Τήν Πέμπτη 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ἡ μηνιαία Σύναξη τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, στό Πνευματικό Κέντρο της.

Στήν ἀρχή ὁ Μητροπολίτης ἀνεκοίνωσε στούς Κληρικούς ὅτι τελικά δημοσιεύθηκε τό Προεδρικό Διάταγμα γιά τήν νομιμοποίηση τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Ἐφημερίων καί τό πῶς κατανέμονται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό ὅλης αὐτῆς τῆς προσπάθειας. Εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«Πρέπει νά γνωρίζουμε τήν ἱστορία τοῦ θέματος αὐτοῦ. Ὅλα ξεκίνησαν ἀπό τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης Νοεμβρίου 2018, ἡ ὁποία ἐκινεῖτο στά τρία βασικά σημεῖα:

α) Νά συνεχισθῆ ὁ διάλογος μέ τήν Πολιτεία ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. β) Νά ἀναθέση στήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τήν συγκρότηση Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά ἀποτελεῖται ἀπό Ἱεράρχες, Νομικούς, Ἐμπειρογνώμονες καί Ἐκπροσώπους τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, γιά τήν μελέτη τῶν θεμάτων κοινοῦ ἐδιαφέροντος, ὁ καρπός τῆς ὁποίας θά ὑποβληθῆ στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τελική ἔγκριση, καί γ) Νά ἐμμείνη στό ὑφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς 11ης Δεκεμβρίου 2018 διόρισε τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς πού ἀποτελεῖτο ἀπό τούς: Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος, Πρόεδρος, μέλη οἱ Μητροπολίτες Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Ἀρχιμ. κ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς (νῦν Μητροπολίτης Περιστερίου), Αἰδεσ. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς, Αἰδεσ. Γεώργιος Σελλῆς, Πρόεδρος Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, Βασίλειος Κονδύλης, Καθηγητής Νομικῆς Σχολῆς, Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Εἰδικός Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί Γραμματεύς ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης, νῦν Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν.

Ἡ Ἐπιτροπή αὐτή τῆς Ἐκκλησίας συζήτησε μέ τήν ἀντίστοιχη Ἐπιτροπή τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἀλλά καί μεταξύ τῶν μελῶν της, σέ ἑπτά πολύωρες Συνεδριάσεις, ἤτοι 19 Δεκεμβρίου 2018, 10 Ἰανουαρίου 2019, 25 Ἰανουαρίου 2019, 12 Φεβρουαρίου 2019, 14 Φεβρουαρίου 2019, 19 Φεβρουαρίου 2019, 14 Μαρτίου 2019.

Ἀπό τήν πρώτη Συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς διαπιστώθηκε ὅτι τά θέματα πρός συζήτηση δέν ἦταν μόνο τό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, καί ὁ τρόπος μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, ἀλλά καί οἱ ὀργανικές θέσεις τῶν Κληρικῶν. Καί αὐτό γιατί μέ τόν ἀναγκαστικό Νόμο 536/1945 ὁρίζονταν μόνον 6.000 ὀργανικές θέσεις στούς Ἐνοριακούς Ναούς γιά ὅλη τήν Ἐπικράτεια, ἀλλά καί γι’ αὐτές τίς θέσεις δέν ἐξεδόθηκε τό Βασιλικό Διάταγμα πού προβλεπόταν ἀπό τόν Νόμο καί οὔτε εἶχαν κατανεμηθῆ αὐτές οἱ θέσεις στίς Ἱερές Μητροπόλεις ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τῶν οἰκείων Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων. Ἑπομένως, ὄχι μόνον οἱ 4.000 περίπου ἐπιπρόσθετες ὀργανικές θέσεις, ἀλλά καί οἱ 6.000 νομοθετημένες θέσεις ἦταν κυριολεκτικά «στόν ἀέρα» ἀπό νομικῆς διαδικασίας.

Στίς Συνδριάσεις τῶν δύο Ἐπιτροπῶν ἀντιμετωπίσθηκε κυρίως αὐτό τό σοβαρό θέμα, ἐπειδή τέθηκε ἐπιτακτικά ἀπό τήν Ἐπιτροπή τῆς Πολιτείας. Τά Πρακτικά τῶν Συνδριάσεων ἔχουν ἀπομαγνητοφωνηθῆ καί ἐπεκτείνονται σέ 347 σελίδες, καί δείχνουν τόν ἀγώνα πού ἔκανε ἡ Ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἀναδείξη τό θέμα. Τά νομικά ἐπιχειρήματα τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κυβέρνησης ἦταν πολύ σοβαρά καί ὡς πρός τίς ὀργανικές θέσεις.

Στήν συνέχεια, ὁ ἴδιος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς πραγματοποίησε Εἰσήγηση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 19 Μαρτίου 2019, στήν ὁποία παρουσιάσθηκε ὅλο τό θέμα, γιά δύο ὧρες, πού ἐκτείνεται σέ 38 σελίδες, καί διαρθρώνεται στά ἑξῆς βασικά σημεῖα:

1. Τά τρία σημεῖα τοῦ «πλαισίου» τῆς Πρόθεσης γιά Συμφωνία τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018, ἤτοι πρῶτον, τό ἱστορικό τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, δεύτερον, τό ἱστορικό τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Κληρικῶν, τρίτον, τό ἱστορικό τοῦ καθεστῶτος τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν. 2. Οἱ Συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς. 3. Τό «προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας Πολιτείας καί Ἐκκλησίας». 4. Γενικό συμπέρασμα. 5. Τελικές ἐκτιμήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ Εἰσήγηση αὐτή ἔγινε ὁμόφωνα ἀποδεκτή ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἐργώδους προσπαθείας ἦταν νά «παγώση» τό «προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας Πολιτείας καί Ἐκκλησίας» καί νά ἀρχίση ἕνας δημιουργικός διάλογος γιά τήν κατοχύρωση τῶν ὑφισταμένων ὀργανικῶν θέσεων τῶν Κληρικῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικκῶν ὑπαλλήλων.

Στήν συνέχεια, οἱ κατά καιρούς Διαρκεῖς Ἱεραί Σύνοδοι, καί κυρίως οἱ σοφές καί δυναμικές παρεμβάσεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἀλλά καί ἡ πολιτική βούληση τῆς Κυβερνήσεως ἔλυσαν τό σοβαρό αὐτό θέμα πού παρέμενε ἄλυτο τουλάχιστον ἀπό τό ἔτος 1945. Τόνισε ὅτι ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία τοῦ θέματος δέν πρέπει νά ἀγνοεῖται».

*

Μετά τήν ἐνημέρωση αὐτή ὁ Ἀρχιμ. π. Συμεών Τσιρώνης ἀνέπτυξε τό θέμα «Σταυρός καί ἄσκηση στήν Ἐκκλησία» καί εἶπε ὅτι ἀτενίζοντας ὁ πιστός ὀρθόδοξος Χριστιανός τόν Τίμιο Σταυρό καί σημειώνοντάς τον ἐπί τοῦ σώματός του ὁμολογεῖ τήν σταυρική ἀγαπητική θυσία τοῦ ἐπ’ αὐτοῦ τανυθέντος Θεανθρώπου Κυρίου, καί ἑλκύει ταυτοχρόνως ἐπ’ αὐτόν τήν Χάρη Του. Ἐπίσης, ὅτι ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ ταυτίζεται μέ τόν πνευματικό ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ, μέ τήν ἄσκηση καί τήν πίστη του στόν Χριστό, ὥστε νά καθαρισθῆ καί νά μεταμορφώση τά πάθη του, γιά νά μπορέση νά ἀκολουθήση τόν Σωτήρα Χριστό.

*

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό τραγικό δυστύχημα στά Τέμπη καί προέτρεψε τούς Κληρικούς νά εὔχονται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν βιαίως κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, καί γιά τήν παρηγορία τῶν συγγενῶν τους. Συγχρόνως, τόνισε ὅτι πρέπει ὅλοι νά μετανοήσουμε, γιατί ὅλοι φταῖμε μέ ἀνάλογο τρόπο ὁ καθένας καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά ἀσκοῦμε τό ἔργο μας εὐσυνειδήτως καί μέ θυσιαστικό φρόνημα. Δυστυχῶς, παρατηρεῖται ὅτι στήν σημερινή κοινωνία ἐπικρατεῖ μιά ἄμβλυνση τοῦ καθήκοντος γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ ὁ καθένας μας.

Στήν συνέχεια, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πρωτ. π. Θωμᾶς Βαμβίνης παρουσίασε διάφορα διοικητικά καί ποιμαντικά θέματα πού ἀπασχολοῦν τό τελευταῖο διάστημα τήν Ἱερά Μητρόπολη.

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε μέ ὑγεία καί ἔμπνευση νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας αὐτήν τήν πνευματική περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά ἑορτάσουμε τά Πάθη, τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Αγιασμός εγκαινίων Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το μεσημέρι, στον 1ο όροφο του παλαιού Νοσοκομείου Άρτας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε τον Αγιασμό των...

Ορκωμοσία νέου ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς Μονεμβασίας και Σπάρτης

Το πρωί της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023, στο Επισκοπείο στη Σπάρτη, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου, του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεώς...

«Ὁ θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος…»

Σήμερα Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε πλαισιούμενος υπό πλειάδος Ιερέων, στον Ι. Ναό Αγών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου...

Ο Γέροντας Γαβριήλ… Μια σύγχρονη αγία μορφή της Κύπρου!

Καθηγητής Χρήστος Κ. Οικονόμου Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Όταν προσεγγίζουμε άγιες μορφές, όπως ο Γέροντας Γαβριήλ, Ηγούμενος της κατεχόμενης Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, στη Σαλαμίνα της...

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...
video

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου;

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου; Θέλω στη ζωή μου τον Χριστό ή όχι; Πόσοι από εμάς έχουμε δώσει τον εαυτό μας,...

Πρόγραμμα υιοθέτησης Βυζαντινών ναϋδρίων: Πρώτες επισκέψεις σχολείων

Στό πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος ποῦ ἐκπονεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας    «Υἱοθετῶ ἕνα βυζαντινό μνημεῖο», ἐπισκέφτηκαν τό μεταβυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καρύδη...

Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ιδιαίτερη τιμητική θέση κατέχουν στην Εκκλησία μας οι άγιοι θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι πήραν μέρος στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους,...

Καθαίρεση κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας πληροφορεί τον ευαγή κλήρο και τον Ορθόδοξο λαό της πέμπτης ηπείρου ότι, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση

Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αρσένιο Νάξου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, του χωρίου Αγίου Αρσενίου, μετέβη την Τετάρτη 29-3-2023 το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος. Ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος μαζί με μαθητές

Προσκεκλημένος από σχολικές κοινότητες, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε τα παρακάτω Σχολεία. Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος...

Εφραιμέσθω τα Ουράνια! Αχ αυτή η φωτογραφία! (+π.Εφραίμ Σεραγιώτης)

Αχ αυτή η φωτογραφία των δυο Εφραίμ! Εδώ, απέναντι από τούτον τον δίαυλο των ουρανίων ραδιοκυμάτων… Χαμογελαστοί και μαζί, σε μια προεικόνιση, αιώνιας δοξολογίας… Η...

Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας: Λογοτεχνική προσέγγιση του Ακαθίστου Ύμνου

Ζούμε πλέον στον απόηχο της γιορτής του Ευαγγελισμού και της Εθνικής Παλιγγενεσίας, με παρελάσεις, παιάνες, πανηγυρικούς της ημέρας, γιορτές και σημαιοστολισμούς, παραδοσιακές στολές και...