Ἀποδημητικὸ πτηνὸ τὸ γλυκύλαλο ἀηδόνι μᾶς ἔρχεται τὴν ἄνοιξη φέρνοντάς μας τὴν ἀνθοφορία καὶ προμηνύοντας τὸ ἐπερχόμενο καλοκαίρι μὲ τὴν πολύφορη καρποφορία. Ἔρχεται μᾶς εὐφραίνει καὶ ὅταν φθάσει τὸ φθινόπωρο φεύγει γιὰ ζεστότερα κλίματα. Ἀποδημητικὸ ὢν καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται στὴν γῆ  στὴν ἄνοιξη τῶν γονέων του, ἀνθοφορεῖ καὶ εὐφραίνει τὸν μικρὸ ἢ τὸν μεγάλο του περίγυρο, καρποφορεῖ, γιὰ τὴν διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἢ τὴν πνευματικὴ αὐτοῦ ὡρίμανση μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή, καὶ ἀποδημεῖ ἐπιστρέφοντας στὴν αἰώνια πατρίδα, στὴν ζεστὴ ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ μας, ποὺ παραμένει ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους μας καὶ περιμένει.

Ὅλοι μας ἐρχόμαστε ἀπόδημοι στὴν γῆ ἀπὸ τὴν οὐράνια πατρίδα καὶ σὲ αὐτὴν ἐπιστρέφουμε. Στὸν χρόνο τῆς παραμονῆς μας στὴν γῆ ἐμεῖς οἱ ἀπόδημοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐμεῖς ποὺ «οὐκ ἔχομεν ᾧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ιγ΄ 14), ὀφείλουμε, ὅπως τὸ ἀηδόνι, νὰ εὐφραίνουμε ὅλους μὲ τὴν γλυκειὰ παρουσία καὶ φωνή μας. Νὰ καρποφοροῦμε σὲ ἀρετές, νὰ δημιουργοῦμε θεάρεστα ἔργα καὶ νὰ μορφώνουμε κατὰ Χριστὸν τὰ παιδιά μας, γιὰ νὰ μὴν ἰσχύσει σὲ αὐτὰ ὁ παύλειος λόγος, ὅτι θὰ ἔχουν «μόρφωσιν εὐσεβείας, τῆς ὁποίας ὅμως ἀρνοῦνται τὴ δύναμη» ( Β’ Τιμόθ. γ΄ 2-5). Ἐπίσης νὰ ἀποδυόμαστε χωρὶς διακοπὴ σὲ νυχθημέρους πνευματικοὺς ἀγῶνες στηριζόμενοι στὴν συνεχῆ, τὴν ἀδιάλειπτη, τὴν νοερὰ προσευχή, αὐτὴ ποὺ ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῶν παθῶν ὁδηγεῖ στὶς φωτεινὲς ἐπάλξεις τῆς ἀπαθείας, λέγοντας ὅτι τὸ γένος τοῦ διάβολου, τὸ ὁποῖον «οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» (Ματθ. ιζ΄ 21), δὲν κάνει διακοπὲς καὶ πρέπει ὁ πιστὸς πάντοτε νὰ στέκεται, ὅπως ὁ καπετάνιος ἄγρυπνος μπροστὰ στὸ πηδάλιο τοῦ πλοίου του.

Γνωρίζοντας ὅτι εἴμαστε ἀπόδημοι δὲν δημιουργοῦμε γιὰ προσωπικὴ εὐημερία μόνον, δὲν πασχίζουμε νὰ κτίζουμε σπίτια καὶ μέγαρα. Μιὰ μικρὴ φωλιά, ὅπως αὐτὴ τοῦ ἀηδονιοῦ μᾶς ἀρκεῖ. Τί ὡραῖο τὸ σύνθημα ποὺ ἀναγράφεται ἔξω ἀπὸ κελλιὰ μοναχῶν: «Κελλίον, σήμερον ἐμοῦ, αὔριον ἑτέρου καὶ οὐδέποτε τινός».  «Δὲν ἤλθαμε σὲ αὐτὴ τὴν ζωὴ γιὰ νὰ καζαντήσουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ φύγουμε», θὰ μᾶς πεῖ ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος, τῆς Βίτσας τοῦ Ζαγορίου. Ἡ παραμονή μας ὡς ἀποδήμων στὴν γῆ καλύπτει τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὴν ἄνοιξη μέχρι τὸ φθινόπωρο. Ἀπὸ τὴν ἄνοιξη τῆς γεννήσεώς μας στὴν γῆ, τῆς ἐπιδημήσεώς μας σὲ αὐτὴν ἀπὸ τὸν οὐρανό, μέχρι τὸ φθινόπωρο τῆς κοιμήσεώς μας στὴν γῆ καὶ τῆς ἀποδημίας μας πάλι γιὰ στὸν οὐρανό.

Ἀηδόνι ἀποδημητικὸ ὑπῆρξε καὶ ὁ Γέροντας Δανιήλ, τὸ γλυκύτατο ἀηδόνι τοῦ Ἄθωνος, ἀπὸ τὰ δυσπρόσιτα Κατουνάκια. Μὲ τὸ θεῖο δῶρο ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ Κύριος εὔφρανε γῆ καὶ οὐρανό. Ἡ ψαλμωδία του ὄχι μόνο κατένυσσε ψυχές, ἀλλὰ ἄνοιγε τὶς πύλες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἕνωνε σὲ κοινὸ πανηγύρι στρατευόμενη καὶ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Ὄρθρου βαθέος, ὅπως τὰ ἀηδόνια στις ρεματιὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους δημιουργοῦν μουσικὴ πανδαισία ποὺ εὐφραίνει κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ἔτσι καὶ ὁ γλυκύφθογγος Γέροντας Δανιὴλ εὔφραινε ψυχές, αὐτὲς ποὺ ἤθελαν νὰ ζήσουν  στιγμὲς Παραδείσου, στιγμὲς χορωδίας ἀγγέλων. Ὅσοι ἀπήλαυσαν τῆς κατανυκτικῆς καλλιφωνίας του δὲν θὰ λησμονήσουν τὴν καταπληκτικὴ ἀπόδοση τῶν ὕμνων, ὄχι πρὸς ἀνθρώπινη δόξα, ἀλλὰ πρὸς Θεοῦ εὐαρέσκεια καὶ πιστῶν πνευματικὴ ἀγαλλίαση. Ἄλλωστε τὸ ταπεινό του φρόνημα, ἡ πνευματική του κατάρτιση καὶ τὸ γενεαλογικό του δένδρο δὲν ἐπέτρεπαν ἐγωϊστικὲς ἐξάρσεις. Ἐγγονὸς καὶ φερώνυμος τοῦ Ὁσίου Δανιήλ, τοῦ Κατουνακιώτου, ἀγωνίσθηκε στὴν ἔρημο καὶ ἀκολούθησε πιστὰ τὰ βήματα ἐκείνου, ποὺ ἦταν ὁ ἐκφραστὴς τῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς, τὴν γνώμη τοῦ ὁποίου, ὡς ἐγγύηση Ὀρθοδοξίας, ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν κόσμο μὲ ἐρωτήματα καὶ ἐπιστολὲς ἀγωνιῶντες γιὰ τὴν ἀποστασία καὶ τὶς παρεκκλίσεις Ὀρθόδοξοι πιστοί.

Ὁ ἀποδημήσας Γέροντας Δανιὴλ ξημερώματα τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2022 Ὀκτωβρίου διακρίθηκε ἐπίσης γιὰ τὴν πραότητά, τὶς πνευματικές του συζητήσεις, τὶς πάντοτε ὠφέλιμες, γιὰ τὸ γνήσιο Ὀρθόδοξο φρόνημά του, τὴν φιλαγιότητα καὶ φιλακολουθία του καὶ τὴν ἱλαρότατη πάντοτε φιλοξενία του. Ἀηδόνι τοῦ Ἁγίου Ὄρους πέρασε τὴν Ἀθωνικὴ ἄνοιξη καὶ το Ἀθωνικὸ καλοκαίρι καὶ στὸ ἐφετεινὸ φθινόπωρο γεμάτος πνευματικὲς ὀπῶρες καὶ εὐχὲς ἀπὸ ὅλους, ὅσους κατεύφρανε, οἰκοδόμησε, στήριξε, εὐεργέτησε, ἐπέστρεψε στὴν οὐράνια πατρίδα. Ἡ ζεστὴ ἀγκαλιὰ τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ παππού του, Ὁσίου Δανιήλ, τὸν περίμενε ἀνοικτή. Ἄλλωστε ἡ ἀποδημία πάντοτε τῶν ἀηδονιῶν γίνεται πρὸς τὰ ζεστὰ κλίματα. Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Κατερίνη γιόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Αγία Αικατερίνη

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη ο φιλόχριστος λαός της Κατερίνης τίμησε την πολιούχο  και προστάτιδα της πόλεως Αγία Αικατερίνη. Το απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, στον...

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σάικας

Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το Σάββατο...

Αποστολικά Μηνύματα: «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας»

Αποστολικά Μηνύματα «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας». Κυριακή ΚΓ΄ 24/11/2019 Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου Στο σημερινό αποστολικό κείμενο έρχεται ο Απόστολος Παύλος...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...
video

Ταμασού Ησαΐας: «Τα εγγόνια των αγωνιστών θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία»

Τη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2022, στον Σύνδεσμο Αγωνιστών – Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό. Ανάμεσα στους...

Κοντά στους νέους ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συνεχίζοντας κανονικά το εκκλησιαστικό του έργο, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος καθοδηγεί τη νεολαία μας μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Μιλώντας σε ένα κατάμεστο από...

Η τιμή των γονέων – Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20) Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν...

Καθιέρωση νέων εικόνων από τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Στο ιστορικό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της συνοικίας Φραγκοπήγαδο, το ανήκον στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας, μετέβη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου...

Στην Αδελαΐδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Στην Αδελαΐδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος θα παραμείνει για έξι ημέρες στην Νότιο...

Εγκαίνια Ιερού Παρεκκλησίου της «Παναγίας Παμμακαρίστου»

Με τη πρέπουσα ευπρέπεια και συμφώνως προς την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και το Τυπικόν της Αγίας μας Εκκλησίας τελέσθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου...

Χειροτονία Διακόνου στην Σαντορίνη

Με λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιος, συμπληρουμένου ενός έτους από την εγκατάστασή του στην Ιερά Μητρόπολη, ετέλεσε την πρώτη του χειροτονία,...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας

Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου

Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και...

Άγιος Νίκων ο Μετανοήτε: Ο Φλογερός Κήρυκας της Μετάνοιας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι συχνά συνδεδεμένος και με την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Φλογεροί μοναχοί διέδωσαν τη σώζουσα χριστιανική...

Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος ιστορικού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ

Την 25η Νοεμβρίου 2022, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , συνοδευόμενος από τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου...