Η Ιερά Σύνοδος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος κα­τά την Συν­ε­δρί­α­ση Αυ­τής της 7ης μη­νός Μαρ­τί­ου 2019 α­πο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση Σύ­να­ξης των εκ­προ­σώ­πων των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την προ­ε­τοι­μα­σί­α των Ε­ορ­τί­ων Εκ­δη­λώ­σε­ων, κα­τά το έ­τος 2021, για την συμ­πλή­ρω­ση δι­α­κο­σί­ων (200) ε­τών α­πό την Ε­θνι­κή Πα­λιγ­γε­νε­σί­α του 1821.

Στη Σύ­να­ξη, η ο­ποί­α θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αί­θου­σα Εκ­δη­λώ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου, στο ι­σό­γει­ο του Συ­νο­δι­κού Με­γά­ρου, την Πέμ­πτη 9η Μα­ΐ­ου 2019 και κα­τά τις ώ­ρες 10:30 έως 13:30, δύ­ναν­ται οι Σε­βα­σμι­ώ­τα­τοι Μη­τρο­πο­λί­τες, οι ο­ποί­οι ε­πι­θυ­μούν την συμ­με­το­χή των Ε­παρ­χι­ών τους με μί­α συγ­κε­κρι­μέ­νη εκ­δή­λω­ση στο προ­τει­νό­με­νο Πρό­γραμ­μα, να κα­τα­θέ­σουν εγ­γρά­φως μέ­σω του ο­ρι­ζο­μέ­νου εκ­προ­σώ­που τους την πρό­τα­σή τους, ώ­στε α­να­λό­γως να λη­φθεί η τε­λι­κή έγ­κρι­ση α­πό την Δια­ρκή Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο και να συμ­πε­ρι­λη­φθεί στο τε­λι­κό Πρό­γραμ­μα των Εκ­δη­λώ­σε­ων.

Ε­κτός α­πό τις Εκ­δη­λώ­σεις, οι ο­ποί­ες δι­ορ­γα­νώ­νον­ται α­πό την Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο, κά­θε Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη δύ­να­ται να δι­ορ­γα­νώ­σει ο­ποι­α­δή­πο­τε άλ­λη εκ­δή­λω­ση κρί­νει, ώ­στε να προ­βά­λει τα ιστο­ρι­κά το­πι­κά γε­γο­νό­τα και πρό­σω­πα, τα ο­ποί­α δι­α­δρα­μά­τι­σαν ση­μαν­τι­κό ρό­λο για την Ε­θνι­κή Πα­λιγ­γε­νε­σί­α.

Για ο­ποι­α­δή­πο­τε σχε­τι­κή πλη­ρο­φο­ρί­α, οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νοι δύ­ναν­ται να ε­πι­κοι­νω­νή­σουν με τον Γραμ­μα­τέ­α της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ο Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δη (τηλ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210 7272214/5, 6983772240).

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.