Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ βαπτισθείς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος» (Ματθ. 3,16)

Σήμερα, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, κατὰ τὴν τελευταία μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τοῦ Δωδεκαημέρου, ἑορτάζομε τὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Συγχρόνως δέ μὲ τὴν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ μας καλόν εἶναι νά θυμηθοῦμε καὶ τὴν ἰδική μας βάπτιση ἤ τὴν βάπτιση τῶν παιδιῶν μας.

Γιὰ τὸν χριστιανὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ γεγονὸς ἡ βάπτισή του ἤ ἡ βάπτιση τοῦ παιδιοῦ του. Δὲν εἶναι ἕνα κοσμικό, συνηθισμένο γεγονός. Ἡ πνευματική του ἀξία καὶ ἡ σημασία του εἶναι ἀνυπολόγιστη καὶ μόνο μὲ τό μέτρο τῆς πίστεώς μας μποροῦμε σωστά νὰ τὴν ἐκτιμήσωμε.

Καὶ κατ’ ἀρχάς, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὴ σημερινὴ μεγάλη θρησκευτικὴ ἑορτή μας, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Βάπτισμα τοῦ Κυρίου μας στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ μὲ τὸ ἰδικό μας βάπτισμα στὴν Κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας μας; Ὄχι δὲν εἶναι τὸ ἴδιο! Καὶ μάλιστα, ἐὰν τολμήσωμε νὰ ἐρωτήσωμε καὶ νὰ συγκρίνωμε ποιὸ ἀπὸ τὰ δυὸ Βαπτίσματα εἶναι ἀνώτερο, θὰ πρέπη νὰ ποῦμε, ὅτι τὸ ἰδικό μας Βάπτισμα ἤ τῶν παιδιῶν μας τὸ Βάπτισμα εἶναι ἀνώτερο!

Μάλιστα! Τὸ Βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ μας στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἦτο τὸ Βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τὸ ὁποῖο ἦτο βάπτισμα μετανοίας καὶ προπαρασκευῆς γιὰ τὴν ἀποδοχή τοῦ Εὐαγγελίου. «Καὶ ἦλθεν», γράφει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής, «ὁ Ἰωάννης εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Λουκᾶ 3,3).

Ὁ Κύριός μας βέβαια δὲν εἶχεν ἀνάγκη οὔτε βαπτίσματος καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, οὔτε μετανοίας. Τότε γιατί δέχθηκε νὰ βαπτισθῆ; Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀπορία εἶχε καὶ ὁ Πρόδρομος, γι’ αὐτὸ καὶ «διεκώλυεν αὐτὸν λέγων, ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρὸς με;» (Ματθ. 3,14). Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου μας στὸ εὔλογο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐρώτημα ἦτο ἡ ἑξῆς. «Οὕτω γὰρ πρέπον ἐστιν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3,15).

 Ὁ σκοπὸς τοῦ Δεσποτικοῦ Βαπτίσματος στὰ ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου ἦτο γιά νὰ τηρήση ὅλες τὶς ἐντολὲς καὶ διατάξεις τοῦ Νόμου. Τὸ ὅτι δὲ ἦτο κατώτερο τὸ ἰδικὸ Του Βάπτισμα ἀπὸ τὸ ἰδικό μας τὸ ὁμολόγησε ὁ τίμιος Πρόδρομος, ὅταν προεφήτευε λέγοντας, ὅτι «αὐτός, δηλαδὴ ὁ Χριστός, ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί» (Λουκᾶ 3,16).

Σήμερα, λοιπόν, στὴν ἑορτὴ τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας ἂς φέρωμε, παρακαλῶ, στὴ σκέψη μας τὸ ἰδικό μας Βάπτισμα ἤ τὸ Βάπτισμα τῶν παιδιῶν μας. Κυρίως τὸ τελευταῖο, τὸ ὁποῖο μερικὲς φορὲς-δυστυχῶς – ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τοὺς χριστιανούς μας ὡς ἕνα κοσμικὸ ἁπλῶς γεγονός. Ἡ μεγαλύτερη ἔγνοια μας εἶναι, ὅταν πρόκειται νά βαπτίσωμε τό παιδί μας, τί ὄνομα θὰ δώσωμε στὸ παιδί, ποῦ θὰ γίνη ἡ δεξίωσις, ποιοὺς θὰ καλέσωμε, καὶ ἄλλα παρόμοια. Προσέχομε δηλαδή τότε τὸ περίβλημα καὶ λησμονοῦμε τὴν οὐσία, τὸν καρπό. Τὸ Μυστήριο, τό τί πρόκειται νὰ συμβῆ, ὅταν τὸ παιδάκι μας στὰ χέρια τοῦ λειτουργοῦ θὰ βυθισθῆ στὰ ἁγιασμένα νερὰ τῆς Κολυμβήθρας, τοῦτο μᾶς εἶναι ἀδιάφορο.

Και ὅμως θὰ συμβῆ τὴν ὥρα ἐκείνη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος κάτι πολὺ σπουδαῖο. Μάλιστα τὸ τί θεϊκὸ καὶ μυστηριῶδες θὰ συμβῆ μᾶς τὸ ἀναλύει πολὺ παραστατικὰ ὁ Ἀπόστολος, ποὺ διαβάζεται κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Βαπτίσεως. Ἀλλὰ μήπως δίνομε τήν προσοχὴ μας στὰ λόγια του ἐκείνη τὴν ὥρα, κάποτε τήν ὥρα τῆς ἀνεπίτρεπτης ὀχλοβοῆς καὶ τῶν συζητήσεων μέσα στὸ Ναὸ;

«Συνετάφημεν οὖν», μᾶς κηρύττει τότε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6,4).

Δηλαδὴ τὴν ὥρα ἐκείνη τῆς Βαπτίσεως ὁ βαπτιζόμενος τρόπον τινα συναποθνήσκει μὲ τὸν Χριστὸ καὶ συνεγείρεται, ἀνασταίνεται μαζί του σὲ μία νέα ζωή, καινούργια, τὴν ζωὴ τῆς Χάριτος, τῆς ἀρετῆς. Ἡ κολυμβήθρα τότε μοιάζει μὲ τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅπως Ἐκεῖνος ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἐμεῖς οἱ βαπτιζόμενοι ἀνιστάμεθα στὴν νέα ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ.

Παρακαλῶ, λοιπόν, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, μὲ πολλὴ πίστη καὶ εὐλάβεια νὰ τελοῦμε τὶς βαπτίσεις τῶν παιδιῶν μας. Ἄς μὴ παρασυρώμεθα ἀπὸ τὶς κοσμικὲς ἀπαιτήσεις καὶ μὲ πολλὴ τάξη καὶ εὐλάβεια ἄς βαπτίζωμε τὰ παιδιά μας, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦν αὐτὴν τὴν μεγάλη Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι λυπηρό τέτοιες στιγμές ὑψίστης θρησκευτικῆς σημασίας, στιγμές μεγαλείου πνευματικοῦ, πού δέν ἀπαντᾶται σέ καμμία θρησκεία, νά θυσιάζωνται στό βωμό τῆς κοσμικότητας καί τῆς συνήθειας. Ἄς ὑπερβοῦμε ἀποφασιστικά τίς ἀπαιτήσεις τοῦ κόσμου χάριν τῆς Πίστεως μας. Ἀμήν­.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...

Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αξέχαστος στην μνήμη και στην καρδιά μας ο δικός μας Μπάμπης»

Με βαθειά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πληροφορήθηκε την εκδημία του Μεγάλου Ευεργέτου της Μαγνησίας και της Τοπικής μας Εκκλησίας Χαράλαμπου...

Συναξάρι 15ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.     Ὁ Ὅ­σι­ος Παῦ­λος ὁ Θη­βαῖ­ος ἤ­κμα­σε στά...

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εκφράσεις που παρουσιάζουν τον θεό «εκδικητικό»;

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης για κάποιον που δεν έχει σημαντικές εισαγωγικές γνώσεις των ιερών βιβλίων χρειάζεται διάκριση. Μπορείς να διαβάσεις...

Συναξάρι 14ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα ὀκτώ καί ἄλλων Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντων. Ἡ ἱερότητα...

Στενή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους προς όφελος της κοινωνίας

Επίσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας πραγματοποίησε, το πρωί της Τρίτης 12 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια...

«Το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος για την κοίμηση του Χαρίλαου Ταλιαδώρου»

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και των αναλογίων όλο τον εικοστό αιώνα, έφυγε από κοντά μας. Πολλοί ήδη...

Tρισάγιο για τον μακαριστό π. Γρηγόρίο Μουσουρούλη στην Χίο

Τήν Τετάρτην 13ην Ἰανουαρίου ἐ. ἔ. καί ὥραν 12.00΄ εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου ἐτελέσθη Ἀρχιερατικῶς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου,...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε χθες και σήμερα, 12 και 13 Ιανουαρίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου,...

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο Γερόντισσας Φιλοθέης Ηγουμένης Ιεράς Μονής Ρουσάνου Μετεώρων

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου θα τελεσθή το τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς σεβαστής Γερόντισσάς μας Φιλοθέης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας Ρουσάνου Μετεώρων. Η αοίδιμος Γερόντισσα...