Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τήν πα­ρα­μο­νή τῆς Κυ­ρι­α­κῆς τῆς Ἀ­πό­κρε­ω ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α μᾶς κα­λεῖ σέ μι­ά πα­γκό­σμι­α ἀ­νά­μνη­ση ὅ­λων «τῶν ἀ­π’ αἰ­ῶ­νος κοι­μη­θέ­ντων εὐ­σε­βῶς, ἐ­π’ ἐλ­πί­δι ἀ­να­στά­σε­ως ζω­ῆς αἰ­ω­νί­ου».  Αὐ­τή πρα­γμα­τι­κά εἶ­ναι ἡ με­γά­λη ἡ­μέ­ρα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας κα­τά τήν ὁ­ποί­α προ­σευ­χό­μα­στε γι­ά τά κοι­μη­θέ­ντα μέ­λη της. Γι­ά νά κα­τα­λά­βου­με τό νό­η­μα πού ὑ­πάρ­χει στή σχέ­ση τῆς Με­γά­λης Σα­ρα­κο­στῆς καί τῆς προ­σευ­χῆς γι­ά τούς κοι­μη­θέ­ντες θά πρέ­πει νά θυ­μη­θοῦ­με ὅ­τι ὁ Χρι­στι­α­νι­σμός εἶ­ναι ἡ θρη­σκεί­α τῆς ἀ­γά­πης.

Ἡ νέ­α ζω­ή πού μᾶς ἔ­δω­σε ὁ Χρι­στός καί πού με­τα­βι­βά­ζε­ται σέ μᾶς δι­ά τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας εἶ­ναι πά­νω ἀ­π’ ὅ­λα μι­ά ζω­ή συν­δι­αλ­λα­γῆς, «συ­να­γω­γῆς εἰς ἑ­νό­τη­τα ὅ­λων τῶν δι­ε­σκορ­πι­σμέ­νων»,  ἡ ἀ­πο­κα­τά­στα­ση τῆς θραυ­σμέ­νης ἀ­πό τήν ἁ­μαρ­τί­α ἀ­γά­πης. Ἀλ­λά πῶς εἶ­ναι δυ­να­τό ν’ ἀρ­χί­σου­με πο­τέ τήν ἐ­πι­στρο­φή μας στό Θε­ό καί τή συμ­φι­λί­ω­σή μας μ’ Αὐ­τόν, ἄν ἀ­πό μέ­σα μας δέν ξα­να­γυ­ρί­σου­με στή μο­να­δι­κή και­νή ἐ­ντο­λή τῆς ἀ­γά­πης; Ζη­τᾶ­με ἀ­πό τό Θε­ό νά θυ­μη­θεῖ αὐ­τούς πού καί μεῖς θυ­μό­μα­στε καί τούς θυ­μό­μα­στε ἀ­κρι­βῶς γι­α­τί τούς ἀ­γα­πᾶ­με. Προ­σευ­χό­με­νοι γι­’ αὐ­τούς τούς συ­να­ντᾶ­με ἐν Χρι­στῷ, ὁ ὁ­ποῖ­ος Ἀ­γά­πη ἐ­στίν καί πού – ἀ­κρι­βῶς ἐ­πει­δή εἶ­ναι ἀ­γά­πη – ξε­περ­νά­ει τό θά­να­το πού εἶ­ναι ἡ τε­λι­κή νί­κη τοῦ χω­ρι­σμοῦ καί τῆς ἔλ­λει­ψης τῆς ἀ­γά­πης. Μέ­σα στό Χρι­στό δέν ὑ­πάρ­χουν ζω­ντα­νοί καί πε­θα­μέ­νοι γι­α­τί ὅ­λοι εἶ­ναι ζῶ­ντες ἐν Χρι­στῷ.  Αὐ­τός εἶ­ναι ἡ ζω­ή καί αὐ­τή ἡ Ζω­ή εἶ­ναι τό φῶς τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἀ­γα­πώ­ντας τό Χρι­στό ἀ­γα­πᾶ­με ὅ­λους ἐ­κεί­νους πού βρί­σκο­νται ἐν Αὐ­τῷ.

Ποι­ό εἶ­ναι τό νό­η­μα τῶν προ­σευ­χῶν μας γι­ά τούς νε­κρούς; Μή­πως ζη­τοῦ­με ἀ­πό τό Θε­ό νά κά­νει κά­ποι­α ἀ­δι­κί­α; Βε­βαί­ως ὄ­χι. Μέ τήν προ­σευ­χή μας ἀ­πο­δει­κνύ­ου­με ὅ­τι οἱ νε­κροί δέν ἔ­ζη­σαν μά­ται­α. Μαρ­τυ­ροῦ­με, ὅ­τι μα­ζί μέ τά πολ­λά λά­θη πού ἔ­κα­μαν στή ζω­ή τους, βο­ή­θη­σαν νά φυ­τευ­τεῖ ὁ σπό­ρος τῆς ἀ­γά­πης. Προ­σευ­χό­μα­στε γι­’ αὐ­τούς μέ ἀ­γά­πη καί εὐ­γνω­μο­σύ­νη καί θυ­μό­μα­στε τήν πα­ρου­σί­α τους ἀ­νά­με­σά μας. Ἡ προ­σευ­χή μας γι­’ αὐ­τούς πρέ­πει νά στη­ρί­ζε­ται καί ἀ­πό τίς πρά­ξεις μας. Ἐ­άν στή ζω­ή μας δέν καρ­πο­φο­ρεῖ ὁ σπό­ρος πού αὐ­τοί ἔ­σπει­ραν μέ­σα μας, τό­τε οἱ προ­σευ­χές μας γι­’ αὐ­τούς θά­’ ναι ἀ­λη­θι­νά ἀ­δύ­να­μες.

Πρέ­πει νἄ­μα­στε σέ θέ­ση νά λέ­με: «Κοί­τα­ξε, Χρι­στέ μου, αὐ­τός ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­ζη­σε καί μ’ ἔ­κα­νε νά τόν ἀ­γα­πή­σω, μοὔ­δω­σε πα­ρα­δεί­γμα­τα ν’ ἀ­κο­λου­θή­σω καί τ’ ἀ­κο­λου­θῶ». Καί θἄρ­θει ἡ μέ­ρα πού θά μπο­ροῦ­με νά λέ­με: «Ὅ,τι κα­λό βλέ­πεις στή ζω­ή μου δέν εἶ­ναι δι­κό μου. Ἐ­κεῖ­νος μοῦ τὄ­δω­σε, πά­ρε το καί ἄς εἶ­ναι αὐ­τό προ­σφο­ρά στήν αἰ­ώ­νι­α μνή­μη του, καί ἴ­σως-ἴ­σως στή συγ­χώ­ρε­σή του».

Ἡ ζω­ή τοῦ κα­θε­νός μας δέν λή­γει μέ τόν θά­να­τό μας πά­νω στή γῆ καί τή γέν­νη­σή μας στόν ἄλ­λο κό­σμο. Ἡ πα­ρου­σί­α μας σφρα­γί­ζει ὅ­ποι­ον συ­να­ντή­σου­με. Αὐ­τή ἡ εὐ­θύ­νη συ­νε­χί­ζε­ται καί με­τά θά­να­τον κι ἔ­τσι οἱ ζω­ντα­νοί συν­δέ­ο­νται μέ τούς νε­κρούς γι­ά τούς ὁ­ποί­ους καί προ­σεύ­χο­νται. Γι­ά τούς νε­κρούς ἐ­μεῖς οἱ ζω­ντα­νοί δέν ἀ­νή­κου­με πλή­ρως σ’ αὐ­τό τόν κό­σμο· γι­ά μᾶς οἱ νε­κροί ἀ­νή­κουν ἀ­κό­μη στήν ἱ­στο­ρί­α τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας. Ἡ προ­σευ­χή μας γι­’ αὐ­τούς εἶ­ναι οὐ­σι­α­στι­κή γι­α­τί ἐκ­φρά­ζει τήν πλη­ρό­τη­τα τῆς κοι­νῆς μας ζω­ῆς.

«Μνή­σθη­τι Κύ­ρι­ε τῶν ἐ­π’ ἐλ­πί­δι ἀ­να­στά­σε­ως ζω­ῆς αἰ­ω­νί­ου κε­κοι­μη­μέ­νων πα­τέ­ρων καί ἀ­δελ­φῶν ἡ­μῶν, καί πά­ντων τῶν ἐν εὐ­σε­βεί­ᾳ καί πί­στει τε­λει­ω­θέ­ντων, καί συγ­χώ­ρη­σον αὐ­τοῖς πᾶν πλημ­μέ­λη­μα ἑ­κού­σι­όν τε καί ἀ­κού­σι­ον, ἐν λό­γῳ, ἤ ἔρ­γῳ, ἤ κα­τά δι­ά­νοι­αν πλημ­με­λη­θέν ὑ­π’ αὐ­τήν.

Καί κα­τα­σκή­νω­σον αὐ­τούς ἐν τό­ποις φω­τει­νοῖς, ἐν τό­ποις χλο­ε­ροῖς, ἐν τό­ποις ἀ­να­ψύ­ξε­ως, ἔν­θα ἀ­πέ­δρα λύ­πη, πᾶ­σα ὀ­δύ­νη, καί στε­να­γμός, ὅ­που ἡ ἐ­πι­σκο­πή τοῦ πο­σώ­που σου εὐ­φραί­νει πά­ντας τούς ἀ­π’ αἰ­ῶ­νος Ἁ­γί­ους σου.

Χά­ρι­σαι αὐ­τοῖς τήν Βα­σι­λεί­αν σου, καί τήν μέ­θε­ξιν τῶν ἀ­φρά­στων καί αἰ­ω­νί­ων σου ἀ­γα­θῶν, καί τῆς σῆς ἀ­πε­ρά­ντου καί μα­κα­ρί­ας ζω­ῆς τήν ἀ­πό­λαυ­σιν».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος, συνυπέγραψαν προγραμματική...

Η Tιμία Κάρα του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στη Μύκονο

Με την άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο οποίος ανταπεκρίθη προθύμως σε σχετικό αίτημα του Σεβασμιωτάτου κ, Δωροθέου...

Επίσκεψη του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Λύρο δέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στα Γραφεία...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ο Υποστράτηγος του Π.Σ. Νι­κό­­λαος Ρουμελιώτης, Συντονιστής Επιχειρή­σεων Πελοποννήσου, Δυτι­κής...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία για τους μαθητές της Νέας Περάμου από τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος ετέλεσε την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Νέας...

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ τυγχάνει ἐξόχως διδακτικός καί εὐεργετικός. Ἀποτελεῖ βιβλική ἀρχή καί πρεπόντως ἀνακηρύσσεται ὡς «ἀρχή σοφίας»,...

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αναδημιουργία του κόσμου

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Με αφορμή την μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μέρος μελέτης...

Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς

«Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς» κατά τον ποιητή η 25η Μαρτίου. Ημέρα που καλούμαστε να θυμηθούμε τους αγώνες που έκαναν οι ηρωϊκοί προγονοί μας,...

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. To πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα με χαρά...

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την 24η και 25η Μαρτίου επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει με λαμπρότητα  ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της...

Δικαίωση Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας από το Δικαστήριο

Σουηδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, επεδίκασε στο Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων “Vision”, την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, μετά...

Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα

Θερμή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Ρίσι Σούνακ απέστειλε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ζητώντας την επιστροφή...

Ο Μητρ. Ναυπάκτου στήν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τοῦ 1821

Τήν Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος παραβρέθηκε σέ μουσικοχορευτική ἐκδήλωση γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου, πού διοργάνωσε ὁ...

«Ὁ Εὐαγγελισμός: τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἑλλήνων»

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαρτίου 2023 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, -Α- Εἶναι ἀμφίβολο ἄν ἄλλοι λαοί ἔχουν τόσο πολύ συνδεδεμένη τήν πίστη μέ τούς ἐθνικούς τους ἀγῶνες. Ἡ...

Ολοκληρώνεται η  ανέγερση του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βλοχό Καρδίτσας

Τον υπό ανέγερση Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος στο Βλοχό Καρδίτσας ολοκληρώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το...