Πρός

Τό Εὐσεβές Ὀρθόδοξο Πλήρωμα

τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Συ­νο­δι­κός εὐ­χα­ρι­στήριος λό­γος» 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

μέ αἰ­σθή­ματα δο­ξο­λο­γίας καί αἴ­νου πρός τόν Τρι­α­δικό Θεό μας, ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος ἀ­πευ­θύ­νε­ται καί πάλι πρός ἐ­σᾶς, τά ἐ­κλε­κτά πνευ­μα­τικά παι­διά της, γιά νά σᾶς χαι­ρε­τί­σει μέ τόν Πα­σχά­λιο χαι­ρε­τι­σμό «Χρι­στός Ἀ­νέ­στη» τώρα πού, μετά ἀπό ἀ­κού­σια μα­κρά πε­ρί­οδο σω­μα­τι­κῆς ἀ­που­σίας σας ἀπό τίς κοι­νές λα­τρευ­τι­κές συ­νά­ξεις μας, εἰ­σήλ­θατε καί πάλι στόν Ἅ­γιο Οἶκο τοῦ Θεοῦ, γιά νά λα­τρεύ­σουμε «ἐν ἑνί στό­ματι καί μιᾷ καρ­δίᾳ τό πάν­τι­μον καί με­γα­λο­πρε­πές ὄ­νομα»[1] τοῦ Ἁ­γίου Θεοῦ μας.

Ἡ πε­ρί­ο­δος πού πα­ρῆλθε ἦ­ταν σκληρή καί πι­κρή γιά ὅ­λους μας. Κυ­ρι­ο­λε­κτικά, μα­τώ­σαμε γιά τήν ἀ­που­σία σας ἀπό τούς Να­ούς. Ὅ­μως, ἐάν γιά ἐ­σᾶς ἡ ἀ­που­σία σας ἀπό τίς κοι­νές λα­τρευ­τι­κές συ­να­θροί­σεις μας ἦ­ταν ὀ­δυ­νηρή, γιά τούς ποι­μέ­νες σας, ἐ­πι­σκό­πους καί πρε­σβυ­τέ­ρους, ἡ σω­μα­τική ἀ­που­σία σας ἦ­ταν ὁ με­γα­λύ­τε­ρος πει­ρα­σμός καί ὁ με­γα­λύ­τε­ρος πό­νος πού ἔ­χουμε βι­ώ­σει στήν ποι­μαν­τική δι­α­κο­νία μας. Στ’ ἀ­λή­θεια, πόσο χα­ρού­με­νος μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ὁ πα­τέ­ρας σέ ἕνα σπι­τικό πού ἀ­που­σι­ά­ζουν τά παι­διά του; Πόσο μπο­ρεῖ νά εὐ­φραί­νε­ται σέ γι­ορτή μό­νος του; Πῶς νά ἀ­πο­λαύ­σει τήν τρά­πεζα πού γέ­μει, ὅ­ταν στε­ροῦν­ται τοῦ «Ἀ­μνοῦ» τά τέ­κνα Του;

Σᾶς ὁ­μο­λο­γοῦμε, ἐν πάσῃ εἰ­λι­κρι­νείᾳ ὅτι, ἐάν ἡ Χά­ρις τοῦ Θεοῦ δέν πα­ρη­γο­ροῦσε τίς καρ­διές μας, ἐάν δέν ἄ­νοιγε χα­ρα­μά­δες ἱ­λα­ροῦ φω­τός στά σκότη πού μᾶς κύ­κλω­σαν, ἐάν δέν με­τέ­διδε τήν δυ­νατή ἐμ­πει­ρία τῆς δι­κῆς σας πνευ­μα­τι­κῆς πα­ρου­σίας μέσα στούς Να­ούς πού ἱ­ε­ρο­πρα­κτού­σαμε καί λει­τουρ­γού­σαμε, ὁ πει­ρα­σμός θά ἦ­ταν ἀ­βά­στα­κτος. Ἡ ἴ­δια Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴ­μα­στε βέ­βαιοι, πα­ρη­γό­ρησε καί τίς δι­κές σας καρ­διές καί γλύ­κανε τόν πόνο σας. Σᾶς με­τέγ­γισε τήν ζωή τοῦ Χρι­στοῦ στίς «κατ’ οἶ­κον» Ἐκ­κλη­σίες σας. Καί στα­θή­κατε στα­θε­ροί στήν πί­στη, ἀ­πο­κρού­ον­τας ὅλα τά πνεύ­ματα τῆς πλά­νης.

Δο­ξο­λο­γοῦμε τόν Θεό γιά ἐ­σᾶς. Γιά τήν ὑ­πο­μονή σας στίς θλί­ψεις. Γιά τήν στα­θε­ρό­τη­τά σας στήν πί­στη. Γιά τήν ἐμ­πι­στο­σύνη σας στήν Ἐκ­κλη­σία. Ζῇ  Κύ­ριος Παν­το­κρά­τωρ, ζῇ καί ἐ­μεῖς «ἰ­δού ζῶ­μεν»[2] μέ Αὐ­τόν καί μέσῳ Αὐ­τοῦ.

Μᾶς ἀ­ξι­ώ­νει, λοι­πόν, ὁ Κύ­ριος τῆς τα­πει­νώσεως καί τῆς δό­ξης σή­μερα Κυ­ρι­ακή νά ἀν­τα­μώ­σουμε καί πάλι στόν Οἶκο τοῦ Οὐ­ρα­νίου Πα­τρός μας, νά Τόν ὑ­μνή­σουμε ἀπό κοι­νοῦ, νά συ­να­κρο­α­σθοῦμε τῶν ρη­μά­των τῆς Ζωῆς καί νά με­τά­σχουμε στό Πο­τή­ριο τῆς Ζωῆς, με­τα­λαμ­βά­νον­τας «Σῶμα καί Αἷμα Χρι­στοῦ, εἰς ἄ­φε­σιν ἁμαρ­τιῶν καί εἰς ζωήν αἰ­ώ­νιον»[3]. Μόνο δο­ξο­λο­γία καί αἶ­νος ξε­χύ­νε­ται ἀπό τίς καρ­διές μας. Δο­ξο­λο­γία καί αἶ­νος πρός Αὐ­τόν πού εἶ­ναι γιά ἐ­μᾶς τό πᾶν, ὅ­πως πολύ χα­ρι­τω­μένα ἔ­λεγε συ­χνά ὁ ὅ­σιος Πορ­φύ­ριος ὁ Καυ­σο­κα­λυ­βί­της.

Τέ­κνα ἐν Κυ­ρίῳ ἀ­γα­πητά,

ὡς γνω­στόν, ἡ προ­σέ­λευσή μας στίς κοι­νές λα­τρευ­τι­κές συ­ναν­τή­σεις μας γί­νον­ται ὑπό τάς προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού ἔ­θεσε ἡ εἰ­δική ἐ­πι­στη­μο­νική ἐ­πι­τροπή γιά τήν παν­δη­μία τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ, μέ σκοπό τήν δι­α­σφά­λιση τῆς δη­μό­σιας ὑ­γείας. Μέ προ­η­γου­μένη μας Ἐγ­κύ­κλιο ἐ­νη­με­ρω­θή­κατε ἐπ’ ἀ­κρι­βῶς γιά τόν τρόπο τῆς προ­σε­λεύσεώς μας στούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς. Ἐ­μεῖς, ὡς ἐκ­κλη­σι­α­στικό σῶμα, ὀ­φεί­λουμε νά  ἐ­φαρ­μό­σουμε ἐπ’ ἀ­κρι­βῶς καί αὐ­τές τίς συ­στά­σεις. Συ­νερ­γα­σθή­καμε καί συ­νερ­γα­ζό­μα­στε μέ τήν Ἑλ­λη­νική πο­λι­τεία καί μέ τήν εἰ­δική ἐ­πι­στη­μο­νική Ἐ­πι­τροπή, πρός ἀν­τι­με­τώ­πιση τῆς παν­δη­μίας. Αὐτό θά συ­νε­χί­σουμε νά κά­νουμε. Γι’ αὐτό καί πάλι σᾶς προ­τρέ­πουμε σέ πι­στή ἐ­φαρ­μογή ὅ­λων τῶν συ­στά­σεων τῆς εἰ­δι­κῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς. Θέ­λουμε, ὅ­μως, νά γνω­ρί­ζετε ὅτι ἡ συ­νερ­γα­σία μας αὐτή σέ κα­μία πε­ρί­πτωση, δέν ξε­πέ­ρασε ὅ­ρια, τά ὁποῖα ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος πί­στη καί ζωή μας, ἀλλά καί ἡ πα­ρά­δοσή μας ἔχουν θέ­σει. Σᾶς δι­α­βε­βαι­ώ­νουμε ὅτι, χά­ριτι Θεοῦ, πα­ρα­μέ­νουμε ἄγρυ­πνοι φύ­λα­κες τῶν ὁ­ρίων πού ἔ­θεσε τό Πνεῦμα τό Ἅ­γιο, διά τῶν Ἀ­πο­στό­λων, τῶν Πα­τέ­ρων καί τῶν Ἁ­γίων Συ­νό­δων. Κόκ­κι­νες γραμ­μές οὔτε ξε­πε­ρά­σθη­καν οὔτε θά ξε­πε­ρα­σθοῦν.

Εἶ­ναι ἀ­δύ­να­τον καί σέ αὐ­τήν τήν Ἐγ­κύ­κλιό μας νά μή μνη­μο­νεύ­σουμε εὐ­γνω­μό­νως καί νά μή προ­σευ­χη­θοῦμε, ἰ­δι­αι­τέ­ρως, γιά τούς ἰ­α­τρούς, τούς ἐ­ρευ­νη­τές, τό νο­ση­λευ­τικό προ­σω­πικό καί ὅ­λους τούς ἐρ­γα­ζο­μέ­νους στά νο­σο­κο­μεῖα τῆς πα­τρί­δος μας. Τούς εὐ­χα­ρι­στοῦμε θερμά γιά τόν θυ­σι­α­στικό κόπο τους. Ὁ Κύ­ριος νά ἀν­τα­πο­δώ­σει τήν θυ­σι­α­στική προ­σφορά τους μέ πλῆ­θος εὐ­λο­γιῶν.

Προ­σευ­χό­μα­στε, ἀ­κόμα, γιά τήν ἀ­νά­παυση τῶν ψυ­χῶν τῶν κε­κοι­μη­μέ­νων, ἐκ τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ, ἀ­δελ­φῶν μας. Στό τέ­λος τῆς Θείας Λει­τουρ­γίας, Συ­νο­δικῇ Ἀ­πο­φά­σει, θά ψα­λεῖ «Τρι­σά­γιον» ὑ­πέρ αὐ­τῶν.

Προ­σευ­χό­μα­στε, ἐ­πί­σης, ἐ­κτε­νῶς ὑ­πέρ τῆς ἐ­ξευ­ρέ­σεως κα­ταλ­λή­λου θε­ρα­πευ­τι­κῆς ἀ­γω­γῆς πού θά πε­ρι­ο­ρί­σει καί θά ἐ­ξα­λεί­ψει τήν παν­δη­μία.

Μέ αὐ­τές τίς σκέ­ψεις σᾶς ὑ­πο­δε­χό­μα­στε μέ ἄ­πειρη ἐν Χρι­στῷ Ἀ­να­στάντι χαρά στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, στόν Οἶκο τῶν παι­διῶν τοῦ Θεοῦ, στόν δικό σας Οἶκο καί σᾶς εὐ­λο­γοῦμε πα­τρικά ὅ­λους. «Εἰ­σέλ­θετε, λοι­πόν, ὅ­λοι στήν χαρά τοῦ Κυ­ρίου σας. Καί ἐ­κεῖ­νοι πού πρῶ­τοι φθά­σατε κι ὅ­σοι ἤλ­θατε δεύ­τε­ροι, λά­βετε τόν μι­σθόν σας. Πλού­σιοι καί φτω­χοί πα­νη­γυ­ρί­στε. Ὅ­σοι ἐγ­κρα­τευ­θή­κατε, ἀλλά κι ἐ­κεῖ­νοι πού ἔ­χετε βρα­δυ­πο­ρή­σει στήν ἐρ­γα­σία τῶν ἐν­το­λῶν, τι­μή­στε τήν ση­με­ρινή ἡ­μέρα. Ὅ­σοι νη­στέ­ψατε καί ἐ­κεῖ­νοι πού δέν νη­στέ­ψατε, εὐ­φραν­θεῖτε σή­μερα. Ἡ (Ἁ­γία Τρά­πεζα) εἶ­ναι γε­μάτη, ἀπο­λαῦ­στε την ὅ­λοι. Ὁ Μό­σχος εἶ­ναι ἄ­φθο­νος καί ἀ­νε­ξάν­τλη­τος. Δέν ἐ­πι­τρέ­πε­ται, λοι­πόν, νά φύ­γει κά­ποιος πει­να­σμέ­νος. Ὅ­λοι ἀ­πο­λαῦ­στε τό Συμ­πό­σιο πού πα­ρα­τί­θε­ται γιά τούς πι­στούς. Ὅ­λοι ἀ­πο­λαῦ­στε τά θεῖα δῶρα πού προ­σφέ­ρει ἡ Θεία ἀ­γα­θο­σύνη. Κα­νέ­νας πιά νά μή θρη­νεῖ τήν φτώ­χεια του, γι­ατί τώρα ἔ­γινε φα­νερή ἡ Βα­σι­λεία τοῦ Θεοῦ, ἐ­κείνη πού προ­σφέ­ρε­ται σ’ ὅ­λους ἐ­ξί­σου. Κα­νέ­νας νά μή κλαίει πιά γιά τά πταί­σματά του, γι­ατί συγ­χώ­ρεσή μας εἶ­ναι ὁ Ἀ­να­στη­μέ­νος Κύ­ριος. Κα­νέ­νας ἄς μή φο­βᾶ­ται πιά τό θά­νατο, γιατί ὁ θά­να­τος τοῦ Σω­τήρα μας, μᾶς ἐ­λευ­θέ­ρωσε ἀπό τό θά­νατο»[4].

Σ’ Αὐ­τόν ἀ­νή­κει ἡ δόξα καί ἡ ἐ­ξου­σία στούς ἀ­πέ­ραν­τους αἰ­ῶ­νες. Ἀ­μήν.

† Ὁ Ἀ­θη­νῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρό­ε­δρος
† Ὁ Θεσ­σα­λο­νί­κης Ἄν­θι­μος
† Ὁ Πα­ρα­μυ­θίας, Φι­λι­α­τῶν καί Γη­ρο­με­ρίου Τί­τος
† Ὁ Μη­θύ­μνης Χρυ­σό­στο­μος
† Ὁ Τρι­φυ­λίας καί Ὀ­λυμ­πίας Χρυ­σό­στο­μος
† Ὁ Μεσ­ση­νίας Χρυ­σό­στο­μος
† Ὁ Λευ­κά­δος καί Ἰ­θά­κης Θε­ό­φι­λος
† Ὁ Θη­βῶν καί Λε­βα­δείας Γε­ώρ­γιος
† Ὁ Πα­ρο­να­ξίας Καλ­λί­νι­κος
† Ὁ Φω­κί­δος Θε­ό­κτι­στος
† Ὁ Νέας Κρή­νης καί Κα­λα­μα­ριᾶς Ἰ­ου­στῖ­νος
† Ὁ Φι­λίπ­πων, Νε­α­πό­λεως καί Θά­σου Στέ­φα­νος
† Ὁ Σι­σα­νίου καί Σι­α­τί­στης Ἀ­θα­νά­σιος
Ὁ Ἀρ­χι­γραμ­μα­τεύς
† Ὁ Ὠ­ρεῶν Φι­λό­θεος

[1] Θεία Λειτουργία ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

[2] Κορ. Β’ 6,9.

[3] Θεία Λειτουργία ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

[4] Κατηχητικός Λόγος ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Λήξη μαθημάτων σχολής αγιογραφίας Μητροπόλεως Σάμου

Μέσα σε κλήμα πνευματικής χαράς και ευφροσύνης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου , στο Καρλόβασι και Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Βαθύ οι εκδηλώσεις λήξεων...

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Νεμέας στον Μητρ. Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Κωνσταντίνος Φρούσιος στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο στα Γραφεία της Ι....

H Ελαφόνησος εόρτασε την επέτειο της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα

Με λαμπρότητα η Ελαφόνησος εόρτασε, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, την διπλή επέτειο της ένωσης του νησιού με την Μητέρα Ελλάδα και των εγκαινίων...

Μνημόσυνο αειμνήστου Γέροντος Παγκρατίου στην Ι. Μονή Αγ. Δημητρίου Δρυμού Ακαρνανίας

Στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Δρυμού Βονίτσης ιερούργησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, εορτή του αγίου ιερομάρτυρος Παγκρατίου επισκόπου Ταυρομενίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδος «Πελοπόννησος» της 5ης Ιουλίου 2020, και συγκεκριμένα τη συνέντευξη του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Καλλινίκου Πουλή στη δημοσιογράφο Ανθή Ροδοπούλου,...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ παρακαταθήκη τοῦ ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου

Αὔριον (11 Ἰουλίου) ἑορτάζεται γιά πρώτη φορά ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου. Εἶχα προβεῖ σέ ὅλες τίς ἐνέργειες γιά νά εὑρεθῶ αὐτή...

Ένα ταπεινό ευχαριστώ του Μητροπολίτου Φθιώτιδος στον Κελευστή κ. Βασίλειο Κοκορέτση

Με αφορμή το γεγονός, που έλαβε χώρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Λιμάνι της Αρκίτσας, με την ηρωική πράξη του Κελευστή του Λιμενικού Σώματος...

Λαμπρό Συλλείτουργο στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας που είναι προστάτης του χωριού....

Πανήγυρις Μετοχίου Κύκκου

Τον ουρανόθεν αγρευθέντα και καλλίνικο αθλητή και Μεγαλομάρτυρα Άγιο Προκόπιο τίμησε χθες, εόρτια ημέρα της μνήμης του, με λαμπρότητα και την δέουσα μεγαλοπρέπεια, η...

Μνημόσυνο του από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄

 Φωτογραφικό Υλικό  Επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως 17 ετών από την εις Κύριον εκδημίας του μακαριστού από Σάμου και Ικαρίας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Β΄...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 9 Ἰουλίου 2020, στὴ Συνεδρία της γιὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς...

Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους πανηγύρισε ο ομώνυμος ιερός Ναός στην Φυτειά Ημαθίας. Λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σεπετού: Κτισμένη στην επιφάνεια του κατακόρυφου βράχου

Λίγο χαμηλότερα από την ακρόπολη της αρχαίας Αλίφειρας, κτισμένη μέσα στον απόκρημνο βράχο επάνω από τον ποταμό Τρίτωνα, προβάλλει η εντυπωσιακή Ιερά Μονή Κοιμήσεως...

Τά Σατανικά Τελετουργικά

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» ἔχει τό δικό της «σατανιστικό τελετουργικό», τό ὁποῖο γράφτηκε ἀπό τόν ἴδιο LaVey τό 1972. Ἡ κάθε...

Άγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ Πακνανάς ο κηπουρός {9 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στη μεγάλη ομάδα των Νεομαρτύρων εξέχουσα θέση κατέχουν τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία προτίμησαν να υποφέρουν,...