Μετά τῆς προσηκούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί λειτουργικῆς λαμπρότητος, τηρουμένων τῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προβλεπομένων μέτρων, ἐτελέσθη τήν Κυριακήν 21ην Μαρτίου ἐ.ἔ. εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί, ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία  προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  κ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος εἰς τό θεῖον κήρυγμα μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔχουσα ἀκλόνητον τήν Πίστιν εἰς τόν Θεῖον Αὑτῆς Δομήτορα, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, συμφώνως πρός τό πνευματοφόρον κήρυγμα τῶν θεοπνεύστων Ἀποστόλων καί τάς Ἱεράς Ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Συνόδων, ἑορτάζει καί τιμᾷ σήμερον «τό πολύτιμον τζιβαϊρικόν» κατά τόν εὐσεβῆ ἀγωνιστήν τοῦ 1821 Ἰωάννην Μακρυγιάννην, τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ Της.

Τιμᾷ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ὡς θεολογικήν διδασκαλίαν σωτηρίας ψυχῶν.

Τιμᾷ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ὡς ὑποστατικόν ἰδίωμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Τιμᾷ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ὡς πολιτισμικόν στοιχεῖον τῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τιμᾷ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ὡς θεόσδοτον ἀφετηρίαν ἱεραποστολικῆς ἐκδρομῆς πρός «ἄλλα πρόβατα» (Ἰωάν. ι΄, 16), πρός «πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. κη΄,19),  πρός «λαούς καθημένους ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου» (πρβλ. Ματθ. δ΄, 16).

Τιμᾷ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ὡς κανόνα βίου, ὡς τρόπον ζωῆς.

«Ἀλλ’ ὅμως διά τήν ἄφατον καί ἀμέτρητον φιλανθρωπίαν» Του ὁ Θεός Λόγος, διά τῆς σαρκώσεώς Του καί ὅλου τοῦ ἐπί γῆς σωτηριώδους ἔργου Του, καθιστᾷ πάλιν τόν ἄνθρωπον ἱκανόν πρός ἐπιτέλεσιν τῶν θείων ἐντολῶν. Ὁ «τοῦ Θεοῦ Λόγος δι’ ἑαυτοῦ παρεγένετο, ἵν’ ὡς εἰκών ὤν τοῦ Πατρός τόν κατ’εἰκόνα ἄνθρωπον ἀνακτίσαι δυνηθῇ» (Μ. Ἀθανασίου, Περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 13. P.G. 25, 120). Διά τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ πεπτωκώς ἄνθρωπος, ἀναπλαττόμενος γίνεται νέος «σύμμορφος τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ» (Ρωμ. η΄, 29).

Τό ἀχρειωθέν «κατ’εἰκόνα» ἀποκτᾶ καί πάλιν τό ἀρχαῖον κάλλος, ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται ἱκανός νά δεχθῇ τό θεῖον θέλημα καί ἡ ἀνθρωπίνη βούλησις ἐνισχύεται εἰς τό νά θελήσῃ καί νά ἐπιτελέσῃ τοῦτο. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ συμμορφωθείς πλήρως πρός τό θεῖον θέλημα «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλιπ. β΄, 8), προβάλλων ὡς πρότυπον διά πάντα πιστόν ἤ «ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν ἵνα» ἐπακολουθήσωμεν «τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ» (Α Πέτρου β΄, 21). Οὕτως ὁ ἄνθρωπος συμμορφούμενος τῷ Χριστῷ, ταυτιζομένης ἑκουσίως τῆς βουλήσεως καί τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ πρός τό θεῖον θέλημα καί ἐργαζόμενος διά τῆς κοινωνίας μετά τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία, κατά τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ θελήματος τοῦ Χριστοῦ, καθίσταται πληρεστέρα, ὁδεύει πρός τό «καθ’ ὁμοίωσιν». «Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ᾧ σύνοικος ὁ Λόγος…μορφήν ἔχει τήν τοῦ Λόγου∙ ἐξομοιοῦται τῷ Θεῷ… Θεός δέ ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος γίνεται, ὅτι βούλεται ὁ Θεός». (Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Παιδαγωγός γ΄1. P.G. 8, 556).

Αὐτό εἶναι τό οὐσιαστικόν περιεχόμενον τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αὐτό εἶναι τό βαθύτερον νόημα τῆς ἀναστηλώσεως καί προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων.

Αὐτή εἶναι ἡ λαμπρότης τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτή εἶναι ἡ δόξα τοῦ ἀνθρώπου».

Εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν συμμετέσχον ὁ Διοικητής τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε. Ταξίαρχος Κωνσταντῖνος Κολοκοτρώνης καί ἡ «Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἕνωσις Κυριῶν καί Νεανίδων», ἡ ὁποία ἐτέλεσεν καί τήν καθιερωμένην ἀρτοκλασίαν καί τό Ἱ. Μνημόσυνον διά τά κοιμηθέντα μέλη τῆς Ἑνώσεως.

Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐγένετο ἡ Λιτανεία τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων  κατά τήν συνήθη ἐκκλησιαστικήν τάξιν.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσεν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἀρ­χιμανδρίτου Μα­κα­ρί­ου Βαρ­λᾶ, τῶν γο­νέ­ων του Χα­ρα­λάμ­πους καί Κα­λιρ­ρό­ης Βαρ­λᾶ καί τῆς Ζωῆς Βαρλᾶ, συζύγου τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Παναγιώτου Χαρ. Βαρλᾶ, ὁ ὁποῖος ἐδώρησεν είς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου δύο διαμερίσματα  διά τήν φιλοξενίαν Χίων φοιτητῶν καί φοιτητριῶν, ὡς καί χρηματικόν ποσόν διά τήν χορήγησιν ἐτησίως Ὑποτροφίας εἰς φοιτητήν ἤ φοιτήτριαν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας. Γιατί νηστεύουμε τον Δεκαπενταύγουστο; Πώς ξεκίνησε η νηστεία της Παναγίας μας; Τι μπορούμε να φάμε κατά την διάρκεια της...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Χαλκίδος στην πανέμορφη Αλόννησο

Το απομακρυσμένο από το κέντρο λογικό ποίμνιο της πανέμορφης Αλοννήσου των Βορείων Σποράδων επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...

Προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του Θεομητορικού μήνα Αυγούστου, ο οποίος κυριαρχείται από τις Ιερές Παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την εορτή της Κοιμήσεως...

Τιμή στον παλιό Ιεροψάλτη Φώτιο Ξηρομερίτη

Στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος Βόλου λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος, στο άνοιγμα του Δεκαπενταυγούστου. Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη θεραπεία του...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Χριστός θεραπεύει από την ασθένεια της αμαρτίας»

Η Λοκρίδα ήταν το επίκεντρο σήμερα Κυριακή 1 Αυγούστου του λειτουργικού προγράμματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία...

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου στα Μάρμαρα Πάρου και η πρώτη Παράκληση στην Παναγία Εκατονταπυλιανή

Την Κυριακή 1-8-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παρπναξίας μετέβη στα Μάρμαρα Πάρου όπου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας και...

Μοναχική Κουρά στην Ι. Μονή Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου

Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης τελέσθηκε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021, στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιατρίσσης Ταϋγέτου, η μοναχική Κουρά του Αρχιδιακόνου της Ιεράς...

Χειροθεσία Πνευματικού στη Βέροια

Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, την Κυριακή 1 Αυγούστου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας...

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος. Σύμφωνα με το tempo24.news, μετά από πυρετό που παρουσίασε κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία...

Εἶμαι ἱερέας καὶ θέλω τὴν ἱερωσύνη μου… ΑΚΗΛΙΔΩΤΗ χωρὶς συνειδησιακὰ βάρη!

Δὲν κατηγορῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔκαναν τὸ ἐμβόλιο. Θὲς διότι "πείσθηκαν" περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητός του, θὲς διότι ἀπειλήθηκαν, θὲς διότι δωροδοκήθηκαν, θὲς διότι ......

Στον Βόλο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού

Εξαιρετική ευλογία για την Τοπική μας Εκκλησία συνιστά η έλευση και ολιγοήμερη παραμονή στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου, τεμαχίου του Ιερού Λειψάνου του Αγίου...

Πανηγυρίζει ο πολιούχος της Βεροίας Όσιος Αντώνιος ο Νέος

Το Σάββατο 31 Ιουλίου το απόγευμα στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του Νέου, ο ιερός κλήρος και οι ευλαβείς πιστοί υποδέχθηκαν...

Ο “ξεροκέφαλος” Νεομάρτυς Ιωάννης και η νηστεία του Δεκαπενταυγούστου

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ...

Φθιώτιδος Συμεών: «Επανεκκίνηση χωρίς Χριστό θα είναι μια παλινόρθωση του παλαιού»

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Ανατολικής Φθιώτιδος, ενός Ναού που θεμελιώθηκε και ανεγέρθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό...