16 Φεβρουαρίου 1997

«Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ»

Δύ­ο ἄν­θρω­ποι, λέ­γει ἡ πα­ρα­βο­λή, ἀ­γα­πη­τοί μου Χρι­στι­α­νοί, πῆ­γαν στό Να­ό τοῦ Σο­λο­μῶ­ντος γι­ά νά προ­σευ­χη­θοῦν· ὁ ἕ­νας Φα­ρι­σαῖ­ος καί ὁ ἄλ­λος Τε­λώ­νης.

Δύ­ο ἄν­θρω­ποι μέ δι­α­φο­ρε­τι­κή κοι­νω­νι­κή, θρη­σκευ­τι­κή καί ἠ­θι­κή προ­έ­λευ­ση καί κα­τά­στα­ση ζω­ῆς βα­δί­ζουν τόν ἴ­δι­ο δρό­μο, πρός τόν ἴ­δι­ο σκο­πό.

Ὁ σκο­πός τους εἶ­ναι νά προ­σευ­χη­θοῦν στό Θε­ό. Τό πε­ρι­ε­χό­με­νο ὅ­μως καί ἡ ποι­ό­τη­τα τῆς προ­σευ­χῆς τους φα­νε­ρώ­νει καί τίς ψυ­χι­κές τους δι­α­θέ­σεις καί τίς σο­βα­ρές τους ἀ­ντι­θέ­σεις, σέ ση­μεῖ­ο πού ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου νά κα­τα­λή­γει στήν ἀ­πο­τυ­χί­α.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος, πού ἀ­νή­κει στήν ὁ­μώ­νυ­μη θρη­σκευ­τι­κή ἰ­ου­δα­ϊ­κή αἵ­ρε­ση, εἶ­ναι γνω­στός ὡς θρη­σκευ­ό­με­νος ἄν­θρω­πος, εἶ­ναι με­λε­τη­τής τοῦ θεί­ου Νό­μου καί ἀ­κρι­βής τη­ρη­τής τῶν πα­ρα­δό­σε­ων τῶν Ραβ­βί­νων. Κα­τά τήν ὥ­ρα τῆς προ­σευ­χῆς του εὐ­χα­ρι­στεῖ τόν Θε­ό γι­ά τόν ἑ­αυ­τό του καί αὐ­το­ε­παι­νεῖ­ται γι­ά τίς κα­λές πρά­ξεις, τίς σύμ­φω­νες μέ τόν Μω­σα­ϊ­κό Νό­μο, λές καί ὁ Θε­ός δέν εἶ­ναι πα­ντο­γνώ­στης καί δέν γνω­ρί­ζει τό τί κά­νει ὁ κα­θέ­νας μας.

Ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου γί­νε­ται ἔ­τσι ὑ­πε­ρή­φα­νη καί ἐ­πι­δει­κτι­κή, χω­ρίς πό­νο με­τα­νοί­ας γι­ά τά σφάλ­μα­τά του καί συ­ντρι­βή καρ­δί­ας γι­ά τίς ἀ­δυ­να­μί­ες του.

Ἐ­κεῖ­νο δέ τέ­λος πού ἀ­που­σι­ά­ζει ἀ­πό τήν καρ­δι­ά του κα­τά τήν προ­σευ­χή εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη γι­ά τούς ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους. Οἱ ἄλ­λοι ὑ­πάρ­χουν μό­νον γι­ά νά συ­γκρί­νει τόν ἑ­αυ­τό του, ὅ­τι αὐ­τός δέν εἶ­ναι ὅ­πως ἐ­κεῖ­νοι, πού εἶ­ναι κλέ­φτες καί ἀ­νή­θι­κοι ἤ ὅ­πως ὁ Τε­λώ­νης.

Ἀ­πό τήν προ­σευ­χή, τέ­λος, τοῦ Φα­ρι­σαί­ου στήν οὐ­σί­α, πρέ­πει νά ποῦ­με, ἀ­που­σι­ά­ζει καί ὁ Θε­ός.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος δέν αἰ­σθά­νε­ται τήν ἀ­νά­γκη νά ζη­τή­σει τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ γι­ά τίς ἁ­μαρ­τί­ες του καί τήν βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ γι­ά τίς θλί­ψεις καί τίς δυ­σκο­λί­ες πού ἀ­ντι­με­τω­πί­ζει στόν πνευ­μα­τι­κό του ἀ­γῶ­να· μό­νος του εἶ­ναι αὐ­τάρ­κης. Οὔ­τε κά­ποι­α δο­ξο­λο­γί­α ἀ­κού­γε­ται ἀ­πό τό στό­μα του γι­ά τό με­γα­λεῖ­ο τοῦ Θε­οῦ.

Ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου δέν ἔ­φθα­σε στόν οὐ­ρα­νό, γι­α­τί ἦ­ταν ὑ­πε­ρή­φα­νη καί δέν ἔ­γι­νε δε­κτή ἀ­πό τόν Θε­ό, γι­α­τί ἦ­ταν ἄ­σπλαγ­χνη καί σκλη­ρό­καρ­δη γι­ά τούς συ­ναν­θρώ­πους του.

Πό­σες φο­ρές, Χρι­στι­α­νοί μου, ἡ καύ­χη­ση καί ἡ πε­ρι­αυ­το­λο­γί­α τῶν ἄλ­λων δέν γί­νε­ται σέ μᾶς ἀ­πο­κρου­στι­κή καί ἀ­η­δι­α­στι­κή; Ἐ­άν ἔ­τσι ἐ­μεῖς αἰ­σθα­νό­μα­στε τούς ὑ­πε­ρή­φα­νους καί ἐ­πι­δει­ξι­ο­μα­νεῖς, σκε­φθεῖ­τε πό­σο τοῦ­το γί­νε­ται ἀ­παί­σι­ο στά μά­τι­α τοῦ Θε­οῦ. Δί­και­α ὁ Προ­φή­της τῆς Πα­λαι­ᾶς Δι­α­θή­κης προ­φη­τεύ­ει: «Ὁ Θε­ός ἀ­πο­στρέ­φε­ται κά­θε ὑ­πε­ρή­φα­νο καί με­γα­λό­στο­μο».

Εὐ­τυ­χῶς ὅ­μως ὑ­πάρ­χει, Χρι­στι­α­νοί μου, καί ἡ ἄλ­λη εἰ­κό­να, τοῦ Τε­λώ­νη, πού μᾶς δί­νει πα­ρη­γο­ρι­ά καί ἐλ­πί­δα.

Ὁ Τε­λώ­νης ἔ­χει συ­ναί­σθη­ση τῆς ἐ­νο­χῆς του καί γι­ά τό λό­γο αὐ­τό στέ­κε­ται πα­ρά­με­ρα καί μα­κρι­ά ἀ­πό τά βλέμ­μα­τα τῶν ἀν­θρώ­πων καί δέν τολ­μᾶ οὔ­τε τά μά­τι­α του νά ση­κώ­σει πρός τόν οὐ­ρα­νό. Λυ­πεῖ­ται καί θλί­βε­ται γι­ά τίς ἀ­δι­κί­ες πού ἔ­χει κά­νει, ἀλ­λά ἐλ­πί­ζει στό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ. Ζη­τά­ει συγ­γνώ­μην, γε­μᾶ­τος συ­ντρι­βή καρ­δι­ᾶς καί ἡ προ­σευ­χή του, σύ­ντο­μη καί κα­τα­νυ­κτι­κή, τόν κά­νει νά γί­νε­ται τα­πει­νός. «Ὁ Θε­ός, ἰ­λά­σθη­τί μοι τῷ ἁ­μαρ­τω­λῷ» λέ­γει. Κτυ­πᾶ, συγ­χρό­νως, τό στῆ­θος του, ὅ­που εὑ­ρί­σκε­ται ἡ ἔ­νο­χη καρ­δι­ά του καί ἡ συ­νεί­δη­ση πού τόν ἐ­λέγ­χει.

Προ­σευ­χή σε­μνή· ἁρ­μο­νί­α σώ­μα­τος καί ψυ­χῆς, πού φαί­νε­ται μέ τή στά­ση τοῦ σώ­μα­τος καί ἐκ­φρά­ζε­ται μέ τά λό­γι­α. Ὅ­λη ἡ ὕ­παρ­ξη προ­σεύ­χε­ται, σάν ὁ ἄν­θρω­πος ξυ­πνή­σει καί ἀρ­χί­ζει νά βλέ­πει τό πό­σο ἔ­χει ἀ­πο­ξε­νω­θεῖ ἀ­πό τόν Θε­ό, ἐξ αἰ­τί­ας τῆς ἁ­μαρ­τί­ας.

Τέ­λος, ὁ Τε­λώ­νης δέν ἀ­σχο­λεῖ­ται μέ τούς ἄλ­λους. Κα­νέ­να δέν κα­κο­λο­γεῖ καί σέ κα­νέ­να δέν ἐ­πιρ­ρί­πτει εὐ­θύ­νες γι­ά τήν κα­τά­στα­σή του. Παίρ­νει ἐ­πά­νω του ὅ­λη τήν εὐ­θύ­νη γι­ά τό ἁ­μαρ­τω­λό κα­τά­ντη­μά του καί ζη­τεῖ μό­νο τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ.

Πά­νω σ᾿ αὐ­τό τό πνεῦ­μα τῆς τε­λω­νι­κῆς προ­σευ­χῆς στη­ρί­ζε­ται καί ἡ προ­σευ­χή τοῦ Ἁ­γί­ου Ἐ­φραίμ τοῦ Σύ­ρου: «Ναί, Κύ­ρι­ε Βα­σι­λεῦ, δώ­ρη­σαί μοι τοῦ ὁ­ρᾶν τὰ ἐ­μὰ πταί­σμα­τα καὶ μὴ κα­τα­κρί­νειν τὸν ἀ­δελ­φόν μου».

Μι­ά τέ­τοι­α προ­σευ­χή ἔ­χει τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις νά γί­νει δε­κτή ἀ­πό τόν Θε­ό καί νά ἑλ­κύ­σει τό ἔ­λε­ος καί τήν εὐ­λο­γί­α Του. Α­ΜΗΝ.

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής

«Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν· ως γαρ ζωής Μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν...

Για ψευδή δημοσιεύματα κάνει λόγο η Μητρόπολη Εδέσσης

Επειδή στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας εμφανίστηκαν παραπλανητικά δημοσιεύματα, τα οποία ψευδώς αποδίδονται στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, διευκρινίζουμε τα εξής: Τις...

Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: «Να μιμηθούμε την ταπεινότητα της Παναγίας μας για να κοινωνήσουμε αξίως το Σώμα και το Αίμα...

«Τίμιος ὡς ἀληθῶς ὁ θάνατος τῶν ὁσίων Κυρίου τοῦ Θεοῦ τῶν δυνάμεων∙ ὑπέρτιμος τῆς τοῦ Θεοῦ μητρός ἡ μετάστασις. Νῦν οὐρανοί εὐφραινέσθωσαν∙ νῦν ἀγαλλιάσθω...

Αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου/ 11ην Αὐγούστου 2020, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς κανονικήν Συνεδρίαν καί ἐν τηλεδιασκέψει τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ Συνοδικῶν...

H Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα στον Πεντάλοφο

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας χοροστάτησε στην Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα που έψαλαν μελωδικά οι κυρίες...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Την Μεγάλη Παράκληση τέλεσε ο Μητρ. Σύρου στην Ερμούπολη

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ προέστη απόψε της Ακολουθίας του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ερμουπόλεως, με τη συμμετοχή του...

Ἀγρυπνοῦμε δεόμενοι στὴν Παναγία γιὰ τὴν σκέπη τοῦ κόσμου

 «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὁ κόσμος» Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,  -Α- Ἰδού, ὅτι ἡ Παναγία μᾶς συγκεντρώνει εἰς τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεώς Της. Ἐκοιμήθη ἡ Θεοτόκος καί ἔφυγε...

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου Χοζεβίτου του νέου στα Ιεροσόλυμα

Τήν Δευτέραν, 28ην Ἰουλίου/ 10ην Αὐγούστου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ νέου Χοζεβίτου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Χοζεβᾶ, κειμένην...

Φθιώτιδος: «Δεν χρειάζεται να επενδύουμε, ούτε να χτίζουμε καριέρες πάνω στον κορωνοϊό»

«Το πρόβλημα δεν είναι αν τα μέτρα θα είναι αυστηρά ή δεν θα είναι αυστηρά, το θέμα είναι αν τα μέτρα θα τηρούνται. Δεν...

Η εορτή της Αναμνήσεως του Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνος στην Ι.Μ. Καρυστίας

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, μετέβη στην Ενορία των Θαρρουνίων Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, και συγκεκριμένα...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: Οι νέοι μας είναι η ελπίδα μας για το μέλλον

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους νέους ανθρώπους, στο πιο ενεργό και πιο δημιουργικό κύτταρο κάθε κοινωνίας, στο πιο όμορφο και πιο ευωδιαστό άνθος...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στην Ιερά Μονή Οσίου Νικολάου του Σικελιώτου

Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου και τον Οικον. Αναστάσιο Χρήστου-Προϊστάμενο...

Θεομητορικό Ὁδοιπορικό

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀπό τά ὀνόματα καί μόνο πού ἔδωσε ὁ λαός μας στήν Παναγία, καί πού μέ αυτά...

Δωρεά Θαυματουργού Εικόνος Αγίου Σπυρίδωνος εκ Νεαπόλεως Μ. Ασίας στην Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Στην ευλογημένη και θεάρεστη προσφορά της παλαιάς ιστορικής θαυματουργού Εικόνος του Αγίου ενδόξου Πατρός ημών Σπυρίδωνα Επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού προέβη η οικογένεια Κωνσταντίνου...