Το εσπέρας της 13ης Μαρτίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, χοροστάτησε εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαγκαδά και έψαλε την Β’ Στάση των Χαιρετισμών εις την Υπεραγία Θεοτόκο, ενώπιων του αντιγράφου της Παναγίας της Ελεούσας.

Προ της Απολύσεως της Ακολουθίας ανεγνώσθη, υπό του Αιδες. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου π. Αλεξάνδρου Φίλλιου, η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιώτατου Περί των μέτρων πρόληψης,  προστασίας και φύλαξης για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Κορωνιού (2019-nCoV).

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  τοῦ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ  &  ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ αἰσθήματα ὑψηλῆς εὐθύνης ἀπευθύνομαι πρός ὅλους σας ἀλλά καί πρός τόν καθέναν χωριστά συνιστώντας τήν ἐφαρμογήν ὅλων ἐκείνων που οἱ ἀρμόδιοι φορείς εἰσηγοῦνται διά τό θέμα τῆς προλήψεως καί ἀποτροπῆς τῆς διαδόσεως τοῦ νέου κορονοϊοῦ COVID-19, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ τήν παγκόσμιον ὑγιείαν, ἀφοῦ ἤδη ἡ παγκόσμιος κοινότης καλεῖται νά ἀντιμετωπίσῃ τήν γνωστήν πλέον εἰς ὁλους ἡμᾶς ἐπικίνδυνον πανδημίαν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης εἰς τά πλαίσια τῶν μέτρων τά ὁποία ἀνακοίνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί στοιχοῦσα πρός τάς ὁδηγίας τῶν ἀρμοδίων κρατικῶν ὀργανισμῶν λαμβάνει τά ἀκόλουθα μέτρα:

  1. Συνιστᾷ πρός ὅλους τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στίς εὐαίσθητες ὁμάδες καί πού εἶναι εὐάλωτοι εἰς τόν νέον κορονοϊόν COVID-19, νά παραμείνουν στά σπίτια τους διά τό χρονικόν διάστημα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καί ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἔχουν τήν ἐπιθυμίαν νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, νά εἰδοποιοῦν τόν ἐφημέριον τῆς ἐνορίας διά νά τούς ἐπισκέπτεται καί νά τούς μεταλαμβάνῃ κατ’ οἶκον.
  2. Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν προσέρχονται διά νά λάβουν βοηθήματα-διατροφή εκ τῶν συσσιτίων, νά παραμένουν στά σπίτια τους καί θά τούς ἐπισκέπτεται εἰδικόν συνεργεῖον, τό ὁποῖον θά διανέμει κατ’ οἶκον τά προβλεπόμενα εἴδη διατροφῆς.
  3. Νά λαμβάνονται ὅλα τα ἀπαραίτητα μέτρα, κατά τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν Ἀρχῶν, πρός τόν σκοπό τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ: α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα. γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Νά γίνεται ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων. ε) Προτρέπονται ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλά καί ὅσοι ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ὡς καί οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία τους, ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νά εἶναι ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ὑγιεινή καί καθαριότητα, νά ἀποφύγουν τούς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων ἀλλά καί τῶν ἀδελφῶν τους. στ) Ὅποιος παρουσιάζει συμπτώματα νά ἐπικοινωνεῖ μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ἡ ὁποία ἐπί 24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τόν νέο κορωνοϊό.
  4. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ, ἡ λειτουργία τῶν τμημάτων ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, οἱ κατηχητικές συνάξεις, τά μαθήματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καθώς ἐπίσης καί ὅλες οἱ πολιτιστικές, κοινωνικές καί πνευματικές ἐκδηλώσεις, πού ἦσαν προγραμματισμένες διά τήν χρονικήν αὐτήν περίοδον.
  5. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης ἀναβάλλει τάς ἐπισκέψεις καί τάς συναντήσεις του μέ τούς νέους τῆς Ἐπαρχίας καθώς ἐπίσης καί τάς συνάξεις τῶν φοιτητῶν πού εἶχε προγραμματίσῃ προσφάτως.
  6. Τό κτίριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης θά εἶναι ἀνοικτόν διά τό κοινόν καθημερινῶς ἀπό ὥραν 12:00 ἕως 13:00. Τίς ὑπόλοιπες ὥρες θά παραμένει κλειστόν καί ἐντός αὐτοῦ θά εὑρίσκονται οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τάς ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προκειμένου νά ἐξυπηρετοῦν τηλεφωνικῶς τούς πιστούς καί τούς ἔχοντας ὑποθέσεις ὑπηρεσιακῆς φύσεως. Εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος ἐπισκεπτῶν, συγγενῶν, φίλων καί παιδιῶν ἄνευ ὑπηρεσιακῶν λόγων. Ἀπαγορεύεται ἡ μετακίνησις τῶν ὑπαλλήλων καί οἱ συγχρωτισμοί των καί ἐπιβάλλεται νά παραμένουν ὅλοι εἰς τά γραφεία των χωρίς νά μετακινῶνται παρά μόνον διά λόγους ὑπηρεσιακούς ἤ προσωπικῆς ὑγιεινῆς.
  7. Εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν ἀρχονταρικίων καί ἡ ὁμαδική ἐπίσκεψις καί φιλοξενία ὑπό τῦπον ἐκδρομῶν θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.
  8. Θά πραγματοποιοῦνται εἰς συνεργασίαν μέ τόν Δῆμον ἀπολυμάνσεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
  9. Ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τοῦ Φιλοξενείου Νέων, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου, τῆς Βιβλιοθήκης ὡς ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν χώρων πολιτισμοῦ.
  10. Ἡ τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά πραγματοποιεῖται κατά τό ἰσχύον πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά τούς προσερχομένους ἐν αὐταῖς.

Ὅλα τά παραπάνω μέτρα θα ἰσχύσουν μέχρι νεοτέρας. Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου νά ἀποτρέψῃ τήν ἐπέκτασιν τῆς τρομερᾶς αὐτῆς δοκιμασίας, νά ἔχωμεν ὅλοι μας πίστιν εἰς τόν Θεόν καί μέ προσευχήν καί δύναμιν πίστεως νά ὑποβάλλωμεν προσευχητικῶς τό αἴτημα εἰς τόν Ἱατρόν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπως ἐπιβλέψῃ ἐπί τήν ταπείνωσιν ἡμῶν καί δωρίσῃ τό πολύτιμον ἀγαθόν τῆς ὑγιείας πρός πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον.

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Οἱ δοκιμασίες τῶν πανδημιῶν ἔχουν ἐπισκεφθῇ πολλές φορές τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων, ἔχουν δοκιμάσῃ τούς λαούς τῆς γῆς μέ δυσπερίγραπτα ὀδυνηρά ἀποτελέσματα. Νά γνωρίζομεν, λοιπόν, ὅλοι ὅτι πάντοτε ἡ καταφυγή πρός τόν Θεόν καί πάντοτε ἡ ζωή τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ὑπῆρξε δύναμις ἀποτρεπτική διά τῆς ὁποίας ὁ Θεός ἐθαυματούργησε καί ἐχάρισε τό ἐπιθυμητόν ἀποτέλεσμα μέ πολύ συγκεκριμένους καί θαυμαστούς τρόπους. Ἡ Ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού ἑορτάζομεν τήν 1ην τοῦ μηνός Αὐγούστου, τί εἶναι; Εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ θαύματος ἐκείνου, κατά τό ὁποῖον ὁ Τίμιος Σταυρός λιτανευόμενος ἀνά τάς ὁδούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπέτρεψε τήν φοβεράν καί θανατηφόρον νόσον τῆς πανώλης. Ἡ Κέρκυρα πανηγυρίζουσα καί τιμῶσα τόν Ἅγιον Σπυρίδωνα διά τήν σωτηρίαν της ἐκ τῆς πανώλης, αὐτοῦ τοῦ θαύματος τήν εὐλογίαν μνείαν ποιεῖ καί τιμᾷ, ὅτι δηλαδή ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ἔσωσε μέ θαυμαστόν τρόπον τήν Κέρκυραν ἐκ τῆς πανώλης καθώς ὁ λαός εἶχε καταφύγῃ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν του καί ἐζήτησε τήν προστασίαν καί τήν θαυμαστήν ἐπενέργειάν του. Εἶναι ἀναρίθμητα τά θαύματα πού ἔζησε ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία. Δίδεται, λοιπόν, πρός ὅλους ἡμᾶς ἡ εὐκαιρία μέσα ἀπό τήν δύναμιν τῆς πίστεως νά ἀντιμετωπίσωμεν καί τήν ἐπερχομένην λαίλαπα τῆς παρούσης πανδημίας, τήν ὁποίαν προκαλεῖ ἡ ἐπέλασις τοῦ  νέου κορονοϊοῦ COVID-19.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τηροῦντες τά ὅσα οἱ ἀρμόδιοι ἱατροί μᾶς συμβουλεύουν καθώς καί τά μέτρα, τά ὁποία ἡ Πολιτεία συνιστᾷ καί ἔχοντες τήν δύναμιν τῆς πίστεως ὡς περιεχόμενον ζωῆς καί ὁραματισμοῦ θά κατορθόσωμεν, μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου, νά ξεπεράσωμεν καί τήν παρούσαν δυσκολίαν.

Ὁ Θεός νά εἶναι μεθ’ ἡμῶν, νά χαρίζῃ εἰς ὅλους ὑγιείαν ψυχῆς τε καί σώματος καί πάντα τά πρός σωτηρίαν ψυχῆς αἰτήματα καί ἡ φιλόστοργος Μήτηρ ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει ἀνοικτήν πάντοτε τήν ἀγκάλην της καί εἶναι ἔτοιμη νά συμπαρασταθῇ τόν καθέναν ἀπό ἐσᾶς εἰς οἱοδήποτε πρόβλημα μέ ὅποια μορφή ἐμφανίζεται καί χρήζει ἀντιμετωπίσεως.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...

Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1. γιατί εἶμαι παπάς, 2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τους Ἐνορίτες μου, 3. γιατί εἶμαι...

«Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»

Ἅγιος Τύχων Ζαγκόρσκ Ἰησοῦ Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με. Νά εἶσαι τροφὴ καὶ ποτὸ τῆς ψυχῆς μου. Νά εἶσαι πηγὴ γιά τή διψῶσα ψυχή μου. Νά...

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο…

Γέροντας Νεκτάριος: Σας θυμίζω τι λέγατε για τον μακαριστό Χριστόδουλο... Επειδή ο φερόμενος ως θεολόγος κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος ασχολήθηκε με την ταπεινότητά μου και μάλιστα...

Ψηφίστε τώρα: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το κλείσιμο των εκκλησιών στην Κύπρο

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των Κυπρίων αδελφών μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση, ώστε να εκφράσουν όσο περισσότερα άτομα από την Κύπρο, αν συμφωνούν η...

Κάθαρση

του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ Ο σκοπός της ζωής του πιστού ανθρώπου είναι να ενωθεί με Τον Θεό Πατέρα με την υιοθεσία του...

Αίσχος! Βεβήλωσαν τον Εσταυρωμένο στην Πάτρα

"Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος..." Λίγες μέρες προ του εκουσίου Πάθους του Κυρίου μας, προ των...

Τρισάγιο στο άγαλμα του Ελευθερωτή της Λιβαδειάς Αθανασίου Διάκου

Τιμήθηκε, 199 χρόνια μετά, λιτά λόγω των δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε, η επέτειος Απελευθέρωσης της Λιβαδειάς, που έγινε την 1 Απρίλη του 1821. Σήμερα 1η...

Δ.Ι.Σ.: Θα εορτάσουμε την Ανάσταση με Παννυχίδα κατά την Απόδοση στις 26 προς 27

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «επισημαίνει με πολύ πόνο και «αίμα...

«Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;; »

Ιεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη   «Εχει ανάγκη ο Ήλιος να επιστρατεύσει επιχειρήματα για να καταξιωθεί;;;»   Σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία των ανθρώπων ανά το...

Η Δ.Ι.Σ. βάζει «φίμωτρο» στις αυθαίρετες και αντισυνοδικές τοποθετήσεις

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος,  η οποία συνήλθε την 1η Απριλίου 2020, με την μέθοδο της τηλεδιασκέψεως μεταξύ άλλων «καλεί όλους να εμπιστεύονται την κρίση...

Δὲν γίνεται νὰ σωπαίνουν οἱ καμπάνες ἐνῶ τὰ παντοπωλεῖα εἶναι ὑποχρεωτικά ἀνοικτὰ καὶ τὶς Κυριακές

Ἀθῆναι, 24/3/20 Σεβαστοί μας πατέρες τῆς Δ.Ἱ.Σ καὶ τῆς Ἱ.Ἀ. δὲν θὰ σᾶς ὑπενθυμίσω πὼς σὲ δύσκολες ὥρες καὶ σὲ ἐπιδημίες, ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν μπροστὰ, φύλαξ...

Μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει!

τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου Ἐπειδή ἤδη ξεπεράστηκαν τά ἐσκαμμένα, ἦλθε ἡ ὥρα καί ἡ στιγμή νά ἀνακοινώσει καί ὁ ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός τίς...

Ανακοινωθέν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε σήμερα 1η Απριλίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου...

Προσευχή του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για να την διαβάζουμε κάθε μέρα

Aδελφοί, νιώθω ότι ο κόσμος όλος ζει το νέο σκοτάδι της γης από ώρας έκτης έως ενάτης. Ίσως είμαστε ανυποψίαστοι για το τι συντελείται...