Την Κυριακή 3 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, o  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, τέλεσε τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Υπομονής που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον δραστήριο προϊστάμενο της ενορίας των Κυμίνων π. Χρήστο Αιγίδη και τους συνεργάτες του για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονήν κατερ­γάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκι­μήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ καταισχύνει».

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε, καί ἰδιαιτέρως καί ἡ ἐνορία σας, τούς πρωτοκορυφαίους ἀποστό­λους Πέτρο καί Παῦλο, τούς δύο αὐτούς μεγάλους κήρυκες τοῦ Εὐ­αγγελίου, οἱ ὁποῖοι χωρίς νά ὑπο­λογίσουν τούς κόπους καί τίς ταλαιπωρίες καί τούς διωγμούς ἔσπειραν τόν σπόρο τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ στίς ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων.

Καί ἄν αὐτό ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἀποστόλους, ἰσχύει περισσότερο γιά τόν δικό μας ἀπόστολο, τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, τόν ἀπό­στολο τῶν Μακεδόνων, τόν οὐρα­νοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖ­ος γύρισε ὅλη τήν οἰκουμένη κηρύττοντας τόν Χριστό, ἀλλά καί ὑπέμεινε, ὅπως πολλές φορές γρά­φει ὁ ἴδιος στίς ἐπιστολές του, θλίψεις καί δοκιμασίες καί συκο­φα­ντίες καί φυλακίσεις καί ταλαι­πωρίες, οἱ ὁποῖες θά ἔκαναν κάθε  ἄλλον ἄνθρωπο νά ἐγκαταλείψει τήν προσπάθεια καί νά παραιτηθεῖ ἀπό τό ἔργο πού εἶχε ἀναλάβει.

Αὐτό ὅμως δέν ἴσχυε γιά τόν ἀπό­στολο Παῦλο, ὅπως δέν ἴσχυε καί γιά κανέναν ἀπό τούς ἄλλους ἀπο­στόλους, διότι ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος ἀντιμετώπιζε τίς θλίψεις καί τίς δοκιμασίες μέ ἕναν ἐντελῶς δια­φορετικό τρόπο, ἀπό αὐτόν μέ τόν ὁποῖο τίς ἀντιμετωπίζουμε ἐμεῖς. Ὄχι μόνο τίς ἀντιμετώπιζε ἀδιαμαρτύρητα, ἀλλά, ὅπως ἀκού­σα­με στό σημερινό ἀποστολικό ἀνά­γνωσμα, ἐκαυχᾶτο γιά τίς θλίψεις του. Καί ἐκαυχᾶτο, γιατί τίς θεωροῦσε μέσο γιά τήν πνευμα­τική του πρόοδο καί τήν ἕνωσή του μέ τόν Χριστό, ἡ ὁποία καί ἀπο­τελοῦσε τόν τελικό του στόχο.

Πῶς ὅμως ἡ θλίψη βοηθᾶ τόν ἄν­θρωπο πνευματικά; Μᾶς τό ἐξήγη­σε σήμερα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπό­στολος. Καυχῶμαι, ὅταν ὑποφέρω θλίψεις, διότι γνωρίζω ὅτι οἱ θλί­ψεις γεννοῦν ὑπομονή, λέγει. Καί ἡ ὑπομονή δοκιμάζει τήν ἀρετή καί τήν ἰσχυροποιεῖ, καί αὐτή ὁδηγεῖ στήν ἐλπίδα στόν Θεό, ἡ ὁποία δέν ἀπογοητεύει ποτέ τόν πιστό.

Τί μᾶς λέγει, λοιπόν, ὁ ἀπόστολος Παῦλος; Μᾶς λέγει ὅτι, ὅταν δέν δυσανασχετοῦμε γιά τίς θλίψεις πού μᾶς ἐπισκέπτονται στή ζωή μας, ὅταν δέν διαμαρτυρόμεθα καί δέν λέμε «γιατί, Θεέ μου», ἀλλά ἀντίθετα τίς δεχόμεθα μέ τήν πίστη ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει καί τίς θλί­ψεις, καί οἱ θλίψεις εἶναι ἕνα ἀνα­πόφευκτο στοιχεῖο τῆς ζωῆς μας, τό ὁποῖο θά πρέπει νά τό ἀξιο­ποιή­σουμε γιά τόν λόγο πού ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά μᾶς ἐπισκεφθοῦν, δηλαδή γιά νά μᾶς βοηθήσει πνευματικά, τότε ἡ ἀντιμετώπιση αὐτή μᾶς ἀσκεῖ στήν ὑπομονή.

Καί ἡ ὑπομονή εἶναι μία πολύ μεγάλη ἀρετή, ἡ ὁποία μᾶς ἐξα­σφαλίζει τή σωτηρία, ὅπως μᾶς δια­βεβαιώνει ὁ Κύριός μας λέγο­ντας: «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτή­σασθε τάς ψυχάς ὑμῶν», γιατί μέσα στίς θλίψεις ὁ ἄνθρωπος δείχνει τόν πραγματικό του χαρακτήρα καί ἀποδεικνύει τή γνησιότητα τῶν ἀρετῶν πού διαθέτει.

Ἄν ὑπομένει τίς θλίψεις, τότε δείχνει ὅτι πράγματι εἶναι ἄνθρω­πος πιστός, ἄνθρωπος πού ἔχει ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, καί ἐλπίζει στήν ἀγάπη του καί στή βοήθειά του. Καί αὐτόν τόν ἄνθρωπο ὁ Θεός δέν τόν ἐγκαταλείπει ποτέ. Νά, γιατί ἡ ὑπομονή εἶναι τόσο μεγάλη ἀρετή.

Δέν εἶναι ὅμως μόνο μεγάλη ἀρετή, εἶναι καί μία ἀρετή τήν ὁποία μποροῦμε νά κατακτήσουμε ὅλοι, χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Γιατί ἡ ὑπομονή δέν χρειάζεται οὔτε νηστεία, οὔτε ἀγρυπνία, οὔτε κάτι ἀπό ὅσα προϋποθέτουν κόπο καί ἀγώνα. Εἶναι μία ἀρετή τήν ὁποία μποροῦμε νά κατακτήσουμε μέ τίς θλίψεις πού συναντοῦμε στή ζωή μας. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μήν ἀντιμετωπίσει κάποια στιγμή στή ζωή του θλίψεις, εἴτε εἶναι μικρός εἴτε εἶναι μεγάλος στήν ἡλικία, ἄλλος πολλές καί ἄλλος λίγες, ἄλλοτε μικρότερες καί ἄλλοτε μεγαλύτε­ρες. Ἡ ζωή μας εἶναι συνυφασμένη μέ τίς θλί­ψεις, τίς ὁποῖες οὔτε εἴμαστε σέ θέση νά ἀποφύγουμε οὔτε μποροῦ­με νά μεταβάλουμε τήν κατάσταση πού δημιουργοῦν στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας. Ἄν δυσανα­σχε­τοῦμε γιά τίς θλίψεις, ἄν διαμαρτυ­ρόμεθα, τότε καί ὑποφέρουμε ἀπό τίς θλίψεις καί δέν κερδίζουμε τίποτε. Ἄν ὅμως ἀντί νά ἀντιδροῦ­με καί νά διαμαρτυρόμεθα γιά τίς θλίψεις, τίς ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως θά ζήσουμε, τίς ἀντιμετωπίσουμε μέ ὑπομονή, τότε καί πιό εὔκολα θά τίς περάσουμε, γιατί θά ἔχουμε τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί θά κατακτοῦμε προοδευ­τικά τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς, ἡ ὁποία εἶναι τόσο εὐάρεστη στόν Θεό, διότι δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πιστός καί ἀφοσιωμένος στήν ἀγάπη καί στήν πρόνοιά του, ὥστε τοῦ χαρίζει στό τέλος τή σωτηρία.

Τό ὄνομα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἀρε­τῆς ἔφερε καί ἡ ὁσία Ὑπομονή, στήν ὁποία ἡ ἐνορία σας ἀφιέρωσε ἕνα παρεκκλήσιο, τά Θυρανοίξια τοῦ ὁποίου θά τελέσουμε κατά ἀγαθή συγκυρία μετά τή θεία Λει­τουργ­ία.

Ἡ ὁσία Ὑπομονή ἦταν σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος Μανουήλ Πα­λαι­ο­λόγου καί εἶχε ἐξουσία καί δύναμη καί πλοῦτο. Περισσότερο ὅμως ἀπό ὅλα αὐτά διακρινόταν γιά τήν ὑπομονή μέ τήν ὁποία ἀντι­μετώπιζε τά προβλήματα πού ζοῦσε τήν ἐποχή ἐκείνη καί ἡ αὐτο­κρατορική οἰκογένεια καί τό Βυζά­ντιο, γιατί ἦταν μία πολύ δύσκολη ἐποχή. Γι᾽ αὐτό, ὅταν μετά τόν θάνατο τοῦ συζύγου της, ἀποσύρ­θηκε ἀπό τά ἐγκόσμια καί ἔγινε μοναχή, ἔλαβε τό ὄνομα Ὑπομονή.

Ἄς μιμηθοῦμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς τό παράδειγμα τῆς ζωῆς της ἀλλά καί τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καί ἄς καλλιεργήσουμε τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς, γιά νά ἀξιωθοῦμε δι᾽ αὐτῆς καί τῆς σωτη­ρίας μας.

Θά ἤθελα μέ τήν εὐκαιρία νά συγ­χαρῶ τόν προϊστάμενο τῆς ἐνορίας σας καί ποιμένα σας, τόν π. Χρῆστο, γιατί μέσα στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς του μερί­μνης γιά τό ποίμνιό του, ἀνήγειρε αὐτό τό παρεκκλήσιο πρός τιμήν τῆς ὁσίας Ὑπομονῆς, στό ὁποῖο θά μποροῦν νά καταφεύγουν ὅσοι δοκι­μάζονται ἀπό θλίψεις καί κάθε εἴδους προβλήματα καί νά ἀντλοῦν ἀπό τή χάρη τῆς ὁσίας ἀνάπαυση καί παρηγορία, ὥστε νά τίς ἀντιμετωπίζουν μέ μεγαλύτερη ὑπομονή, ἐμπνεόμενοι ἀπό τή δική της ὑπομονή.

Εἶναι μία εὐλογία τό ὅτι θά ἔχετε στήν ἐνορία σας αὐτό τό παρεκκλήσιο μέ τή χάρη τῆς Ἁγίας, ἡ ὁποία θά γίνει προστάτις σας, γιατί ὅλοι τήν ἔχουμε ἀνάγκη. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μήν περάσει θλίψεις, δοκιμασίες, ἀσθένειες. Καί ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια βλέπουμε πόσο ὑπομονή χρειαζόμεθα ὅλοι μας, γιά νά ἀνταπεξέλθουμε σέ ὅλες αὐτές τίς δυσκολίες, εἴτε εἶναι οἰκονομική κρίση εἴτε εἶναι ἀσθένειες εἴτε εἶναι χίλια προβλήματα πού ὁ καθένας μας μπορεῖ νά ἔχει, ἡ ὑπομονή εἶναι ἐκείνη πού μᾶς δίδει κουράγιο, δύναμη, ἀλλά μᾶς δίδει ἰδιαίτερα τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εὔχομαι ὅλοι δι᾽ ὑπομονῆς νά τήν ἀποκτήσουμε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...