Τό Σάββατον, 2αν/15ην Ἰουνίου 2019, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, τό Πατριαρχεῖον εἶχε μνήμην πάντων τῶν ἀπ’ αἰώνων κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν, ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί Μοναχῶν.

Ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τούτων ἐτελέσθη Ἐσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας, ἐν ᾧ ἐψάλη ὁ κανών τῶν μνημοσύνων καί ἐνδιαμέσως τῶν ᾠδῶν αὐτοῦ ἐμνημονεύθησαν τά ὀνόματα, τά ὁποῖα διασῴζει ἡ μνήμη τῆς Ἀδελφότητος.

Τοῦ μνημοσύνου τούτου προέξηρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐν συμπροσευχῇ Ἀρχιερέων μετ’ ἐπιτραχηλίου καί ὠμοφορίου.

Τήν πρωΐαν προσηνέχθη θεία Εὐχαριστία καί εἰς τό Κοινωνικόν αὐτῆς ἐτελέσθη Τρισάγιον πάλιν μετά μνημοσύνου τῶν ὀνομάτων.

Εἰς τό Ἐπιτροπικόν ἐδόθη τό κόλλυβον καί ἀνεπέμφθη ἡ εὐχή: «Ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύῃ», «Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.