του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ. Πατέρας τοῦ Μαθουσάλα, παππούς τοῦ Λάμεχ καί προπάππος τοῦ Νῶε, θεωρεῖται ἀπό τή χριστιανική παράδοση ὡς ἕνας ἀπό τούς δύο προφῆτες, ὁ ἄλλος εἶναι ὁ Ἠλίας, οἱ ὁποῖοι δέν πέθαναν ἀλλά ἀνελήφθησαν ζωντανοί στούς οὐρανούς. Πιστεύεται δέ ἀκόμη ὅτι καί οἱ δύο θά ἐπιστρέψουν στή Γῆ στά χρόνια τοῦ Ἀντίχριστου, ὅπως ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, καί θά εἶναι οἱ τελευταῖοι μάρτυρες τῆς Πίστης πρίν ἀπό τή Δευτέρα Παρουσία1.
 
Ὡστόσο ὅμως, ἀρκετοί εἶναι αὐτοί πού ἀμφισβητοῦν τήν ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Ἐνώχ, δεχόμενοι ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ συλλογικό τίτλο μιᾶς τάξης ἀνθρώπων, ἐξελιγμένων πνευματικά, πού δίδαξαν στούς ὑπόλοιπους τίς ἐπιστῆμες καί τίς τέχνες, ὅπως δέχεται τό Θεοσοφικό σύστημα τῆς Ἔλενας Μπλαβάτσκυ στή Νέα Ἐποχή2.
 
Ὁ ἴδιος κύκλος πιστεύει ὅτι συλλογικά εἶναι καί τά ὀνόματα τοῦ Προμηθέα, τοῦ Ὀρφέα, τοῦ θεοῦ Θώθ ἤ Ἑρμῆ3, τῶν Edris τῶν μουσουλμάνων καί ἄλλων προσώπων πού ἀναφέρονται στή μυθολογία.
 
Στὸν Προφήτη Ἐνὼχ λοιπόν ἀποδίδεται ἡ συγγραφὴ ἑνὸς κειμένου τό ὁποῖο περιέχει προφητεῖες γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου, μιλάει γιά τήν πτώση τῶν ἀγγέλων καί δίνει λεπτομερεῖς περιγραφές τῆς κολάσεως καί τοῦ παραδείσου, τῶν κινήσεων τῶν πλανητῶν καί τῶν καιρικῶν φαινομένων καθὼς καί πολλὰ ἄλλα.
 
Τὸ βιβλίο αὐτό, οἱ διδαχὲς τοῦ ὁποίου θεωροῦνται ὅτι μεταφέρθηκαν μέσῳ τῆς προφορικῆς παράδοσης, δὲν συμπεριλαμβάνεται στόν κατάλογο τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης θεωρούμενο ὡς ἀπόκρυφο κείμενο, ἂν καί πιθανῶς νά ἔχει ἐπηρεάσει σὲ πολύ μεγάλο βαθμό ὄχι μόνο τήν Πεντάτευχο τῶν Ἑβραίων ἀλλὰ ἀκόμα καί τήν ἴδια τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἀπόστολου Ἰωάννη, καθώς καί τὶς ἄλλες ἐπιστολὲς τῶν ἀποστόλων.
 
Τά «αἱρετικά» σημεῖα τοῦ βιβλίου.
 
Ὅπως προαναφέρθηκε, τό σημεῖο πού ξεσήκωσε μεγάλες ἀντιδράσεις ἦταν ἡ διήγηση τῆς πτώσης τῶν ἀγγέλων. Ἡ Βίβλος καί ἡ χριστιανική παράδοση ἀναφέρονται σέ ἕνα ἄγγελο, τόν Ἑωσφόρο, πού πιθανότατα μέχρι τότε ἦταν ὁ ἀνώτερος στήν ἀγγελική ἱεραρχία, λόγω ὅμως τῆς ἀλαζονείας καί τῆς ὑπερηφάνειάς του πού τόν ὁδήγησαν νά θέλει νά γίνει ἀνώτερος τοῦ Θεοῦ, ἀποστάτησε καί οἱ ἄγγελοι χωρίστηκαν σέ δύο παρατάξεις: σέ ἐκείνους πού τόν ἀκολούθησαν καί ἀποτέλεσαν τό τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου καί σέ ἐκείνους πού ἀπάντησαν στό κάλεσμα τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαήλ «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου».
 
Στή συνέχεια ὅπως ὅλοι ἔχουμε μελετήσει, ἡ τραγική φιγούρα τοῦ Ἑωσφόρου ὤθησε πολλούς καλλιτέχνες νά τόν προβάλλουν καί τιμήσουν μέσα ἀπό τά ἔργα τους. Τά πρῶτα πνεύματα τοῦ τάγματος αὐτοῦ, μαζί μέ τόν ἀρχηγό τους ἐξέπεσαν γιά πάντα ἀπό τήν ἱεραρχία τοῦ Φωτός καί μετατράπηκαν σέ σκοτεινούς δαίμονες πού ἀπό τότε στόχο ἔχουν νά ἐπιβουλεύονται τό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Στή συνέχεια ἀνά τούς αἰῶνες γύρω ἀπό αὐτό τό κοσμοσωτήριο γεγονός ἔχουν δημιουργηθεῖ πάρα πολλές παραδόσεις τόσο ἀπό τή Ρωμαιοκαθολική ὅσο καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τό βιβλίο τοῦ Ἐνώχ, ὅμως, μᾶς παρουσιάζει μιά διαφορετική ἀντίληψη. Ἅς δοῦμε ποιά εἶναι αὐτή: «Καί ἐγένετο ὅταν ἐπληνθύνθησαν οἱ υἱοί τῶν ἀνθρώπων ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἐγεννήθησαν αὐτοῖς θυγατέραι ὡραῖαι καί καλαί. Καί ἐθεάσαντο αὐτᾶς οἱ ἄγγελοι, υἱοί οὐρανοῦ καί εἶπον πρός ἀλλήλους. Δεῦτε ἐκλεξώμεθα ἐαυτοῖς γυναίκας ἀπό τῶν ἀνθρώπων καί γεννήσωμεν ἐαυτοῖς τέκνα. Καί εἶπεν ὁ Σεμειαζᾶς πρός αὐτούς, ὅς ἥν ἄρχων αὐτῶν. Φοβοῦμαι μή οὐ θελήσετε ποιῆσαι τό πράγμα τοῦτον καί ἔσομαι ἐγώ μόνος ὀφειλέτης ἁμαρτίας μεγάλης. Ἀπεκρίθησαν οὔν αὐτῶ πάντες. Ὁμόσωμεν ὄρκω πάντες καί ἀναθεματίσωμεν πάντες ἀλλήλους μή ἀποστρέψαι τήν γώμην ταύτην, μέχρις οὔν ἄν τελέσωμεν αὐτήν καί ποιήσωμεν τό πράγμα τοῦτον. Τότε ὤμοσαν πάντες ὁμού καί ἀνεθεμάτισαν ἀλλήλους ἐν αὐτῶ …» 4.
 
«Καὶ ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναίκας, ἕκαστος αὐτῶν ἐξελέξαντο ἑαυτοῖς γυναίκας καί ἤρξαντο εἰσπορεύεσθαι πρὸς αὐτὰς καί μιάνεσθαι ἐν αὐταῖς καί ἐδίδαξαν αὐτὰς φαρμακείας καί παοιδὰς καί ῥιζοτομίας καί τά ς βοτάνας ἐδήλωσαν αὐτάς. Αἱ δὲ ἐν γάστρι λαβούσιν ἐτέκοσαν γίγαντας μεγάλους ἐκ πηχὼν τρισχιλίων οἵτινες κατήσθοσαν τοὺς κόπους τῶν ἀνθρώπων. Ὡς δὲ οὐκ ἐδυνήθησαν αὐτοῖς οἱ ἄνθρωποι ἐπιχορηγεῖν, οἱ γίγαντες ἐτόλμησαν ἐπ’ αὐτοὺς καί κατησθίοσαν τοὺς ἀνθρώπους καί ἤρξαντο ἁμαρτάνειν ἐν τοῖς πετεινοῖς καί τοῖς θηρίοις καί ἐρπετεὶς καί τοῖς ἰχθύσιν καί ἀλλήλων τά ς σάρκας κατεσθίειν καί τό αἷμα ἔπινον. Τότε ἡ γῆ ἐνέτυχεν κατὰ τῶν ἀνόμων … »5.
 
Τό κείμενο συνεχίζει μέ ἀναλυτικές ἀναφορές στίς τέχνες πού δίδαξαν οἱ ἄγγελοι στίς γυναῖκες καί τό κακό πού ἔσπειραν οἱ γίγαντες κατά τή διάρκεια τῆς πορείας των στή γῆ, ἕως ὅτου οἱ τέσσερις ἰσχυρότεροι ἄγγελοι, ὁ Μιχαήλ, ὁ Γαβριήλ, ὁ Σουριήλ καί ὁ Οὐριήλ ἔριξαν τό βλέμμα τους στή γῆ διαπιστώνοντας τί εἶχε συμβεῖ, ὁπότε καί αὐτοί μέ τή σειρά τους ἔδωσαν πλήρη ἐνημέρωση γιά τή γήϊνη κατάσταση στόν Θεό. Ὁ Θεός κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἀποφάσισε νά ριχθοῦν οἱ ἐκπεσόντες στά βάθη τῆς ἀβύσσου αἰωνίως, οἱ δέ γίγαντες νά ἀφανιστοῦν ἀπό τά ἴδια τους τά χέρια καί τό ἁμαρτωλό γένος τῶν ἀνθρώπων νά ἐκλείψει διά μέσου τοῦ Κατακλυσμοῦ.
 
Οἱ ἐκπεσόντες ὅμως παρακάλεσαν θερμά τόν Ἐνώχ νά μεσολαβήσει γι’ αὐτούς στόν οὐράνιο Θεό Πατέρα ἀλλά Ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε ὅτι οἱ ἄγγελοι μεσολαβοῦν γιά τούς ἀνθρώπους καί ὄχι τό ἀντίστροφο. Συνεχίζοντας μέ τήν προβολή τοῦ κείμενου, αὐτό πού ἀναφέρει τό ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον ὑπόμνημα εἶναι, ὅτι οἱ γίγαντες θά γεννήσουν πονηρά πνεύματα πού θά καλοῦνται πνεύματα τοῦ κακοῦ, δέν θά τρῶνε, δέν θά πίνουν, δέν θά κοιμοῦνται καί θά εἶναι ἀόρατα φέροντας τήν εὐθύνη γιά τήν κάθε ἀνθρώπινη συμφορά6.
 
1 Απκ. 11, 1 – 12.
2 Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου Δρ. Θ., «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ Α´ Ἔκδ., Θεσσαλονίκη 2013
3 Πηγή τοῦ σχολίου εἶναι ἀπό τή Βικιπαίδεια, «Ὁ Θώθ ἤ καί Θώτ ἤ καί Τώθ ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πλέον δημοφιλεῖς θεούς τῆς αἰγυπτιακῆς θρησκείας. Ἦταν θεότητα τῆς Σελήνης καί τῆς Σοφίας. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τόν προσδιόρισαν ὡς τόν Ἑρμῆ τόν Τρισμέγιστο.
4 Ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ, Κεφ. 6, 1-8.
5 Ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ, Κεφ. 8, 1-4.
6 Ἀπό τό ἔργο “Fall of the Rebel Angels” τοῦ Peter Paul Rubens(1618-1620)- Oil on canvas. Alte Pinakothek, Munich, Germany.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ’ ονόματι της Αγίας Σοφίας στη Μύκονο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια ιερού Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ' ονόματι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Σοφίας και...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «των ψηφίδων» στη Μύκονο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου "των Ψηφίδων", στην περιοχή "Μαού" Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ και τέλεσε Μνημόσυνο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Εορτάζουμε σήμερα το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας»

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο...

Πανήγυρις Αγίας Σοφίας στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Σοφίας, στις Κατασκηνώσεις θηλέων της Μητροπόλεως Άρτης στο Άνω Αθαμάνιο, ελειτούργησε...

Πανηγυρικά εόρτασε η Ενορία της Του Θεού Σοφίας Λαρίσης

Στην Ενορία Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική...

Τον Μητροπολίτη Πρεβέζης επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Λιβαδειάς

Το εσπέρας της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται εντός του...

Διανομή υλικών αγαθών και οικοσκευών στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/9 και την Παρασκευή 17/9/2021 η Β’ φάση διανομής υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους των χωριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διαβολιτσίου, της...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική,...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τέλεσε το Μυστήριο του Γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 12 Σεπτεμβρίου 2021, χοροστάτησε στην ακολουθία...

Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS, με...

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο – φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό...

Νέος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος στην Μητρόπολη Λαρίσης

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για το νέο Εκκλησιαστικό έτος. Ο Σεβασμιώτατος...

Τελετή Μνήμης για τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Λαρίσης Πολύκαρπο Δαρδαίο

Τέτοιες μέρες, διακόσια χρόνια πίσω, ένας ρασοφόρος άφηνε το κεφάλι του στις όχθες του Πηνειού κάτω από την εκκλησία που υπηρέτησε. Στις 17 Σεπτεμβρίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Σοφίας στη Φτέρη Μαντινείας

Με λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἐλπίδος καί  Ἀγάπης τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τους, στή Φτέρη Μαντινείας, λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη, τό ὁποῖο ἔχουν ὑπό τήν ἐπιμέλειά τους...