Το πρωί της Παρασκευής 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας τελέστηκε πατριαρχική θεία Λειτουργία από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β´.

Έλαβαν ακόμη μέρος οι: Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ποντόλσκ κ. ΤΥΧΩΝ, Πανιερ. Ἐπίσκοπος Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Οὐγγαρίας κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. ΝΑΟΥΜ, Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΣ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βρότσλαβ καί Στέτσιν. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθώς επίσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κατάγκας κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κινσάσας κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Αμαθούντος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο οποίος προσεφώνησε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο και στη συνέχεια του επέδωσε την ανωτάτη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, τον χρυσούν Σταυρό Α´ Τάξεως του Αποστόλου Παύλου μετά περιδερίου.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για την τιμητική αυτή διάκριση και στη συνέχεια απηύθυνε πατρικούς λόγους στο πολυπληθές εκκλησίασμα και προσέφερε ως δώρο στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα μία αφρικανική αρχιερατική ράβδο.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Επισκοπικό Μέγαρο Βεροίας όπου τιμήθηκαν με τον χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου όσοι εκ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών έλαβαν μέρος στα Παύλεια για πρώτη φορά εκπροσωπούντες τους προκαθημένους των Εκκλησιών τους. Ακολούθησε επίσημο γεύμα στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

«Σύ ἐξ Ἱερουσαλήμ κηρύξας ἅπα­σι τό Εὐαγγέλιον, περιλαβών δέ ἐν κύκλῳ πᾶσαν τήν γῆν, μέχρι τερ­μάτων, Παῦλε, τοῦ Ἰλλυρικοῦ, δι­δά­σκων ἀνεκραύγαζες· ὁ τῶν πα­τέ­ρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητός εἶ».

Ἀκολουθώντας καί ἐμεῖς τόν πρω­­τοκορυφαῖο ἀπόστολο εὐλο­γοῦ­με τόν Θεό τῶν πατέρων ἡμῶν, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά τιμήσουμε καί φέτος τόν ἀπόστολο καί διδά­σκα­λό μας, τόν μέγιστο ἀπόστολο Παῦ­λο, αὐτόν ὁ ὁποῖος, «κηρύξας ἅπασι τό Εὐαγγέλιον», ἔφθασε καί μέχρις ἐδῶ, μέχρι τή Μακεδονική Βέροια, καί εὐαγγελίσατο «τό ἀνε­ξι­χνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ».

Καί εἶναι πράγματι πλοῦτος μονα­δικός καί ἀνεπανάληπτος ὁ πλοῦ­τος τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, ὁ πλοῦτος τοῦ εὐαγγελίου πού κή­ρυξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐδῶ στή Βέροια, φθάνοντας διωγμένος καί κατατρεγμένος ἀπό τούς Ἰου­δαί­ους τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι ἕνας πλοῦτος θείας σπορᾶς, τόν ὁποῖο οἱ εὐγενεῖς Βεροιεῖς δέχθηκαν ὡς γῆ ἀγαθή καί καλλιέργησαν φιλο­πόνως καί ἀπέδωσαν στόν Κύριο τοῦ ἀμπελῶνος «καρπόν ἑκατο­ντα­πλασίονα», τήν πληθύ τῶν ἁγίων καί τῶν ὁσίων, πού ὡς στέ­φανος πολύτιμος κοσμεῖ τήν το­πι­κή μας Ἐκκλησία.

Καί ἀκόμη μετέδω­σαν αὐτό τόν πλοῦτο τῆς πίστεως καί στούς γει­τονικούς λαούς συμβάλλοντας στόν ἐκχριστιανισμό τους, ἀλλά καί τόν κράτησαν ὡς πολύτιμο θησαυρό, ἀπό τόν ὁποῖον ἀντλοῦ­σαν δύναμη γιά νά στέκονται ὄρ­θιοι στίς καταιγίδες καί στίς ἀντι­ξοότητες πού συνάντησαν, ὥστε θά μπορούσαμε νά ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν οὐ­ρα­νοβά­μονα ἀπόστολο Παῦλο: «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερ­βαλ­λόντως, … κινδύνοις ἐκ γέ­νους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κιν­δύνοις ἐν πόλει … καί ἐκ τούτων ἁπάντων ἐρρύσατο ἡμᾶς ὁ Κύ­ριος», διατηρώντας μας ἑδραίους καί ἀμετακινήτους στήν πίστη καί στό εὐαγγέλιό του.

Εὐλογοῦμε ὅμως ἀκόμη τό ὑπε­ρύ­μνητο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, γιατί μᾶς ἀξί­ωσε νά τιμή­σου­με τό «σκεῦος τῆς ἐκλογῆς» του, τόν ἀπόστολό του, γιά τρίτη φορά στήν περίκλυτη αὐτή βασι­λική, στόν ἱστορικό μη­τρο­πο­λι­τι­κό ναό τῆς Βεροίας, ὁ ὁποῖος τι­μᾶ­ται στό ὄνομα τῶν ἁγί­ων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀπο­­στό­λων Παύ­­λου καί Πέτρου, ἔχο­ντας ὡς προ­εξάρχοντα τῆς πα­νη­γυρικῆς αὐτῆς θείας Λει­τουρ­γίας τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρ­χη Ἀλε­ξαν­δρείας κύριο Θεόδωρο, ὁ ὁποῖ­ος τιμᾶ καί λαμ­πρύνει μέ τήν εὐ­λο­γητή παρουσία του τίς λατρευ­τικές ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυ­λείων ἀλλά καί τιμᾶ μέ τή δική του πολυετῆ καί θυ­σια­στική δια­κονία στό ἔργο τοῦ εὐ­αγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων στή μαύρη ἤπειρο, στήν Ἀφρική, τόν ἀπόστολο Παῦ­λο πού εὐαγγελί­σατο στά ἔθνη τό ὄνομα τοῦ Χρι­στοῦ.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Μακαριώτατε, γιά τήν τιμή τήν ὁποία μᾶς ἐπι­φυλάξατε, ἀποδεχόμενοι τήν πρόσ­­κλησή μας νά παραστεῖτε στά φετινά ΚΔ´ Παύλεια πού ἔχουν ὡς θέμα τόν Εὐαγγελισμό καί τήν Ἱε­ραποστολή, τή μαρτυρία δηλαδή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν», καί νά προεξάρχετε τῆς πανηγύρεως στόν πρόσφατα ἀναστη­λω­μένο καί ἀνακαινισμένο αὐτό παλαιό Μητροπολιτικό ναό τῆς πόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μάρτυρα τῆς ἱστορίας αὐτῆς τῆς πόλεως καί συγχρόνως τόπο μαρ­τυρίου τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, ἐπισκόπου Βεροίας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε διά τοῦ αἵματος τή μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτήν πού ἐσεῖς δίδετε καθημερινά, εὐ­αγ­­γελιζόμενος τό ὄνομα τοῦ Ἰη­σοῦ Χριστοῦ στά ἔθνη, στά ὁποῖα σᾶς ἔταξε ὁ Χριστός ἀπό­στολο καί κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου του, προ­κειμένου νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπι­θυ­μία του νά γίνει «μία ποί­μνη, εἷς ποιμήν».

Παράλληλα ἐπιτρέψτε μου νά εὐχαριστήσω τούς Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἐκπροσώπους τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου καί τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν γιά τή συμμετοχή τους στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο καί τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἀλλά καί τούς ἐλλογιμωτάτους κυρίους καθηγητές οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν γιά τήν ἄρτια διοργάνωση τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ μας Συνεδρίου.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας σας στήν πόλη μας καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί σέ ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, ἐπιτρέ­ψτε μου, Μακαριώτατε, νά σᾶς ἀπονείμω τήν ὑψίστη τιμητική διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, τόν χρυσό Σταυρό τοῦ ἁγίου ἐν­δόξου ἀποστόλου Παύλου μετά πε­ριδερίου, καί σᾶς παρακαλῶ νά τή δεχθεῖτε, μέ τήν παράκληση νά ἐνθυμεῖσθε στίς προσευχές σας τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος θά μνημονεύει πάντοτε τῆς ἐπι­σκέ­ψεώς σας καί θά σᾶς συνοδεύει στίς ἱεραποστολικές σας πορεῖες νοερά μέ σεβασμό καί μέ ἀγάπη υἱική.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Κατάνυξη καί συγκίνηση στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως

 Γιά μιά ἀκόμη φορά, τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν ἱστορικό Ναό τῆς Κοιμήσεώς Της, στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», ὃπως ὀνομάζεται,...

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»

Με την ευκαιρία 50 χρόνων λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Καρλοβάσου "Ευγηρίας Πρόνοια" πραγματοποιήθηκε εόρτια εκδήλωση "ΒΡΑΔΙΑ ΑΓΑΠΗΣ" την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 στο Καρλόβασι,...

Βεροίας Παντελεήμων: «Οι επτά λόγοι της Υπεραγίας Θεοτόκου»

Την Πέμπτη 18 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Οι κρίση του Θεού και οι κρίσεις των ανθρώπων…

Ένας ασκητής βλέποντας την αδικία πού υπάρχει στον κόσμο προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε να του αποκαλύψει το λόγο που δίκαιοι και ευλαβείς...

H ηρωική Νάουσα εορτάζει και τιμά τον Πολιούχο της Όσιο Θεοφάνη

Την Πέμπτη 18 Αυγούστουτο απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου αποθησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός...

Η «Φιλτάτη Φιλόξενη Λήμνος» και ο Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης

Η αρχοντική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου του Γ’ είλκυσε για μια ακόμη φορά στα βόρεια υδάτινα σύνορα της...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αγάπη ούτε διακοπές πάει ούτε αργίες έχει»

Οι κοινωνικοπρονοιακές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος δεν σταμάτησαν ούτε την περίοδο των εορτών της Μεταμορφώσεως και της Παναγίας μας, καθώς εντολή και...

Εγκαίνια Ιερού Ναού σήμερα από τον Σεβ. Κονίτσης Ανδρέα

Μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα σήμερα 18-08-2022 στό χωριό Σιταριά τῆς ἐπαρχίας Πωγωνίου καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, τελέστηκε ὁ Ἐγκαινισμός διασαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης, ὑπό...
video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...