Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ἀγαπητέ μοι π. Ἱερώνυμε,

καί

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας

«Ὡς εὖ παρέστητε» εἰς τό Αἴγιον,

τήν γενέτειραν γῆν,

ὡς Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ἡμῶν

καί ὡς ὑπερασπιστής τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως,

τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας

καί τῆς ὑπό τόν κινδυνον αἰχμαλωσίαν τελούσης Ἑλλάδος,

τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος!

Κλῆρος καί Λαός, οὐ μήν ἀλλά καί ἡ ταπεινότης μου, μέ αἰσθήματα βαθυτάτου σεβασμοῦ, θερμοτάτης ἀγάπης, οὐ μήν ἀλλά καί ὑπερτάτης τιμῆς Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον εἰς τήν ἕδραν τῆς κληρωθείσης εἰς Ὑμᾶς Ἐπαρχίας καί Σᾶς ἐμπιστευόμεθα ὡς Διδάχον τοῦ Εὐαγγελίου καί ὁδηγόν τῆς πνευματικῆς μας πορείας, ὥστε ὑπό τήν Ὑμετέραν διδαχήν, πατρικήν φροντίδα καί ἁγιοτρόπον καθοδήγησιν νά καταστῶμεν πολῖται τοῦ Οὐρανοῦ, Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, δηλ. κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν!

Ἡ καρδία μας πλημμυρίζει ἀπό εὐγνωμοσύνην πρό τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν «Κυράν τοῦ Αἰγίου», ὅπως συνηθίζομεν νά Τήν ἀποκαλοῦμεν, καί «Πολιοῦχον τοῦ Αἰγίου», τήν Παναγίαν Τρυπητήν, ἡ Ὁποία Σᾶς ἐπέλεξε καί Σᾶς ἔφερε κοντά μας ὡς Ποιμένα καί Ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Πρό τριάκοντα περίπου ἐτῶν μία εὐσεβής γερόντισσα, Νικολίτσα ὠνομάζετο, ἔχουσα τόν ἄνωθεν φωτισμόν, Σᾶς ἔλεγε μεγαλοφώνως καί προφητικῶς τά ἑξῆς περίπου λόγια: «π. Ἱερώνυμε, ἔπειτα ἀπό χρόνια ἐσύ θά εἶσαι ὁ Διάδοχος στήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη. Θά εἶσαι μιά λαμπάδα ἀναμμένη…» καί ἄλλα τινά! Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη της!

Συνεπῶς τό σχέδιον τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ Σᾶς ἔφερε Ποιμενάρχην εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Μητρόπολιν. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, Τῆς Ὁποίας ὡς Καθηγούμενος ἀνεκαινίσατε ἐκ βάθρων τό ἐνδιαίτημά Της, τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλου Σπηλαίου, Σᾶς ἐπέλεξεν ὡς Ποιμενάρχην τῆς ἱστορικῆς ταύτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε μεταξύ ἄλλων νά ἀνακαινίσετε τό πανίερον ἐνδιαίτημα Της, «τό Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς», οὐ μήν ἀλλά καί τό ἕτερον, τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων, τοῦ ὁποίου τήν δαπάνην θά καταβάλῃ, καθώς μᾶς ὑπεσχέθη, ὁ εὐλαβέστατος καί φιλάνθρωπος Ἐφοπλιστής κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, τανῦν Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Οἱ Ἄρχοντες, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Λαός κλίνομεν εὐλαβῶς γόνυ καρδίας ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Της, ἡ ὁποία πρός καιρόν φυλάσσεται εἰς τόν ἱερόν τοῦτον Ναόν, διά τήν μεγάλην πρός ἡμᾶς δωρεάν Της ἐν τῷ προσώπῳ Ὑμῶν.

Εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐκφέρομεν εὐλαβῶς πρός τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον, ὁ Ὁποῖος ἀπό ἐτῶν Σᾶς συμπεριέλαβεν μεταξύ τῶν συνεργατῶν Του, Σᾶς ἀνέδειξεν ὡς πρῶτον Γραμματέα-Πρακτικογράφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Σᾶς ἐνηγκαλίσθη μετά πατρικῆς στοργῆς καί, τέλος, Σᾶς ἐπρότεινεν ὡς ὑποψήφιον διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας εἰς διαδοχήν ἐμοῦ τοῦ ἀναξίου καί ἁμαρτωλοῦ.

Ὡσαύτως καταθέτομεν εὐλαβῶς τά δάκρυα τῆς εὐγνωμοσύνης ἡμῶν πρός τό Ἱερόν Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ σεπτοί Ἱεράρχαι τῆς Ὁποίας ἀποδεχθέντες «ἀσυζητητί» τήν πρότασιν τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, Σᾶς ἀνύψω-σαν εἰς τόν ἀρχιερατικόν Θρόνονκαί Σᾶς ἐξέλεξαν ὡς Μητροπολίτην Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας μέ τό περίλαμπρον καί πρωτοφανές ἀποτέλεσμα: ἐπί 78 ψηφισάντων, οἱ 74 ψηφοφόροι Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερείς ἐψήφισαν Ὑμᾶς ὡς Μητροπολίτην μας!

Πρός περαιτέρω ἔπαινον Ὑμῶν ἕνα πλῆθος ὑπερβαῖνον τόν ἀριθμόν πεντήκοντα (50) Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν προσῆλθον σήμερον εἰς τό Αἴγιον, διά νά συν-εορτάσουν μεθ’ Ὑμῶν τε καί ἡμῶν τό προσωπικόν Σας μέγα τοῦτο γεγονός τῆς ἐνθρονίσεως καί νά ἀναφωνήσουν τό «ἄξιος, ἄξιος!» καθώς παραλαμβάνετε τό πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ἐπαρχίας!

 Ἰδού, λοιπόν, ἐπέστη ἡ ὥρα κατά τήν ὁποίαν, εὐδοκίᾳ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔπειτα ἀπό τεσσαράκοντα καί ἕνα (41) ἔτη μιᾶς ταπεινῆς ποιμαντορίας, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων Σᾶς παραδίδω ὄχι ἁπλῶς τήν Ποιμαντορικήν Ράβδον, ἀλλά καί τήν ὅλην εὐθύνην τῆς διαποιμάνσεως καί καθοδηγήσεως τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς ἱστορικῆς ταύτης Ἐπαρχίας.

Ὅλως ἰδιαιτέρως ἐπιθυμῶ νά Σᾶς τονίσω, ὅτι ἀπό τῆς ὥρας ταύτης εἶσθε ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ, ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΗΣ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης Ἐπαρχίας, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ», διό καί οὐδεμίαν ἐξάρτησιν θά ἔχετε ἐξ ἐμοῦ, τοῦ ἕως χθές πνευματικοῦ Σας πατρός καί Ποιμενάρχου! Δέν θά μέ ἐρωτήσετε πλέον καί δέν θά μέ συμβουλευθῆτε δι’οἱονδήποτε θέμα!            

 Ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, λοιπόν, δηλῶ ὑπευθύνως, ὅτι ἀπό αὔριον εἰσέρ-χομαι εἰς τήν ἀφάνειαν! Παύω νά ἀσχολοῦμαι μέ θέματα ἐκκλησιαστικά, ἐθνικά, κοινωνικά, οἰκονομικά κλπ. Ἐφ’ ἑξῆς θά ἀσχολοῦμαι μόνον μέ τόν ἑαυτόν μου καί τήν καλλιέργειαν τῆς ψυχῆς μου! Εἰσέρχομαι πλέον εἰς περίοδον περισυλλογῆς, προσευχῆς καί συγκροτήσεως πνευματικῆς. Θά ἠδυνάμην νά ἐπικαλεσθῶ τά λόγια τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα. Λοιπόν, ἀπόκειταί μοι…», ἵνα «τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς μου ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσω…», ὥστε τά τέλη τῆς ζωῆς μου νά εἶναι «χριστιανά, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά…» καί νά ἔχω «καλήν ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ», τοῦ Νυμφίου τῆς ψυχῆς μου!

Ἐπισφραγίζων τήν παροῦσαν προσφώνησιν, θά μοῦ ἐπιτραπῇ νά τονίσω, ὅτι τόσον ἀπό τόν ἱερόν Κλῆρον, ὅσον καί ἀπό τά πιστά τῆς Ἐκκλησίας τέκνα, ὅλως ἰδιαιτέρως δέ ἀπό Ὑμᾶς προσωπικῶς, Σεβασμιώτατε, τώρα πλέον καθώς ὁδηγοῦμαι πρός τήν ἔξοδον τοῦ παρόντος βίου, δικαιοῦμαι καί θά ἀναμένω νά ἀπολαύσω τό «χάδι» τῆς ἀγάπης ὅλων Σας! Πρός δόξαν Κυρίου, συνεχίζω τήν μοναχικήν μου πορείαν ὁλομόναχος! Ἐπί τεσσαράκοντα καί ἕνα (41) ἔτη Σᾶς ὑπηρέτησα μέ πλήρη αὐταπάρνησιν! Σᾶς ἔδωσα τά πάντα! Ἐάν θέλετε, παρακαλῶ, μή με ξεχάσετε! Μή με ἀπορρίψετε εἰς τόν κάλαθον τῆς λησμονιᾶς!

Τήν 19ην Νοεμβρίου 1978, εἰσερχόμενος εἰς τήν πόλιν σας, Σᾶς ἔδωσα τήν ὑπό-σχεσιν: «Θά εἶμαι μία φωταυγής λαμπάδα, πού θά καίγεται καί θά ἀναλίσκεται καθημερινῶς, διά νά φωτίζεσθε ἐν Κυρίῳ ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἀδελφοί μου»!

Σήμερα 23ην Νοεμβρίου 2019 Σᾶς ἱκετεύω: «Μή με ξεχάσετε! Στά Γηρατειά οἱ δυνάμεις μᾶς ἐγκαταλείπουν. Χρειαζόμεθα ἕνα μπαστουνάκι! Ἐάν, λοιπόν, θέλετε, σταθῆτε ἐσεῖς ἡ βακτηρία μου καί ἡ παρηγοριά μου!» Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά Σᾶς ὑπενθυμίσω τά λόγια τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ: «…αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐὰν  δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος» (Ψαλμός 89ος, στ. 10).

«Ὡς εὖ παρέστητε», λοιπόν, Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ! «Εἴησαν τά ἔτη τῆς ζωῆς Ὑμῶν ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά» καί κατάκαρπα εἰς δόξαν Κυρίου! Εἰς πολλά ἔτη, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας!

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...