Το πρωί της Παρασκευής 29 Ιουνίου εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου στην πανηγυρίζουσα Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας τελέστηκε πατριαρχική θεία Λειτουργία από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο τον Β´.

Έλαβαν ακόμη μέρος οι: Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ποντόλσκ κ. ΤΥΧΩΝ, Πανιερ. Ἐπίσκοπος Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Οὐγγαρίας κ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Ρούσσης κ. ΝΑΟΥΜ, Σεβ. Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟΣ, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Βρότσλαβ καί Στέτσιν. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθώς επίσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουινέας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κατάγκας κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κινσάσας κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ο Θεοφ. Ἐπίσκοπος Αμαθούντος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο οποίος προσεφώνησε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο και στη συνέχεια του επέδωσε την ανωτάτη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, τον χρυσούν Σταυρό Α´ Τάξεως του Αποστόλου Παύλου μετά περιδερίου.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για την τιμητική αυτή διάκριση και στη συνέχεια απηύθυνε πατρικούς λόγους στο πολυπληθές εκκλησίασμα και προσέφερε ως δώρο στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα μία αφρικανική αρχιερατική ράβδο.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Επισκοπικό Μέγαρο Βεροίας όπου τιμήθηκαν με τον χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου όσοι εκ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών έλαβαν μέρος στα Παύλεια για πρώτη φορά εκπροσωπούντες τους προκαθημένους των Εκκλησιών τους. Ακολούθησε επίσημο γεύμα στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.

«Σύ ἐξ Ἱερουσαλήμ κηρύξας ἅπα­σι τό Εὐαγγέλιον, περιλαβών δέ ἐν κύκλῳ πᾶσαν τήν γῆν, μέχρι τερ­μάτων, Παῦλε, τοῦ Ἰλλυρικοῦ, δι­δά­σκων ἀνεκραύγαζες· ὁ τῶν πα­τέ­ρων ἡμῶν, Θεός εὐλογητός εἶ».

Ἀκολουθώντας καί ἐμεῖς τόν πρω­­τοκορυφαῖο ἀπόστολο εὐλο­γοῦ­με τόν Θεό τῶν πατέρων ἡμῶν, γιατί μᾶς ἀξίωσε νά τιμήσουμε καί φέτος τόν ἀπόστολο καί διδά­σκα­λό μας, τόν μέγιστο ἀπόστολο Παῦ­λο, αὐτόν ὁ ὁποῖος, «κηρύξας ἅπασι τό Εὐαγγέλιον», ἔφθασε καί μέχρις ἐδῶ, μέχρι τή Μακεδονική Βέροια, καί εὐαγγελίσατο «τό ἀνε­ξι­χνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ».

Καί εἶναι πράγματι πλοῦτος μονα­δικός καί ἀνεπανάληπτος ὁ πλοῦ­τος τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, ὁ πλοῦτος τοῦ εὐαγγελίου πού κή­ρυξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐδῶ στή Βέροια, φθάνοντας διωγμένος καί κατατρεγμένος ἀπό τούς Ἰου­δαί­ους τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι ἕνας πλοῦτος θείας σπορᾶς, τόν ὁποῖο οἱ εὐγενεῖς Βεροιεῖς δέχθηκαν ὡς γῆ ἀγαθή καί καλλιέργησαν φιλο­πόνως καί ἀπέδωσαν στόν Κύριο τοῦ ἀμπελῶνος «καρπόν ἑκατο­ντα­πλασίονα», τήν πληθύ τῶν ἁγίων καί τῶν ὁσίων, πού ὡς στέ­φανος πολύτιμος κοσμεῖ τήν το­πι­κή μας Ἐκκλησία.

Καί ἀκόμη μετέδω­σαν αὐτό τόν πλοῦτο τῆς πίστεως καί στούς γει­τονικούς λαούς συμβάλλοντας στόν ἐκχριστιανισμό τους, ἀλλά καί τόν κράτησαν ὡς πολύτιμο θησαυρό, ἀπό τόν ὁποῖον ἀντλοῦ­σαν δύναμη γιά νά στέκονται ὄρ­θιοι στίς καταιγίδες καί στίς ἀντι­ξοότητες πού συνάντησαν, ὥστε θά μπορούσαμε νά ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν οὐ­ρα­νοβά­μονα ἀπόστολο Παῦλο: «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερ­βαλ­λόντως, … κινδύνοις ἐκ γέ­νους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κιν­δύνοις ἐν πόλει … καί ἐκ τούτων ἁπάντων ἐρρύσατο ἡμᾶς ὁ Κύ­ριος», διατηρώντας μας ἑδραίους καί ἀμετακινήτους στήν πίστη καί στό εὐαγγέλιό του.

Εὐλογοῦμε ὅμως ἀκόμη τό ὑπε­ρύ­μνητο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, γιατί μᾶς ἀξί­ωσε νά τιμή­σου­με τό «σκεῦος τῆς ἐκλογῆς» του, τόν ἀπόστολό του, γιά τρίτη φορά στήν περίκλυτη αὐτή βασι­λική, στόν ἱστορικό μη­τρο­πο­λι­τι­κό ναό τῆς Βεροίας, ὁ ὁποῖος τι­μᾶ­ται στό ὄνομα τῶν ἁγί­ων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀπο­­στό­λων Παύ­­λου καί Πέτρου, ἔχο­ντας ὡς προ­εξάρχοντα τῆς πα­νη­γυρικῆς αὐτῆς θείας Λει­τουρ­γίας τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρ­χη Ἀλε­ξαν­δρείας κύριο Θεόδωρο, ὁ ὁποῖ­ος τιμᾶ καί λαμ­πρύνει μέ τήν εὐ­λο­γητή παρουσία του τίς λατρευ­τικές ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυ­λείων ἀλλά καί τιμᾶ μέ τή δική του πολυετῆ καί θυ­σια­στική δια­κονία στό ἔργο τοῦ εὐ­αγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων στή μαύρη ἤπειρο, στήν Ἀφρική, τόν ἀπόστολο Παῦ­λο πού εὐαγγελί­σατο στά ἔθνη τό ὄνομα τοῦ Χρι­στοῦ.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Μακαριώτατε, γιά τήν τιμή τήν ὁποία μᾶς ἐπι­φυλάξατε, ἀποδεχόμενοι τήν πρόσ­­κλησή μας νά παραστεῖτε στά φετινά ΚΔ´ Παύλεια πού ἔχουν ὡς θέμα τόν Εὐαγγελισμό καί τήν Ἱε­ραποστολή, τή μαρτυρία δηλαδή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν», καί νά προεξάρχετε τῆς πανηγύρεως στόν πρόσφατα ἀναστη­λω­μένο καί ἀνακαινισμένο αὐτό παλαιό Μητροπολιτικό ναό τῆς πόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μάρτυρα τῆς ἱστορίας αὐτῆς τῆς πόλεως καί συγχρόνως τόπο μαρ­τυρίου τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρσενίου, ἐπισκόπου Βεροίας, ὁ ὁποῖος ἔδωσε διά τοῦ αἵματος τή μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτήν πού ἐσεῖς δίδετε καθημερινά, εὐ­αγ­­γελιζόμενος τό ὄνομα τοῦ Ἰη­σοῦ Χριστοῦ στά ἔθνη, στά ὁποῖα σᾶς ἔταξε ὁ Χριστός ἀπό­στολο καί κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου του, προ­κειμένου νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπι­θυ­μία του νά γίνει «μία ποί­μνη, εἷς ποιμήν».

Παράλληλα ἐπιτρέψτε μου νά εὐχαριστήσω τούς Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἐκπροσώπους τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου καί τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν γιά τή συμμετοχή τους στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο καί τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἀλλά καί τούς ἐλλογιμωτάτους κυρίους καθηγητές οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν γιά τήν ἄρτια διοργάνωση τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ μας Συνεδρίου.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας σας στήν πόλη μας καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί σέ ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, ἐπιτρέ­ψτε μου, Μακαριώτατε, νά σᾶς ἀπονείμω τήν ὑψίστη τιμητική διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, τόν χρυσό Σταυρό τοῦ ἁγίου ἐν­δόξου ἀποστόλου Παύλου μετά πε­ριδερίου, καί σᾶς παρακαλῶ νά τή δεχθεῖτε, μέ τήν παράκληση νά ἐνθυμεῖσθε στίς προσευχές σας τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος θά μνημονεύει πάντοτε τῆς ἐπι­σκέ­ψεώς σας καί θά σᾶς συνοδεύει στίς ἱεραποστολικές σας πορεῖες νοερά μέ σεβασμό καί μέ ἀγάπη υἱική.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροτονία πρεσβυτέρου στην Βόρεια Κέρκυρα

Η εορτή της Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, εορτάσθηκε στο όμορφο και ορεινό χωριό Πόρτες Συνιών, στην Βόρεια Κέρκυρα. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών & Διαποντίων νήσων...

Ο Λόγος του Θεού έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα

« ην διδάσκων εν μια των συναγωγών εν τοις σάββασιν » Η συναγωγή Το σκηνικό εκτυλίσσεται σε μια συναγωγή των Εβραίων το Σάββατο. Η δύναμις των Εβραίων...

Η εορτή της Αγίας Βαρβάρας στην Ι.Μ. Σπάρτης

Τη μνήμη της μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας τίμησε το Σάββατο  4 Δεκεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας και στη Σπάρτη πανηγύρισε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ο φερώνυμος...

Ο Πανηγυρικός εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά

Στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος κοσμεί το πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 . Στον Εσπερινό, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η εορτή του Πυροβολικού στο στρατόπεδο Λοχαγού «ΑΜΒΡΑΖΗ» Ελευθερούπολης

Το πρωί του Σαββάτου 4 Δεκεμβρίου 2021, εψάλη Δοξολογία επί τη εορτή της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού στο στρατόπεδο «Λοχαγού ΠΖ ΑΜΒΡΑΖΗ»...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πανελλήνιο Συνέδριο Κατηχητών στη Λαμία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου Κατηχητών,  το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πρωτεύουσα της Ρούμελης την Λαμία και στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και...

Λιτανεία στην Αγία Βαρβάρα Δάφνης

Με τη λιτανεία της εικόνας της προστάτιδας του Πυροβολικού στους δρόμους της Δάφνης νωρίτερα το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις στην Αγία Βαρβάρα Δάφνης. Στον...

Ιερομόναχος π. Γεννάδιος Μανώλης: Η παρουσία των αγίων είναι πολύτιμη για όλη την ανθρωπότητα

Η Εκκλησία, αιώνες τώρα, με τους αγίους και την θεολογία της, με τους ύμνους και τις ακολουθίες της, εξακολουθεί να μιλά με τη γλώσσα...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Πειραιά για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Σεραφείμ

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τιμήθηκε στην τοπική μας Εκκλησία σήμερα Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου,...

Ο Εκκλησιασμός της Κυριακής

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί χριστιανοί, μᾶς μίλησε γιά μιά γυναίκα συγκύπτουσα, ἐντελῶς συγκύπτουσα, «μή δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τό παντελές», λέγει τό κείμενο....

Χωρίς το Χριστό, αμαρτάνουμε και μας ελέγχει ο Σατανάς

Χωρίς το Χριστό, αμαρτάνουμε και  μας ελέγχει ο Σατανάς (Λουκ. 13,10-17) – Αναφορά στη θεραπεία της γυναίκας με την καμπούρα   Του Σεβ. Μητροπ. Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Η  ευαγγελική περικοπή αυτής...

Επιμένει ο Καπραβέλος: «Κλείστε μέσα τους ανεμβολίαστους – Βλέπω μαύρα Χριστούγεννα»!

«Βλέπω μαύρα Χριστούγεννα» δήλωσε ο διευθυντής της Β' ΜΕΘ Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη Νίκος Καπραβέλος ζητώντας αυστηρότερα μέτρα.  Όπως εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ  ο κ. Καπραβέλος,...

Μητροπολίτης Άρτης: Δεν ορφανεύει όποιος έχει πατέρα τον Θεό

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, το πρωΐ, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, στο Αστροχώρι Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. Ο...

Αρχιεπίσκοπος: «Να μεταδώσουμε χωρίς ακρότητες και εθνικιστικές αποκλίσεις το πνεύμα του 1821 στις νεότερες γενιές»

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου Κατηχητών της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.           Το Συνέδριο...

Πανδήμως πανηγύρισε το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας στο Αιγάλεω

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε η Ιερά Μνήμη της Προστάτιδος του Πυροβολικού Σώματος του Ελληνικού Στρατού, Αγίας Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Βαρβάρας, εις τον φερώνυμο Ιερό Προσκυνηματικό...