16 Φεβρουαρίου 1997

«Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ»

Δύ­ο ἄν­θρω­ποι, λέ­γει ἡ πα­ρα­βο­λή, ἀ­γα­πη­τοί μου Χρι­στι­α­νοί, πῆ­γαν στό Να­ό τοῦ Σο­λο­μῶ­ντος γι­ά νά προ­σευ­χη­θοῦν· ὁ ἕ­νας Φα­ρι­σαῖ­ος καί ὁ ἄλ­λος Τε­λώ­νης.

Δύ­ο ἄν­θρω­ποι μέ δι­α­φο­ρε­τι­κή κοι­νω­νι­κή, θρη­σκευ­τι­κή καί ἠ­θι­κή προ­έ­λευ­ση καί κα­τά­στα­ση ζω­ῆς βα­δί­ζουν τόν ἴ­δι­ο δρό­μο, πρός τόν ἴ­δι­ο σκο­πό.

Ὁ σκο­πός τους εἶ­ναι νά προ­σευ­χη­θοῦν στό Θε­ό. Τό πε­ρι­ε­χό­με­νο ὅ­μως καί ἡ ποι­ό­τη­τα τῆς προ­σευ­χῆς τους φα­νε­ρώ­νει καί τίς ψυ­χι­κές τους δι­α­θέ­σεις καί τίς σο­βα­ρές τους ἀ­ντι­θέ­σεις, σέ ση­μεῖ­ο πού ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου νά κα­τα­λή­γει στήν ἀ­πο­τυ­χί­α.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος, πού ἀ­νή­κει στήν ὁ­μώ­νυ­μη θρη­σκευ­τι­κή ἰ­ου­δα­ϊ­κή αἵ­ρε­ση, εἶ­ναι γνω­στός ὡς θρη­σκευ­ό­με­νος ἄν­θρω­πος, εἶ­ναι με­λε­τη­τής τοῦ θεί­ου Νό­μου καί ἀ­κρι­βής τη­ρη­τής τῶν πα­ρα­δό­σε­ων τῶν Ραβ­βί­νων. Κα­τά τήν ὥ­ρα τῆς προ­σευ­χῆς του εὐ­χα­ρι­στεῖ τόν Θε­ό γι­ά τόν ἑ­αυ­τό του καί αὐ­το­ε­παι­νεῖ­ται γι­ά τίς κα­λές πρά­ξεις, τίς σύμ­φω­νες μέ τόν Μω­σα­ϊ­κό Νό­μο, λές καί ὁ Θε­ός δέν εἶ­ναι πα­ντο­γνώ­στης καί δέν γνω­ρί­ζει τό τί κά­νει ὁ κα­θέ­νας μας.

Ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου γί­νε­ται ἔ­τσι ὑ­πε­ρή­φα­νη καί ἐ­πι­δει­κτι­κή, χω­ρίς πό­νο με­τα­νοί­ας γι­ά τά σφάλ­μα­τά του καί συ­ντρι­βή καρ­δί­ας γι­ά τίς ἀ­δυ­να­μί­ες του.

Ἐ­κεῖ­νο δέ τέ­λος πού ἀ­που­σι­ά­ζει ἀ­πό τήν καρ­δι­ά του κα­τά τήν προ­σευ­χή εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη γι­ά τούς ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους. Οἱ ἄλ­λοι ὑ­πάρ­χουν μό­νον γι­ά νά συ­γκρί­νει τόν ἑ­αυ­τό του, ὅ­τι αὐ­τός δέν εἶ­ναι ὅ­πως ἐ­κεῖ­νοι, πού εἶ­ναι κλέ­φτες καί ἀ­νή­θι­κοι ἤ ὅ­πως ὁ Τε­λώ­νης.

Ἀ­πό τήν προ­σευ­χή, τέ­λος, τοῦ Φα­ρι­σαί­ου στήν οὐ­σί­α, πρέ­πει νά ποῦ­με, ἀ­που­σι­ά­ζει καί ὁ Θε­ός.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος δέν αἰ­σθά­νε­ται τήν ἀ­νά­γκη νά ζη­τή­σει τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ γι­ά τίς ἁ­μαρ­τί­ες του καί τήν βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ γι­ά τίς θλί­ψεις καί τίς δυ­σκο­λί­ες πού ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει στόν πνευ­μα­τι­κό του ἀ­γῶ­να· μό­νος του εἶ­ναι αὐ­τάρ­κης. Οὔ­τε κά­ποι­α δο­ξο­λο­γί­α ἀ­κού­γε­ται ἀ­πό τό στό­μα του γι­ά τό με­γα­λεῖ­ο τοῦ Θε­οῦ.

Ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου δέν ἔ­φθα­σε στόν οὐ­ρα­νό, γι­α­τί ἦ­ταν ὑ­πε­ρή­φα­νη καί δέν ἔ­γι­νε δε­κτή ἀ­πό τόν Θε­ό, γι­α­τί ἦ­ταν ἄ­σπλαγ­χνη καί σκλη­ρό­καρ­δη γι­ά τούς συ­ναν­θρώ­πους του.

Πό­σες φο­ρές, Χρι­στι­α­νοί μου, ἡ καύ­χη­ση καί ἡ πε­ρι­αυ­το­λο­γί­α τῶν ἄλ­λων δέν γί­νε­ται σέ μᾶς ἀ­πο­κρου­στι­κή καί ἀ­η­δι­α­στι­κή; Ἐ­άν ἔ­τσι ἐ­μεῖς αἰ­σθα­νό­μα­στε τούς ὑ­πε­ρή­φα­νους καί ἐ­πι­δει­ξι­ο­μα­νεῖς, σκε­φθεῖ­τε πό­σο τοῦ­το γί­νε­ται ἀ­παί­σι­ο στά μά­τι­α τοῦ Θε­οῦ. Δί­και­α ὁ Προ­φή­της τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης προ­φη­τεύ­ει: «Ὁ Θε­ός ἀ­πο­στρέ­φε­ται κά­θε ὑ­πε­ρή­φα­νο καί με­γα­λό­στο­μο».

Εὐ­τυ­χῶς ὅ­μως ὑ­πάρ­χει, Χρι­στι­α­νοί μου, καί ἡ ἄλ­λη εἰ­κό­να, τοῦ Τε­λώ­νη, πού μᾶς δί­νει πα­ρη­γο­ρι­ά καί ἐλ­πί­δα.

Ὁ Τε­λώ­νης ἔ­χει συ­ναί­σθη­ση τῆς ἐ­νο­χῆς του καί γι­ά τό λό­γο αὐ­τό στέ­κε­ται πα­ρά­με­ρα καί μα­κρι­ά ἀ­πό τά βλέμ­μα­τα τῶν ἀν­θρώ­πων καί δέν τολ­μᾶ οὔ­τε τά μά­τι­α του νά ση­κώ­σει πρός τόν οὐ­ρα­νό. Λυ­πεῖ­ται καί θλί­βε­ται γι­ά τίς ἀ­δι­κί­ες πού ἔ­χει κά­νει, ἀλ­λά ἐλ­πί­ζει στό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ. Ζη­τά­ει συγ­γνώ­μην, γε­μᾶ­τος συ­ντρι­βή καρ­δι­ᾶς καί ἡ προ­σευ­χή του, σύ­ντο­μη καί κα­τα­νυ­κτι­κή, τόν κά­νει νά γί­νε­ται τα­πει­νός. «Ὁ Θε­ός, ἰ­λά­σθη­τί μοι τῷ ἁ­μαρ­τω­λῷ» λέ­γει. Κτυ­πᾶ, συγ­χρό­νως, τό στῆ­θος του, ὅ­που εὑ­ρί­σκε­ται ἡ ἔ­νο­χη καρ­δι­ά του καί ἡ συ­νεί­δη­ση πού τόν ἐ­λέγ­χει.

Προ­σευ­χή σε­μνή· ἁρ­μο­νί­α σώ­μα­τος καί ψυ­χῆς, πού φαί­νε­ται μέ τή στά­ση τοῦ σώ­μα­τος καί ἐκ­φρά­ζε­ται μέ τά λό­γι­α. Ὅ­λη ἡ ὕ­παρ­ξη προ­σεύ­χε­ται, σάν ὁ ἄν­θρω­πος ξυ­πνή­σει καί ἀρ­χί­ζει νά βλέ­πει τό πό­σο ἔ­χει ἀ­πο­ξε­νω­θεῖ ἀ­πό τόν Θε­ό, ἐξ αἰ­τί­ας τῆς ἁ­μαρ­τί­ας.

Τέ­λος, ὁ Τε­λώ­νης δέν ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τούς ἄλ­λους. Κα­νέ­να δέν κα­κο­λο­γεῖ καί σέ κα­νέ­να δέν ἐ­πιρ­ρί­πτει εὐ­θύ­νες γι­ά τήν κα­τά­στα­σή του. Παίρ­νει ἐ­πά­νω του ὅ­λη τήν εὐ­θύ­νη γι­ά τό ἁ­μαρ­τω­λό κα­τά­ντη­μά του καί ζη­τεῖ μό­νο τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ.

Πά­νω σ᾿ αὐ­τό τό πνεῦ­μα τῆς τε­λω­νι­κῆς προ­σευ­χῆς στη­ρί­ζε­ται καί ἡ προ­σευ­χή τοῦ Ἁ­γί­ου Ἐ­φραίμ τοῦ Σύ­ρου: «Ναί, Κύ­ρι­ε Βα­σι­λεῦ, δώ­ρη­σαί μοι τοῦ ὁ­ρᾶν τὰ ἐ­μὰ πταί­σμα­τα καὶ μὴ κα­τα­κρί­νειν τὸν ἀ­δελ­φόν μου».

Μι­ά τέ­τοι­α προ­σευ­χή ἔ­χει τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις νά γί­νει δε­κτή ἀ­πό τόν Θε­ό καί νά ἑλ­κύ­σει τό ἔ­λε­ος καί τήν εὐ­λο­γί­α Του. Α­ΜΗΝ.

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...