Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πηγήν ἰαμάτων ἔχο­ντες, ἅγιοι Ἀνάργυροι, τάς ἰάσεις παρέχετε πᾶ­σι τοῖς δεομένοις».

Ἀρκετές φορές κατά τή διάρκεια τοῦ χρό­νου ἡ Ἐκκλησία μας τι­μᾶδυ­ά­δες ἁγίων, τούς ὁποί­ους συν­δέει ἕνα κοινό ὄνομα, ἕνα ὄνομα πού προ­έρχεται ἀπό μία βασική ἰδιό­τητα πού χαρακτή­ριζε τή ζωή τους. Ὀνο­μά­ζονται «ἀνάρ­­γυ­ροι», ἄνθρωποι δηλαδή πού δέν εἶχαν σχέ­ση μέ τά χρήματα, ἄνθρωποι πού προσέφεραν τήν ἴαση καί τή θε­ραπεία στούς συνανθρώπους τους δω­­­­ρεάν.

Ἀνάμεσά τους καί οἱ δύο ἅγιοι Ἀνάρ­γυροι πού τιμοῦμε σή­με­ρα, οἱ ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, οἱ ἰα­τροί καί θαυ­ματουργοί, πού θε­ρά­­­πευαν ὄχι μόνο ἐν ζωῇ τίς ἀσθέ­νει­ες τῶν συγχρόνων τους ἀνθρώ­πων, ἀλλά συνε­χίζουν καί μετά τήν κοίμησή τους νά θαυματουρ­γοῦν καί νά θεραπεύουν ὅσους τούς ἐπικαλοῦνται ἀπό τίς ἀ­σθέ­νειές τους, ὅπως χα­­ρακτηριστικά σημει­ώ­νει ὁ ἱερός συναξα­ρι­στής: «Εἰ καί παρῆκαν γῆν Ἀνάργυροι δύω, πλη­ροῦσιν ὡς πρίν καί πάλιν γῆν θαυμάτων».Ἄν καί δέν εἶναι πιά στή γῆ οἱ δύο Ἀνάργυροι, ἡ γῆ εἶναι γεμάτη ὅπως καί πρίν ἀπό τά θαύματά τους.

Πῶς ὅμως κάνουν ὅλα αὐτά τά θαύματα; Μᾶς τό ἀπο­­καλύπτει ὁ ἱερός ὑμνογράφος στό τροπά­ριο πού προανέφερα: «Πη­γήν ἰαμάτων ἔχοντες … τάς ἰάσεις παρέχετε». Κατέχουν οἱ ἅγιοι τήν πηγή ἰαμά­των πού δέν εἶναι ἄλλη, ἀδελφοί μου, ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Σέ αὐτή τή χάρη ἀναφέρεται καί ὁ ἴδι­ος ὁ Χρι­στός, ὅταν λέει: «ὁ πι­στεύων εἰς ἐμέ … ποτα­μοί ἐκ τῆς κοι­λίας αὐ­τοῦ ρεύσουσιν ὕδα­τος ζῶντος».

Ἡ χάρη, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ πρόξενος τῶν ἰαμάτων πού ἐκπη­γάζουν ἀπό τά ἱερά λεί­ψανα τῶν ἁγίων Ἀναρ­γύρων. Ἡ χάρη τοῦ Θε­οῦ εἶναι αὐτή πού θαυ­μα­τουργεῖ διά τῆς ἐπι­κλή­σεως τοῦ ὀνόματός τους.

Ἴσως κάποιοι ὅμως ρω­­τήσουν: μόνο αὐτοί οἱ ἅγιοι ἔχουν τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί θαυμα­τουρ­­γοῦν καί θεραπεύ­ουν; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἔχουν τή χάρη καί ὅλοι ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό ἔχουν καί αὐ­τοί τή χά­ρη, κατά τήν ἐπανει­λημ­μένη δια­­­­βε­βαί­ωση τοῦ Κυ­ρίου. Ὅ­μως δέν ἔχουν ὅλοι τήν ἴδια χά­ρη, διότι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δίδεται «κα­τά τό μέτρον τῆς δω­ρεᾶς». Ἀνά­λογα, δηλα­δή, μέ τήν πίστη, μέ τή ζωή, μέ τήν ἄσκηση ἤ μέ τό μαρ­τύ­ριο λαμβάνουν οἱ ἄν­θρω­ποι καί οἱ ἅγιοι τή χά­ρη τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό εἶναι τό πρῶτο ση­μεῖο πού διαφορο­ποι­­εῖ τή μία καί κοινή χά­ρη τοῦ Θεοῦ πού δί­δεται καί ὑπάρ­χει στούς ἁγίους καί κατ᾽ ἐπέ­κτα­ση στούς πιστούς.

Τό δεύτερο σημεῖο εἶ­ναι ὅτι ἡ χάρη δέν ἐ­νερ­­γεῖ σέ ὅλους μέ τόν ἴδιο τρόπο. Ὁ ἀπόστο­λος Παῦλος διευ­κρι­νί­ζει μέ σαφήνεια τό θέ­μα τῆς χάριτος στήν πρός Κορινθί­ους ἐπιστολή του. «Δι­αι­ρέσεις δέ χαρι­σμά­των εἰσί, τό δέ αὐτό πνεῦμα … Ἑκάστῳ δέ δίδεται ἡ φα­­νέρωσις πρός τό συμ­­­φέρον· ᾧ μέν … δί­δο­­ται λόγος σοφίας … ἄλ­λῳ δέ χαρίσμα­τα ἰα­μά­των».

Ὁ Θεός ἐπιτρέπει ἡ χά­ρις του νά ἐνεργεῖ μέ δια­φορετικό τρόπο μέ­σω δια­φορετικῶν ἀν­θρώ­πων, ὥστε νά ἐκπλη­ρώνεται τό σχέδιό του, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή σωτηρία μας, ἀλλά καί νά θεραπεύονται οἱ σωματικές ἀνάγκες μας.

Ὁ Θεός δέν μᾶς προσφέρει τή χάρη του γιά νά μᾶς ἐν­τυ­­πω­σιάσει ἤ γιά νά μᾶς κα­τα­πλήξει. Ὁ Θε­ός ἐπι­τρέ­πει ἡ χάρη του νά δρᾶ διά τῶν ἐκλε­κτῶν του δούλων καί τῶν ἁγί­ων αἰσθητά, ὥστε νά γίνεται ἀντι­ληπτή ἀπό τούς ἀν­θρώ­πους, διότι ἀπώ­τερος σκοπός τῆς θείας χά­ρι­τος εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἡ σω­τηρία τοῦ ἀνθρώ­που, καί σ᾽ αὐτήν ἀπο­βλέπει ἡ ἔκφρασή της μέ ποικί­λους τρό­πους, καί στή συγκεκρι­μένη περίπτωση τῶν ἁγίων Ἀναρ­γύρων, διά τῶν θαυ­μάτων.

Πῶς ὅμως ἐπιδροῦν οἱ ἰάσεις τῶν ἁγίων Ἀναρ­γύρων στή σωτηρία μας καί γιά ποιόν λόγο ἡ Ἐκκλησία μας ὑπεν­θυ­μίζει μέ τίς πανηγύρεις τους τή χάρη τῶν ἰα­μάτων πού ἔχουν λάβει ἀπό τόν Θεό;

Ἀσφαλῶς ἡ χάρη αὐτή ἐπιδρᾶ μέ διαφορετικό τρόπο σέ κάθε ἄνθρω­πο ἀνάλογα μέ τή ψυχική του κατά­­σταση. Ἐπιδρᾶ ὅμως σέ ὅλους μας σέ δύο, θά μποροῦσα νά πῶ, κα­τευ­­θύνσεις.

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι μᾶς ὑπεν­θυ­μίζει τήν παρουσία καί τήν ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ὁ Θεός δέν εἶναι ἀπών. Δέν εἶ­ναι κά­ποι­ος ἀπό­μακρος κύριος πού ἁπλῶς θά μᾶς κρί­νει. Μᾶς ἀγαπᾶ σάν ἀλη­θινός πατέρας καί φροντίζει νά μᾶς ἀνα­κου­φίζει καί ἀπό τούς πόνους τῆς παρού­σης ζωῆς.

Ἡ δεύ­τερη κατεύθυν­ση εἶναι ὅτι μᾶς θυμίζει πώς αἰ­τία τῶν ἀσθε­νει­ῶν καί τῶν πόνων πού ὑφι­στά­μεθα εἶναι ἡ ἁ­μαρ­­τία· καί ἀπό αὐτήν μπο­ρεῖ νά μᾶς θερα­πεύ­σει μόνο ὁ Θεός, ὁ ὁ­ποῖ­ος μᾶς θε­ραπεύει διά τῶν ἁγίων του καί ψυχικά καί σωματικά.

Γι᾽ αὐτότι­μώντας καί ἑορτά­ζο­ντας σήμερα τούς ἁγί­ους Ἀναργύ­ρους, τούς προστάτες τῆς ἐνορίας σας, ἄς τούς παρακα­λέσουμε νά μᾶς χαρίσουν μαζί μέ τήν ἴαση τῶν σωμα­τι­κῶν μας πόνων καί ἀσθε­­νειῶν καί τήν ἴαση τῶν ψυχικῶν μας ἀσθε­νει­ῶν, πρεσβεύοντας στόν Θεό πάντοτε γιά τή σω­τηρία μας.

Ἰδιαιτέρως ὅμως ἄς τούς παρακα­λέσουμε νά μᾶς λυτρώσουν ἀπό τόν μεγάλο πειρασμό τοῦ κορωνο­ϊοῦ, ἄς θεραπεύσουν ὡς ἰατροί ὅσους ἀδελφούς μας νοσοῦν, ἀλλά καί ἄς προστατεύσουν ὅλους μας ἀπό τή φοβερή αὐτή ἀσθένεια.

Οἱ ἅγιοί μας μποροῦν νά τό κά­νουν, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά τούς παρα­κα­λοῦμε μέ πίστη, νά ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε ὅπως καί ἐκεῖνοι, σύμ­φω­να μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἀκο­λου­θώντας πάντοτε τίς ὁδη­γίες τῶν ἰατρῶν καί τῶν ἁρ­μο­δίων, ὥστε νά μήν ἐκθέτουμε οὔτε τόν ἑαυτό μας οὔτε τούς ἀδελφούς μας στόν κίνδυνο τῆς ἀσθε­νείας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόγραμμα ονομαστηρίων Μητροπολίτου Περιστερίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἀνακοινώνει ὅτι ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, καθ΄ ἥν ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας...

Δωρεάν διανομή του βιβλίου «Οι νέοι μπροστά στο θαύμα του 1821» σε σχολεία της Πιερίας

Σε μια αξιόλογη κίνηση, συγγραφής, έκδοσης και δωρεάν διανομής ενός σύγχρονου και πρότυπου βιβλίου που είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «Οι νέοι...

Ο εξ Άρτης Νεομάρτυς Ζαχαρίας ετιμήθη στην γενέτειρά του

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον φερώνυμο του Αγίου Παρεκκλήσιο, της εν Άρτη Ιεράς Μονής Κάτω Παναγιάς, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Ο πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Ευθυμίου στο Συκούριο

Στο Πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Ευθυμίου της Ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εις μνημόσυνον αιώνιον Τιμοθέου Ιερομονάχου

Άγγελου Ασημινάκη, Θεολογου «Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθης καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν μετετέθης. Ἡρπάγης, μή κακία ἀλλάξῃ σύνεσίν σου ἤ δόλος ἀπατήσῃ τήν ψυχήν σου» (Σοφ....

Η Ι.Μ. Κερκύρας τίμησε τον προστάτη και πολιούχο της Άγιο Αρσένιο Μητροπολίτη Κερκύρας

Ο Άγιος Αρσένιος ανάγεται εις τον 10ο αιώνα, προερχόμενος εξ Ανατολής, καθώς κατάγεται από την Βηθανία της Παλαιστίνης, από την ίδια πόλη καταγωγής του...

Στην Όσσα για την Πανήγυρις του Μέγα ασκητή της ερήμου ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Όσσας χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Στο...

Κοπή Βασιλόπιτας των Κληρικών της Ι.Μ. Μαρωνείας

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 17ης Ἰανουαρίου 2022, διοργανώθηκε ἡ τακτική μηνιαία σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τήν...

Ὁ διάβολος εἶναι ἡ αἰ­τία ὅλων τῶν σχισμάτων καί ὅλων τῶν αἱρέσεων στήν Ἐκκλησία

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο, όπως κάθε Τρίτη απόγευμα,...

Με άρωμα εθνικής υπερηφάνειας ο Αγιασμός για τα Αεροσκάφη Rafale

Στην 114 Πτέρυγα Μάχης  (Αεροπορική Βάση Τανάγρας) βρέθηκε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ. Γεώργιος συμμετέχοντας στην υποδοχή των 6 Αεροσκαφών...

Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος

Φώτης Κόντογλου - Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου. Ὁ Μέγας Εὐθύμιος (ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996) Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: «Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω...

Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος καί οἱ σιτοκλέφτες

Ένα βράδυ, ενώ το φεγγάρι ήταν ολό­γιομο και έφεγγε μέσα στο σκοτάδι, ο άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, μόλις είχε τελειώσει τους μεσονυκτικούς ύμνους στο...

Χωρίς την παρουσία προσκυνητών η φετινή γιορτή του Αγίου Ισιδώρου στον Κάβο Σίδερο

Ανακοινώνεται ότι, επειδή εξακολουθούν να ισχύουν και φέτος τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την...

Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Σε ορισμένους μεγάλους ασκητές η Εκκλησία μας έδωσε τον τίτλο του μεγάλου, διότι, με την ξεχωριστή βιωτή τους,...

Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου – το κήρυγμα του Αποστόλου

Κυριακή ΙΕ΄ Ἐπιστολῶν - Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου 20 Ἰανουαρίου 2013 Β΄Κορ. δ΄ 6 – 15) «...Ὁ Θεός ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὅς ἔλαμψεν ἐν...