ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

Ἡ 5η Ἰ­ου­νί­ου, Παγ­κό­σμια Ἡ­μέ­ρα Πε­ρι­βάλ­λον­τος γιά σύ­νο­λη τήν οἰ­κο­γέ­νεια τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας, συ­νι­στᾶ ἀ­σφα­λῶς μί­α ἡ­μέ­ρα οἰ­κου­με­νι­κῆς πε­ρι­συλ­λο­γῆς καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως γιά ὅ­λη τή διεθνῆ κοι­νό­τη­τα, ἀλ­λά καί ἰ­δι­αί­τε­ρα γιά ὅ­λους ἐ­μᾶς τούς Ὀρ­θο­δό­ξους Χρι­στια­νούς.

Εἶ­ναι γε­γο­νός ὅ­τι ὁ ἄ­κρα­τος ὑ­λι­σμός, πού ἐ­πι­κρα­τεῖ, πε­ρι­φρο­νεῖ τή Δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ Θε­οῦ, ἀφοῦ ἐ­πι­βα­ρύ­νει μέ κά­θε τρό­πο τό οἰ­κο­σύ­στη­μα τῆς Γῆς.

Ὁ ἀ­έ­ρας ρυ­παί­νε­ται μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τήν ἄ­νο­δο τῆς θερ­μο­κρα­σί­ας καί τήν ὑ­περ­θέρ­μαν­ση τοῦ πλα­νή­τη, τά δά­ση καί­γον­ται μέ κα­τα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γι­ές, ὅ­πως αὐ­τές πού βί­ω­σε στό πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν ἡ πα­τρί­δα μας, στε­ρών­τας ἀπό τό πε­ρι­βάλ­λον τό ἀ­πα­ραί­τη­το γιά τήν ἰ­σορ­ρο­πί­α τοῦ οἰ­κο­συ­στή­μα­τος ὀ­ξυ­γό­νο, ἀλ­λά καί σκορ­πί­ζον­τας θά­να­το καί ὀδύ­νη στά ἔμ­ψυ­χα καί ἄ­ψυ­χα δη­μι­ουρ­γή­μα­τα τοῦ Θε­οῦ.

Οἱ θάλασ­σες ρυ­παί­νον­ται, ἡ στάθ­μη τους ἀ­νε­βαί­νει δι­α­φο­ρο­ποι­ών­τας ἄρ­δην τή μορ­φο­λο­γί­α τοῦ ἐ­δά­φους καί τή ζω­ή σέ δι­ά­φο­ρα ση­μεῖ­α τῆς οἰ­κου­μέ­νης. Ἡ ἄ­κρι­τη δό­μη­ση ἐ­ξα­φα­νί­ζει ἑ­στί­ες πρα­σί­νου καί ἡ μα­ζι­κή χρή­ση χη­μι­κῶν στήν καλ­λι­έρ­γεια τῶν προ­ϊ­όν­των κα­τα­στρέ­φει τό ὑ­πέ­δα­φος καί μο­λύ­νει πο­τα­μούς, λί­μνες, θά­λασ­σες. Ἡ ἄ­νευ μέ­τρου χρή­ση τοῦ αὐ­το­κι­νή­του συμ­βάλ­λει ἀ­κό­μα πιό πο­λύ στή ζο­φε­ρή βι­ο­τή τῶν ἀ­στι­κῶν κέν­τρων.

Τέ­λος, οἱ ἑ­στί­ες πο­λέ­μου κα­τα­δει­κνύ­ουν μέ τόν πλέ­ον ἐμ­φα­νῆ τρό­πο τήν ὕ­βρη τοῦ ἀν­θρώ­που ἔ­ναν­τι τοῦ ἔρ­γου τοῦ Θε­οῦ, κα­θώς ἡ χρή­ση ἐ­ξε­λιγ­μέ­νων ὅ­πλων ἀ­φα­νί­ζει τή ζω­ή καί τήν προ­ο­πτι­κή τῆς καλ­λι­έρ­γειας ση­μαν­τι­κῶν ἐ­κτά­σε­ων, μέ ὅ,τι αὐ­τό συ­νε­πά­γε­ται.

Ἡ ἐ­νερ­γεια­κή καί ἐ­πι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, πού ἤ­δη πλήτ­τουν τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα, ἀ­πο­τε­λοῦν ἁ­πτή ἔκ­φαν­ση τῆς δο­κι­μα­σί­ας, πού ἤ­δη βι­ώ­νει ἡ κτί­ση, ἀλ­λά καί τῶν ἐ­περ­χο­μέ­νων δει­νῶν.

Συγ­χρό­νως ἔν­το­νος προ­βλη­μα­τι­σμός ἀ­να­πτύσ­σε­ται στήν παγ­κό­σμια συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά μέ τή σχέ­ση ἀ­γο­ρᾶς καί πε­ρι­βάλ­λον­τος, οἰ­κο­νο­μί­ας καί οἰ­κο­λο­γί­ας, ἰ­σορ­ρο­πί­ας ἀ­νά­με­σα στήν ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῶν ἀ­να­νε­ώ­σι­μων καί ἤ­πι­ων πη­γῶν ἐ­νέρ­γειας καί στήν πα­ράλ­λη­λη δι­α­φύ­λα­ξη τοῦ δα­σι­κοῦ καί φυ­σι­κοῦ πλού­του, ἀλ­λά καί γιά τούς ὅ­ρους καί τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις γιά μί­α «πρά­σι­νη» καί ταυ­το­χρό­νως ὑ­γιῆ ἀ­νά­πτυ­ξη.

Ἀ­πέ­ναν­τι σέ αὐ­τή τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καί στά με­γά­λα καί συγ­χρό­νως ἐπιτακτικά ἐ­ρω­τή­μα­τα, πού θέ­τει ἡ ἐ­πο­χή, μέ σε­βα­σμό ἔ­ναν­τι τῆς Θεί­ας Δη­μι­ουρ­γί­ας καί μέ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στίς μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές κα­λού­μα­στε νά δρά­σου­με ἄ­με­σα καί μέ ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα. Ὄ­χι μέ εὐ­χο­λό­για, ἀλ­λά μέ στο­χευ­μέ­νες ἐ­νέρ­γει­ες ὁ κα­θέ­νας ἀ­το­μι­κά, στόν καθημερινό τρό­πο ζω­ῆς του, ἀλ­λά καί μέ συλ­λο­γι­κές δρά­σεις πού στα­δια­κά μπο­ροῦν νά ἐ­πι­φέ­ρουν τήν ἐ­ξο­μά­λυν­ση τῆς δι­α­σα­λευ­θεί­σας ἁρ­μο­νί­ας.

 Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος σχε­διά­ζει καί ὑ­λο­ποι­εῖ δρά­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες κα­λοῦν σέ ἀ­φύ­πνι­ση καί ἐ­πα­γρύ­πνη­ση. Ὁ κό­σμος μας, ὁ οἶ­κος, τόν ὁ­ποῖ­ον ὁ Θε­ός ἐμ­πι­στεύ­θη­κε στόν ἄν­θρω­πο, ἐκ­πέμ­πει σῆ­μα κιν­δύ­νου. Ἤ­δη ὁ ὅ­ρος «κλι­μα­τι­κή ἀλ­λα­γή» δι­α­φο­ρο­ποι­ή­θη­κε σέ «κλι­μα­τι­κή κρί­ση».

Μέ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στίς ἑ­πό­με­νες γε­νι­ές ὀ­φεί­λου­με ὡς Ἐκ­κλη­σί­α νά συν­δι­α­μορ­φώ­σου­με καί νά ὑ­λο­ποι­ή­σου­με μέ ἀ­γά­πη πρός τό πε­ρι­βάλ­λον καί τόν πλη­σί­ον τίς πρα­κτι­κές πού μει­ώ­νουν τήν ἐ­πι­βά­ρυν­ση καί ἐ­ξε­λι­κτι­κά τήν κα­τα­στρο­φή του. Αὐ­τό θά πρά­ξου­με μέ στο­χευ­μέ­νες ἐ­νέρ­γει­ες καί σέ αὐ­τή τήν προ­σπά­θεια δέν πε­ρισ­σεύ­ει κα­νείς.

 Εἶ­ναι ὥ­ρα νά ἀ­να­λά­βου­με συν­το­νι­σμέ­να καί μέ συ­νερ­γα­σί­α ὅ­λων, θε­σμῶν, φο­ρέ­ων καί προ­σώ­πων, συλ­λο­γι­κές δρά­σεις ὅ­λοι μα­ζί, ὄ­χι ἁ­πλῶς δεί­χνον­τας ἔμ­πρα­κτα τόν σε­βα­σμό, τήν ἀγά­πη καί τήν πρό­νοι­ά μας για τό πε­ρι­βάλ­λον καί τό οἰ­κο­σύ­στη­μα, ἀλ­λά κυ­ρί­ως ἐ­νερ­γών­τας ἔγ­και­ρα καί ἀποτελεσματικά πρίν νά εἶ­ναι ἀρ­γά.­..

Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης επισκέφθηκε τους μικρούς κατασκηνωτές στην Ταϋγέτη

Ύστερα από την διετή αναστολή των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς , εξαιτίας της πανδημίας, ξαναγέμισαν χαρά και  παιδικά γέλια οι άρτιες εγκαταστάσεις στην Ταϋγέτη. Ειδικότερα,...

Εσπερινός Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Πέμπτη 24-6-2022 το απόγευμα, επί τη εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην ΕΛΔΥΚ

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρυών

Με λαμπρότητα εόρτασε την μνήμη της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου τον  προστάτη και έφορο της  η φερώνυμος ιερά μονή των Καρυών...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων

Στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», μετέβη το πρωί της...

Εορτάσθηκε το Γενέθλιο του Προδρόμου στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στα ΚΑΑΥ Καραβομύλου

Αγιασμό για την έναρξη της θερινής περιόδου τέλεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Κέντρο Αναψυχής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) Καραβομύλου μετά από...
video

Βεροίας Παντελεήμων: «Τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε»

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) Στούς...

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ Δοξολογία με αφορμή την απονομή πτυχίων στους αποφοίτους σπουδαστές της Θεολογικής...

Εντυπωσίασε ο Δημ. Μπάσης – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας

Συνεχίστηκαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο και ειδικότερα στον χώρο έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ....

Στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Καστρίου φέτος η Εορτή του Συνδέσμου Κληρικών

Σε ένα αρχαιότατο λατρευτικό μνημείο που εκφράζει την συνέχεια της αποστολοπαραδότου ιερωσύνης που μεταλαμπάδευσαν στη νήσο Κρήτη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και έπειτα...

Εκδημία Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του αοιδίμου ήδη Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη, διατελέσαντος Εφημερίου των Ενοριών Αγίας Παρασκευής Πολιούχου...

Πανήγυρις Γενεθλίου του Προδρόμου στην Μεγάρχη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, της Ενορίας Μεγάρχης Άρτης, χοροστάτησε στον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ταυτίστηκε με την ποιμαντική των ποιμένων»

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Η Αγία Αικατερίνη» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούργιο Λοκρίδος επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος για την τελετή λήξης του πρώτου κύκλου των...