Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

† Μνμη το ν ἁγοις πατρός μν Ταρασου, ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Ἅ­γι­ος Τα­ρά­σι­ος ἐγεννήθηκε, ἀνατράφηκε καί ἐκπαιδεύθηκε στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί εὐγενεῖς, τόν Γεώρ-γιο, κριτή καί πατρίκιο, καί τήν Εὐκρατία.  Λόγῳ τῆς μεγάλης του μορφώσεως ἀνυψώθηκε στό ἀξίωμα τοῦ πρωτασηκρίτου[1].

 Οἱ ἐκκλησιαστικές περιστάσεις τήν ἐποχή ἐκείνη ἦσαν ἀρκετά σοβαρές. Ὑπῆρχε ἀκόμη ὁ πόλεμος τῶν εἰκονομάχων, ἡ δέ θέση τῶν Ὀρθοδόξων ἔγινε ἀκόμη πιό δύσκολη διά τοῦ θανάτου τοῦ Πατριάρ-χου Παύλου Δ΄ τοῦ Κυπρίου (780-781 μ.Χ.). Ἡ βασίλισσα Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, ἡ ὁποία ἐπιτρόπευε τόν ἀνήλικο υἱό της Κωνσταντίνο Στ΄ (780-798 μ.Χ.), κατενόησε, ὅτι ἐχρειαζόταν ἐκκλησιαστικός ἡγέτης μέ εὐσέβεια, θεολογική κατάρτιση καί διοικητική ἱκανότητα, γιά νά μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ στίς περιστάσεις καί τά προβλήματα. Ἔτσι ἐξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς λαϊκούς ὁ Ἅγιος Ταράσιος παρά τίς ἐπίμονες ἀρνήσεις του, ἀφοῦ ἔλαβε ὑπόσχεση ἀπό τούς βασιελῖς, ὅτι θά συγκληθεῖ Οἰκουμενική Σύνοδος πού θά ἀντιμε-τωπίσει τά διάφορα θεολογικά ζητήματα καί τά ἐκκλησιαστικά θέμα-τα. Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Πατριάρχου ἔγινε στίς 25 Δεκεμβρίου 784 μ.Χ.

Κατά τή διάρκεια τῆς πατριαρχείας του ὁ Ἅγιος ἐμερίμνησε γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μέ τή Δυτική Ἐκκλησία ἐπί Πάπα Ἀδριανοῦ Α΄ (771-795 μ.Χ.) καί τή σύγκληση τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συ-νόδου, τό ἔτος 787 μ.Χ., στή Νίκαια, ἡ ὁποία κατεδίκασε τούς εἰκο-νομάχους, ἀκύρωσε τήν εἰκονομαχική Σύνοδο τοῦ ἔτους 754 μ.Χ. καί ὡς βάση τοῦ δογματικοῦ καθορισμοῦ ἔθεσε τά σχετικά συγράμματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ († 4 Δεκεμβρίου). Ἡ ὄγδοη συνε-δρία τῆς Συνόδου ἔγινε στήν Κωνσταντινούπολη, στά ἀνάκτορα, στήν ὁποία οἱ βασιλεῖς Εἰρήνη καί Κωνσταντίνος ὑπέγραψαν τούς Ὅρους τῆς Συνόδου. 

Στήν εὐσέβεια καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος τοῦ Ἁγίου ὀφείλεται καί ἡ μέριμνα πού ἔλαβε ἡ Ἐκκλησία κατά τῆς σιμωνίας, τοῦ χρη-ματισμοῦ δηλαδή γιά τήν ἀπόκτηση ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωμάτων καί ἰδιαίτερα τῶν ἐπισκοπικῶν θέσεων. Παράλληλα ὁ Ἅγιος ἀνέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική καί κοινωνική δράση καί διακρίθηκε γιά τήν ἐλεημοσύνη του πρός τούς πτωχούς.

Ἡ ἀγάπη του πρός τό μοναχισμό ἐκφράσθηκε καί μέ τήν ἵδρυση  μονῆς στό στενό τοῦ Βοσπόρου στήν ὁποία καί ἐνταφιάσθηκε μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του τήν Τετάρτη τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, τό ἔτος 806 μ.Χ. Ὁ αὐτοκράτορας Μιχαήλ Α΄ ὁ Ραγκαβές (811-813 μ.Χ.) τό Μάρτιο τοῦ ἔτους 813 μ.Χ. ἐνέδυσε τόν τάφο τοῦ Ἁγίου μέ ἄργυρο, ἐπιδεικνύοντας ἔτσι αὐτός καί ἡ βασίλισσα Προκοπία τόν σεβασμό πρός τή μνήμη τοῦ Ἁγίου.

Ἡ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ταρασίου ἐτελεῖτο στή Μεγάλη Ἐκκλησία.

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀλεξάνδρου, τοῦ ἐν Δριζιπάρῳ τῆς Θράκης.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀλέξανδρος κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τούς Ποτιόλους τῆς ᾿Ιταλίας καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ βα­σι­λέως Μα­ξι­μι­α­νοῦ (286-305 μ.Χ.) καί τοῦ ἡ­γε­μό­νος Τι­βε­ρι­α­νοῦ. Ἀ­φοῦ συ­νε­λή­φθη­κε ἀ­πό τόν ἡ­γε­μό­να, προσπάθησαν νά τόν κάνουν νά προσκυνήσει στά εἴδωλα. Ὁ Ἅ­γι­ος ὅ­μως, ἀ­ντί νά προ­σκυ­νή­σει τά εἴ­δω­λα,  εἶ­πε πρός τόν ἡγεμόνα: «Καί αὐ­τά εἶ­ναι μά­ται­α καί ἐ­σύ πού πι­στεύ­εις σέ αὐ­τά εἶ­σαι ἄ­θλι­ος καί τα­λαί­πω­ρος». Γι­’ αὐ­τό τοῦ ἔ­δε­σαν τά χέ­ρι­α στήν ἄ­κρη καί τόν ἐκρέ­μα­σαν, ἀφοῦ στά πό­δι­α του ἔδεσαν πέ­τρα βα­ρι­ά. Με­τά ἀ­πό αὐ­τό, τόν ὁδήγησαν στήν Καρθαγένη, ὅπου ὑπέστη φρικτούς βασανισμούς. Συ­ρό­με­νος πά­λι στή Μαρ­κι­α­νού­πο­λη τῆς Θράκης, τοῦ ἔ­κα­ψαν τό πρό­σω­πο μέ δά­δες φω­τι­ᾶς, ἀλλά ὁ Μάρτυς ὑ­πέ­με­νε μέ γεν­ναῖ­ο τρό­πο. Στό τέλος τόν ἀποκεφάλισαν διά ξίφους. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ἀ­πέλαβε στε­φά­νι ἄ­φθαρ­το καί ζω­ή αἰ­ώ­νι­α ἀ­πό τόν Χρι­στό τόν Θε­ό μας[2].

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το γου μάρτυρος ᾿Αντωνου.

    Εἶναι ἄγνωστο ποῦ καί πότε ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, τόν ὁποῖο ἔκαψαν ζωντανό.

† Τ ατ μρᾳ, μνμη το γου ερομρτυρος Ρηγνου, πισκπου Σκοπλου.

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΗΓΙΝΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Ὁ Ἅγιος Ρηγῖνος ἐγεννήθηκε στή Λεβάδεια τῆς Βοιωτίας, στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ. ἀπό εὐσεβεῖς καί ἐναρέτους γονεῖς[3], οἱ ὁποῖοι τόν ἐβοήθησαν νά λάβει τή θύραθεν παιδεία, ἀλλά καί τήν ὀρθόδοξη ἀγωγή. Ἡ ἀγάπη του γιά τόν Κύριο καί ἡ πνευματική του πρόοδος τόν μεταμόρφωσαν σέ σκεῦος ἐκλογῆς καί σέ ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ὁ Ἅγιος ἔζησε τήν ἐποχή πού ἐβασίλευσαν οἱ δύο υἱοί τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ μέν Κωνστάντιος στήν Κωνσταντινούπολη (Ἀνατολή), ὁ δέ Κώνστας στή Ρώμη (Δύση). Καί οἱ δύο διάδοχοι τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου εἶχαν ἀνατραφεῖ μέ τίς ἀρχές τῆς χριστιανι-κῆς πίστεως, ἀλλά ὁ μέν Κωνστάντιος εἶχε συνειδητά ἀποδεχθεῖ τόν Ἀρειανισμό, ὁ δέ Κώνστας παρέμεινε πιστός στίς δογματικές ἀποφά-σεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καί οἱ δύο εἶχαν ὡς κοινά χαρα-κτηριστικά τῆς θρησκευτικῆς τους πολιτικῆς, ἀφ’ ἑνός μέν τήν καταπο-λέμηση τῆς ἐθνικῆς θρησκείας, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ὑπεράσπιση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐκκλησιαστική τους πολιτική εἶχε ὡς συνέπεια ὄχι μόνο τή συντήρηση, ἀλλά καί τή διεύρυνση τῆς ἐκκλησιαστικῆς διασπάσεως μεταξύ τῶν ὀπαδῶν καί τῶν ἀντιπάλων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Οἱ συνεχεῖς παρεμβάσεις, αὐθαίρετες ἤ μή, στά ἐκκλησιαστικά πράγ-ματα ὑπῆρξαν πηγή ἐντάσεως στίς ἀρειανικές ἔριδες τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ.

Ἔτσι ὅ Ἅγιος ἀπεστάλη στή νῆσο Σκόπελο ἀπό τόν θεῖο του Ἀχίλλειο († 15 Μαῒου), πολιοῦχο τῆς πόλεως Λαρίσης, γιά νά ἐνι-σχύσει τούς ἐξόριστους πού βρίσκονταν ἐκεῖ καί νά τούς στερεώσει στήν ὀρθόδοξη πίστη.

Σύμφωνα μέ κάποιες πληροφορίες τοῦ Συναξαριστοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου, ὁ Ἅγιος Ρηγῖνος παρηκολούθησε τίς ἐργασίες τῆς Α΄ Οἰ-κουμενικῆς Συνόδου, τό ἔτος 325 μ.Χ. μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἀχίλλειο. Ὅμως, μολονότι καταδικάσθηκε ὁμόφωνα ἀπό τούς θεοφόρους Πατέ-ρες ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἀρείου δέν ἐξέλειπαν καί συνέχιζαν νά διαδίδουν τίς αἱρετικές δοξασίες τους. Ἐπικράτησε ἐκ νέου μεγάλη ἀναταραχή στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, κρίση καί κατά συνέπεια χωρισμός σέ δύο παρατάξεις, κάτι πού ἀνησύχησε ἰδιαίτερα τούς δύο αὐτοκράτορες Κωνστάντιο καί Κώνστα. Τελικά οἱ δύο αὐτοκράτορες συμφώνησαν νά συγκληθεῖ μία νέα Σύνοδος στή Σαρδική (Σόφια). Πράγματι, ἡ Σύνοδος συγκλήθηκε στή Σαρδική, τό ἔτος 343 μ.Χ. Στή Σύνοδο ἔλαβε μέρος καί ὁ Ἅγιος Ρηγῖνος, ὁ ὁποῖος ἐ­ξό­ντω­σε ὅ­λες τίς αἱ­ρέ­σεις μέ τό λό­γο του καί τήν τόλ­μη τῆς γνώ­μης του.

Μετά τή λήξη τῆς Συνόδου ὁ Ἅγιος Ρηγῖνος ἐπέστρεψε στήν Σκό-πελο. Ἀλλά καί πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐκλυδωνίσθηκε καί ἐταράχθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἰουλιανό τόν Παραβάτη (361-363 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νά ἐπαναφέρει τή θρη-σκεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.

Στή διάρκεια τῶν διωγμῶν πού διέταξε ὁ βασιλέας, ἔφθασε στήν Σκόπελο ὁ ἔπαρχος τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Σποράδων. Ἀμέσως ἐκάλεσε τόν ποιμενάρχη τῆς Σκοπέλου καί τοῦ ὑπέδειξε νά ἀλλάξει πίστη καί νά ἀσπασθεῖ τήν εἰδωλολατρία. Ὅμως ὁ Ἅγιος περιφρόνησε τήν ὑπόδειξή του καί ἐνέμεινε μέ πνευματική ἀνδρεία καί σταθερότητα στήν πατρώα εὐσέβεια. Στίς 25 Φεβρουαρίου τοῦ 362 μ.Χ. ὁδηγήθηκε γιά τελευταία φορά ἐνώπιον τοῦ ἐπάρχου. Στίς προτροπές του νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, ὁ Ἅγιος δέν ἔδωσε καμμία ἀπάντηση. Ἔτσι ὁδη-γήθηκε στό στάδιο τῆς νήσου, ὅπου ὑπέστη καί ἄλλα φρικτά βασα-νιστήρια, καί ἀκολούθως στή θέση «Παλαιό γεφύρι», ὅπου ἀποκόπηκε ἀπό τόν δήμιο ἡ τιμία κεφαλή του. Τή νύχτα οἱ Χριστιανοί παρέλαβαν τό τίμιο σκήνωμα τοῦ Ἁγίου καί τό ἐνταφίασαν μέσα στό δάσος τοῦ ὑπερκείμενου λόφου, ὅπου βρίσκεται μέχρι σήμερα ὁ τάφος του.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη το γου ἱερομρτυρος Μαρκλλου, πισκπου Σόλων τς Κπρου. 

Τ ατ μρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Βαλβούργης.

Ἡ Ὁσία Βαλβούργα ἐγεννήθηκε τό 710 μ.Χ. ἀπό τούς Ἁγίους Ριχάρδο καί Βούννα († 7 Φεβρουαρίου) καί ἔζησε τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. Ἦταν ἀδελφή τῶν Ὁσίων Βιλλιβάλδου, Ἀποστόλου τῆς Γερμανίας, († 7 Ἰουνίου), καί Βιννιβάλδου ( † 18 Δεκεμβρίου). Ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 779 μ.Χ.   

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Ἀρχιγραμματεύς τοῦ βασιλέως.
[2] Ἡ μνήμη τοῦ Μάρτυρος Ἀλεξάνδρου ἀναφέρεται στό Συναξαριστή τοῦ Ἁγίου Νικο-δήμου στίς 14 Μαῒου, ἐνῶ σέ ἄλλους Κώδικες στίς 13 Μαῒου, μέ διαφορετικό ὑπόμνημα.
[3] Ἀκολουθία, πού ἐξέδωσε ὁ λόγιος μοναχός Καισάριος Δαπόντες στή Βενετία, τό ἔτος 1746, χειρόγραφο Κώδικος Κ΄ 127 Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας. Γιατί νηστεύουμε τον Δεκαπενταύγουστο; Πώς ξεκίνησε η νηστεία της Παναγίας μας; Τι μπορούμε να φάμε κατά την διάρκεια της...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Χαλκίδος στην πανέμορφη Αλόννησο

Το απομακρυσμένο από το κέντρο λογικό ποίμνιο της πανέμορφης Αλοννήσου των Βορείων Σποράδων επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...

Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του Θεομητορικού μήνα Αυγούστου, ο οποίος κυριαρχείται από τις Ιερές Παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την εορτή της Κοιμήσεως...

Τιμή στον παλιό Ιεροψάλτη Φώτιο Ξηρομερίτη

Στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος, στο άνοιγμα του Δεκαπενταυγούστου. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη θεραπεία του...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Χριστός θεραπεύει από την ασθένεια της αμαρτίας»

Η Λοκρίδα ήταν το επίκεντρο σήμερα Κυριακή 1 Αυγούστου του λειτουργικού προγράμματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία...

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου στα Μάρμαρα Πάρου και η πρώτη Παράκληση στην Παναγία Εκατονταπυλιανή

Την Κυριακή 1-8-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παρπναξίας μετέβη στα Μάρμαρα Πάρου όπου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και...

Μοναχική Κουρά στην Ι. Μονή Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου

Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης τελέσθηκε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021, στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου, η μοναχική Κουρά του Αρχιδιακόνου της Ιεράς...

Χειροθεσία Πνευματικού στη Βέροια

Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, την Κυριακή 1 Αυγούστου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας...

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος. Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από πυρετό που παρουσίασε κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία...

Εἶμαι ἱερέας καὶ θέλω τὴν ἱερωσύνη μου… ΑΚΗΛΙΔΩΤΗ χωρὶς συνειδησιακὰ βάρη!

Δὲν κατηγορῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο. Θὲς διότι "πείσθηκαν" περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητός του, θὲς διότι ἀπειλήθηκαν, θὲς διότι δωροδοκήθηκαν, θὲς διότι ......

Στον Βόλο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού

Εξαιρετική ευλογία για την Τοπική μας Εκκλησία συνιστά η έλευση και ολιγοήμερη παραμονή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, τεμαχίου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου...

Πανηγυρίζει ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Το Σάββατο 31 Ιουλίου το απόγευμα στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του Νέου, ο ιερός κλήρος και οι ευλαβείς πιστοί υποδέχθηκαν...

Ο “ξεροκέφαλος” Νεομάρτυς Ιωάννης και η νηστεία του Δεκαπενταυγούστου

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ...

Φθιώτιδος Συμεών: «Επανεκκίνηση χωρίς Χριστό θα είναι μια παλινόρθωση του παλαιού»

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Ανατολικής Φθιώτιδος, ενός Ναού που θεμελιώθηκε και ανεγέρθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό...