και­ρῷ χει­μῶ­νος βα­ρυ­τά­του». Ὅ­λα ὅ­σα ἐ­δι­δά­χθην πλη­σί­ον σας ὅ­λα αὐ­τά τά χρό­νια θά ἀ­πο­τε­λοῦν δι’ ἐ­μέ πο­λύ­τι­μα πνευ­μα­τι­κά ἐ­φό­δια διά τήν τα­πει­νήν ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κήν καί ποι­μαν­το­ρι­κήν δι­α­κο­νί­αν μου  εἰς τόν  Ἀμ­πε­λώ­να τοῦ Κυ­ρί­ου μας. Ὁ Ἅγιος Θε­ός εὔ­χο­μαι νά Σᾶς χα­ρί­ζει γιά  ἔ­τη πολ­λά εἰς τήν Ἐκ­κλη­σί­αν Του.

Ἐ­πί­σης ἐ­πι­θυ­μῶ νά μνη­μο­νεύ­σω αὐ­τήν τήν ἁ­γί­αν ὥ­ραν μέ  βα­θύ­τα­τον σε­βα­σμόν καί εἰ­λι­κρι­νῆ υἱ­ι­κήν εὐ­γνω­μο­σύ­νην τοῦ σε­πτοῦ ὀ­νό­μα­τος τοῦ  ἀ­οι­δί­μου ἀ­πο­στο­λό­φρο­νος Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κυ­ροῦ Χρι­στο­δού­λου, μέ τοῦ  ὁ­ποί­ου τήν πα­τρι­κήν εὐ­λο­γί­αν προ­σε­λή­φθην ὡς με­τα­κλη­τός Κλη­ρι­κός τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λεί­ας, εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Σύ­νο­δον τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἄς εἶ­ναι αἰ­ω­νί­ως ἀ­νέ­σπε­ρος καί φω­ταυ­γής ἡ  μνή­μη του καί εἴ­θε νά ἔ­χω τήν ἁ­γί­αν εὐ­χήν Του.

Εὐ­χα­ρι­στί­ας θερ­μάς, υἱι­κήν εὐ­γνω­μο­σύ­νην καί σε­βα­σμόν ἐκ­φρά­ζω καί πρός Ἐ­σᾶς, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε Γέ­ρον­τα καί πα­τέ­ρα μου.  Σεῖς μέ χει­ρο­κρα­τή­σα­τε μέ τήν στι­βα­ράν δε­ξιάν Σας καί μέ ὁδη­γή­σα­τε εἰς τήν μο­να­χι­κήν πο­λι­τεί­αν, διά τῶν εὐ­χῶν τοῦ  τό­τε Πνευ­μα­τι­κοῦ μου  πα­τρός, Ἀρ­χιμ. Παύ­λου Πα­πα­λε­ξί­ου, νῦν δέ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Σερ­βί­ων καί Κο­ζά­νης, τόν ὁ­ποῖ­ον ἐκ μέ­σης καρ­δί­ας εὐ­γνω­μο­νῶ. Σεῖς, τι­μι­ώ­τα­τε Δέ­σπο­τα, ὡς πα­τήρ φι­λό­στορ­γος, μέ ἐ­μυ­στα­γω­γή­σα­τε εἰς τά ἐν­δό­τε­ρα τοῦ θυ­σι­α­στη­ρί­ου  διά τῆς εἰς δι­ά­κο­νον  καί, ἐν συ­νε­χεί­ᾳ, εἰς πρε­σβύ­τε­ρον χει­ρο­το­νί­ας, πού ἔ­λα­βα ἀ­πό τά τί­μια χέ­ρια Σας. Πο­λύ­τι­μη κλη­ρο­νο­μιά οἱ συμ­βου­λές καί οἱ δι­δα­χές Σας, ἐστή­ρι­ξαν τά πρῶ­τα δει­λά βή­μα­τα τῆς μο­να­χι­κῆς καί ἱ­ε­ρα­τι­κῆς δι­α­κο­νί­ας μου καί στη­ρί­ζουν μέ­χρι σή­με­ρα τήν πο­ρεί­αν μου, ἰ­δι­αι­τέ­ρως σέ ὧ­ρες με­γά­λων θλί­ψε­ων καί ἰ­σχυ­ρῶν δο­κι­μα­σι­ῶν, πού ἡ ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ μου ἐ­πέ­τρε­ψεν καί λί­αν προ­σφά­τως νά ὑ­πο­μεί­νω. Δό­ξα τῷ Θεῷ, πάν­των ἕ­νε­κεν! Κυ­ρί­ως, ὅ­μως, τό φω­τει­νόν πα­ρά­δειγ­μά Σας μοῦ ἐ­δί­δα­ξεν τήν ἀ­ξί­αν τῆς ἀπο­στο­λι­κῆς ἁ­πλό­τη­τος, τό με­γα­λεῖ­ον τῆς τα­πει­νώ­σε­ως, τόν πλοῦ­τον τῆς εἰ­λι­κρί­νειας καί τῆς ἀ­νι­δι­ο­τέ­λειας, ἀ­φοῦ κα­θη­με­ρι­νῶς ἀ­νε­κά­λυ­πτα εἰς τό τί­μιον πρό­σω­πόν Σας τί ση­μαί­νει ἕ­νας Ἐ­πί­σκο­πος νά θυ­σιά­ζει «τήν ψυ­χήν αὐ­τοῦ ὑ­πέρ τῶν προ­βά­των». (Ι­ω.10,11). Σᾶς εὐ­χα­ρι­στῶ εὐ­γνω­μό­νως «κα­τά πάν­τα καί διά πάν­τα.» Θα εἶ­μαι δί­πλα Σας πάν­το­τε υἱ­ός εὐ­γνώ­μων καί ὁ­λο­πρό­θυ­μος.

Ἐ­πι­προ­σθέ­τως, εὐ­χα­ρι­στῶ τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τας, οἱ ὁ­ποῖ­οι μέ τό­σην ἀ­γά­πην καί τι­μήν πρός τήν ἐ­λα­χι­στό­τη­τά μου ἠ­θέ­λη­σαν νά γί­νουν σή­με­ρον, διά τῆς σε­πτῆς λει­τουρ­γι­κῆς καί συμ­προ­σευ­χη­τι­κῆς συμ­με­το­χῆς τους  πο­λύ­τι­μοι συγ­κυ­ρη­ναῖ­οι εἰς τόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κόν σταυ­ρο­α­να­στά­σι­μον δό­λι­χόν μου.

Εὐ­γνω­μό­νως ὡ­σαύ­τως ἐ­πι­θυμῶ νά εὐ­χα­ρι­στήσω ὅ­λους τούς κατά πάντα ἀ­ξί­ους Ἀρ­χι­γραμ­μα­τεῖς τῆς ἁ­γίας καί Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος, καί ὅ­λους τούς πρα­γμα­τικά σπου­δαί­ους κλη­ρι­κούς καί τούς φι­λο­τί­μους λα­ϊ­κούς συ­νερ­γά­τας στήν δε­κα­ο­κτα­ετῆ ἱ­ε­ρο­συ­νο­δι­κήν μου πο­ρείαν καί δι­α­κο­νίαν. Πρῶ­τον εἰς  αὐ­τόν τόν ἱ­ε­ρόν κα­τά­λο­γον τῆς εὐ­γνω­μο­σύ­νης ἀ­να­γράφω, πάνυ ἀ­ξι­ο­χρέως, τόν κατά πάντα «ἰ­σό­ψυ­χον» (Φι­λιπ.2,20) ἀ­δελ­φόν μου καί ἐ­πι­στή­θιον φί­λον ἀπό τῶν εὐ­λο­γη­μέ­νων ἐ­κεί­νων χρό­νων τῆς πρώ­της νε­ό­τη­τός μας, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την Σερ­ρῶν καί Νι­γρί­της, κ. Θε­ο­λό­γον. Μέ βα­θείαν εὐ­γνω­μο­σύ­νην εὐ­χα­ρι­στῶ τούς Σε­βα­σμι­ω­τά­τους Μη­τρο­πο­λί­τας Πα­τρῶν κ. Χρυ­σό­στο­μον, Πει­ραιῶς κ. Σε­ρα­φείμ, Κο­ρίν­θου κ. Δι­ο­νύ­σιον, Κη­φι­σίας κ. Κύ­ριλ­λον, Χίου      κ. Μᾶρ­κον, Νέας Ἰ­ω­νίας κ. Γα­βριήλ, Πε­ρι­στε­ρί­ου κ. Κλή­μεν­τα, κα­θώς ἐ­πί­σης, καί τόν νῦν Ἀρ­χι­γραμ­μα­τέ­α τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου ἐ­ψη­φι­σμέ­νον Ἐ­πί­σκο­πον Ὠρεῶν κ. Φι­λό­θε­ον. Ἐ­πί­σης μέ αἰ­σθή­μα­τα εἰ­λι­κρι­νοῦς εὐ­γνω­μο­σύ­νης ἀσπά­ζο­μαι τάς χα­ρι­το­βρύ­τους δε­ξιάς τῶν Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τῶν, Σπάρ­της κ. Εὐ­στα­θί­ου, Σά­μου κ. Εὐ­σε­βί­ου, Και­σα­ρια­νῆς κ. Δα­νι­ήλ, Σύ­ρου κ. Δω­ρο­θέ­ου, Χαλ­κί­δος κ. Χρυ­σο­στό­μου, Μεσ­ση­νί­ας      κ. Χρυ­σο­στό­μου, Ἰ­λί­ου κ. Ἀ­θη­να­γό­ρου ὡς καί τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ μου δι­δα­σκά­λου, Μη­τρο­πο­λί­του Με­σο­γαί­ας κ. Νι­κο­λά­ου γιά τήν πολ­λήν τους ἀγά­πην πρός τό τα­πει­νόν μου πρό­σω­πον.

Μέ αἰ­σθή­μα­τα εὐ­γνω­μο­σύ­νης ἐ­πί­σης εὐ­χα­ρι­στῶ τούς ἀ­γα­πη­τούς μου πα­τέ­ρας καί ἀ­δελ­φούς συμ­μο­να­στάς εἰς τήν σε­βα­σμί­αν Μο­νήν τῆς με­τα­νοί­ας μου, τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Με­γα­λο­σπη­λαι­ω­τίσ­σης, διά τήν ἀ­γά­πην, τήν προ­σευ­χήν καί τήν συμ­πα­ρά­στα­σίν τους καθ΄ ὅ­λα τά χρό­νια τῆς μο­να­χι­κῆς μου πο­λι­τεί­ας καί τῆς δι­α­κο­νί­ας μου ὡς Ἡ­γου­μέ­νου Αὐ­τῆς. Συμ­πο­ρευ­τή­κα­με ἀ­δελ­φι­κῶς, συμ­προ­σευ­χη­θή­κα­με, συλ­λει­τουρ­γή­σα­με, πα­λέ­ψα­με, μέ στή­ρι­ξαν καί τούς στή­ρι­ξα σέ δύ­σκο­λες στιγ­μές καί πει­ρα­σμούς. Ἡ Πα­να­γί­α Μη­τέ­ρα μας εἴ­θε νά εὐ­λο­γή­σει τήν Ἱ­ε­ράν Μο­νήν τοῦ Με­γά­λου Σπη­λαί­ου ὥ­στε νά εὑ­ρε­θεῖ ἕνας νέ­ος καί ἱ­κα­νό­τε­ρος ἐ­μοῦ, Πα­τέ­ρας καί προ­στά­της Αὐ­τῆς, πρός συ­νέ­χι­σιν καί κα­τά Χρι­στόν προ­κο­πήν τοῦ ἱ­ε­ροῦ ἔρ­γου.

Τόν πο­λύ σε­βα­στόν μου π. Ἰ­ω­άν­νην Πε­τρό­που­λον, Γε­νι­κόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κόν Ἐ­πί­τρο­πον τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λεί­ας, πού ἐκ νε­α­ρᾶς ἡ­λι­κί­ας μοῦ ἐ­νέ­πνευ­σε τόν ἅ­γιον πό­θον διά τήν ἱ­ε­ρω­σύ­νην καί μέ ἐ­νί­σχυ­ε πνευ­μα­τι­κῶς, εὐ­γνω­μό­νως εὐ­χα­ρι­στῶ. Εὐ­χα­ρι­στῶ γιά τίς προ­σευ­χές του τόν π. Χρῆ­στον Ρέλ­λαν, Ἐ­πί­τι­μον Γε­νι­κόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κόν Ἐπί­τρο­πον Αἰ­γί­ου καί ἐ­πί πολ­λά ἔ­τη πο­λύ­τι­μον συ­νερ­γά­την τοῦ σε­πτοῦ μας Ποι­με­νάρ­χου.

Εὐ­χα­ρι­στῶ ὁ­λο­θύ­μως τόν Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τον Ἀρ­χιμ.      π. Ἰ­ω­α­κείμ Βε­νι­α­νά­κην, Πρω­το­σύγ­κελ­λον τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λεί­ας, ὅ­λους τούς πα­ρόν­τας πα­τέ­ρας καί ἀ­δελ­φούς, Κα­θη­γου­μέ­νους, ἀ­δελ­φούς κλη­ρι­κούς, τούς ἐγ­γύς καί τούς μα­κράν ἀ­δελ­φούς καί πα­τέ­ρας, τίς Ὁ­σι­ώ­τα­τες Μο­να­χές, τούς ἐκ­προ­σώ­πους τῶν Ἀρ­χῶν, τῆς Το­πι­κῆς Αὐ­το­δι­οι­κή­σε­ως Αἰ­γι­α­λεί­ας καί Κα­λα­βρύ­των,  τούς ἐκ­προ­σώ­πους φο­ρέ­ων καί συλ­λό­γων καί ὅ­λους τούς τι­μί­ους ἀ­δελ­φούς καί πα­τέ­ρας, κλη­ρι­κούς καί λα­ϊ­κούς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λεί­ας, πού θε­λή­σα­τε νά μοῦ χα­ρί­σε­τε τήν πο­λύ­τι­μον χα­ράν τῆς συμ­με­το­χῆς σας εἰς τήν προ­σω­πι­κήν μου Πεν­τη­κο­στήν, ἐρ­χό­με­νοι σή­με­ρον εἰς τόν πα­νί­ε­ρον Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Να­όν Ἀ­θη­νῶν, ὥ­στε νά συμ­προ­σευ­χη­θῆ­τε δι’  ἐ­μέ τόν ἀ­τε­λῆ «ἵ­να ἔλ­θῃ ἐ­π’ ἐ­μὲ ἡ δύ­να­μις καὶ ἡ χά­ρις τοῦ Πα­να­γί­ου Πνεύ­μα­τος». Με βα­θεῖα συγ­κί­νη­ση εὐ­χα­ρι­στῶ καί ὅ­λους τούς εὐ­σε­βεῖς δα­σκά­λους μου – ζῶν­τας τε καί κε­κοι­μη­μέ­νους-  ὅ­λων τῶν ἐκ­παι­δευ­τι­κῶν βαθ­μί­δων.

Ἄ­φη­σα τε­λευ­ταί­ους τούς κα­τά σάρ­κα συγ­γε­νεῖς μου εἰς τούς ὁ­ποί­ους ὀ­φεί­λω αἰ­ώ­νιον εὐ­γνω­μο­σύ­νην καί ἀ­γά­πην. Ἔν­δα­κρυς μνη­μο­νεύ­ω τῆς ἀ­γά­πης, τῆς στορ­γῆς, τοῦ κα­θη­με­ρι­νοῦ ἀ­γώ­νος, τῶν πολ­λῶν κό­πων καί τῶν με­γά­λων μό­χθων τῶν μα­κα­ρι­στῶν γο­νέ­ων μου, Δη­μη­τρί­ου καί Βα­σι­λι­κῆς, πού μέ πολ­λάς θυ­σί­ας, δά­κρυ­α, προ­σευ­χάς καί στε­ρή­σεις ἀ­νέ­θρε­ψαν ἐ­μέ καί τά ἀ­δέλ­φια μου, εἰς τήν ζω­ήν αὐ­τήν. Ἐ­πί­σης μέ βα­θεί­αν συγ­κί­νη­σιν μνη­μο­νεύ­ω καί  τοῦ  ὀ­νό­μα­τος τῆς  μα­κα­ρι­στῆς καί εὐ­γε­νε­στά­της Νι­κο­λί­τσας Λε­νῆ, μη­τρός τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας κ. Ἀμ­βρο­σί­ου. Ἡ ἰ­δί­α πρίν πολ­λά ἔ­τη εἶ­χε προ­βλέ­ψει ὅ­τι θά δι­α­δε­χθῶ τόν πε­φι­λη­μέ­νον υἱ­όν της καί μέ εἶ­χε πα­ρα­κα­λέ­σει νά στα­θῶ πλη­σί­ον του ὡς «λαμ­πά­δα ἀναμ­μέ­νη καί υἱ­ός πραγ­μα­τι­κός», ὅ­περ, μέ τήν βο­ή­θειαν τοῦ Θε­οῦ θά πρά­ξω. Μνη­μο­νεύ­ω με­τά βα­θυ­τά­του σε­βα­σμοῦ καί τῶν σε­πτῶν ὀ­νο­μά­των τῶν ἀ­να­παυ­ο­μέ­νων ἐν χώ­ρᾳ ζών­των, πα­τέ­ρων, Εὐ­σε­βί­ου Γι­αν­να­κά­κη πνευ­μα­τι­κοῦ καί Γέ­ρον­τος τῆς Γυ­ναι­κεί­ας Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς μας, Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου Βε­ρί­νου  καί  Γε­ωρ­γί­ου Μπίρ­μπα ἐ­πί πολ­λά ἔ­τη Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που Κα­λα­βρύ­των. Εἶ­μαι βέ­βαι­ος ὅ­τι οἱ ψυ­χές τους ἀγάλ­λον­ται τήν στιγ­μήν αὐ­τήν εἰς τόν οὐ­ρα­νόν καί ἑ­νώ­νουν τάς προ­σευ­χάς τους μέ τάς ἰ­δι­κάς μας. Ἡ προ­σευ­χή τους ἀ­πό τήν Βα­σι­λεί­αν τοῦ Θε­οῦ πού προ­γεύ­ον­ται καί ἡ ἄ­νω­θεν εὐ­χή τους ἀ­πο­τε­λοῦν δι’ ἐ­μέ ἐφό­διον πο­λύ­τι­μον καί ἐ­νί­σχυ­σιν πνευ­μα­τι­κήν.

Εὐ­χα­ρι­στῶ ἐγ­καρ­δί­ως τά κα­τά σάρ­κα ἀ­δέλ­φια μου ὡς καί τίς οἰ­κο­γέ­νει­ές τους, κα­θώς δέν στά­θη­καν πο­τέ ἐμ­πό­διον εἰς τήν κλῆ­σιν καί τήν ἀ­πο­στο­λήν μου, ἀλ­λά μοῦ συμ­πα­ρα­στά­θη­καν πάν­το­τε μέ ἀ­γά­πην, στορ­γήν καί δι­ά­κρι­σιν.

Καί τα­ νῦν, Μα­κα­ρι­ώ­τα­τε Πά­τερ καί Δέ­σπο­τα, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς, πα­τέ­ρες καί ἀ­δελ­φοί, ὑ­ψώ­σα­τε χεί­ρας ἱκέ­τι­δας καί ἐ­κτε­νῶς δε­ή­θη­τε τοῦ Με­γά­λου καί Ἄ­κρου Ἀρ­χι­ε­ρέ­ως Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ἵ­να, ἐ­μέ τόν εὐ­τε­λῆ καί ἐ­λά­χι­στον ἀ­να­δεί­ξῃ  ἄ­ξιον οἰ­κο­νό­μον τῆς με­γά­λης ταύ­της ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς τι­μῆς και ἀ­ξί­ας, εὐ­χαῖς καί ἱ­κε­σί­αις τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου τῆς Τρυ­πη­τῆς καί Με­γα­λο­σπη­λαι­ω­τίσ­σης, τῶν Ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων ἡμῶν Ἱ­ε­ρω­νύ­μου, Λε­ον­τί­ου, Ἀ­λε­ξί­ου τοῦ ἀν­θρώ­που τοῦ Θε­οῦ, Συ­με­ών, Θε­ο­δώ­ρου καί Εὐ­φρο­σύ­νης, Κτι­τό­ρων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς τοῦ Με­γά­λου Σπη­λαί­ου καί πάν­των τῶν ἁ­γί­ων. «Ὁ Θε­ός ἱλά­σθη­τί μοι τῷ ἁ­μαρ­τω­λῷ». (Λου­κ18,13). Ναί Κύ­ρι­ε, σύ οἶ­δας ὅ­τι φι­λῶ σε. Λά­λει Κύ­ρι­ε, ὁ δοῦ­λος Σου ἀ­κού­ει καί ὑπα­κού­ει! Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εξόδιος ακολουθία της Καθηγουμένης της I. Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Γερόντισσας Φιλοθέης

Την Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10:00 π.μ. τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της  Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Γερόντισσας Φιλοθέης. Το πρωί στο Καθολικό της Ιεράς...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Αγρίνιο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου ιερούργησε, την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Κατά...

Ανακοινωθέν Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε, τήν Δευτέρα, 6 Ἰουλίου 2020, σέ Συνοδική Συνεδρία ἐνέκρινε Πρακτικά προηγούμενων Συνοδικῶν Συνεδριῶν καί συζήτησε τά...

Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας στό Μπέλλες

Τό κατ' ἔτος προσκύνημα στήν αἱματοβαμένη Μακεδονία καί συγκεκριμένα στό φυλάκιο Παπαδοπούλα (1600 ὑψομ.) στό Ἰστίμπεη τοῦ ὄρους Μπέλλες πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας...

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Σπυρίδωνος Λιόρδου

Στον Ι. Ναό του Αγίου Βλασίου λειτούργησαν χθες Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Κεγχρεών...

Θυρανοίξια Ιερών Παρεκκλησίων από τον Μητροπολίτη Θηβών

Τα θυρανοίξια τριών Ιερών Παρεκκλησίων πραγματοποιήθηκαν στην Μητροπολιτική μας περιφέρεια το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου. Το Σάββατο έγιναν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού των...

Θεμελίωση Παρεκκλησίου προς τιμήν των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ι.Μ. Κίτρους

 Την Κυριακή 5 Ιουλίου εορτάστηκε στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στο Παρεκκλήσιο του Αγ. Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας, η ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Νεομάρτυρος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του. Κατά τή...

Συνεχίζονται οι επισκέψεις στο Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού Μακρινίτσας

Ξεχωριστή ημέρα υπήρξε το Σάββατο 4 Ιουλίου για το Βυζαντινό Μουσείο στη Μακρινίτσα. Το πρωί οι συντελεστές της παιδικής διαδικτυακής εκπομπής «Λεμονάδα σπιτική» του Ιερού...

Επιλεκτική εφαρμογή των νόμων προκρίνουν κάποια πολιτικά, θεολογικά, εκκλησιαστικά και συνδικαλιστικά στελέχη

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας εξέδωσε Δελτίου Τύπου (29/6/2020), στο οποίο αναφέρει ότι η καταγγελία προς την Εισαγγελία, από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας...

Ο Μητρ. Φθιώτιδος στην τελετή αποφοιτήσεως του Β/Ν Σταθμού «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟΝ»

Στο Νηπιαγωγείο της Ι.Α.Α.-Γ.Φ.Τ.-Ε.Φ.Τ. Αγ. Αναργύρων Αττικής «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟΝ», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7:30μ.μ., η τελετή αποφοιτήσεως των νηπιακών τμημάτων, σύμφωνα με...

Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ο Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος εόρτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αναργύρων Νέας Ιωνίας την Σύναξη της...

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον εσπερινό στο Καθολικό...

Η 198η Επέτειος της Μάχης του Πέτα

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το απόγευμα, στο Μνημείο Πεσόντων Φιλελλήνων, στο Πέτα Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε δέηση, για τους...

Χειροθεσία Αναγνώστη από τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου

«…Στη ζωή δεν συμβαίνουν πάντοτε τα αναμενόμενα. Οι εκπλήξεις δίδουν στον άνθρωπο άλλοτε χαρά κι άλλοτε στεναχώρια. Η σημερινή έκπληξη ήταν ευχάριστη για την...