του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Ἀλλά ἄς ἔλθουμε νά ἐξετάσουμε τόν πραγματικό χαρακτήρα, ἤτοι τό ποιόν, καί τούς στόχους τῆς μασονικῆς ὀργάνωσης. Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε ἔχει ἄμεση σχέση μέ τόν Σιωνισμό, πού τήν κατευθύνει κατά βούληση. Ἔτσι ὅμως δημιουργεῖται ἕνα ἐρώτημα: τί ἐξυπηρετεῖ τόν Σιωνισμό ἡ μίξη αὐτή; Ὁ Σιωνισμός σύμφωνα μέ ὅλα ὅσα ἔχουν γραφτεῖ, χρειαζόταν ἐρείσματα γιά τήν ἐπίτευξη τῶν μεγάλων του σκοπῶν. Ἐπιβουλευόμενος ἔτσι τήν οἰκονομική καί πολιτική δύναμη τῶν μασονικῶν τεκτονικῶν σωματείων, μπόρεσε νά τά ἐγκολπωθεῖ. Μέ τόν ἀνώτερο χαρακτήρα πού ἔχει σήμερα ἡ Μασονία (νά δέχεται μέλη ἀπό τήν ἀνώτερη κοινωνία) μπορεῖ νά εἰσβάλει σέ ὅλες τίς διοικητικές, πολιτικές, καί λοιπές ὑψηλόβαθμες θέσεις καί νά διαβρώνει  μακροπρόθεσμα τούς σχετικούς θεσμούς.

Τήν ὑπόλοιπη δουλειά, δηλαδή τήν διάβρωση τοῦ λαοῦ, ὁ Σιωνισμός τήν πετυχαίνει μέ τά μέσα τῆς Νέας Ἐποχῆς καθώς ἐπίσης καί μέ τόν Χιλιασμό. Κάποιος σπουδαῖος ἱεροκήρυκας[1], μάλιστα, ἔλεγε «ὁ Χιλιασμός εἶναι τό ὄργανο τοῦ Σιωνισμοῦ γιά τόν λαό καί ὁ Μασονισμός εἶναι τό ὄργανό του γιά τούς μορφωμένους καί τήν ἀνώτερη τάξη». Λοιπόν οἱ στόχοι, καί ἄν τό θέλουμε ἀλλιῶς – ὁ λόγος τῆς δημιουργίας καί ὕπαρξης τῆς Μασονίας δέν εἶναι ἄλλοι παρά οἱ τοῦ Σιωνισμοῦ.

Στήν προσπάθειά του ὁ ἀναγνώστης  θέλοντας νά ὁρίσει τό ποιόν τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς τί θά ἔλεγε; Βέβαιο εἶναι πώς καί μέ τό ζήτημα αὐτό σχετίζεται μία πλάνη πού τρέφει ἡ Μασονία. Δημιουργώντας τήν ἐντύπωση πώς δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό μία κοινωφελῆ ὀργάνωση συνιστάμενη ἀπό ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα – τήν οἰκονομικοπολιτική ἄρχουσα τάξη, θά λέγαμε τῆς κοινωνίας. Μέσα ἀπό ὅλα αὐτά ὅσο κι ἄν θέλουν νά  ἀποκρύπτουν τό θρησκευτικό τους χαρακτήρα αὐτή παραμένει ὡς μία θρησκεία. Αὐτό  μάλιστα παρά τήν μεγάλη μυστικότητα καί ἐσωστρέφεια πού τήν χαρακτηρίζει ἐπαληθεύεται ποικιλο-τρόπως, καθότι πολλά ἀπό τά ἐσωτερικά της μυστικά ἔχουν διαρρεύσει.

Ἡ γνωστοποίηση τῶν ἀρχῶν καί τῶν σκοπῶν τῆς μασονίας σέ ὅσους ἐνδιαφέρονται νά πληροφορηθοῦν, ἀποκαλεῖται μύηση, πού πραγματοποιεῖται  σταδιακά καί συνίσταται ἀπό 33 βαθμούς[2]. Σύμφωνα μέ δημοσιευμένες μαρτυρίες πρώην μασόνων, οἱ μυήσεις εἶναι θρησκευτικές τελετές   τελούμενες σέ σκοτεινές αἴθουσες μέ θρησκευτικά σύμβολα καί ὑποβλητική διακόσμηση ὅπως, βωμοί, λαμπάδες, θυμιάματα, ξίφη κ. λ. π.

Ἡ Μασονία κατά συνέπεια παρουσιάζει ὅλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιάς θρησκείας. Ποιά εἶναι αὐτά; Ἔχει πίστη σέ συγκεκριμένο θεό, διδασκαλία, λατρεία, μυστήρια, σύμβολα, ἱερατικούς βαθμούς, βαθμούς καί τελετές μυήσεως καί λατρευτικό οἶκο, τίς μασονικές Στοές, ὅπου μέσα σέ αὐτές βιώνεται ὁ ἔντονος θρησκευτικός χαρακτήρα τους. Τά νεοεισερ-χόμενα μέλη γιά νά ἐνταxθοῦν οὐσιαστικά στήν Μασονία περνοῦν τό στάδιο τῆς μύησης. Ἡ μύηση τῶν ἀτόμων στίς  μασονικές Στοές γίνεται κατά βαθμούς. Οἱ τρεῖς πρῶτοι εἶναι βαθμοί πειραματισμοῦ καί προσαρμογῆς στίς Τεκτονικές διδασκαλίες, στίς τελετουργίες καί τίς δοξασίες. Στούς τρεῖς πρώτους βαθμούς, ὁ μυημένος συνηθίζει στά σύμβολα καί στά τυπικά. Ἄν εἶναι δεκτικός, θά μείνει, ἄν ὄχι ἀποχωρεῖ κρατώντας τά «μυστικά» τῆς μασονίας. Διατηρεῖ κάποιους δεσμούς μέ τήν Στοά καί τούς ἀνθρώπους της, χωρίς νά εἶναι ἐνεργό μέλος.

Βασικά τέσσερις εἶναι οἱ βαθμοί πού ἀποτελοῦν ἀσφαλιστικές δικλεῖδες: ὁ τέταρτος, πού εἶναι ὁ μυστικός διδάσκαλος, ὁ δέκατος τέταρτος εἶναι ὁ μέγας ἐκλεκτός, τέλειος καί ὑπέρτατος τέκτονας, ὁ δέκατος ὄγδοος, ὁ πρίγκιπας Ροδοσταυρός, ἱππότης τοῦ Ἀετοῦ καί τέλος ὁ εἰκοστός ὄγδοος, ὁ ἱππότης τοῦ Ἥλιου. Οἱ ἐνδιάμεσοι  βαθμοί δίδονται συνήθως εὔκολα γιά νά παραπλανᾶται ὁ μασόνος, πού δέν θά προχωρήσει. Στόν  δέκατο ὄγδοο βαθμό παραμένουν πολλοί καί στούς ὁποίους ἀναφέρουν, γιά νά μήν ὑπάρξει δυσαρέσκεια, ὅτι ἐδῶ τελειώνει ἡ σοφία, ἐδῶ εἶναι ὁ οὐσιαστικός καί χρήσιμος βαθμός[3].

Ὑπάρχει  ἀπαραβίαστο τυπικό μύησης τοῦ νέου μέλους. Ὁ ἀρχηγός τῆς Στοᾶς, ὀνομάζεται  «Σεβαστός Διδάσκαλος» καί εἶναι αὐτός πού ἀνοίγει τή συνάντηση, ἐπιδεικνύοντας στόν ὑποψήφιο γιά τόν πρῶτο βαθμό, αὐτό πού εἶναι γνωστό σάν τιμωρία ἀθέτησης τοῦ ὅρκου. Μέ τή διαδικασία αὐτή προειδο-ποιεῖ τό δόκιμο μέλος, γιά τίς συνέπειες πού θά ὑποστεῖ, σέ περίπτωση ἀθέτησης τοῦ ὅρκου, πού σέ λίγη ὥρα θά κληθεῖ νά δώσει. Συγκεκριμένα ὁ διδάσκαλος κάνει τά ἑξῆς: σέρνει τό δεξί του χέρι κατά μῆκος τοῦ λάρυγγα τοῦ δόκιμου, καί ἐνῶ εἶναι ἀνοιχτό τοποθετεῖ τόν ἀντίχειρά του δίπλα στό λάρυγγα καί τό  κατεβάζει πρός τά κάτω. Αὐτό ὀνομάζεται σάν τό ποινικό σύμβολο τοῦ εἰσερχόμενου μαθητευόμενου. Στήν τελετή  τοπο-θετεῖται ἐπίσης μία τράπεζα στό κέντρο τῆς αἴθουσας πού θά λάβει χώρα ἡ μύηση, ἡ ὁποία εἶναι καλυμμένη μέ ἕνα ὕφασμα πάνω στήν ὁποία, ἔχουν τοποθετηθεῖ ἄρτος καί ἕνα ποτήριο γεμάτο κρασί. Μάλιστα ὁ ἄρτος εἶναι ἀρκετά μεγάλος γιά νά εἶναι δυνατόν νά λάβουν ἕνα μικρό μέρος ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι «ἀδελφοί». Αὐτοί εἶναι παρατεταγμένοι ἀριστερά καί δεξιά ἀπό τήν τράπεζα κρατώντας μία ράβδο[4].  Κατά τήν «τελετουργία» τῆς μυήσεως στόν πρῶτο βαθμό ὁ Σεβάσμιος,  αὐτός πού εἶναι ἁρμόδιος γιά τίς μυήσεις τῶν νέων μελῶν, ρωτᾶ τόν μυούμενο: «Ἐπαρκεῖ ἡ διάνοια ὅπως διακρίνει τό ἀληθές ἐκ τοῦ ψεύδους καί τό κακόν ἐκ τοῦ καλοῦ;» Ἡ ἀπάντηση πού ὀφείλει νά δώσει τό νέο μέλος εἶναι: «Ναί, ὅταν διευθύνει αὐτή ἠθική ὑγιής». Σέ ἑπόμενη ἐρώτηση τοῦ Σεβάσμιου «Ποῦ διδάσκεται ἡ ἠθική αὐτή;» ἡ ἀπάντηση πρέπει νά εἶναι: «Ὁ τεκτονισμός διδάσκει ἠθικήν ἁγνοτάτην καί καταλληλοτάτην πρός ἀνδρῶν χρησίμων τῆ κοινωνία καί ἐαυτοῖς»[5]. Γενικά ὑπάρχουν ἀρκετά λατρευτικά στοιχεῖα πού ὑποδηλώνουν κάποιο συγκεκριμένο τυπικό λατρείας,  πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν κατηγοριοποίηση τῆς Μασονίας ὡς μίας θρησκείας.

Μέ ἐπίσημες δικαστικές ἀποφάσεις, ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν 2020/69 τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν θεωρεῖ,ὅτι «Ὁ θρησκευτικός χαρακτήρας τοῦ τεκτονισμοῦ ἐμφανίζεται ἐξαιρετικά ἐναργής, καθ’ ὅσον ἐν ταῖς στοαῖς, τοῖς ἐργαστήριοις καί ναοῖς αὐτοῦ λαμβάνει χώραν, λατρεία οἴα νοεῖται διά λόγων ἤ  πράξεων ἐκδηλουμένη πρός τόν Θεόν εὐσέβεια καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό χαρακτηριστικόν πάσης θρησκείας ἔτι δέ ὑφίσταται ἐν τῷ τεκτονισμῶ τό λατρευόμενον  Ἀνώτατον Ὄν (Θεός) ὁ ὑπό τῶν τεκτόνων Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)»[6]. Χαρακτηρίζοντας λοιπόν τή Μασονία ἡ Δικαιοσύνη «μή γνωστή θρησκεία» ἀλλά «μυστική ὀργάνωση, ἄγνωστη κατά τό περιεχόμενο, οὐ μόνον εἰς τούς πολλούς, ἀλλά καί εἰς τούς τέκτονας, λόγω τῶν τελευταίων μυήσεων ἀπό βαθμοῦ εἰς βαθμόν» τή θέτει ἐκτός λειτουργίας[7].

Ἐπίσημα σήμερα δέν ὑπάρχει ἀναγνώριση τῆς μασονίας, ἀνεπίσημα ὅμως δρᾶ σέ πολλούς τομεῖς καί ἀποσκοπεῖ στό νά συμπαρασύρει καί νά κάνει μέλη της ἄτομα, πού κατέχουν ὑψηλές θέσεις στόν κρατικό μηχανισμό, στό δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα. Ἐμφανίζεται μέ μανδύα φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ σωματείου[8].

Τό πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οἱ σοφοί τῶν πρωτοκόλλων, δηλαδή οἱ ἱδρυτές τῶν μασονικῶν Στοῶν φαίνεται στό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα: «Μεταξύ τῶν μελῶν τῶν στοῶν θά συγκαταλέγονται καί πάντες οἱ πράκτορες τῆς ἐθνικῆς καί διεθνοῦς ἀστυνομίας, διότι ἡ ὑπηρεσία των εἶναι ἀναντικατάστατος, δεδομένου ὅτι ἡ ἀστυνομία δύναται ὄχι μόνον νά λαμβάνει μέτρα ἐναντίον τῶν ἰσχυρογνωμόνων, ἀλλά καί νά δημιουργεῖ ἀφορμές  δυσαρεσκειῶν κ.λπ. … Οἱ μετέχοντες τῶν μυστικῶν ὀργανώσεων εἶναι συνήθως φιλόδοξοι τυχοδιῶκται καί ἐν γένει ἄνθρωποι, κατά τό πλεῖστον κουφοί, μέ τούς ὁποίους δέν θά δυσκολευτοῦμε  νά συνεννοηθοῦμε διά τήν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν μας»[9].

Θεός τῆς Μασονίας λοιπόν εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος ἤ, συντετμημένα, ὁ ΜΑΤΣ. Ὁ ΜΑΤΣ λοιπόν γιά τούς μασόνους εἶναι τό «Ὑπέρτατο Ὄν»[10] καθότι αὐτό διαπι-στώνεται, ὅτι στίς  Στοές τους  δέν συναντᾶ κανείς  κάποιο Σταυρό ἤ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι γι’ αὐτούς ἕνας ἁπλός Μύστης, ὅπως περίπου ὁ Πυθαγόρας, ὁ Βούδας καί ἄλλοι θεοί ἄλλων θρησκειῶν.

Συνεχίζοντας τήν ἀναφορά μας γιά τή μασονία, ἐκθέτουμε καί ἕνα ἄλλο στοιχεῖο της, πού ἀναφέρεται στόν «Γνωστικισμό», ἔχοντας βέβαια ὡς προϋπόθεση τόν Συγκρητι-σμό. Ὁ Γνωστικισμός, ὡς σύστημα πού εἶναι, ἀναμιγνύει Μανι-χαϊσμό, Νεοπλατωνισμό, Χριστιανισμό, Ἰουδαϊσμό καί ὅλες τίς ἀνατολικές θρησκεῖες[11], κάτι πού  ἐπακριβῶς κάνει καί ἡ Μασο-νία[12]. Αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι ἐκτός ἀπό τόν ΜΑΤΣ λατρεύουν καί τίς αἰγυπτιακές θεότητες τόν Ὄσιρη καί τήν Ἴσιδα.

Ἕνα  ἄλλο χαρακτηριστικό σημεῖο πού καταδεικνύει τή γνωστικιστική σχέση της εἶναι τό ὅτι καταλήγει στόν «Ὀρθολογισμό». Αὐτό σημαίνει, ὅτι θέλει τά πάντα νά ἀποκαλύπτονται μέ τή «γνώση»[13], μία γνώση ἐντελῶς ἀπογυ-μνωμένη ἀπό τήν ἀποκάλυψη.

Αὐτό πού θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε εἶναι πώς στόν μασονικό χῶρο ὑπάρχουν πολλές τάσεις καί κατευθύνσεις, πολλά συστήματα. Μερικά ἀπό αὐτά, εἶναι τά συστήματα πού ἀναγνωρίζουν τήν «Μεγάλη Στοά» τοῦ Λονδίνου ὡς «μητέρα Στοά», χαρακτηρίζονται ὡς κανονικά καί διατηροῦν μεταξύ τους στενή ἐπικοινωνία. Συστήματα πού δέν ἀναγνωρίζουν τό Σύνταγμα τῆς «Μεγάλης Στοᾶς», ἀπορρίπτουν τήν πίστη σέ Θεό ἤ τήν Γραφή, πού δέχονται γυναῖκες, κ ἄ. χαρακτηρίζονται ὡς μή-κανονικά, αἱρετικά. Τά  κανονικά συστήματα δέχονται τήν πίστη σέ Θεό καί σέ αἰώνια ζωή, τρεῖς μυητικούς βαθμούς, τήν μυστικότητα, τήν χρήση συμβόλων κ. ἄ. Οἱ τρεῖς μυητικοί βαθμοί τοῦ κανονικοῦ μασονισμοῦ εἶναι: μαθητής, ἑταῖρος, δάσκαλος. Ὅμως σύντομα δημιουργήθησαν καί ἄλλοι βαθμοί, προκειμένου νά προωθηθεῖ ἡ μεγαλύτερη «ἀνύψωση» τῶν ἐκλεκτῶν. Ἔτσι ὑπάρχουν συστήματα μέ 7, μέ 9 καί μέ 33 βαθμούς (σκωτικό τελετουργικό)[14].

Τό τελετουργικό τῆς μασονίας ἀποτελεῖ εἶδος ἐμπειρίας τῆς πνευματικῆς ἐμβάθυνσης καί τοῦ ἐξευγενισμοῦ. Ὑπάρχουν ὅμως τελετές ἀντίστοιχες μέ ἁγιαστικές πράξεις τῆς Ἐκκλησίας μας, καί εἰδικό τελετουργικό τυπικό γιά τή λατρευτική ζωή τῶν μελῶν τῆς (γάμος, ἐγκαίνια ναοῦ, κηδεία κ. λ. π.). Ἡ μασονία στή λατρεία της μιμεῖται τά ἀρχαία εἰδωλολατρικά μυστήρια καί γίνεται ἀπό εἰδικούς λειτουργούς. Οἱ μυητικές τελετουργίες ἀνωτέρων βαθμῶν πλαισιώνονται μέ διακόσμηση πού στά μή κανονικά μασονικά συστήματα μπορεῖ νά φθάσει μέχρι καί τή μαγεία[15]. Οἱ ὑποσχέσεις καί οἱ ὅρκοι πού δίνονται μέ ἄκρα μυστικότητα κατά τή διάρκεια τῆς μύησης εἶναι φόβος καί τρόμος. Στή συνέχεια ὁ ὑποψήφιος ὑποχρεοῦται νά τηρήσει  ὅλα ὅσα ὑποσχέθηκε, ἐνῶ χωρίς νά τό ἀντιληφθεῖ βρίσκεται ἀπόλυτα ἐξαρτημένος ἀπό τή Στοά.

Ἐπιπρόσθετα ἡ Μασονία ὡς θρησκεία  στηρίζεται κυρίως στά ἀρχαῖα εἰδωλολατρικά μυστήρια. Ὁ  Ναός της μέ τήν ὀνομασία Στοά, στόν ὁποῖο γίνονται οἱ διάφορες τελετές τους: Υἱοθεσία λυκιδέως (κάτι παρόμοιο μέ τό Χριστιανικό Βάπτισμα), γάμος, μνημόσυνα καί ἄλλα. Ἔχουν βαθμούς ἀξιωματούχων οἱ ὁποῖοι κάμνουν τίς τελετές τους, ντυμένοι μέ ἰδιαίτερες στολές, ὅπως εἶναι ὁ Σεβάσμιος, ὁ Σεβασμιότατος, ὁ Διδάσκαλος, ὁ Μέγας Διδάσκαλος, οἱ ἐπόπτες.

Περί τῆς ἀναγκαιότητας τῆς ὕπαρξης τοῦ μυστηρίου στήν ὀργάνωση ἕνας Μασόνος, ὁ Rike, ἀπολογεῖται πώς ἄν αὐτά τά μυστήρια παρουσιάζονταν χωρίς τό πέπλο τοῦ μυστηρίου «οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι θά τά εἶχαν ἀπορρίψει ἴσως μέ ἀδιαφορία»[16]. Βάση καί ἀρχή τῆς Μασονίας εἶναι τό ἀπόρρητο[17]. Δέν ἐπιτρέπεται καί μετά τήν ἀπομάκρυνση ἑνός μέλους ἀπό τή Στοά νά ἀνακοινώνει τά μυστικά καί τά μυστήρια στά ὁποῖα εἶχε μυηθεῖ. Ὅταν ἀποχωρεῖ, χαρακτηρίζεται «ἐν ὑπνώσει» καί μένει δεμένος μαζί της ἐσαεί μέ τούς δεσμευτικούς ὅρκους πού εἶχε δώσει. Ἡ μυστικότητα ὅμως καί ἡ ὑπακοή πού τούς ἐπιβάλλονται, εἶναι κατά τήν ἄποψη τῆς Ἐκκλησία μας τελείως ἀντίθετες μέ τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία, γιατί ὁ χριστιανός ζεῖ καί κινεῖται ἐλεύθερος «ὡς τέκνον φωτός»(Έφ. 5, 8).

*****

[1] Ὁ π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, στήν περί τοῦ Χιλιασμοῦ ἠχογραφημένη ὁμιλία του.
[2] Οἱ τρεῖς πρῶτοι βαθμοί εἶναι «μαθητής» , «ἑταῖρος» , «διδάσκαλος». Ὁ μασόνος τοῦ 33ου βαθμοῦ ὀνομάζεται «ὕπατος, μέγας, γενικός ἐπιθεωρητής».
[3] Ὄπ. π., σ. 14.
[4] ΠΑΝ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ὄπ. π., σ. 77.
[5] Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Στά ἄδυτα τῆς Ἑλληνικῆς Μασονίας, ἔκδ. Βασδέκης, Ἀθήνα 1977, σ.46.
[6] Αὐτή εἶναι ἡ μέ ὑπ’ ἀριθμόν 2020/69 ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, πού χαρακτηρίζει τή Μασονία ὡς θρησκεία .
[7] ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΣΤΑ, ὄπ. π., σ.69.
[8] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, Ἡ Μασσωνία ὑπό τό φῶς τῆς ἀληθείας, ἔκδ. Ι. Μ. Κεχαριτωμένη, Ἀθήνα 20018, σ. 98.
[9] ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. Α., Στά ἄδυτα τῆς ἑλληνικῆς Μασσωνίας, χ.ε., Θεσσαλονίκη 1977, σ. 11.
[10] T. MARRS., Τά ἀπόκρυφα μυστικά τῆς Μασωνίας, ὄπ. π., σ. 25.
[11] Γ. ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗ., Τό ξεσκέπασμα τῆς ἀπάτης –«Νέα Άκρόπολη», «Νέα Ἐποχή» Νέα Παγκόσμια Τάξη, ὄπ. π., σ. 12.
[12] Γ. ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗ., Τό ξεσκέπασμα τῆς ἀπάτης – «Νέα Άκρόπολη», «Νέα Ἐποχή», Νέα Παγκόσμια Τάξη, ὄπ. π., σ. 13.
[13] Γ. ΓΑΡΑΝΤΖΩΤΗ., Τό ξεσκέπασμα τῆς ἀπάτης – «Νέα Άκρόπολη», «Νέα Ἐποχή», Νέα Παγκόσμια Τάξη, ὄπ. π., σ. 12.
[14] Α. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ., «Ὁ Ἀποκρυφισμός στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Τεύχη 4ον – 10ον, Ἐκδόσεις Διάλογος, Ἀριθ. 15 . Τῆς Ὑπηρεσίας Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ ἀτόμου.
[15] π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, «Ὁ Ἀποκρυφισμός στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Τεύχη 4ον -10ον, Ἐκδόσεις Διάλογος, Ἀριθ. 15. Πρίν ἀπό τήν ἐργασία συναθροίζονται οἱ κάτοχοι τοῦ τρίτου βαθμοῦ (βαθμός τοῦ Δασκάλου) καί ἀναγράφουν τά ὀνόματά τους στόν κατάλογο παρόντων. Τότε συναθροίζονται οἱ ὑπηρέτες λίγο πρίν στό Ναό καί φωτίζουν τό Ναό γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν. Ἀνάπτονται κεριά. Τότε οἱ ἀδελφοί παρακαλοῦνται νά ἐνδυθοῦν τά τεκτονικά τους ἐνδύματα, νά βάλουν τήν ποδιά τους καί ὁδηγοῦνται στό Ναό, προκειμένου νά γίνει ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς στοᾶς. Ἐρωτᾶται κατά πόσον ὅλοι οἱ παρόντες εἶναι ἀδελφοί τῆς στοᾶς στό βαθμό τοῦ Δασκάλου. Ἔτσι ἡ στοά ἀσφαλίζεται ἔναντι τῆς εἰσόδου ἀναρμοδίων προσώπων, ἀνάπτονται τρία κεριά μέ τά λόγια: «ἡ σοφία ὁδηγεῖ τό οἰκοδόμημά μας! ἡ ἰσχύς τό ἐνδυναμώνει, τό κάλλος τό ὁλοκληρώνει!». Τότε ἀρχίζει ἡ ἐργασία τοῦ 3ου βαθμοῦ.
[16] T. MARRS., Τά ἀπόκρυφα μυστικά τῆς Μασωνίας, ὄπ. π., σ. 7.
[17] Κ. Τ. ΚΙΛΙΦΗ, Ἡ ἐπικίνδυνη Μασωνία, ὄπ. π., σ. 44.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

H Πανήγυρις της Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παραμυθίας στο Αγρίνιο

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, εορτάσθηκε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου η εορτή της Συνάξεως της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, ακριβές αντίγραφο...

Ονομαστήρια Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Τιμοθέου

Στην Καρδίτσα μετέβησαν οι Σεβ. Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος και Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ανήμερα της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου,...

Επανεκκίνηση των δράσεων του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Συνάντηση γνωριμίας και περαιτέρω συνεργασίας πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 π.μ. στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μεταξύ...

Χίος και θάλασσα

 Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰουσσῶν μέ αἰσθήματα φιλοθεΐας καί φιλοπατρίας παρουσιάζει τό λογότυπό της γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν...

Τιμήθηκε η μνήμη του Γέροντος Βησσαρίωνος στη γενέτειρά του

Με εσπερινή Θεία Λειτουργία, και όχι με την καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία, λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων κατά τις νυκτερινές ώρες, ένεκα των μέτρων προς...

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Εθνεγέρτη Αρχιεπισκόπου Ευβοίας Νεοφύτου Αδάμ

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 το πρωί, τιμήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η εορτή του Αγίου μάρτυρος Νεοφύτου στον Ενοριακό Ι. Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου...

Εις μνήμην κυρού Νικολάου Μητροπολίτου πρώην Καρπενησίου

Του π. Ευαγγέλου Φεγγούλη Συμπληρώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2021, δυο χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου Καρπενησίου κυρού Νικολάου. Ο σπουδαίος αυτός Ιεράρχης της Ελλαδικής...

Συναξάρι 22ας Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Τιμοθέου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού μᾶς...

Ο Φθιώτιδος Συμεών κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως

Για άλλη μια φορά βρέθηκε κοντά σε εορτάζοντες Ιερείς της Μητροπόλεως μας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 20 & 21 Ιανουαρίου,...

Η Πανήγυρις της Παναγίας Παραμυθίας στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου

Εορτάστηκε κι εφέτος στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου η Ι. Πανήγυρις της Παναγίας της Παραμυθίας, το ακριβές αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Oποίας βρίσκεται στο...

Από τη Μονή Σταυροβουνίου στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, πλήρης ημερών (1925-2021) μετέστη στις ουράνιες Μονές του Παραδείσου. Από τα δεκαπέντε του χρόνια προσήλθε στη...

Τέτοιες θεάρεστες πράξεις είναι ευλογία Θεού και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον

Στις 21 του Ιουλίου του 2020 η Ουγγρική Κυβέρνηση διαμέσου της Αυτοδιοικήσεως ων Ελλήνων της Ουγγαρίας και γνωρίζοντας τα δεινά και τις καταστροφές που...

Μητροπολίτης Γαλλίας: “Η ειρηνική συνύπαρξη δεν απαιτεί κοινή πίστη”

Η Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει εδώ και αρκετές δεκαετίες στον Διαθρησκειακό Διάλογο με πνεύμα ειρήνης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό είναι...

Τιμήθηκε στην Άρτα ο βλαστός της Άγιος Μάξιμος ο Γραικός

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, το πρωΐ, στον εν Άρτη πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Συγκλονιστική μαρτυρία μάγου: Την ημέρα των Θεοφάνειων λύνονται όλα τα μάγια!

Απόσπασμα συνέντευξης του Σπύρου Φιλιάνου, μετανοημένου μάγου στη δημοσιογράφο Βικτωρία Ντακουνάκη (1996): "Την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων και 40 ημέρες μετά, λόγω του...