TO MAΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΥΤΡΟΠΙΟΥ, ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΥ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεοδωρήτου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.

Ὁ Ἅ­γι­ος Θε­ο­δώ­ρη­τος ἦ­ταν πρε­σβύ­τε­ρος τῆςς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἀ­ντι­ό­χει­ας καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Ἰου-λιανοῦ τοῦ Παραβάτου (360-363 μ.Χ.).

Ὅταν ὁ θεῖος τοῦ αὐτοκράτορος, πού ὀνομαζόταν καί αὐτός Ἰουλιανός καί ἦταν προηγουμένως Χριστιανός καί ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας, ἔγινε εἰδωλολάτρης, ἐστράφηκε κατά τῶν ἱερέων τῆς πόλεως καί κατέστρεψε τά ἱερά ἀναθήματα. Τότε συνελήφθη καί ὁ πρεσβύτερος Θεοδώρητος, τόν ὁποῖο ἐκρέμασαν καί ἐξέσκισαν τά πλευρά του. Τά μαρτύρια δέν ἐλύγισαν τήν πίστη τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος συνεχῶς ὁμολογοῦσε τήν πίστη του στόν Χρι-στό. Οἱ εἰδωλολάτρες, ἀφοῦ ἀγωνίσθηκαν μάταια, γιά νά μετα-στρέψουν τό εὐσεβές φρόνημα αὐτοῦ, τόν ἀποκεφάλισαν.

Ἔτσι ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔλαβε τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου τῆς δόξας.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Βασιλίσκου, Εὐτροπίου καί Κλεονίκου.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Βασιλίσκος, Εὐτρόπιος καί Κλεόνικος κατάγονταν ἀπό τήν Ἀμάσεια τοῦ Πόντου καί ἔ­ζη­σαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μα­ξι­μι­α­νοῦ (286-305 μ.Χ.). Ἦσαν στρα­τι­ῶ­τες καί συγ­γε­νεῖς τοῦ Ἁ­γί­ου Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Τήρωνος. Ὡς Χρι-στιανοί διεβλήθησαν στόν ἡγεμόνα Ἀσκληπιόδοτο, ὁ ὁποῖος τούς συνέλαβε καί τούς ἐβασάνισε σκληρά. Ὅ­μως οἱ Μάρ­τυ­ρες, ἀ­φοῦ ἐπα­ρου­σι­ά­σθη­κε σέ αὐ­τούς ὁ Κύ­ρι­ος καί ὁ Ἅ­γι­ος Με­γα­λο­μάρ­τυς Θε­ό­δω­ρος, ἔ­γι­ναν ὑ­γι­εῖς.

Μέσα στή φυλακή, οἱ τρεῖς νέοι δέν ἔχασαν οὔτε τό θάρρος οὔτε τήν πίστη τους. Ἀντιθέτως, ἐξακολουθοῦσαν νή λατρεύουν τόν Ἕνα καί Ἀληθινό Θεό. Μέ τό κήρυγμά τους καί τό παράδειγμα πού προσέφερε τό ἦθος, ἡ ἀπαντοχή καί τό θάρρος τους, ὁδήγησαν πολλούς συγκρατούμενούς τους στήν ἀληθινή πίστη. Ὁ Ἀσκλη-πιόδοτος ἐπληροφορήθηκε τή χριστιανική δράση τῶν τριῶν κρα-τουμένων καί τήν ἐπίδραση πού ἀσκοῦσαν στούς φυλακισμένους εἰδωλολάτρες καί διέταξε νά τούς ὁδηγήσουν καί πάλι ἐνώπιόν του.

Ὁ ἡ­γε­μό­νας τότε ἄρχισε νά κο­λα­κεύει τόν Ἅ­γι­ο Κλε­ό­νι­κο, γιά νά ἀρνηθεῖ τήν πί­στη τοῦ Χρι­στοῦ, ὑ­πο­σχό­με­νος δῶ­ρα καί τι­μές. Ὁ Ἁ­γι­ος ὅ­μως ἀ­φοῦ ἐγέ­λα­σε, ἐχλεύ­α­σε τήν ἀρ­ρώ­στει­α τῶν εἰ­δώ­λων. Καί ἐ­νῶ ἐτελεῖτο θυ­σί­α, μέ προ­σευ­χή κα­τέρ­ρι­ψε τό εἴ­δω­λο τῆς Ἀρ­τέ­μι­δος. Ἀμέσως ὁ ἡγεμόνας  ἔδωσε ἔντολή νά βασανισθοῦν. Τότε, ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε στούς τρεῖς νέους καί στὸ πλῆθος τῶν εἰδωλολατρῶν, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τό μαστίγωμα τῶν Χριστιανῶν, ἔχοντας στό πλευρό του τόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο. Οἱ τρεῖς Χριστιανοὶ ἀξιώθηκαν τῆς θαυματουργικῆς ἰάσεως τῶν τραυμάτων τους, ἐνῶ πολλοί εἰδωλολάτρες, πού εἶδαν τό θαῦμα ἐβαπτίσθησαν Χριστιανοί. Ὁ Ἀσκληπιόδοτος ὅμως ὄχι μόνο δὲν ἄλλαξε στάση, ἀλλά διέταξε νά ἀποκεφαλισθοῦν ὅλοι οἱ νεοφώτιστοι Χριστιανοί. Ὁ Ἀσκληπιόδοτος καί οἱ εἰδωλολάτρες, τυφλοί ἀπό ὀργή, διέταξαν τούς δήμιους νά περιχύσουν τούς τρεῖς Μάρτυρες μέ καυτή πίσσα. Ὅμως, νέα θαυματουργική ἐνέργεια ἀπό τή Θεία Χάρη δὲν ἐπέτρεψε οἱ πιστοί νέοι νά πάθουν τό παραμικρό, ἐνῶ ἡ καυτή ἄσφαλτος ἔπεσε καί κατέκαψε τούς δήμιους.

Ὅμως, ὁ σκληρόκαρδος ἡγεμόνας δέν μποροῦσε νά δεῖ τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία παρουσιαζόταν μπροστά στὰ μάτια του. Ἔτσι, πρόσταξε τή σταυρική καταδίκη τοῦ Εὐτρόπιου καί τοῦ Κλεονίκου, καί τή φυλάκιση τοῦ Βασιλίσκου. Οἱ δυὸ νέοι ἐπέρασαν τήν τε-λευταία νύχτα τῆς ζωῆς τους προσευχόμενοι. Καί πάλι ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε μπροστά τους, γιά νά τούς ἐνθαρρύνει.

Στίς 3 Μαρτίου 308 μ.Χ. ὁ Εὐτρόπιος καί ὁ Κλεόνικος ἐκοσμή-θηκαν μέ τούς στεφάνους τῆς ἁγιότητος καί τοῦ μαρτυρίου διά τοῦ σταυρικοῦ τους θανάτου. Ὁ Βασιλίσκος παρέμεινε ἔγκλειστος στή φυλακή, ὅπου καί ἀπέθανε μετά ἀπό μερικὰ χρόνια, κερδίζοντας τήν αἰώνια ζωή. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ζήνωνος καί Ζωῒλου.

    Εἶναι ἄγνωστο ποῦ καί πότε ἐτέλεσαν τό δρόμο τῆς ἀσκήσεως οἱ Ὅσιοι Ζήνων καί Ζωῒλος, οἱ ὁποῖοι ἐκοιμήθησαν μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Πιαμοῦντος τῆς παρθένου.

Ἡ  Ὁ­σί­α Πι­α­μοῦν, κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Αἴ­γυ­πτο ὅ­που ἔ­ζη­σε τόν 4ο αἰ­ῶ­να μ.Χ. Σέ νε­α­ρή ἡ­λι­κί­α ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νή ἀ­πό τόν πα­τέ­ρα της, ἀλ­λά ἡ Χρι­στι­α­νή μη­τέ­ρα της τήν ἀ­νέ­θρε­ψε μέ παι­δεί­α καί νου­θε­σί­α Κυ­ρί­ου. Ὅ­ταν δέ ἐμε­γά­λω­σε, ἐ­πι­δό­θη­κε μα­ζί μέ τή μη­τέ­ρα της σέ ἔρ­γα ἐ­λε­η­μο­σύ­νης καί εὐ­σπλα­χνί­ας. Δέν ἦ­ταν βέ­βαι­α πλού­σι­ες, ἀλ­λά ἀ­πό τό φτω­χι­κό τούς εἰ­σό­δη­μα, συ­νέ­δρα­μαν τους πτω­χούς καί τούς ἀ­δύ­να­τους ἀ­δελ­φούς τους. Ὅ­ταν ἡ μη­τέ­ρα της ἐ­κοι­μή­θηκε, ἡ Ὁ­σί­α, μό­νη της πλέ­ον, ἐ­πι­δό­θη­κε στή δι­α­κο­νί­α τῶν πα­σχό­ντων ἀ­δελ­φῶν της. Ἐ­πι­σκέ­πτο­νταν τά σπί­τι­α τους, τούς πα­ρη­γο­ροῦ­σε καί τούς ἐστή­ρι­ζε στήν πί­στη. Τό­ση φή­μη ἀ­πέ­κτη­σε ἡ Πι­α­μοῦν, ὥ­στε ὅ­ταν οἱ ἐ­χθροί ἐπο­λι­ορ­κοῦ­σαν τή γε­νέ­τει­ρά της, ἀ­κού­γο­ντας τό ὄ­νο­μά της ἔ­λυ­σαν τήν πο­λι­ορ­κί­α καί ἔ­φυ­γαν.

Ἡ Ὁσία Πιαμοῦν ἐ­κοι­μή­θηκε μέ εἰρήνη.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρας.

    Ἡ Ὁσία Ἀλεξάνδρα ἀσκήτεψε στήν Ἀλεξάνδρεια καί ἐκοι-μήθηκε μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐννέα ἁγίων μαρτύρων, τῶν ἐκ Γεωργίας.

    Οἱ ἐννέα αὐτοί Ἅγιοι Μάρτυρες ἐμαρτύρησαν στό χωριό Μαραμπντά τῆς ἀνατολικῆς Γεωργίας, στήν περιοχή τῆς Καχέτης, κατά τό ἔτος 1625. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, πατριάρχου Γεωργίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἔζησε κατά τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. καί ἐπατρι-άρχευσε στή Γεωργία ἀπό τό 1033 μέχρι τό 1048. Πρίν τήν ἐκλογή του, ὡς Πατριάρχου, εἶχε μονάσει στή μονή τοῦ Καλίπου, στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας, ὅπου ἐμόναζαν πολλοί Γεωργιανοί μοναχοί.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1048. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βολοκολάμσκ, ἐν Ρωσίᾳ.

Ἡ ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Βολοκολάμσκ εἶνα ἀντί-γραφο τῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμίρ καί φυλάσσεται στό ναό τῆς Κοιμήσεως τοῦ Θεοτόκου τοῦ Κρεμλίνου. Τήν εἰκόνα μετέφερε ἀπό τή μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Ζβενιγκόροντ ὁ Ὅσιος Ἰωσήφ τοῦ Βολοκολάμσκ († 9 Σεπτεμβρίου) στίς 2 Μαρτίου τοῦ ἔτος 1572.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα. Στο παρόν βίντεο του καναλιού μας θα ασχοληθούμε με την οσιακή μορφή του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη ή...

Συναξάρι 14ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.   Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος,...

Χειροτονία νέου διακόνου στο Αγρίνιο

Τη χειροτονία ενός νέου Κληρικού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11 Απριλίου 2021. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Εξόδιο Ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Ιάκωβου Τσούνη

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου ο εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος δώρισε...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του Καθηγουμένου της Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών Καλάμου Αττικής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ βαθειά συγκίνηση πληροφορήθηκε την εκδημία του μακαριστού ήδη Καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών του...

Η 4η εβδομάδα της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, Κυριακή Δ΄ Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του...

«Μη Αποστρέψης Το Πρόσωπόν Σου Από Του Παιδός Σου….»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον Κατανυκτικό Εσπερινό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Στην ομιλία...

Μείζων των αρετών η αγάπη

Η πορεία μας προς την ηθική μας τελείωση περνά μέσα από διάφορες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Ο πνευματικός μας αγώνας που διεξάγουμε, ιδιαίτερα αυτή την...

Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Ελλάδα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσις των ανθρώπων από τον Θεό

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Με την Χάρη του Αγίου Θεού, εισήλθαμε στον λειτουργικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σιγά σιγά πλησιάζουμε στη συγκλονιστικότερη...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θετικός στον κορονοϊό o Mητροπολίτης Καρπενησίου

Κατόπιν πυρετού που εμφάνισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/4, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου  υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Ως εκ...

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...