Mητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Ὁ Ὅσιος Δαυῒδ, ὁ Γέρων, γεννήθηκε κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας στούς Τούρκους, τό 1519, στό χωριό Γαρδινίτσα τῆς Λοκρίδος, ἀπέναντι ἀπό τήν Εὔβοια. Ἦταν γέννημα εὐσεβεστάτων γονέων, τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερέα Χριστοδούλου καί τῆς πρεσβυ-τέρας του Θεοδώρας καί ἔλαβε ἀπό αὐτούς χριστιανική ἀνατροφή καί διδάχθηκε ἀπό μικρός τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν εὐ-σέβεια. Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ἦταν καλεσμένος ἀπό τόν Θεό νά ἀκο-λουθήσει τήν ὁδό τῆς μοναχικῆς πολιτείας καί νά διαλάμψει μέ τόν ὁσιακό βίο καί τίς ἀρετές του. Ὅταν ὁ Δαυΐδ ἦταν τριῶν ἐτῶν, πα-ρουσιάσθηκε ἐνώπιόν του ὁ Τίμιος Πρόδρομος στήν οἰκία του καί τοῦ εἶπε: «Ἔλα μαζί μου, παιδί μου ἀγαπητό». Καί ὁ μικρός Δαυΐδ, σάν νά ἦταν μεγάλος στήν ἡλικία, ἀκολούθησε τόν ἐπισκέπτη του, ὁ ὁποῖος τόν πῆγε σέ μιά κοντινή Ἐκκλησία, τιμώμενη στό ὄνομά του. Ὁ Ἅγιος Πρόδρομος Ἰωάννης ἔφερε τόν Δαυῒδ μπροστά στήν εἰκόνα του, αὐτός δέ μπῆκε μέσα στήν εἰκόνα. Ὁ μικρός Δαυΐδ κά-θησε ἐκεῖ ἕξι ἡμέρες ἔχοντας σταυρωμένα μέ εὐλάβεια τά χέρια του. Ἐκεῖ τόν βρῆκε καί ὁ ἐναγώνιος γιά τήν ἐξαφάνισή του πατέρας του παπα-Χριστόδουλος, ὅταν πῆγε τό Σάββατο, γιά νά κάνει Ἑσπερινό στήν Ἐκκλησία. «Ποιός σέ ἔφερε, παιδί μου, ἐδῶ;», τόν ἐρώτησε. Καί ὁ Δαυῒδ τοῦ ἔδειξε μέ τό δάκτυλό του τήν εἰκόνα τοῦ Προδρόμου. Ὁ εὐλαβής ἱερέας πατέρας του κατάλαβε ὅτι ὁ μικρός του υἱός Δαυΐδ ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπάνω του καί δόξασε γι’ αὐτό, μαζί μέ τήν πρεσβυτέρα του, τόν Θεό. Φρόντιζαν δέ νά τόν παιδαγωγοῦν κατάλληλα, ὥστε νά γίνει ἄξιος ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ. Τόν ἔβαλαν νά μάθει τά ἱερά γράμματα καί ὁ Δαυΐδ ἔδειχνε μεγάλη ἐπιμέλεια σ’ αὐτό. Χαρά του ἦταν ἡ προσευχή καί ἡ μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, προόδευε δέ πολύ στήν ἀσχολία του αὐτή καί ὅλοι, μά προπαντός οἱ γονεῖς του, δόξαζαν τόν Θεό βλέποντας τήν πνευ-ματική του προκοπή. Γι’αὐτή τή θεία σοφία καί φρόνηση, πού εἶχε ὡς χάρισμα ἀπό τήν παιδική ἡλικία, ὁ Ὅσιος Δαυῒδ καλεῖται Γέ-ρων.

Πνευματικός καθοδηγητής τοῦ Δαυῒδ ἦταν ὁ ἱερομόναχος Ἀκάκιος, ὁ ὁποῖος τόν ἀνέλαβε ὡς ὑποτακτικό του, τόν πῆγε στο μοναστήρι καί τόν ἔκανε συνασκητή του μαζί μέ τούς ἄλλους ἐκεῖ μοναχούς. Μάλιστα ὁ Ἀκάκιος μιλοῦσε στόν Δαυΐδ καί γιά ἄλλους ἐνάρετους ἄνδρες καί φωτισμένους πατέρες καί πήγαινε μαζί του νά τούς ἀκούσει καί νά λάβουν τήν εὐχή τους. Ἔτσι πῆγαν στούς Πα-τέρες τῆς Ὄσσας Ὀλύμπου, στό Μοναστήρι τοῦ Οἰκονομίου, καί τέλος ἦλθαν στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου περιόδευσαν ὅλα τά ἐκεῖ μονα-στήρια καί τίς σκῆτες. Ὁ Δαυΐδ ὠφελήθηκε πολύ ἀπό τήν ἀρετή τῶν μοναχῶν πού ἐγνώρισε καί ἐπιθύμησε νά γίνει μιμητής τῆς ἀρετῆς τους.

Ὅταν ὁ γέροντάς του Ἀκάκιος ἐπισκέφθηκε τήν Κωνσταντι-νούπολη, γιά νά λάβει τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχου Ἰερεμία, ὁ ὑπο-τακτικός του Δαυΐδ παρέμεινε στό Ἅγιον Ὄρος, στή μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀθλούμενος σέ ἀσκητικούς ἀγῶνες. Ὅταν ὁ ἱε-ρομόναχος Ἀκάκιος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἄρτης τόν ἐκάλεσε να διακονήσει κοντά του. Τότε ὁ Ὅσιος Δαυῒδ ἔλαβε καί τή χάρη τῆς ἱερωσύνης  καί ἀνέλαβε τήν ἡγουμενία τῆς μονῆς Βαρνάκοβας. Ἐκεῖ τόν εἶδε λειτουργοῦντα ὁ ἀκόλουθος τοῦ Πα-τριάρχου Ἰερεμίου, ὁ ρήτορας Ἐμμανουήλ, καί ὑπερυψωμένο ἀπό τή γῆ, ἔχοντας λουσμένο μέ θεῖο φῶς τό πρόσωπό του τήν ὥρα πού τελοῦσε τήν Προσκομιδή.

Ἐπειδή στή μονή Βαρνάκοβας ὁ Ὅσιος δέν κατόρθωσε νά ἀνυψώσει τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν σκληροτράχηλων μοναχῶν, ἔφυγε καί ἐγκαταστάθηκε στό ὄρος Στεῖρι τῆς Βοιωτίας, ὅπου ἵδρυσε ἀσκητήριο καί προσείλκυσε μαθητές του μοναχούς. Ἐκδι-ωχθείς ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές ἦλθε στήν Εὔβοια κοντά στό χωριό Ροβιές. Ἐκεῖ, ἐπί τοῦ Ξηροῦ ὄρους, ὑπῆρχε ἕνας παλαιός ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τόν ὁποῖο ὁ Ὅσιος ἀνήγειρε ἐκ βά-θρων καί ἵδρυσε ἐκεῖ Μοναστήρι, ὅπως ἐπιθυμοῦσε. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του προσείλκυσε πολλούς ἐραστές τῆς μοναχικῆς πολι-τείας και ἦλθαν πολλοί μοναχοί. Ἀπό ἐδῶ ὁ Ὅσιος, μαζί μέ τά ἀσκητικά θαυμαστά παλαίσματά του, ξεκινοῦσε τις ἱεραποστολι-κές του περιοδεῖες σέ διάφορα μέρη τῆς σκλαβωμένης πατρίδος γιά διδαχή καί στηριγμό τῆς πίστης τῶν Χριστιανῶν καί γιά παρηγοριά τῶν θλιβομένων.

Ὁ Ὅσιος Δαυῒδ ἔφθασε σέ βαθύ γῆρας. Ἀφοῦ προεῖδε τό θά-νατό του καί εὐχήθηκε τούς μοναχούς του δίδοντας κατάλληλες συμβουλές σ’ αὐτούς, παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στόν Κύριο καί Θεό του.

Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Δαυῒδ ἑορτάζεται τήν 1η Νοεμβρίου[1]. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Μέγα εὕρατο, Εὔβοια κλέος, τὸν πανένδοξον, Δαυῒδ τὸν θεῖον, ὡς ἱερᾶς ἀρετῆς καταγώγιον, καὶ τοῦ Χριστοῦ ὀπαδὸν ἀληθέστατον, καὶ τῶν Ὁσίων ἁπάντων ἐφάμιλλον, διὸ, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

[1] Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ τῇ νήσῳ ἀσκήσαντος, μετά Κανόνος Παρακλητικοῦ, Ἀθῆναι 1960.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἀνδρέας

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει καὶ τιμᾶ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ πρωτοκλήτου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἦταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας,...

Κοιτάξτε ξεφτίλα: Σε αστυνομικό κλοιό ο Ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα

"Φρούριο" η περιοχή γύρω από τον ναό του Πολιούχου της Πάτρας - Κεκλεισμένων των θυρών ο εσπερινός και η θεία λειτουργία. Έντονη είναι η παρουσία...

Χειροτονία Διακόνου στην Λευκάδα

Το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου 2020 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχων Σπανοχωρίου Λευκάδος, τηρουμένων των προστατευτικών προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση...

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά στον ιστορικό Ναό του Τιμίου Σταυρού Σύμης

Σήμερα Κυριακή 29η Νοεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος προσέφερε τήν ἀναίμακτη Θεία Λατρεία καί τό θυμίαμα τῆς προσευχῆς τοῦ δοκιμαζομένου Λαοῦ...

Ευρήκαμεν!!!

μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ "Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν" (Ιω. ά, 42) Κατά το διάστημα της μακράς ιστορίας της ανθρωπότητος έγιναν αποκαλύψεις...

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά στο Παρίσι

Στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων λειτούργησε σήμερα Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή που επαναλειτουργούν...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ ἑνότητα στήν Ἐκκλησία

Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά...

«Πίστη είναι 24 ώρες απελπισίας και ένα λεπτό ελπίδας»

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως, συμπαραστατούμενος από τους...

Αυστραλίας Μακάριος: Είμαστε πικραμένοι για τα 50 χρόνια σιγής της Χάλκης

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, όπως έγινε γνωστό, είχε προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να κρατήσουμε την υπομονή και την ενότητά μας»

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κεκλεισμένων των θυρών, τηρουμένων των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας....

Διαβλητή Συνοδική απόφαση – Η μη εναντίωση δεν σημαίνει επικύρωση και αποδοχή

Του Δρα Ανδρέα Ν. Παπαβασιλείου (*) Κατά το διήμερο, 23 και 25 Νοεμβρίου 2020, συνήλθε εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου με αποκλειστικό...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...

Ψελλίσματα οφειλομένης ευγνωμοσύνης

Δύο εβδομάδες πέρασαν από την προς Κύριο εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κυρού Ιωάννου. Δύο εβδομάδες χωρίς την ευλογητική παρουσία του. Σε...

Παραδείγματα πρός ἀποφυγήν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Εἶναι συχνὸ πιὰ τὸ φαινόμενο νέοι Μητροπολίτες νὰ ἐπιδιώκουν τὴν προβολή τους καὶ πέρα ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες τους, ἐπιλέγοντας πρωτοβουλίες...

Οἱ δαίμονες καί οἱ πανουργίες τους

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου Οἱ δαίμονες καί οἱ πανουργίες τους Ἡ φύση τῶν ἀγγέλων, ὅπως ἀναφέρθηκε, εἶναι, σύμφωνα μέ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, κτιστὴ...