Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε  καὶ ἴδε τάς χεῖρας μου…»   (Ἰωάν. 20, 27)

Σήμερα, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ πάλι, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, τὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν παράξενη καί ἀπρόσμενη συμπεριφορὰ του ἐσκίασε κάπως τὴν μεγάλη χαρὰ καὶ τὴν δόξα τῆς Ἀναστάσεως. Πόσο ἐχάρησαν οἱ ἄλλοι ἐκλεκτοὶ μαθητὲς «ἰδόντες τὸν Κύριον»! Ἀδυνατοῦμε ἐμεῖς σήμερα νὰ νιώσουμε τὴν ἄφατη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, ποὺ πλημμύρισε ξαφνικά τὰ στήθη τῶν καλῶν μαθητῶν, ὅταν ὕστερα ἀπὸ τόση ψυχικὴ δοκιμασία καὶ θλίψη καὶ ἀπαγοήτευση ξαναεῖδαν μπροστὰ τους τόν πολυαγαπημένο τους Διδάσκαλον,Ἐκεῖνον, ποὺ ὑπέστη τὸν ὀδυνηρὸ καὶ ἐπαίσχυντο θάνατο στὸ Σταυρὸ καὶ ἐτάφη στὸ «καινὸ μνημεῖο».

Καὶ τοὺς τὸ εἶχε προφητεύσει πρὶν λίγες μόλις ἡμέρες ὁ Διδάσκαλος των. «Πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς, τοὺς εἶπε τὴν Μεγάλη Πέμπτη, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰωάν. 16, 22).

Καὶ νὰ! ποὺ ἕνας ἀγαπητὸς των συμμαθητής, μὲ τὸν ὁποῖον συνέζησαν ἐπὶ τρία χρόνια καὶ μαζὶ μὲ τὸν ὁποῖον τί δὲν εἶδαν καὶ τί δὲν ἄκουσαν δίπλα στὸν Κύριό των, νὰ ἀμφισβητῆ μὲ τρόπο μάλιστα ἀπότομο καὶ ἄκομψο τὴν Ἀνάσταση τοῦ Διδασκάλου των. Ἴσως ἄλλη φορά δὲν θὰ ἀντίκρυσαν οἱ πτωχοὶ μαθητὲς τόσο πεῖσμα καὶ τέτοια ἄρνηση στὸ συμμαθητὴ των, τὸν Θωμᾶ τὸν λεγόμενο καὶ Δίδυμο.

Ἡ ἄπειρη ὅμως καὶ ἀνέκφραστη Ἀγάπη τοῦ Κυρίου των διόρθωσε τὴν κατάσταση καὶ ἐξήλειψε ἀπὸ τὴ ψυχὴ των κάθε ἴχνος πικρίας καὶ θλίψεως, ὥστε ἀκέραιη νὰ ἀπολαμβάνουν τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως. «Μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ», ὅταν καὶ πάλι εἶναι συγκεντρωμένοι στὸ γνωστό ὑπερῶο, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς καὶ διορθώνει τὸ ἀτόπημα τοῦ συμμαθητοῦ των Θωμᾶ. Μακροθυμεῖ καὶ ἐδῶ, ὅπως μακροθύμησε ὅταν τὸν ἀρνήθηκε ὁ Πέτρος, ὅταν τὸν ἐπρόδωσε ὁ Ἰούδας, ὅταν τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ πάντες. Ἐμακροθύμησε καί ταπεινώθηκε μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ σώση τὸν ἀγαπημένο του μαθητή.

Ἄς προσέξωμε τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀπὸ τὴν σημερινὴ Εὐαγγελική μας ἱστορία. Ἰδιαιτέρως ἄς τὸ προσέξουν καὶ ἂς διδαχθοῦν ἀναλόγως οἱ καλοί μας γονεῖς. Κάποτε συμβαίνει ἀνάμεσα στὰ παιδιά, ποὺ ἔφεραν στὸν κόσμο, νὰ ὑπάρχη καὶ ἐκεῖνο τὸ παιδὶ ποὺ διαφέρει στὸ χαρακτήρα ἀπὸ τὰ ἄλλα. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς διέφερε ἀπὸ τοὺς λοιποὺς Ἀποστόλους.

Μπορεῖ νὰ ἔχη χαρακτήρα δύσκολο, δύστροπο, ποὺ ἐνοχλεῖ καὶ στενοχωρεῖ τοὺς γονεῖς. Πού νὰ μὴν πείθεται εὔκολα, ὅπως τὰ ἄλλα παιδιὰ των. Νὰ μὴν ἀκούη ἀναντίρρητα. Νὰ εἶναι ἀντιδραστικό. Νὰ δημιουργῆ προβλήματα μὲ τὴ συμπεριφορά του. Νὰ στενοχωρῆ μὲ τὸν χαρακτήρα του.

Μερικοὶ γονεῖς στενοχωροῦνται τότε ἀφάνταστα. Ὀργίζονται. Ἀπαγοητεύονται καὶ ἐγκαταλείπουν τὸν ἀγώνα τὸν ἀπαραίτητο γιὰ τὴν διόρθωση τοῦ ἀτίθασσου χαρακτήρα του. Καὶ τὸ πρόβλημα στὴν οἰκογένεια καταντᾶ πιὸ πολύπλοκο καὶ πράγματι ἀκανθῶδες, ὅταν τὸ «προβληματικό» κατὰ τὴ γνώμη τους παιδὶ τὸ ἀπομακρύνουν καὶ ἀπὸ τὴν καρδιά τους καὶ τότε τὰ θερμὰ αἰσθήματα τῶν γονέων τὰ ἀντικαθιστοῦν ἡ ψυχρότητά της καὶ ἡ ἀδιαφορία. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀγωγῆς αὐτῆς εἶναι κάποτε οἰκτρό, ὅταν οἱ γονεῖς μέ τό ἀτίθασσο, διαφορετικό παιδί κουρασθοῦν καί τό ἐγκαταλείψουν.

Ἐδῶ μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον θέλομε νά ἀπευθύνωμε τό ἑξῆς ἐρώτημα στούς γονεῖς ἐκείνους πού ἀντιμετωπίζουν ἕνα τέτοιο δύσκολο πρόβλημα ἀγωγῆς: «Ἔτσι συμπεριφέρθηκε ἀπέναντι στὰ παιδιά του, στοὺς μαθητὲς Του ὁ Κύριός μας, ὅταν ὁ χαρακτήρας μερικῶν ἦτο ἐξαιρετικὰ σκληρὸς καὶ δύσπλαστος; Στὸν πείσμονα Θωμᾶ, μὲ τὴν ξαφνική σκληρότητα καὶ ἀδιαλλαξία του, ἡ ὁποία προσέβαλε τὴν ἀξιοπιστία τῶν ὑπόλοιπων συμμαθητῶν του καὶ ἀρνήθηκε τὴ μαρτυρία των καὶ πότισε μὲ χολὴ τὴν ἄδολη καὶ τρισμέγιστη χαρὰ καὶ εὐτυχία των, ὅταν ξαναντίκρυσαν Ἀναστημένο τὸ Διδάσκαλό των;».

Ὄχι! Δέν συμπεριφέρθηκε ἔτσι. Ἀλλὰ ὅπως μᾶς ἐδίδαξε τὸ σημερινό μας Εὐαγγέλιο, ξαναπῆγε ὁ Κύριος στὸ ὑπερῶο τῶν Ἱεροσολύμων καὶ καταδέχθηκε ὁ Μακρόθυμος νὰ τὸν ψηλαφήση ὁ ἄπιστος μαθητὴς γιὰ νὰ πιστεύση. Τί γράφει πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἔβλεπε τοὺς μαθητὲς του νὰ ξανακάμουν τὰ ἴδια σφάλματα καὶ νὰ μὴν διορθώνονται; «Τεκνία, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῆ Χριστὸς ἐν ὑμῖν» (Γαλάτ. 4,19). Παιδάκια μου, πάλι πονῶ, πάλι ὑποφέρω και ἀγωνίζομαι ὁ Χριστός να μορφωθῆ στή ψυχή σας.

Ἀγαπητοί μου, ὁ Ἀναστημένος Κύριός μας προτρέπει τοὺς γονεῖς πού ἔχουν στό σπίτι παιδιὰ δύσκολα στόν χαρακτήρα καὶ δύστροπα, ὅπως ἦτο ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, νὰ συνεχίσουν τὸν καλό τους θεάρεστο ἀγώνα γιὰ τὴν πνευματική των πρόοδο. Νὰ μὴν δυσανασχετοῦν ὑπερμέτρως, ἀλλὰ νὰ προσεύχονται ταπεινά, νὰ τὰ ἀγαποῦν περισσότερο καὶ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς κάποτε θὰ εὐλογήση τοὺς κόπους καὶ θά ἀμείψη τὴν ὑπομονή των καὶ θὰ τοὺς χαρίση τὴν ποθητὴ μεταμόρφωση τοῦ παιδιοῦ των.  Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

O Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Πάρο

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Παρασκευή 20-5-2022 το απόγευμα στο Πανηγυρίζον Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου. Ο Σεβασμιώτατος...

Πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων στη Βέροια

Την Παρασκευή 20 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο...

Ο πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Μεγάλο Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Ο Σεβασμιώτατος...

Το πυροσβεστικό όχημα της Μητροπόλεως Ταμασού σε κατάσβεση δύο πυρκαγιών

Μελη της Μητροπόλεώς μας, οι Ανδρέας Γεωργίου, Παναγιώτης Χαραλάμπους και Αλέξανδρος Δημοσθένους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιών, έσπευσαν σήμερα Παρασκευή, 20 Μαΐου...

Απότμημα Τιμ. Ξύλου και Λείψανα των Αγ. Κων/νου και Ελένης υποδέχθηκε η Καλαμάτα

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η πόλη της Καλαμάτας υποδέχθηκε απόψε απότμημα εκ του Τιμίου Σταυρού και αποτμήματα Λειψάνων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα...

Σερρών Θεολόγος: »Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Unesco, ότι αρχίζουν επίσημα συνομιλίες ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού του Ηνωμένου...

Φθιώτιδος Συμεών: «Οικουμενικότητα – Συνοδικότητα – Θρησκευτική Ελευθερία είναι οι πυλώνες του μηνύματος των εορταζομένων Αγίων μας»

Πανηγυρικός Δισαρχιερατικός Εσπερινός τελέσθηκε απόψε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στον καλλιμάρμαρο Πανηγυρίζοντα Ναό των Αγίων Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης στην ομώνυμη παραθαλάσσια πόλη...

Πανήγυρις Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λουτροτόπου Άρτης

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Λουτροτόπου Άρτης, ετελέσθη Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του...

Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Θαλλελαίου στη Νάξο

Με την συμμετοχή πλήθους προσκυνητών, τελέσθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 19-9-2022, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θαλλελαίου του Ιαματικού, χοροστατούντος του...

Μέγας Κωνσταντίνος: Ο Μεγάλος της Εκκλησίας και της Ιστορίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Στις 21 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει λαμπρά τη μνήμη των αγίων ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τόσο...

Η εορτή της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας στο Ιερό Βαπτιστήριο παρά τους αρχαίους Φιλίππους

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μέσα στην μεταπασχάλια εαρινή περίοδο που διανύουμε, πραγματοποιήθηκε ο εφετινός εορτασμός της Ισαποστόλου Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας στο Ιερό Προσκύνημα-Βαπτιστήριο...

Θυρανοίξια εξωκκλησίου στο Παλαιοχωράκι Δημαριού Άρτης

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε τα Θυρανοίξια εξωκκλησίου της ενορίας Παλαιοχωρακίου Δημαριού Άρτης, τιμωμένου επ'...

Ο Μητρ. Καλαβρύτων στην σχολική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τον Μικρασιατικό ξεριζωμό 1920-2022

Μία υπέροχη και άρτια οργανωμένη εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν η μαθητιώσα...

Τιμήθηκε η επέτειος της Μάχης στο Μανιάκι

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας τιμήθηκε και φέτος η επέτειος της Μάχης του Μανιακίου και η θυσία του Ήρωος Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δικαίου ή...

Η εορτή της Μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγ. Νικολάου στη Λιμίνη Άρτης

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λιμίνης Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...