Mητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Ὁ Ὅσιος Δαυῒδ, ὁ Γέρων, γεννήθηκε κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας στούς Τούρκους, τό 1519, στό χωριό Γαρδινίτσα τῆς Λοκρίδος, ἀπέναντι ἀπό τήν Εὔβοια. Ἦταν γέννημα εὐσεβεστάτων γονέων, τοῦ εὐλαβεστάτου ἱερέα Χριστοδούλου καί τῆς πρεσβυ-τέρας του Θεοδώρας καί ἔλαβε ἀπό αὐτούς χριστιανική ἀνατροφή καί διδάχθηκε ἀπό μικρός τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν εὐ-σέβεια. Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ἦταν καλεσμένος ἀπό τόν Θεό νά ἀκο-λουθήσει τήν ὁδό τῆς μοναχικῆς πολιτείας καί νά διαλάμψει μέ τόν ὁσιακό βίο καί τίς ἀρετές του. Ὅταν ὁ Δαυΐδ ἦταν τριῶν ἐτῶν, πα-ρουσιάσθηκε ἐνώπιόν του ὁ Τίμιος Πρόδρομος στήν οἰκία του καί τοῦ εἶπε: «Ἔλα μαζί μου, παιδί μου ἀγαπητό». Καί ὁ μικρός Δαυΐδ, σάν νά ἦταν μεγάλος στήν ἡλικία, ἀκολούθησε τόν ἐπισκέπτη του, ὁ ὁποῖος τόν πῆγε σέ μιά κοντινή Ἐκκλησία, τιμώμενη στό ὄνομά του. Ὁ Ἅγιος Πρόδρομος Ἰωάννης ἔφερε τόν Δαυῒδ μπροστά στήν εἰκόνα του, αὐτός δέ μπῆκε μέσα στήν εἰκόνα. Ὁ μικρός Δαυΐδ κά-θησε ἐκεῖ ἕξι ἡμέρες ἔχοντας σταυρωμένα μέ εὐλάβεια τά χέρια του. Ἐκεῖ τόν βρῆκε καί ὁ ἐναγώνιος γιά τήν ἐξαφάνισή του πατέρας του παπα-Χριστόδουλος, ὅταν πῆγε τό Σάββατο, γιά νά κάνει Ἑσπερινό στήν Ἐκκλησία. «Ποιός σέ ἔφερε, παιδί μου, ἐδῶ;», τόν ἐρώτησε. Καί ὁ Δαυῒδ τοῦ ἔδειξε μέ τό δάκτυλό του τήν εἰκόνα τοῦ Προδρόμου. Ὁ εὐλαβής ἱερέας πατέρας του κατάλαβε ὅτι ὁ μικρός του υἱός Δαυΐδ ἔχει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπάνω του καί δόξασε γι’ αὐτό, μαζί μέ τήν πρεσβυτέρα του, τόν Θεό. Φρόντιζαν δέ νά τόν παιδαγωγοῦν κατάλληλα, ὥστε νά γίνει ἄξιος ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ. Τόν ἔβαλαν νά μάθει τά ἱερά γράμματα καί ὁ Δαυΐδ ἔδειχνε μεγάλη ἐπιμέλεια σ’ αὐτό. Χαρά του ἦταν ἡ προσευχή καί ἡ μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, προόδευε δέ πολύ στήν ἀσχολία του αὐτή καί ὅλοι, μά προπαντός οἱ γονεῖς του, δόξαζαν τόν Θεό βλέποντας τήν πνευ-ματική του προκοπή. Γι’αὐτή τή θεία σοφία καί φρόνηση, πού εἶχε ὡς χάρισμα ἀπό τήν παιδική ἡλικία, ὁ Ὅσιος Δαυῒδ καλεῖται Γέ-ρων.

Πνευματικός καθοδηγητής τοῦ Δαυῒδ ἦταν ὁ ἱερομόναχος Ἀκάκιος, ὁ ὁποῖος τόν ἀνέλαβε ὡς ὑποτακτικό του, τόν πῆγε στο μοναστήρι καί τόν ἔκανε συνασκητή του μαζί μέ τούς ἄλλους ἐκεῖ μοναχούς. Μάλιστα ὁ Ἀκάκιος μιλοῦσε στόν Δαυΐδ καί γιά ἄλλους ἐνάρετους ἄνδρες καί φωτισμένους πατέρες καί πήγαινε μαζί του νά τούς ἀκούσει καί νά λάβουν τήν εὐχή τους. Ἔτσι πῆγαν στούς Πα-τέρες τῆς Ὄσσας Ὀλύμπου, στό Μοναστήρι τοῦ Οἰκονομίου, καί τέλος ἦλθαν στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου περιόδευσαν ὅλα τά ἐκεῖ μονα-στήρια καί τίς σκῆτες. Ὁ Δαυΐδ ὠφελήθηκε πολύ ἀπό τήν ἀρετή τῶν μοναχῶν πού ἐγνώρισε καί ἐπιθύμησε νά γίνει μιμητής τῆς ἀρετῆς τους.

Ὅταν ὁ γέροντάς του Ἀκάκιος ἐπισκέφθηκε τήν Κωνσταντι-νούπολη, γιά νά λάβει τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχου Ἰερεμία, ὁ ὑπο-τακτικός του Δαυΐδ παρέμεινε στό Ἅγιον Ὄρος, στή μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀθλούμενος σέ ἀσκητικούς ἀγῶνες. Ὅταν ὁ ἱε-ρομόναχος Ἀκάκιος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἄρτης τόν ἐκάλεσε να διακονήσει κοντά του. Τότε ὁ Ὅσιος Δαυῒδ ἔλαβε καί τή χάρη τῆς ἱερωσύνης  καί ἀνέλαβε τήν ἡγουμενία τῆς μονῆς Βαρνάκοβας. Ἐκεῖ τόν εἶδε λειτουργοῦντα ὁ ἀκόλουθος τοῦ Πα-τριάρχου Ἰερεμίου, ὁ ρήτορας Ἐμμανουήλ, καί ὑπερυψωμένο ἀπό τή γῆ, ἔχοντας λουσμένο μέ θεῖο φῶς τό πρόσωπό του τήν ὥρα πού τελοῦσε τήν Προσκομιδή.

Ἐπειδή στή μονή Βαρνάκοβας ὁ Ὅσιος δέν κατόρθωσε νά ἀνυψώσει τό πνευματικό ἐπίπεδο τῶν σκληροτράχηλων μοναχῶν, ἔφυγε καί ἐγκαταστάθηκε στό ὄρος Στεῖρι τῆς Βοιωτίας, ὅπου ἵδρυσε ἀσκητήριο καί προσείλκυσε μαθητές του μοναχούς. Ἐκδι-ωχθείς ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές ἦλθε στήν Εὔβοια κοντά στό χωριό Ροβιές. Ἐκεῖ, ἐπί τοῦ Ξηροῦ ὄρους, ὑπῆρχε ἕνας παλαιός ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τόν ὁποῖο ὁ Ὅσιος ἀνήγειρε ἐκ βά-θρων καί ἵδρυσε ἐκεῖ Μοναστήρι, ὅπως ἐπιθυμοῦσε. Ἡ φήμη τῆς ἁγιότητάς του προσείλκυσε πολλούς ἐραστές τῆς μοναχικῆς πολι-τείας και ἦλθαν πολλοί μοναχοί. Ἀπό ἐδῶ ὁ Ὅσιος, μαζί μέ τά ἀσκητικά θαυμαστά παλαίσματά του, ξεκινοῦσε τις ἱεραποστολι-κές του περιοδεῖες σέ διάφορα μέρη τῆς σκλαβωμένης πατρίδος γιά διδαχή καί στηριγμό τῆς πίστης τῶν Χριστιανῶν καί γιά παρηγοριά τῶν θλιβομένων.

Ὁ Ὅσιος Δαυῒδ ἔφθασε σέ βαθύ γῆρας. Ἀφοῦ προεῖδε τό θά-νατό του καί εὐχήθηκε τούς μοναχούς του δίδοντας κατάλληλες συμβουλές σ’ αὐτούς, παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στόν Κύριο καί Θεό του.

Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Δαυῒδ ἑορτάζεται τήν 1η Νοεμβρίου[1]. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

Μέγα εὕρατο, Εὔβοια κλέος, τὸν πανένδοξον, Δαυῒδ τὸν θεῖον, ὡς ἱερᾶς ἀρετῆς καταγώγιον, καὶ τοῦ Χριστοῦ ὀπαδὸν ἀληθέστατον, καὶ τῶν Ὁσίων ἁπάντων ἐφάμιλλον, διὸ, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

[1] Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ τῇ νήσῳ ἀσκήσαντος, μετά Κανόνος Παρακλητικοῦ, Ἀθῆναι 1960.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων: «Αγώνες για την ελευθερία»

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μεταδόθηκε, μέσα από τους...

Τον Μητροπολίτη Σύρου επισκέφθηκε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Ν. Αιγαίου

Συνοδευόμενος από την Πύραρχο κα Αναστασία Μαγκλάρα, Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων, ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής των Υπηρεσιών Ν. Αιγαίου Αρχιπύραρχος κ. Παν....

Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιο, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος Ευάγγελος Λιακόπουλος, συνοδευόμενος...

Καλλινίκου τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Φαλήρου αἰωνία ἡ μνήμη!

Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κυροῦ Καλλινίκου, τοῦ ἀγαπητοῦ Γέροντος καί Πατρός,...

«Με τη μνημόνευση οι ψυχές των προσφιλών μας ανθρώπων βρίσκουν ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, όπως καθιέρωσε από πέρυσι, από τον πρώτο χρόνο της Αρχιερατείας του, το Σάββατο 20...

Συναξάρι 26ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Πορφυρίου, ἐπισκόπου Γάζης. Ὁ Ἅ­γι­ος Πορ­φύ­ρι­ος ἐγεννήθηκε...

Ευχαριστήριο Ι.Μ. Άρτης προς ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Άρτας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της, πρός τόν ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Ἄρτας, γιά τήν διενέργεια, στό προσωπικό, τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προληπτικῆς ἐξέτασης...

Πού εξαφανίστηκε η Ιεραρχία; Αρχιερείς άνευ χαρτοφυλακίου…

Του Στρατή Μαζίδη Ελάχιστοι αρχιερείς ακούγονται πια. Κανείς δεν θέτει πλέον το ερώτημα, γιατί να είναι κλειστοί οι ιεροί ναοί, αντί να λειτουργούν με μέτρα,...

Το κόκκινο γράμμα

π.Στρατής Μαμάκος Τα πάντα έξω κάτασπρα!! Ολονυκτίς ο ουρανός πασπάλιζε με χιόνι το μικρό χωριό  με περίσσιο πάθος. Ντριιν ντρααν νρτουουν χτυπούσε το σιδερένιο ξυπνητήρι. Λες...

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία των εκδηλώσεων «Φώτια 2021» που διοργάνωσε η I.M. Κίτρους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος «Φώτια» με θέμα «Ματωμένα ράσα του ’21 στην...

Ανακοίνωση Μητροπόλεως Μαντινείας περί Πεντηκοστιανών

Γίνεται γνωστό στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι σέ περιοχές τῆς Μητροπόλεώς μας και τοῦ Νομοῦ μας διενεμήθη διαφημιστικό ἔντυπο γιά τήν Ἐφημερίδα...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σας ενημερώνουμε ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών σε όλα τα διαγνωστικά τεστ (rapid test και μοριακά RT-PCR)...

Συναξάρι 25ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ταρασίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἅ­γι­ος Τα­ρά­σι­ος ἐγεννήθηκε, ἀνατράφηκε...

Τον Μητροπολίτη Σύρου επεσκέφθη ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας

Τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄ επεσκέφθη εθιμοτυπικά ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Δουρβετάκη, με τον οποίο συζήτησαν αμοιβαίου...

Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς, τελέσθηκε η Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς   χοροστατούντος...