Εὐλαβέστατοι Κληρικοί καί Χριστιανοί  μου ᾿Αγαπητοί,

Χριστός ᾿Ανέστη! 

Ἔφθασε καί ἐφέτος ἡ λαμπροφόρος ἡμέρα τοῦ Πάσχα, «ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλίς καί κυρία» σύμφωνα μέ τόν θεόπνευστο ὑμνογράφο ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. Μέχρι χθές ὁ θάνατος ἦταν ὁ ἐξουσιαστής τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα βρίσκεται νικημένος ἀπό τή Ζωή. Τόν συνέτριψε Ἐκεῖνος πού βάδισε ἀγόγγυστα τόν δρόμο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί ἄς τόν περιγέλασαν οἱ ἄνθρωποι. Τόν νίκησε Αὐτός πού προδομένος ἀπό τόν ἴδιο τόν φίλο καί μαθητή του ἔφτασε μέχρι τόν Ἅδη, ὅπως φτάνουν ὅλοι ὅσοι ἐπιλέγουν νά παραμείνουν πιστοί στήν ἀγάπη, καί ἄς νιώθουν βαριά πολλές φορές τήν ἴδια προδοσία καί τήν ἴδια ἐγκατάλειψη. Ἡ ἀγάπη, ἐντούτοις, ἀποδείχθηκε ἰσχυρότερη ἀπό τόν θάνατο. Γι΄αὐτό καί ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ εἶχε ἐπιστροφή. Ὁ Ἅδης δέν Τόν κράτησε. Δέν ἦταν ὁ Γολγοθᾶς τό τέλος γιά Ἐκεῖνον καί δέν εἶναι οὔτε γιά μᾶς, πού κουβαλᾶμε τόν μικρό ἤ τόν μεγάλο σταυρό καθημερινά στούς ὤμους μας.

Φέτος ὅμως, ἀδερφοί μου, ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει ἕναν ἀνεπανάληπτο Γολγοθᾶ, ἴσως τόν πιό ἐπώδυνο μετά τά δεινά τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἐπιφέρει πολλαπλές παρενέργειες. Οἱ καθημερινές δραματικές καί αἰφνιδιαστικές ἀλλαγές, ὁ περιορισμός στά σπίτια μας μέ ὑπερβολική πολλές φορές προσκόλληση στήν τηλεόραση καί τό διαδίκτυο, ὁ διάχυτος φόβος, ἡ συνεχής ἀγωνία, ἡ σωματική καί ψυχική κόπωση, ἡ ἀμοιβαία καχυποψία, οἱ κρυμμένοι μέχρι τώρα ἐγωισμοί, οἱ ἀνασφάλειες καί τά πείσματα πού βγαίνουν ἐκρηκτικά στήν ἐπιφάνεια, ἡ κλονισμένη ἤδη κοινωνική συνοχή, οἱ σημαντικές οἰκονομικές ἐπιπτώσεις, ὁ ἀνελέητος βομβαρδισμός τῶν ψυχοφθόρων καί παραπλανητικῶν πολλές φορές εἰδήσεων καί εἰκόνων συνθέτουν ἀσφαλῶς ἕνα πρωτόγνωρο καί σκοτεινό σκηνικό. «Ποιά θά εἶναι   ἡ   ἑπόμενη    μέρα    γιά τόν κάθε ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο» εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού βασανίζει τή σκέψη μας.

Παράλληλα, αὐτή ἡ σκληρή δοκιμασία ὅλων μας φέρνει στόν νοῦ ἐσχατολογικοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, χωρία τῆς Ἀποκάλυψης καί ἐπιβεβαιώνει τήν παντελῆ ἀνεπάρκεια τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀλαζόνας ἄνθρωπος τῆς θαυματουργοῦ ἐπιστημονικῆς γνώσης καί τῆς ἀσύλληπτης τεχνολογικῆς ἰσχύος ἀδυνατεῖ νά ἀντιμετωπίσει ἕναν νανοϊό, πού ἔχει κλονίσει συθέμελα τήν ὑφήλιο. Ὁ ψεύτικος γίγαντας τῆς παντογνωσίας καί παντοδυναμίας ἐμφανίζεται πλήρως ἀνήμπορος καί ἰσοπεδωμένος. Καί τό πιό θλιβερό, δὲ βλέπει τόν Θεό. Τόν ἀπορρίπτει ἀκόμη καί τώρα!

Ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τοῦ κοσμοσωτήριου γεγονότος τῆς ἐκ τῶν νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου μας γίνεται, ἀναπόφευκτα σέ τέτοιες συνθῆκες, δύσκολες, πρωτόγνωρες, ἀποκαλυπτικές. Θά εὐχηθοῦμε, θά διακηρύξουμε τό “Χριστός Ανέστη” χωρίς ἀλληλοασπασμούς καί χειραψίες. Μέ μάσκες στά πρόσωπα, μέ ὀσμή ἀντισηπτικοῦ, σέ ἀπόσταση μεταξύ μας, μέ ἀπαγορεύσεις καί ἐνδεχομένως πρόστιμα, ἐάν ἀποδειχθοῦμε ἀνήμποροι νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν πιεστική πραγματικότητα.

Ὁ Κύριος γνωρίζει γιατί ἔπληξε τήν πατρίδα μας καί ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα ὁ λοιμός τοῦ νέου κορονοϊοῦ, πού ὁδήγησε καί στήν πρωτοφανῆ ἀπαγόρευση ἀπό τήν Πολιτεία τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας. Πρόκειται, πράγματι, γιά ἕναν μεγάλο πειρασμό, γιά μία ἐπώδυνη δοκιμασία ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.

Καί στό σημεῖο αὐτό ἀναρωτιόμαστε: Μήπως εἶναι μιά παραχώρηση τῆς ἀγάπης καί τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ «διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν», ἡ ὁποία μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει νά ἔρθουμε εἰς ἑαυτόν, νά στερεωθοῦμε ἀκόμα περισσότερο στόν βράχο τῆς πίστεως, νά καταλάβουμε τήν ἀξία τῶν εὐλογιῶν καί τῶν δωρεῶν τοῦ Κυρίου μας, ὅπως εἶναι ἡ θεία κοινωνία καί ἡ ἀνθρώπινη ὑγεία; Μήπως εἶναι εὐκαιρία νά μετανοήσουμε, νά δοῦμε καθαρότερα τόν προορισμό μας; Ἐν προκειμένῳ, ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς νουθετεῖ: «Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου ἤ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;» καί ἀκόμη: «Ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ» (Ρωμ. ια’, 33-34).

Εἶναι πράγματι  δύσκολο νὰ περιοριζόμαστε ὅλοι μαζὶ στὰ σπίτια μας καὶ ὑπαρκτός ὁ κίνδυνος τῶν ἐντάσεων καί τῶν ψυχολογικῶν μας ἐκρήξεων. Ἄς προσπαθήσουμε, ἐντούτοις, νά μεταβάλουμε τά σπίτια μας σέ ἐκκλησίες. Μαζί νά προσευχηθοῦμε, μαζί νά μελετήσουμε, μαζί νά ἀγωνισθοῦμε, μαζὶ νά ἁγιασθοῦμε. Λίγη σκέψη γιά τήν αἰωνιότητα μέσα ἀπό φόβους, ἀβεβαιότητες, ἐρωτήματα καί ἀγωνίες, μπολιασμένη μέ λίγη πίστη, μυστική ἐξομολόγηση, ἐσωτερική προσευχή, ἐλπίδα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, παράδοση στό θέλημά Του μπορεῖ μεγάλη ὠφέλεια νά προσφέρει, τήν ὁποία σέ ἄλλη περίσταση δέ θά εἴχαμε. Ποτέ δέ θά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό πάθος τοῦ Κυρίου, ἂν δέ συνομιλήσουμε μέ τόν δικό μας θάνατο.

Ἀσφαλῶς λυπούμαστε, ἀλλά δέν ὁδηγούμαστε στήν ἀπελπισία. Δέ θά μᾶς ἐγκαταλείψει ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία τοῦ πολυεύσπλαχνου Θεοῦ. Καί γι” αὐτόν πού ἐλπίζει στόν Θεό, δέν ὑπάρχουν ποτέ ἀδιέξοδα. Ὅλοι μας, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς φοβερῆς δοκιμασίας μή δειλιάσουμε, μήν καμφθοῦμε ψυχικά καί μήν κλονιστοῦμε ἀπό τό βάρος τῆς στενοχώριας και τοῦ φόβου γιά ὅσα συμβαίνουν. Ἄς ἐμπνευστοῦμε ἀπό τίς θυσίες καί τίς στερήσεις ὅλων ἐκείνων πού μέ κίνδυνο, ἐξάντληση, ὑπομονή καί αὐταπάρνηση διακονοῦν τούς ἀσθενεῖς καί ἄς τούς ἀνάψουμε ἕνα κερί εὐγνωμοσύνης καί προσευχῆς. Ὅλος ὁ ἐπίγειος δρόμος, ἄς θυμόμαστε ὅτι περνάει μέσα ἀπό σταυρικές θυσίες.

Ἀδελφοί μου,

Ὁ Σταυρός ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση καί ἡ Μεγάλη Παρασκευή κυοφορεῖ τή λαμπροφόρο Κυριακή τοῦ Πάσχα. Τή λύπη, τήν ἀπόγνωση διαδέχονται ἡ χαρά, ἡ ἀναδημιουργία, ἡ ζωή, ἡ σωτηρία καί ἡ εἰρήνη τῆς Ἀναστάσεως.  Χωρίς σταυρό δέ νοεῖται ἡ Ἀνάσταση καί χωρίς Ἀνάσταση δέν ἔχει νόημα ὁ Σταυρός. Στήν παροῦσα ζωή ὅλοι οἱ ἄνθρωποι βιώνουμε δυσκολίες καί ἀντιμετωπίζουμε ποικίλους ἐπώδυνους πειρασμούς. Ἡ κρίση τῶν καιρῶν μας εἶναι ἕνας βαρύς Σταυρός γιά κάθε ἄνθρωπο. Θά ἔλθει,ὅμως, καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Ἄς δείξουμε ἀγωνιστικό φρόνημα καί ὁ Θεός θά βρίσκεται πάντοτε «μεθ΄ἡμῶν». Ἄς βλέπουμε τή ζωή μέ τά μάτια τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή μέ ἐλπίδα καί φῶς. Φῶς πολύ, ἀκόμη καί ἐκεῖ πού ὅλα μοιάζουν σκοτεινά.Δέν μποροῦμε νά πᾶμε φέτος στόν ναό, ἀλλά ἂς γίνουμε ἐμεῖς ναός Του. Δέν μποροῦμε νά προσκυνήσουμε τίς ἱερές εἰκόνες, ἀλλά ἂς ἀφήσουμε νά ἀναστηθεῖ ἡ πεσοῦσα εἰκόνα Του μέσα μας. Μαζί μέ τόν πόθο μας νά τρεφόμαστε μέ τό αἷμα τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου μας, ἄς γίνουμε ἐμεῖς θυσία γιά τόν Χριστό.  Καί τότε θά ἀναστηθεῖ ὁ Θεάνθρωπος μέσα μας, τότε θά μᾶς δοθεῖ «τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ», μεγαλύτερο ἀπό τό θαῦμα πού προσδοκοῦμε, ἡ εὐλογία Του περισσότερη ἀπό αὐτή πού φανταζόμαστε.                                      

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2020 

Θερμός εὐχέτης σας πρός τόν ᾿Αναστάντα Κύριο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Γ΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 13 Ἰουλίου † Μνήμη τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀμμωνίου, Ἐπαφροδίτου (ἤ Παμφοδίτου), Εὐσθενίου, Ἡλιοφώτου, Παμμεγίστου καί Χου-λελαίου, τῶν...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου, με τη συμμετοχή των Εφημερίων του Ναού...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Νέα Ηρακλείτσα Ελευθερών

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 η μνήμη του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου σε όλες της ενορίες...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην ιστορική Μεθώνη

Στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της ιστορικής κωμοπόλεως της Μεθώνης τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, την Κυριακή 12η Ιουλίου,...

Πανήγυρις Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλη

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και...

Η εορτή της αναμνήσεως του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στο Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο φερώνυμος Ιερός...

O ΙΣΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ανακοίνωση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί. Η πράξη αποτελεί βαρβαρότητα και δεν βοηθά...

Ἡ Ἁγία Σοφία δέν «διαγράφεται», οὔτε «παραγράφεται»!

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν πρόσφατη ἀπόφαση γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη σέ τζαμί, ἐκφράζει τή...

Ο Εσπερινός του Οσίου Παϊσίου στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως

Με εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε και φέτος, Σαββάτο 11 Ιουλίου 2020 ο πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του Οσίου Παϊσίου στο πανηγυρίζον εξωκκλήσιο επ’ ονώματι του...

Αρχιερατικό συλλείτουργο επί τη Ιερά Μνήμη της Αγίας Ευφημίας στην Χαλκίδα

To Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Χαλκίδος εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας με αρχιερατικό συλλείτουργο...

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων

Τό Σάββατον, 28ην Ἰουνίου / 11ην Ἰουλίου 2020, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου Μαρτυρίου, θανόντος τήν 1ην Ἰουνίου 2020 καί τοῦ μοναχοῦ Νικολάου...

Τό λάδι τῆς θρησκείας εἶναι ἁμαρτία καί λάθος νά χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀνάβει καί νά ἐξυπηρετεῖ ἐθνικιστικούς σκοπούς

Σχετικά μέ τήν ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφιᾶς σέ τζαμί, ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου καί Πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, δήλωσε: «Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀνήκει στίς τραγικές...

Αρετή προς το θεαθήναι

Του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Σε μια κοινωνία άκρως εγωκεντρική, η οποία θρέφει και ευνοεί τον υπέρμετρο εγωισμό τα αποτελέσματα είναι ορατά και σε μεγάλο βαθμό...

Η λυπηρά ανακοίνωσις της Μητροπόλεως Λέρου για την Αγία Σοφιά

Η λιτή και λυπηρά ανακοίνωσις της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου-Καλύμνου-Αστυπαλαίας για την Αγία Σοφιά: «Η Αγία Σοφία, το Μέγα Μοναστήρι, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ήταν,...

Όσιος Παΐσιος: Αυτή την προσευχή να λέτε κάθε μέρα και o Θεός θα είναι δίπλα σας!

Η αγάπη του Γέροντα Παΐσιου για όλο τον κόσμο είναι γνωστή .Ο Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοίμησή του....