«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

Μέ τούς λόγους αὐτούς καί «δοξάζων τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνῶν τήν ἐξουσίαν» ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τήν Κυριακήν 27ην Σεπτεμβρίου 2020 τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναϊδρίου τοῦ περιθριγκοῦντος αὐτόν Ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εἰς τό χωρίον Πυτιός τῆς Χίου, γενέτειραν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Χιοπολίτου. Συνιερουργός εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος (Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων), ἡ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ἐπεμελήθη τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἐγκαινισθέντος Ναϊδρίου.

Κατά τόν Μέγαν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 26ης Σεπτεμβρίου 2020 ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀβήλων, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κηρύσσων τόν θεῖον λόγον εἶπεν ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί εἶναι χῶροι ἡγιασμένοι, εἰς τούς ὁποίους προσέρχονται ἀσθενεῖς εἰς τήν ψυχήν (ἁμαρτία) καί τό σῶμα (βιολογικές ἀσθένειες) διά νά θεραπευθοῦν, ἀλλά καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει πανηγυρικῶς τούς ἐγκαινισμούς τῶν Ἱερῶν Ναῶν προσκαλοῦσα τούς πιστούς νά ἀγωνισθοῦν διά τόν ἐγκαινισμόν τοῦ ἐμψύχου ναοῦ εἰς τόν ὁποῖον οἰκεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα, δηλαδή τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, διά τῆς ἁγνότητος, τῆς ἀρετῆς τῆς κατά Χριστόν παρθενίας ἤ τῆς ἐννόμου συζυγίας, ὥστε ὁ πιστός νά ἀπεκδύεται «τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» καί νά ἐνδύεται «τόν νέον τόν ἀνακαινούμενον κατ’ εἰκόνα τοῦ Κτίσαντος αὐτόν».

Κατά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες συνελειτούργησαν ἐπίσης ὁ Ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς, Ἱεροδιδάσκαλος, ὁ Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μουσᾶς, Εἰσηγητής παρά τῷ Μητροπολίτῃ καί ὁ Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀπόστολος Λάρδας, Πτυχιοῦχος Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. Τούς χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν διηύθυνε ὁ μαθητής τοῦ Χαριλάου Ταλιαδώρου κ. Ἰωάννης Καλαϊτζόγλου, τόν ὁποῖον ὁ Σεβασμιώτατος Χίου ἐχειροθέτησεν εἰς Πρωτοψάλτην. Μεταξύ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν πιστῶν ἦταν ὁ Ὑπαρχηγός τῆς Κατασκηνώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» κ. Παντελῆς Κριτούλης, ὁ Προϊστάμενος τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως κ. Αἰμιλιανός Εὐαγγελινός, ἡ Δικηγόρος κ. Μαρία Φραγκάκη, Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἡ κ. Κλειώ Ξυδιᾶ – Κωστάλα, Διδασκάλισσα τοῦ Σεβασμιωτάτου Χίου εἰς τό Γ΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου καί πολλά ἀπό τά στελέχη νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

Ὁ Σεβ. Ἀβήλων κ. Δωρόθεος μέ ἰδιαιτέραν συγκίνησιν ἀνέφερεν ὅτι ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τό 1960 ἦταν ἡ αἰτία νά μεταβῇ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος μέ ἐμφανῆ τήν πνευματικήν συγκίνησιν ἀνεφέρθη εἰς τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον, εἰς τόν ὁποῖον ἀφιέρωσε τό σωτήριον ἔτος 2020, μέ λόγους οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν ἀκροστιχίδα τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου λέγων:

Μεμνημένοι τῆς σωτηρίου τοῦ Κυρίου ἐντολῆς καί πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν γεγενημένων, ἐτελέσαμεν τήν Θείαν Εὐχαριστίαν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 23) τιμῶντες τόν θεόληπτον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εἵλκυσεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῆς ἀπάτης τούς πρώην ἐν τῇ θαλάσσῃ ὑπό τοῦ Μωυσέως βυθισθέντας Αἰγυπτίους.

Ἄνω σχόντες τάς καρδίας, προσηυχήθημεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 38) εἰς τόν πανάριστον Εὐαγγελιστήν, ὅστις ὡς περιφανέστατος ποταμός εἰρήνης ἐξώρμησεν ἐξ Ἐδέμ καί κατήρδευσεν θεοπνεύστοις δόγμασι τά συστήματα τῆς Ἐκκλησίας.

Ῥυσθέντες ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, ἐκηρύξαμεν πανταχοῦ (πρβλ. Μάρκου ιστ΄, 20) ἐγκώμιον πρός τόν θεηγόρον Εὐαγγελιστήν, ὅστις καθοδηγεῖ διδαχαῖς καί πρεσβείαις πρός τόν ἀκύμονα βίον.

Κράζοντες τοῦ Τελώνου τήν φωνήν, ὑμνήσαμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 26) τόν θεόσοφον Εὐαγγελιστήν, ὅστις θεοπνεύστως, ὡς κάλαμος σοφοῦ καί ὀξυγράφου γραμματέως, ἔγραψεν ῥήματα ἀτελευτήτου ζωῆς.

Οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, εὐχαριστίαν καί δοξολογίαν (πρβλ. Μάρκου β΄, 12) ἀνεπέμψαμεν πρός τόν θεόπνουν Εὐαγγελιστήν, ὅστις κατέγραψεν ἐν πλαξί τῶν καρδιῶν ἡμῶν τόν καινότατον νόμον, κατευθύνων τάς πορείας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ἀπείργων τάς ἐνέδρας τοῦ πλάνου.

Στάντες καλῶς, στάντες μετά φόβου, παρεκαλέσαμεν (πρβλ. Μάρκου ε΄, 23) τόν πανέντιμον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εὐηγγελίσατο τῇ οἰκουμένῃ τόν σεπτόν φωτισμόν τῆς ἀληθείας, πυρσούμενος θεολαμπεῖ φωτοχυσίᾳ, πρός σωτηρίαν καί ἀνάπλασιν ἡμῶν.

Εὐλογημένες στιγμές, πού ἁγιάζουν τήν ζωή μας, ἰδιαιτέρως εἰς ἱερά καί μαρτυρικά χώματα καί κύματα τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εννιάμηνο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κυρού Κωνσταντίνου

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια το εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως...

Τα εγκώμια του Αγίου Δημητρίου εις τον φερώνυμο Ναό της Χρυσαυγής Λαγκαδά

Το εσπέρας της 23ης Οκτωβρίου ε.έ., ετελέσθη μέσα σε κλίμα κατανύξεως, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, η Ακολουθία του...

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ι.Μ. Ρεθύμνης

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, συνοδευόμενος από τον...

Υπακοή στην επίσημη Εκκλησία

Λέγαμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, στό προηγούμενο κήρυγμά μας περί τοῦ Ἐπισκόπου καί εἴπαμε ὅτι χωρίς τόν Ἐπίσκοπο δέν νοεῖται Ἐκκλησία. Καί ἄλλος πατήρ...

Η δολοφονία της πίστης των μαθητών

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου, Υπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Η Υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως έβαλε εγγράμματους, επιστήμονες της Θεολογικής Επιστήμης(!)...

Άγιος Νεομάρτυς – Παιδομάρτυς Ιωάννης Τουρκολέκας (Αδελφός του αγωνιστή Νικηταρά)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μεταξύ των πολυπληθών Νεομαρτύρων στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας υπάρχουν και πολλοί Παιδομάρτυρες, δηλαδή ανήλικα παιδιά, τα οποία ομολόγησαν...

Αρχιεπίσκοπος: Να τιμήσουν τις ηρωικές θυσίες των προγόνων μας χωρίς να λάβουν μέρος στις επίσημες τελετές

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έκανε στο Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε. την ακόλουθη δήλωση: «Οι στιγμές για την πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμες,...

Ιακώβου μνήμη

Η κατ’ έτος μνήμη του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου, στις 23 Οκτωβρίου, ανακαλεί στην μνήμη όλων μας πρόσωπα σεβαστά και αγαπητά, όπως ο αοίδιμος...

Η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Καρδίτσα

Το Δείπνο της Ευχαριστίας της Μεγάλης Πέμπτης είναι ο πυρήνας όλων των ιεροτελεστιών της Εκκλησίας μας. Η τέλεσή του είναι αδιάκοπη και συνεχής από...

Ἡ ἀρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στήν Κομοτηνή

Τήν Παρασκευή, 23η Ὀκτωβρίου ἐ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τέλεσε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς τήν ἀρχαιοπρεπῆ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου...

Με την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιακώβου ξεκίνησε η Μοναστική Σύναξη της Ι.Μ. Θηβών

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου ε.έ. πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά η Μοναστική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. Η Σύναξη ξεκίνησε με...

Η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Σπάρτη

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 η Εκκλησία μας εόρτασε την μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στη Σπάρτη τελέσθηκε,...

Με αγρυπνία κατά την αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία εορτάστηκε ο Άγιος Ιάκωβος στη Χαλκίδα

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 το βράδυ, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ετελέσθη η καθιερωμένη από πολλών ετών Ιερά Αγρυπνία επί τη...

Λαγκαδά Ιωάννης: «Θα πρέπει να ζούμε σύμφωνα με Ουράνια Θελήματα και όχι σύμφωνα με τα ανθρώπινα πολιτεύματα»

Την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων, ετέλεσε την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά,...

Χειροθεσία Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου από τον Μητροπολίτη Λευκάδος

Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου...