Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αρτοκλασία για το Λύκειο Ελληνίδων Βεροίας και προχείρησε πνευματικό τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αρχιμ. Καλλίνικο Λιμνιώτη.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καί προσκαλεσάμενος τούς δώ­δεκα μαθητάς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐ­τοῖς ἐξουσίαν κατά πνευμάτων ἀκα­­θάρ­των ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά καί θε­ραπεύειν πᾶσαν νόσον».

Βλέποντας τόν Χριστό οἱ μαθητές του νά θαυματουργεῖ στήν ἀρχή τῆς δημόσιας ζωῆς του τόν πλη­σία­σαν καί τόν ρώτησαν ἄν θά μπο­ροῦ­­σαν καί ἐκεῖνοι νά κάνουν θαύ­ματα. Καί τότε ὁ Κύριος τούς ἔδωσε μιά ἀφο­πλιστική ἀλλά ἀπό­λυτα ἀληθινή καί οὐσιαστική ἀπά­ντηση.

Τούς εἶπε ὅτι ὅποιος πιστεύει σέ Ἐκεῖνον ὄχι μόνο εἶναι σέ θέση νά ἐπι­τελεῖ τά θαύματα πού ὁ ἴδιος ἐπι­τελεῖ ἀλλά καί ἀκόμη μεγαλύ­τε­ρα ἀπό αὐτά. «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀκεῖνος ποιή­σει καί μείζονα τούτων ποιή­σει».

Συνέδεσε, δηλαδή, τή δύναμη τῶν θαυμάτων μέ τή δύναμη τῆς πί­στε­ως καί δίδαξε τούς μαθητές του ὅτι τή δύναμη πού ἔχει ὁ ἴδιος χάρη στή θεία του φύση, χάρη στήν ἐξου­­σία πού ὡς ἔχει ὡς Θεός καί συν­δημιουργός τῶν πάντων, τήν παρα­χω­ρεῖ εὐχαρίστως σέ ὅλους ὅσους πιστεύουν σ᾽ Αὐτόν καί τόν πιστεύουν ὡς τόν ἀληθινό Θεό.

Ἄν, λοιπόν, ὁ Χριστός ἔδωσε, ὅ­πως γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάν­νης στούς ἀνθρώπους πού τόν δέ­χθηκαν ὡς Θεό τή δύναμη νά γί­νουν «τέκνα Θεοῦ», τούς ἔδωσε ταυ­τόχρονα καί τή δύναμη νά θε­ραπεύουν τίς ἀσθένειες τῶν ἀν­θρώ­­πων καί νά ἐκβάλλουν τά πονηρά καί ἀκάθαρτα πνεύματα πού ταλαι­πωροῦν τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Χριστός προσφέρει στόν ἄν­θρω­πο τήν υἱοθεσία. Καί ὡς ἀπό­δειξη καί ἀπόρροια τῆς υἱοθεσίας του τοῦ προσφέρει καί τή δύναμη νά ἐπιβάλλεται ὄχι μόνο στή φύση ἀλλά καί στά ὑπέρ φύσιν πνεύματα πού ἀντιμάχονται τήν πορεία του πρός τό ἀγαθό.

Γι᾽ αὐτό καί ἀκούσαμε στό σημερι­νό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τόν ἀπό­στολο καί εὐαγγελιστή Μα­τθαῖο νά λέγει ὅτι ὁ Χριστός ἔδωσε στούς μαθητές του ἐξουσία ὄχι μόνο νά ἐκβάλλουν τά πονηρά πνεύματα ἀλλά καί νά θεραπεύουν κάθε ἀσθένεια.

Ὅμως ὁ Χριστός δέν ἔδωσε αὐτή τήν ἐξουσία μόνο στούς μαθητές του, ἀλλά, κατά τήν ὑπόσχεσή του, τήν ἔδωσε καί σέ ὅσους πιστεύουν. Τήν ἔδωσε καί στούς ἑορταζομέ­νους σήμερα ἁγί­ους Ἀναργύρους Κο­σμᾶ καί Δαμιανό, τούς ὁποίους τιμοῦμε καί πανηγυ­ρίζουμε κάθε χρόνο στόν περικαλλῆ αὐτό ναό.

Καί ἄς μήν νομίσουμε ὅτι ἡ πίστη στόν Χριστό εἶναι μία εὔκολη ὑπόθεση, ὅπως εἶναι στίς ἡμέρες μας, στίς ὁποῖες ὁ καθένας μπορεῖ νά δηλώνει ὅτι πιστεύει ὅ,τι θέλει χωρίς κανείς νά ἐνδιαφέρεται γι᾽ αὐτό καί τίς περισσότερες φορές χωρίς νά ἔχει καί ἀπολύτως καμία ἐπίπτωση ἡ πίστη του καί ἡ δήλω­σή της.

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός ἔζησαν στά δύσκολα χρό­νια τῶν διωγμῶν, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ πίστη στόν Χρι­στό ἦταν ἀπαγορευμένη. Ἐκεῖνοι ὅμως δέν δίσταζαν νά πιστεύουν στόν Θεό, παρότι γνώριζαν ὅτι ἡ πί­στη τους αὐτή θά μποροῦσε νά ἔχει τραγικές συνέπειες γιά τή ζωή τους. Καί ὄχι μόνο πίστευαν, ἀλλά διακήρυτταν θαρραλέα καί ἔμπρα­κτα τήν πίστη τους θεραπεύ­οντας τούς ἀσθενεῖς στό ὄνομα τοῦ Χρι­στοῦ καί θεραπεύοντάς τους χω­ρίς ἀμοιβή.

Καί δέν θά μποροῦσαν νά κάνουν διαφορετικά, διότι ἤξεραν πώς ἡ δύ­ναμη τῶν θαυμάτων πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός δέν ἦταν δική τους, δέν τούς ἀνῆκε, καί γι᾽ αὐτό εἶχαν τήν ὑποχρέωση νά τήν προσφέ­ρουν μέ ἀγάπη πρός τούς πάσχο­ντες ἀδελ­φούς τους.

Αὐτή τή δύναμη τῶν θαυμάτων πού ἔχουν οἱ ἅγιοι συνεχίζουν νά τή μεταδίδουν καί σέ μᾶς εἴτε ἀνα­κουφίζοντάς μας καί ἀπαλλάσσο­ντάς μας ἀπό τόν πόνο τῆς ἀσθε­νείας, ἐάν εἴμαστε ἀσθενεῖς, εἴτε ἐνισ­χύοντας στή διακονία τῶν ἀσθε­­νῶν ἀδελφῶν μας ὅσους εἶναι ἰατροί καί ἀσχολοῦνται μέ τόν ἄνθρωπο.

Ἐάν ὅμως ἡ πίστη στόν Χριστό ἦταν αὐτή πού χάρισε στούς ἁγίους Ἀναργύρους τή χάρη τῶν θαυμά­των, ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού χρειά­ζεται καί σέ μᾶς γιά νά γί­νουμε ἀποδέκτες τῆς χάριτός τους, ἀπο­δέκτες τῆς θεραπείας καί τῆς ἰά­σεως καί τῶν σωματικῶν ἀλλά καί τῶν πνευματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθε­νειῶν πού μᾶς ταλαιπωροῦν καί μᾶς κατατρύχουν.

Τό θαρραλέο παράδειγμα τῆς πί­στεως τῶν ἁγίων Ἀναργύρων ἄς μᾶς ἐνισχύσει στήν προ­σπάθειά μας νά ἀποκτήσουμε πε­ρισσότερη πίστη καί περισσότερη ἐμπιστο­σύ­νη στόν Θεό, γιά νά μπο­ροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε ὄχι μόνο τίς ἀσθέ­νειες ἀλλά καί ὅλες τίς δυ­σκολίες καί τά προβλήματα τῆς ζωῆς καί ἀκόμη γιά νά ζοῦμε τήν ἐμπει­ρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ κα­θημερινά. Γιατί δέν πρέπει νά περι­μέ­νουμε μό­νο μεγάλα θαύματα στή ζωή μας. Ἡ ζωή μας ἀποτελεῖται ἀπό καθημερινά μικρά θαύματα, τά ὁποῖα μποροῦμε νά διακρίνουμε μόνο ἐάν ἔχουμε πίστη.

Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά τήν ἀποκτήσουμε καί νά τήν αὐξή­σουμε, μιμούμενοι τούς ἁγίους Ἀναρ­γύρους τούς ὁποίους τιμοῦμε σήμερα, καί τότε θά δοῦμε, κατά τήν ὑπό­σχε­ση τοῦ Κυρίου μας, καί ἀκόμη μεγαλύτερα θαύματα στή ζωή μας, διά πρεσβειῶν τῶν ἑορταζο­μέ­νων ἁγίων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Κατερίνη γιόρτασε την Πολιούχο και Προστάτιδά της Αγία Αικατερίνη

Με ιεροπρέπεια και κατάνυξη ο φιλόχριστος λαός της Κατερίνης τίμησε την πολιούχο  και προστάτιδα της πόλεως Αγία Αικατερίνη. Το απόγευμα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου, στον...

Η εορτή του Αγίου Στυλιανού στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σάικας

Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το Σάββατο...

Αποστολικά Μηνύματα: «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας»

Αποστολικά Μηνύματα «Το μεγάλο Δώρο του Κυρίου μας». Κυριακή ΚΓ΄ 24/11/2019 Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου Στο σημερινό αποστολικό κείμενο έρχεται ο Απόστολος Παύλος...

Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού;

Το μήνυμα του πλουσίου νεανίσκου. Πόσοι νέοι τηρούν σήμερα τις εντολές του Θεού; Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς...
video

Ταμασού Ησαΐας: «Τα εγγόνια των αγωνιστών θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ελευθερία»

Τη μνήμη του αγωνιστή της ΕΟΚΑ Παντελή Κατελάρη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2022, στον Σύνδεσμο Αγωνιστών – Παντελή Κατελάρη στο Επισκοπειό. Ανάμεσα στους...

Κοντά στους νέους ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Συνεχίζοντας κανονικά το εκκλησιαστικό του έργο, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος καθοδηγεί τη νεολαία μας μέσα στις τρικυμίες της ζωής. Μιλώντας σε ένα κατάμεστο από...

Η τιμή των γονέων – Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» (Λουκᾶ 18,20) Πολὺ παλαιὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, μὲ τὴν ὁποίαν...

Καθιέρωση νέων εικόνων από τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο

Στο ιστορικό παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της συνοικίας Φραγκοπήγαδο, το ανήκον στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας, μετέβη το Σάββατο 26 Νοεμβρίου...

Στην Αδελαΐδα ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

Στην Αδελαΐδα έφτασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, ο οποίος θα παραμείνει για έξι ημέρες στην Νότιο...

Εγκαίνια Ιερού Παρεκκλησίου της «Παναγίας Παμμακαρίστου»

Με τη πρέπουσα ευπρέπεια και συμφώνως προς την προβλεπόμενη εκκλησιαστική τάξη και το Τυπικόν της Αγίας μας Εκκλησίας τελέσθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου...

Χειροτονία Διακόνου στην Σαντορίνη

Με λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλόχιος, συμπληρουμένου ενός έτους από την εγκατάστασή του στην Ιερά Μητρόπολη, ετέλεσε την πρώτη του χειροτονία,...

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας

Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ....

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου

Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και...

Άγιος Νίκων ο Μετανοήτε: Ο Φλογερός Κήρυκας της Μετάνοιας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι συχνά συνδεδεμένος και με την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Φλογεροί μοναχοί διέδωσαν τη σώζουσα χριστιανική...

Θυρανοίξια του εκ βάθρων ανακαινισθέντος ιστορικού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ

Την 25η Νοεμβρίου 2022, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’ , συνοδευόμενος από τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου...