Το διήμερο 6 και 7 Ιουλίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής της Αθληφόρου με επίκεντρο την πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής στο Λουτρό Ημαθίας.

Ανήμερα της εορτής το πρωί τελέστηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

O Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰη­σοῦ».

Δέν ὑπάρχει ἴσως πιό μεγάλη ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας γιά τήν ἐν Χριστῷ ἰσότητα τῶν δύο φύ­λων, τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναι­κός, τήν ὁποία ἐκφρά­ζει ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος, ἀπό τό παράδειγμα τῆς ζωῆς καί τοῦ μαρ­τυ­ρίου τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Δέν ὑπάρχει πιό μεγάλη ἀπό­δειξη ἀπό τή ζωή καί τό μαρ­τύριο τῆς ἁγίας πού τιμοῦμε σή­με­ρα, τῆς ἁγίας ἐνδό­ξου μεγαλο­μάρ­τυ­ρος Κυ­ριακῆς. Γιατί σέ μιά ἐποχή πού ἡ θέση τῆς γυ­ναίκας ἦταν ὑποβαθμισμένη, σέ μιά ἐποχή πού ὁ ρό­λος της ἦταν ἀσήμα­ντος καί οἱ δρα­στηριό­τητές της περιοριζόταν μόνο μέ­σα στό σπίτι, ὅπου δέν δικαιοῦτο νά ἔχει ἄποψη καί γνώμη γιά ὅσα συνέ­βαι­ναν στόν κόσμο, αὐτή ἡ νεα­ρή γυ­ναίκα πού τι­μοῦμε σήμερα χάρη στήν πίστη της στόν Χριστό, χάρη στή στρά­τευσή της στή στρατεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κα­τόρθωσε νά ξε­περάσει τίς κοινω­νι­κές συμβά­σεις καί προκαταλή­ψεις, κατόρθω­σε ὄχι μό­νο νά ἀποκτήσει ρό­λο καί φωνή στήν κοι­νω­νία τῆς ἐποχῆς της, ἀλλά καί νά σταθεῖ μέ θάρρος καί μέ γενναιό­τη­τα μπροστά στόν Ρωμαῖο αὐ­το­κράτορα καί νά ὁμο­λο­­γή­σει τήν πίστη της στόν Χρι­στό.

Ποιός θά μποροῦσε νά φαντασθεῖ ὅτι μιά νεα­ρή χριστιανή θά μπο­ροῦσε νά ὑψώ­σει τό ἀνάστημά της ἐνώπιον τοῦ φο­βεροῦ καί σκλη­ροῦ ἡγεμόνος καί νά ἀντι­τάξει στήν πίστη τῶν ψεύτικων θεῶν, πού ἐκεῖ­νος πρέσβευε, τήν πί­στη στόν Ναζωραῖο Ἰησοῦ πού ὅλοι τήν ἐποχή ἐκείνη συκο­φα­ντοῦσαν;

Ἀσφαλῶς κανείς, γιατί ἡ ἀντιπα­ράθεση μέ τόν αὐ­τοκράτορα ἦταν κάτι ἀδιανόητο ὄχι μόνο γιά μιά γυ­ναί­κα ἀλ­λά καί γιά ἕναν ἄνδρα.

Ὅμως ἡ ἁγία Κυριακή τό τόλμησε· τόλ­μησε νά ὁμολογήσει τήν πίστη της σ’ αὐ­τόν πού ἀγά­πησε περισσό­τερο ἀπό κάθε τι στή γῆ, γιατί πί­στευσε στήν ὑπόσχεσή του ὅτι εἶναι μακάριοι ὅσοι τόν πιστεύσουν καί τόν ὁμολογήσουν ἐνώπιον τῶν ἀν­θρώ­πων, καθώς καί αὐτός θά τούς ὁμο­λο­γήσει κα­τά τήν ἡμέρα τῆς κρί­σεως ἐνώ­πιον τοῦ οὐ­ρα­­νίου Πατρός του.

Πίστευσε στήν ὑπό­σχε­ση τοῦ Χρι­στοῦ ὅτι αὐ­τός θά δώ­σει σέ ἐκεί­νους πού θά ὁδηγηθοῦν ἐνώ­πιον τῶν ἀρχόντων καί τῶν δικαστῶν τοῦ κόσμου ἐξαιτίας τῆς πί­στεώς τους «στόμα καί σοφία», θά τούς ὑπα­γο­ρεύσει ἐκεῖνος τά λόγια πού θά ποῦν γιά νά μήν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ κανείς στά ἐπιχειρή­μα­τά τους.

Πίστευσε ἡ ἁγία Κυριακή στά λόγια τοῦ Χριστοῦ πού προέτρεπε τούς μαθη­τές του νά μή φο­βοῦ­νται αὐτούς πού ἀπει­λοῦν νά θανατώ­σουν τό σῶμα τους, γιατί ἀκόμη καί ἄν τό ἐπιτύ­χουν, δέν μποροῦν μέ κανένα τρό­πο νά θα­να­τώσουν τήν ψυχή τους, πού εἶναι αἰώνια καί θά παραμείνει αἰώ­νια χάρη στήν πί­στη τους στόν Χριστό.

Πί­στευσε ἡ ἁγία Κυριακή σέ ὅλα αὐτά πού δι­δάχθηκε στήν Ἐκκλη­σία ἀπό βρέφους, καί ἐπειδή γνώ­ριζε ὅτι ὅλα αὐτά δέν ἀπευ­θύ­νο­νται μόνο στούς ἄνδρες, ἀλλά ἀπευ­­θύ­νο­νται ἐξίσου καί στίς γυ­ναῖκες, τόλ­μη­σε νά ὁμολογήσει τήν πίστη της στόν Χριστό, ἄν καί ἤξερε πώς ἡ ὁμολογία της θά εἶχε ὡς συνέ­πεια τό μαρτύριο.

Ὅμως οὔτε οἱ ἀπειλές τῶν διω­κτῶν της, οὔτε ἡ σκέψη τοῦ μαρ­τυ­ρίου στάθη­καν ἱκανά νά τήν ἀπο­τρέ­ψουν ἤ νά τήν κάνουν δειλιά­σει. Ὁ δι­κός της στόχος ἦταν νά ὁμολογήσει τόν Χριστό· καί τό ἐπι­θυμοῦσε τόσο πολύ ὅσο καί ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος πού ἔγραφε πρός τούς Φιλιπ­πη­σίους «ἐπιθυμίαν ἔχω εἰς τό ἀναλῦσαι καί σύν Χρι­στῷ εἶναι». Αὐτή ἡ ἐπιθυ­μία της τήν ἔκανε νά ὑπομείνει μέ καρτερία καί γενναιότητα, πού δέν ὑπολει­πό­ταν σέ τί­ποτε ἀπό τήν καρτερία καί τή γενναιό­τητα τῶν ἀνδρῶν, τό μαρτύριο, γιά νά βρί­σκεται σήμε­ρα στόν οὐρανό, γιά νά εὐ­φραί­νεται ἀπολαμ­βά­νο­ντας μετά πάντων τῶν ἁγίων τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί νά τι­μᾶται ἀπό τούς ἀνθρώπους.

«Οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰη­σοῦ».

Αὐτήν τήν ἀλή­θεια μᾶς ὑπενθυ­μίζει σήμερα ἡ ἁγία μεγαλο­μάρ­τυς Κυριακή. Δέν ὑπάρ­χουν διαφορές ἀνά­­μεσα στούς ἀνθρώ­πους πού πιστεύουν στόν Θεό, γιατί οἱ ἐν­το­λές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἴδιες γιά ὅλους, γιατί ἡ ἁγιό­τητα, τήν ὁποία ἐπέ­τυχε ἡ ἁγία Κυ­ρια­κή, εἶναι κοινή γιά ὅλους μας, ἄνδρες καί γυναῖ­κες, λαϊκούς καί κληρικούς, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐποχή καί τόν τόπο στόν ὁποῖο ζοῦμε, ἀνε­ξάρ­τητα ἀπό τή μόρ­­φωσή μας, τήν κοι­νωνική καί οἰκογενεια­κή μας κατάσταση. Ὁ Θεός ἔδωσε σέ ὅλους μας ἀνεξαιρέτως τή δυ­να­τό­τητα νά ἐπιθυμή­σουμε τήν ἁγιότητα καί νά τήν ἀποκτήσουμε· μᾶς ἔδωσε τή δυ­νατό­τη­τα νά συγκαταλε­χθοῦ­­με στούς ἐκλε­κτούς του ὁμολογώ­ντας τήν πίστη μας σ’ αὐτόν μέ κάθε τρόπο, γιά νά μπο­ρέ­σουμε καί ἐμεῖς νά ἀπολαύσουμε τή χαρά τῆς βασι­λείας του, τή χαρά πού προ­γεύ­ε­ται ἡ ἁγία μεγαλο­μάρ­τυς Κυριακή, περιμέ­νο­ντας καί ὅλους ἐμᾶς πού τιμοῦμε σή­μερα τή μνήμη της.

Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται νά τό ἐπιτύ­χουμε καί εὔχο­μαι διά τῆς πρεσβει­ῶν νά γίνει γιά ὅλους μας πραγμα­τικό­της.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Σταγών και Μετεώρων στην Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους

Στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους μετέβη κατά το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, προσκεκλημένος του Καθηγουμένου της...

Ο Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος και το όραμα της I. Μητροπόλεως Σουηδίας

Η 30η επέτειος της ευκλεούς Πατριαρχίας της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικ. Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του Πνευματικού Ηγέτου 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανά την οικουμένην, συνιστά αφορμή δοξολογίας...

$636.000 για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα, από τον έρανο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας με χαρά ανακοινώνει ότι το τελικό χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε από τον έρανο που διενεργήθηκε υπέρ των πληγέντων από...

Ιερά αποδημία Ι.Μ. Νέας Ιωνίας στην Ιερά Νήσο Τήνο

Υπό τη συνοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτουκ. Γαβριήλ και την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων πραγματοποιήθηκε ο Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 η διενοριακή προσκυνηματική αποδημία...

Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Αμφιλόχιος

Να παλέψει για να διατηρηθεί και να διασωθεί το ήθος του ορθοδόξου πολιτισμού κάλεσε τον Μητροπολίτη Θήρας Αμφιλόχιο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος...

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού  Οι τέσσερις Ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, κατέχουν ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία...

Μνημόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα μνήμης των θεοφόρων πατέρων των συγκροτησάντων την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787μ.Χ. και του...

​Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος...

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου στην Καλαμάτα

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021, η Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου νεομάρτυρας Ιωάννου...

Χειροτονία εις Διάκονον στην Ι.Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας τέλεσε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, την εις διάκονο χειροτονία του νεόκουρου Μονάχου π. Σεραφείμ Τερζή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία. Ο Σεβασμιώτατος, μέσα...

Η Ελευθερούπολη εόρτασε τα Ελευθέρια της

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2021 η 109η επέτειος απελευθέρωσης της Ελευθερούπολης από τους Οθωμανούς (17 Οκτωβρίου 1912). Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε απόψε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά στην πόλη της Άρτας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ερειπιώδη Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του...

Σερρών Θεολόγος: «H Αρχιερωσύνη δεν είναι έπαθλο αλλά μαρτύριο και μαρτυρία Ιησού Χριστού

Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία τιμάται εθνοπρεπώς η έναρξη...

Άξιος Άξιος Άξιος – Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου

Εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 17/10 η  χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της...