Kάθε Σάββατο «Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη.

Προφήτης Ἀγγαῖος

Ἡ λέξη «Ἀγγαῖος» μεταφράζεται ὡς «ἑόρτιος». Εἶναι τό ὄνομα τοῦ ὁμώνυμου προφήτη καί τοῦ βιβλίου πού περιέχει τά κείμενά του. Λίγα στοιχεῖα ὑπάρχουν περί τοῦ προσώπου του. Ἡ δράση του ἔχει νά κάνει μέ τόν ρόλο του κατά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ στήν Ἱερουσαλήμ στά χρόνια τοῦ βασιλιά Ζοροβάβελ. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἔζησε ὅλες τίς μεγάλες στιγμές τῆς ἐποχῆς του. Γεννήθηκε στήν Ἰουδαία καί ἐπίσης γνωρίζουμε ὅτι σέ νεαρή ἠλικία βρέθηκε μαζί μέ τούς συμπατριῶτες του αἰχμάλωτος στήν Βαβυλώνα. Σέ προχωρημένη ἠλικία ἐπέστρεψε στήν γενέτειρά του. Ὑποστηρίζετε ὅτι προερχόταν ἀπό ἱερατική οἰκογένεια καί ὅτι εἶχε λάβει σημαντική μόρφωση. Ἔχει ὀνομαστεῖ «μεταιχμαλωσιακός προφήτης» διότι ἔδρασε μετά τήν Βαβυλώνια αἰχμαλωσία καί συγκεκριμένα παρότρυνε τούς ἰουδαίους νά ἀνοικοδομήσουν τόν Ναό.

Χρονολογία ὁρόσημο γιά τόν Ἰουδαϊκό λαό ἀποτελεῖ τό ἔτος 538 π.Χ. Εἶναι τό ἔτος πού ὁ βασιλιᾶς τῶν Περσῶν Κύρος (538-529 π.Χ.) ἐπιτρέπει μέ διάταγμα τόν ἐπαναπατρισμό τῶν αἰχμαλώτων Ἰουδαίων ἀπό τήν Βαβυλώνα. Σέ αὐτό τό χρονικό πλαίσιο (520 π.Χ.) δρᾶ ὁ Προφήτης ἐκφέροντας τέσσερις προφητείες. Εἶναι σημαντικό ὅτι τό πρῶτο πού κάνουν οἱ ἐπαναπατρισθέντες ἰουδαῖοι εἶναι νά ἀνοικοδομήσουν τόν Ναό τους μόλις σέ ἕνα ἔτος μετά τήν ἐπάνοδό τους. Ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες (537π.Χ.) τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντα, ἀλλά ἡ προσπάθειά τους σταμάτησε γιά δύο δεκαετίες περίπου. Ξεκίνησαν ἐκ νέου καί ὁλοκληρώθηκε τό ἔργο τό 516 π.Χ. πού ἀποτελεῖ τό ἔτος τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ «Δευτέρου Ναοῦ», ὅπως ὀνομάστηκε. Ὁ Προφήτης συνεχῶς ἐμψύχωνε ἄρχοντες καί λαό γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ, πού κήρυττε ὅτι ἦταν θέλημα Θεοῦ. Αὐτός ὁ Ναός θά ἀποτελοῦσε ἕνα θρησκευτικό κέντρο, ἀλλά καί ἕνα ἐθνικό κέντρο. Θεωροῦσε βέβαια ὅτι ὄχι μόνο οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλά ὅλα τά ἔθνη, θά ἀναγνώριζαν κάποια στιγμή τό μεγαλεῖο τῆς παρουσίας του Θεοῦ διά τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ.
Οἱ τέσσερις προφητείες πού ἐξήγγειλε ὁ Προφήτης ἀφοροῦσαν στήν προαναφερθεῖσα προτροπή του γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ, τήν ἀκτινοβολία πού θά ἐξέπεμπε, τήν εὐλογία τῶν ἀνθρώπων μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου αὐτοῦ καί ἀκόμα τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν Ζοροβάβελ, πού θεωρεῖτο καί προεικόνιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μερικά σημεία τῆς θεολογίας τῶν λόγων τοῦ Προφήτη εἶναι καί τά παρακάτω.

Ἡ ζωή μέ τόν Νόμο ἀπό τούς ἐπαναπατρισθέντες χρειάζεται νά γίνει καί μέ ἐξωτερικά σχήματα. Ἔτσι, ὁ Ναός καί ἡ λατρεία χρειάζονται ὡς μιά ἰσχυρή βάση, πού θά ἑνώνει τούς πρώην αἰχμαλώτους καί τώρα ἐλεύθερους, οἱ ὁποῖοι θά ψάχνουν τόν πνευματικό τους βηματισμό, ἔστω καί ἄν στήν αἰχμαλωσία δέν λησμόνησαν ἐντελῶς τήν πίστη τους. Πράγματι, ἡ κοινή πίστη ἑνός λαοῦ δημιουργεῖ ἰσχυρούς δεσμούς μεταξύ τῶν πολιτῶν. Ἀπό τήν ἄλλη, μέσα στόν νέο Ναό δέν θά ὑφίσταται μόνο λατρεία ὡς τύπος, ἀλλά καί ὡς οὐσία, μέ καθαρότητα στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ τό Θεό, ἀλλά καί μεταξύ τους. Τέλος, στόν ναό αὐτό θά προσβλέπουν καί γιά μιά μελλοντική ἐσχατολογική δόξα. Ὁ Ναός δέν θά ἀποτελέσει ἱερό τόπο μόνο γιά τούς Ἰουδαίους, ἀλλά καί θά ἀφορᾶ «πάντα τά ἔθνη». Ὅσο καί ἄν ἀνήκουν οἱ προφῆτες σέ ἕνα ἔθνος τό κήρυγμα τους ὑπερβαίνει τά ὅρια αὐτά καί γίνεται παγκόσμιο γιατί περιέχει ὄντως μεγάλες ἀλήθειες οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας. Ὁ Ναός, ὅπως καί κάθε ναός, ἁγιάζει τούς πιστούς μέσῳ τῆς λατρείας, ἀλλά ἁγιάζεται καί ἀπό τούς πιστούς μέσῳ τῆς δικῆς τους ἁγιότητας βίου.

Ἐκτός τῶν θεολογικῶν αὐτῶν θεμάτων, ὡς πρός τό προφητικό βιβλίο πού ἐξετάζουμε, μποροῦμε νά ἐπισημάνουμε καί πάλι ὅτι ἡ καλύτερη ἀναγνώριση τῆς γνησιότητας καί ἀξίας τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀποτελεῖ ἡ χρήση τους ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους, ὅπως ἀπαντοῦν στά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἔτσι, γιά τό βιβλίο τοῦ Ἀγγαίου παρατηρεῖται συσχετισμός μεταξύ τῶν χωρίων Ἀγγ. 2,6 Πρός Ἑβρ. 12,26, καί Μτθ. 24,29.

Τό βιβλίο, ὅπως σχεδόν ὅλα τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὑπομνημάτισαν οἱ: Θεόδωρος Μοψουεστίας (PG 66, 473-494), Κύριλλος Ἀλεξανδρείας (PG 71, 1021-62), Θεοδώρητος Κύρου (PG 81, 1859-74) καί Ἠσύχιος Ἰεροσολύμων (PG 93, 1361-62).

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...