Μέ τήν ἐ­πι­λο­γή τῆς εὐ­αγ­γε­λι­κῆς πε­ρι­κο­πῆς τοῦ Τε­λώ­νου καί τοῦ Φα­ρι­σαί­ου θέ­λει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας νά μᾶς εἰ­σα­γά­γη στό πνεῦ­μα τῆς πε­ρι­ό­δου τοῦ Τρι­ω­δί­ου. Καί ὅ­πως γνω­ρί­ζου­με, πρό­κει­ται γι­ά μι­ά πε­ρί­ο­δο ἰ­δι­αί­τε­ρης πε­νυ­μα­τι­κῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας, με­τα­νοί­ας, ἀ­σκή­σε­ως καί νη­στεί­ας, ἐν ὄ­ψει τῶν συ­γκλο­νι­στι­κῶν γε­γο­νό­των τῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος καί τοῦ Πά­σχα πού ἀ­κο­λου­θοῦν.

        Ὁ Τε­λώ­νης καί ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος ἐκ­προ­σω­ποῦν δύ­ο δι­α­φο­ρε­τι­κούς κό­σμους. Προ­βάλ­λο­νται, λοι­πόν, ὡς τύ­ποι ζω­ῆς, πρός ἀ­πο­δο­χή ἤ ἀ­πόρ­ρι­ψη. Ὁ Τε­λώ­νης θε­ω­ρεῖ­ται ἁ­μαρ­τω­λός καί γι᾿ αὐ­τό εἶ­ναι κα­τα­κρι­τέ­ος, ἐ­νῶ ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος θε­ω­ρεῖ­ται πρα­γμα­τι­κός θρη­σκευ­τι­κός τύ­πος, πού ὅ­λοι πρέ­πει νά τόν σέ­βο­νται καί νά τόν μι­μοῦ­νται. Ὅ­μως, στήν εὐ­αγ­γε­λι­κή λο­γι­κή καί ἀ­ντί­λη­ψη, τά πρό­σω­πα τοῦ Τε­λώ­νου καί τοῦ Φα­ρι­σαί­ου παίρ­νουν ἀ­ντί­θε­τες δι­α­στά­σεις. Ὁ Τε­λώ­νης δι­και­ώ­νε­ται, ἐ­νῶ ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος προ­βάλ­λε­ται ὡς θρη­σκευ­τι­κός τύ­πος πρός ἀ­πο­φυ­γήν.
        Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος, κα­τά τήν πα­ρα­βο­λή, «στα­θείς εἰς ἑ­αυ­τόν», ἀρ­χί­ζει νά προ­σεύ­χε­ται. Κα­τέ­χε­ται ἀ­πό τό αἴ­σθη­μα τῆς αὐ­τα­ρε­σκεί­ας, δι­ό­τι δέν εἶ­ναι «ὥ­σπερ οἱ λοι­ποί τῶν ἀν­θρώ­πων». Νοι­ώ­θει αὐ­τάρ­κει­α, ἀ­φοῦ «νη­στεύ­ει δὶς τοῦ Σαβ­βά­του», ἀ­πο­δί­δει στούς πτω­χούς τό ἕ­να δέ­κα­το ἀ­πό τά κέρ­δη του καί προ­πα­ν­τός δέν εἶ­ναι «ὡς οὗ­τος ὁ Τε­λώ­νης».
        Σέ τέ­τοι­α τύ­φλω­ση βρι­σκό­ταν ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος, πού δέν ἔ­βλε­πε στόν ἑ­αυ­τό του καμ­μι­ά ἁ­μαρ­τί­α, καμ­μι­ά ἀ­δυ­να­μί­α, κα­νέ­να πά­θος. Ἦ­ταν δυ­να­τόν νά μήν ἔ­χη ἁ­μαρ­τί­ες; Κά­θε μέ­ρα ὅ­λοι μας ἁ­μαρ­τά­νου­με, ἄλ­λος στίς πρά­ξεις, ἄλ­λος στά λό­γι­α, ἄλ­λος στίς σκέ­ψεις καί στίς ἐ­πι­θυ­μί­ες. Τό φο­βε­ρώ­τε­ρο, ὅ­μως, γι­ά τόν Φα­ρι­σαῖ­ο ἦ­ταν ὄ­χι ὅ­τι ἔ­πλε­ξε τό ἐ­γκώ­μι­ο τοῦ ἑ­αυ­τοῦ του, ἀλ­λά ὅ­τι ἀ­πέρ­ρι­ψε ὅ­λους τούς ἄλ­λους.
        Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος εἶ­ναι ὁ ἄν­θρω­πος τῆς προ­σευ­χῆς, τῆς νη­στεί­ας καί τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας. Θά πε­ρι­μέ­να­με, ὅ­μως, αὐ­τά τά θε­τι­κά στοι­χεῖ­α νά μήν ὁ­δη­γοῦν μό­νο σέ μι­ά κοι­νω­νι­κή καί θρη­σκευ­τι­κή κα­τα­ξί­ω­ση, ἀλ­λά καί σέ μι­ά δι­καί­ω­ση ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Θε­οῦ. Ὁ Θε­ός, ὅ­μως, ἔ­χει ἄλ­λα κρι­τή­ρι­α καί δέν ξε­γε­λι­έ­ται μέ ἐ­ξω­τε­ρι­κές συ­μπε­ρι­φο­ρές. Τά κρι­τή­ρι­α τοῦ Θε­οῦ ἀ­να­φέ­ρο­νται στό βά­θος τῆς πνευ­μα­τι­κῆς ζω­ῆς, σ᾿ αὐ­τό πού εἴ­μα­στε καί ὄ­χι σ᾿ αὐ­τό πού δεί­χνου­με.
        Ἡ ἐ­γω­κε­ντρι­κή θρη­σκευ­τι­κό­τη­τα κά­νει τόν ἄν­θρω­πο ὑ­πο­κρι­τή καί ἀ­ντι­κοι­νω­νι­κό. Τό τα­πει­νό φρό­νη­μα φέρ­νει τόν ἕ­να ἄν­θρω­πο κο­ντά στόν ἄλ­λο καί τόν συμ­φι­λι­ώ­νει μέ τόν Θε­ό. Ὁ θρη­σκευ­τι­κός ἄν­θρω­πος, ἄν δέν γί­νε­ται κά­θε μέ­ρα πι­ό κοι­νω­νι­κός καί πι­ό γλυ­κύς, τό­τε δέν τόν ἀ­πο­στρέ­φε­ται μό­νο ἡ κοι­νω­νί­α, ἀλ­λά καί ὁ ἴ­δι­ος ὁ Θε­ός.
        Ἀ­πό τήν ἄλ­λη πλευ­ρά, σέ μι­ά σκο­τει­νή γω­νι­ά τοῦ Να­οῦ, ὁ Τε­λώ­νης, μή τολ­μώ­ντας νά ση­κώ­ση τά μά­τι­α του στόν Οὐ­ρα­νό, ζη­τεῖ συ­ντε­τριμ­μέ­νος καί τα­πει­νω­μέ­νος τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ. Εἶ­χε πλή­ρη συ­ναί­σθη­ση τῆς ἀ­θλι­ό­τη­τός του καί τῆς ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τός του. Ὅ­ταν προ­σεύ­χε­ται, δέν παί­ζει μέ τίς λέ­ξεις καί προ­πα­ντός δέν ἐ­μπαί­ζει τόν Θε­ό. Ἡ προ­σευ­χή του εἶ­ναι ἔκ­φρα­ση μι­ᾶς ὑ­γι­οῦς αὐ­το­γνω­σί­ας καί αὐ­το­συ­νει­δη­σί­ας.
        Καί ἡ πα­ρα­βο­λή κα­τα­λή­γει στό συ­γκλο­νι­στι­κό συ­μπέ­ρα­σμα, ὅ­τι ὁ μέν Τε­λώ­νης πῆ­γε στό σπί­τι του δι­και­ω­μέ­νος ἀ­πό τόν Θε­ό, ὁ δέ Φα­ρι­σαῖ­ος κα­τα­δι­κα­σμέ­νος. Ὁ Τε­λώ­νης δέν ἐ­παι­νεῖ­ται γι­ά τήν ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τά του, ἀλ­λά γι­ά τήν αὐ­το­γνω­σί­α του καί τήν αἴ­σθη­ση τῆς ἀ­να­ξι­ό­τη­τός του. Ἐλ­πί­ζει στό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ καί ἐ­ξαρ­τᾶ τή σω­τη­ρί­α του ἀ­πο­κλει­στι­κά καί μό­νο ἀ­πό τήν χά­ρη καί τήν ἀ­γά­πη τοῦ Κυ­ρί­ου.
        Καί εἶ­ναι με­γά­λο κρῖ­μα, ἕ­νας ἄν­θρω­πος τῆς προ­σευ­χῆς καί τῆς νη­στεί­ας, τῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τῶν θρη­σκευ­τι­κῶν κα­νό­νων καί ἐ­ντο­λῶν, τῆς ἠ­θι­κό­τη­τος καί τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας, τῶν κα­λῶν ἔρ­γων καί τῶν θε­τι­κῶν ἐ­ντυ­πώ­σε­ων, νά μήν δι­και­ώ­νε­ται ἀ­πό τόν Θε­ό. Καί αὐ­τό γι­α­τί στήν κά­θε ἐκ­δή­λω­σή του προ­βάλ­λει τό ἐ­γώ του καί ἀ­πορ­ρί­πτει ἐ­γω­ϊ­στι­κά τούς ἄλ­λους.
        Ἀ­δελ­φοί μου, τό τε­λι­κό συ­μπέ­ρα­σμα τῆς ὅ­λης εὐ­αγ­γε­λι­κῆς πε­ρι­κο­πῆς εἶ­ναι ὅ­τι «πᾶς ὁ ὑ­ψῶν ἑ­αυ­τὸν τα­πει­νω­θή­σε­ται, ὁ δὲ τα­πει­νῶν ἑ­αυ­τὸν ὑ­ψω­θή­σε­ται». Γι᾿ αὐ­τό, ἄς ἐ­πι­τε­λοῦ­με τά ἔρ­γα τοῦ Θε­οῦ μέ τα­πεί­νω­ση. Ἀ­πό τόν Φα­ρι­σαῖ­ο ἄς δα­νει­σθοῦ­με τίς ἀ­ρε­τές καί ἀ­πό τόν Τε­λώ­νη τήν τα­πεί­νω­ση. Ἔ­τσι, θά ἀ­ξι­ω­θοῦ­με τῆς αἰ­ω­νί­ου δό­ξης στήν Βα­σι­λεί­α τῶν Οὐ­ρα­νῶν. Α­ΜΗΝ.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η νεφέλη της Μεταμόρφωσης

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου  Δρ  Θ. Η Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι μια τις σημαντικότερες, τόσο στην θεολογία της Εκκλησίας μας όσο...

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...