Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυς Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.

    Ὅ Ἅγιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπό τά Εὐχάϊτα καί ἔζησε στήν Ἡράκλεια τοῦ Πόντου[1], στήν ἀρχαία χώρα τῆς Βιθυνίας, ἐπί Λικινίου (307-323 μ.Χ.). Κατεῖχε ἀνώτερο βαθμό στό στρατό τῆς Ἀνατολῆς. Στό Συναξάρι ἀναφέρεται, ὅτι ἦταν «στρατιωτικός ἔνδοξος, ὡραῖος τήν παράστασιν, εἵλκυεν εἰς φιλίαν τούς πάντας καί διά τῆς λαμπρότητος τοῦ λόγου ἐσαγήνευε τούς ἀκούοντας».

    Ὅταν ὁ Λικίνιος διέτριβε στή Νικομήδεια, ἄκουσε περί τοῦ Θεοδώρου ὅτι εἶναι Χριστιανός καί βδελύσσεται τά εἴδωλα. Ἀμέσως ἀπέστειλε στήν Ἡράκλεια ἀνώτερους ἀξιωματούχους, γιά νά τόν συνοδεύσουν μέ τιμή στή Νικομήδεια. Ἀλλ’ ὁ Θεόδωρος διεμήνυσε διά τῶν ἰδίων ἀπεσταλμένων στόν Λικίνιο, ὅτι γιά πολλούς λόγους ἡ παρουσία του στήν Ἡράκλεια ἦταν συμφέρουσα καί τόν προέτρεπε νά μεταβεῖ ἐκεῖ. Ἀποδεχθείς τήν πρόταση ὁ Λικίνιος μετέβη στήν Ἡράκλεια, ὅπου τόν προϋπήντησε μέ λαμπρότητα ὁ Θεόδωρος, πρός τόν ὁποῖο ὁ Λικίνιος ἅπλωσε τό χέρι ἐλπίζοντας ὅτι διά τοῦ Θεοδώρου θά προσείλκυε τούς Χριστιανούς στή θρησκεία τῶν εἰδώλων. Κάποια ἡμέρα, ἐνώπιον τοῦ λαοῦ, ὁ Λικίνιος προέτρεψε τόν Θεόδωρο νά θυσιάσει στά εἴδωλα.  Ὁ Θεόδωρος ἀρνήθηκε καί ἐζήτησε νά τοῦ δοθοῦν τά χρυσά καί ἀργυρά ἀγαλματίδια τῶν θεῶν, γιά νά προσφέρει σ’ αὐτά θυσία στόν οἶκο του ἰδιωτικά καί μετά νά προσφέρει δημόσια τίς θυσίες. Πράγματι, ὁ Θεόδωρος ἔλαβε τά ἀγαλματίδια τά ὁποῖα ἐκομμάτιασε καί ἐμοίρασε τά χρυσά καί ἀργυρά αὐτῶν στούς πτωχούς. Ὁ ἑκα-τόνταρχος Μαξέντιος εἶδε τήν κεφαλή τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης στά χέρια ἑνός πτωχοῦ, καί κατέδωσε τό γεγονός στό Λικίνιο, ὁ ὁποῖος ἐθεώρησε τόν Θεόδωρο ὡς ἐμπαίκτη καί καταφρονητή τῶν εἰδώλων. Γιά τό λόγο αὐτό τόν συνέλαβαν καί ἀμέσως ἄρχισαν νά τόν ὑποβάλουν σέ πολυειδεῖς τιμωρίες. Τόν ἐκτυποῦσαν, ἔκαιγαν καί ἔγδερναν τό σῶμα τοῦ Μάρτυρος. Στή συνέχεια οἱ δήμιοι τόν ἐσταύρωσαν καί διεπέρασαν στά πόδια, τά χέρια καί τά κρυφά μέλη διά περώνης, ἐτόξευσαν στό πρόσωπο μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά ἐκχυθοῦν τά μάτια του καί τόν ἄφησαν ἐπάνω στό σταυρό. Ὁ Λικίνιος, φοβούμενος τήν ὀργή τοῦ ὄχλου, διέταξε νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Ὁ φόβος παρεχώρησε στή χαρά, καί ἡ λύπη καί ὁ κόπος στήν ἀνάπαυση.

    Τό σεπτό σκήνωμά του μετετέθη, στίς 8 Ἰουνίου, ἀπό τήν Ἡράκλεια στό προγονικό κτῆμα τοῦ Ἁγίου, στά Εὐχάϊτα, κατά τήν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου τήν ὁποία ἐξέφρασε πρό τῆς ἐκτομῆς αὐτοῦ στό γραμματέα του Οὔαρο[2]. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει στίς 8 Ἰουνίου τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του[3].

Τ ατ μρᾳ, μνμη το γου προφτου Ζαχαρου.

Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας εἶναι ὁ ἐνδέκατος ἀπό τούς ὀνομα-ζόμενους Μικρούς Προφῆτες. Καταγόταν ἀπό τό γένος τοῦ ᾿Ισραήλ καί τή φυλή τοῦ Λευΐ. Ἐγεννήθηκε στήν πόλη Γαλαάδ τῆς Παλαι-στίνης κατά τήν περίοδο τῆς βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας καί τό ὄνομά του σημαίνει, στήν ἑλληνική γλῶσσα, μνήμη Θεοῦ, ἐκεῖνον δηλαδή τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐνθυμεῖται. Ἦταν υἱός τοῦ Βαραχίου. Ὁ παπποῦς του Ἀδδώ ἦταν πιθανῶς ἀρχηγός ἱερατικῆς οἰκογένειας.

Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας ἄρχισε νά προφητεύει κατά τό δεύτερο ἔτος τοῦ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπους, κατά μῆνα Νοέμβριο τοῦ ἔτους 520 π.Χ. Γιά νά ἐνθαρρύνει τούς Ἰουδαίους στό ἔργο τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ ναοῦ τους προφέρει τίς προφητεῖες του, μέ τίς ὁποῖες προτρέπει, παρηγορεῖ, δείχνοντας τό λαμπρό μέλλον, τό ὁποῖο ἐπιφυλάσσεται στόν Ἰσραήλ, συνδυάζοντας αὐτό μέ τήν ἐποχή τοῦ Μεσσίου. Στό βιβλίο του ἀναφέρονται, ἐπίσης, οἱ προφητεῖες περί τῆς ἀργίας τῶν Προφητῶν, τῶν ἱερέων καί τῶν Σαββάτων, περί τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐθνῶν, περί τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ, περί μελλούσης κρίσεως καί τοῦ θριάμβου τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου.

    Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας ἐκοιμήθηκε σέ βαθύ γῆρας καί ἐνταφιάσθηκε κοντά στόν τάφο τοῦ Προφήτου Ἀγγαίου. Ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Μέγας (379-395 μ.Χ.) ἔκτισε ναό ἀφιερωμένο στόν Προφήτη Ζαχαρία στή μονή τῆς Ἁγίας Δομνίκης Κωνσταντινουπόλεως. Ναός, ἐπίσης, τοῦ Προφήτου ὑπῆρχε στό βουνό τοῦ Αὐξεντίου, σέ τόπο πού ἐκαλεῖτο «Θέατρο».

Τ ατ μρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Μρθας καί Μαρας, τῶν αὐταδέλφων, καί τοῦ ὁσιομάρτυρος Λυκαρωνος.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΥΚΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ, ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

Οἱ Ἁ­γί­ες Μάρ­θα καί Μα­ρί­α ἦ­ταν ἀ­δελ­φές, οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­ζη­σαν κα­τά τήν πε­ρί­ο­δο τῶν ἀ­νε­λέ­η­των δι­ωγ­μῶν των Χρι­στι­α­νῶν ἀ­πό τούς ἄ­θε­ους καί ἀ­σε­βεῖς εἰ­δω­λο­λά­τρες. Συνέβη, λοιπόν, νά εὑρεθοῦν οἱ δυ­ό ἀ­δελ­φές ἐνώπιον τοῦ εἰδωλολάτρου ἐπάρχου τῆς πόλεως. Μέ τόλμη ἐφανέρωσαν, ὅτι εἶναι Χριστιανές. Ὁ ἔπαρχος ἀγωνίσθηκε νά νικήσει τήν πίστη τῶν δύο γυναικῶν λέγοντας, ὅτι θά ἦταν θλιβερό γι’ αὐτές νά χάσουν τή ζωή τους σέ τόσο νεαρά ἡλικία. Ἐκεῖνες ἀπάντησαν, ὅτι ἡ παροῦσα ζωή εἶναι νύκτα καί ὅτι τό φῶς τό ἀνέσπερο εἶναι πέρα ἀπό τό σκοτάδι τοῦ τάφου. Τήν ἴδια μαρτυρία ὁμολόγησε καί ὁ Μάρτυς Λυκαρίων, πού ἦταν μοναχός. Ὁ ἔπαρχος διέταξε νά ἀποθάνουν μέ σταυρικό θάνατο. Οἱ στρατιῶτες ἐκαθήλωσαν τούς Μάρτυρες ἐπί τοῦ σταυροῦ. Οἱ παρόντες εἰδωλολάτρες ἐθαύμαζαν τή νεανική ἐκείνη γενναιότητα καί ἀνδρεία. Τότε ὁ ἔπαρχος ἐδιέταξε τούς δήμιους νά ἀποκόψουν τίς κεφαλές αὐτῶν.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΘΑ

῎Ετσι, οἱ δύο ἀδελφές, Μάρθα καί Μαρία, καί ὁ Ὅσιος Λυκαρίων, ἀπό ἀγάπη στόν Θεό, παρέδωσαν τίς ἅγιες ψυχές τους στά χέρια τοῦ Κυρίου τους καί ἔλαβαν ἀπό Αὐτόν τό στέφανο τῆς δόξας.

Τ ατ μρᾳ, μνμη τν γων μαρτρων Νικηφρου κα Στεφνου.

    Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Νικηφόρος καί Στέφανος ἐμαρτύρησαν, ἀφοῦ τούς καταξέσκισαν τίς σάρκες.

Τ ατ μρᾳ, μνήμη το γου μρτυρος Περγτου.

    Εἶναι ἄγνωστος ὁ τόπος καί ὁ χρόνος τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Περγέτου.

Τ ατ μρᾳ, μνήμη το ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀγαθαγγέλου.

    Ὁ Ἅγιος Ἀγαθάγγελος ἔζησε τόν 3ο αἰώνα μ.Χ. καί ἦταν Ἐπί-σκοπος Δαμασκοῦ[4].

Τ ατ μρᾳ, μνήμη τν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Φιλαδλφου κα Πολυκρπου.

    Οἱ Ὅσιοι Πατέρες Φιλάδελφος καί Πολύκαρπος ἦσαν μοναχοί ἀσκητές καί ἐκοιμήθησαν μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σάββα, ἀρχιεπισκόπου Σερβίας.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ

    Ὁ Ἅγιος Σάββας Β΄, Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1271. 

Τ ατ μρᾳ, μνήμη το σου πατρς μν Μακαρου, πισκπου Πφου. 

    Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἦταν Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Πάφου τῆς Κύπρου καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό ἔτος 1688. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν! 

[1] Ἡράκλεια ἡ Ποντική ἤ Ποντοηράκλεια. Ἡ ἵδρυση τῆς πόλεως ἀνάγεται στά μέσα περίπου τοῦ 6ου αἰῶνος π.Χ., καί ὑπό μέν τοῦ Ξενοφῶντος ἀναφέρεται ὡς ἀποικία τῶν Μεγαρέων, ὑπό δέ τοῦ Στράβωνος τῶν Μιλησίων. Ἡ ἀντίφαση ἐξηγεῖται, ἄν δεχθοῦμε ὅτι πρῶτοι μέν οἰκιστές ἦσαν οἱ Μεγαρεῖς, ἀργότερα δέ ἡ πόλη ἐδέχθηκε ἐποίκους ἀπό τήν Μίλητο.
[2] Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σελ. 185. Παντε-λάκη Ἐμμανουήλ, Θεόδωρος (Ἅγιοι, Πατριάρχαι, Ἐπίσκοποι), στήν Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμος 12ος , Ἀθῆναι, 1930, σελ. 514. Analecta Bollandiana, 2 (1883), σελ. 359-367. Κῶδιξ 8 τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς τοῦ Φιλοθέου, ΙΑ´ αἰών, φ. 51-57. Ἐγκώμιον, ὑπό Εὐθυμίου τοῦ Πρωτοασηκρίτου, Analecta Bollandiana, 44 (1926), σελ. 50. Ἐγκώμιον, ποιηθέν ὑπό Θεοδώρου τοῦ Παναρέτου, Νομοφύλακος, Κῶδιξ 452 τῆς ἐν τῷ Ἄθῳ Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, ΙΔ´ αἰών, φ. 34-49.
[3] Κῶδιξ Vat. gr. 1613, Μηνολόγιον Αὐτοκράτορος Βασιλείου Β´, σελ. 127.
[4] Μηναῖον Σιναϊτικοῦ Γεωργιανοῦ Κώδικος 59, 64. Βλ. G. Garitte, Le Calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (10ος αἰών), Societé des Bollandistes, Bruxelles, 1958, σελ. 154.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο σκανδαλισμός των αδυνάτων

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Α΄ Κορ. 8, 8-9, 2 Ο ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ «Οὔτε γάρ ἐάν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐάν μή φάγωμεν ὑστερούμεθα»...

Μνημόνευση των κεκοιμημένων στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Πολιούχου Ερμουπόλεως Σύρου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Πολιούχου Ερμουπόλεως Σύρου Αγίου Νικολάου, όπως και σε όλους τους...

«Γεώργιον τον νέον αθλητήν, τιμήσωμεν εν ύμνοις οι πιστοί…»

Στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεδεών του εν Τυρνάβω, στην πόλη του Τυρνάβου, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών και πάλι αρνητικός στον covid – 19. Επανέρχεται κανονικά στα καθήκοντά του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Συμεών, ο οποίος τηρώντας σταθερά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, με αίσθημα συνεπούς ατομικής και...

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ι.Μ. Καλαβρύτων για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας

Τον τελευταίο καιρό στη λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας, προστέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες του μεγάλου σεισμού, που έπληξε την...

Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων ευχαριστεί: Α. Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον Άγιο Καθηγούμενο αυτής, Γέροντα Εφραίμ, για την προσφορά μεγάλης...

Ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου

Στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, στον αύλειο χώρο του οποίου αναπαύεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κυρός Μάξιμος,...

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...