31 Ἰανουαρίου 1999

(Β΄ Τιμοθ. γ΄, 10-15)

Ἀ­νοί­γει τό Τρι­ώ­δι­ο σή­με­ρα, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, καί εἰ­σερ­χό­μα­στε στήν πε­ρί­ο­δο προ­ε­τοι­μα­σί­ας γι­ά τό στά­δι­ο τῶν πνευ­μα­τι­κῶν ἀ­γώ­νων, τή Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή. Στό ση­με­ρι­νό ἀ­πο­στο­λι­κό ἀ­νά­γνω­σμα ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος θυ­μί­ζει στόν Ἀ­πό­στο­λο Τι­μό­θε­ο τή συ­μπε­ρι­φο­ρά του κα­τά τήν δι­άρ­κει­α τῶν δι­ω­γμῶν πού τοῦ ἔ­γι­ναν σέ δι­ά­φο­ρες πό­λεις πού κή­ρυ­ξε, ὑ­πο­γραμ­μί­ζο­ντας ὅ­τι «ἀπ᾿ ὅ­λα αὐ­τά τόν ἔ­σω­σε ὁ Κύ­ρι­ος». Καί συ­νε­χί­ζει: «Ὅ­λοι ὅ­σοι θέ­λουν νά ζή­σουν εὐ­σε­βῶς ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ θά δι­ω­χθοῦν. Πο­νη­ροί ὅ­μως ἄν­θρω­ποι καί γό­η­τες θά προ­κό­ψουν στό χει­ρό­τε­ρο, ἔ­χο­ντας πέ­σει σέ πλά­νη οἱ ἴ­δι­οι καί πλα­νώ­ντας καί ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους».

Ξε­κά­θα­ρα ἐ­δῶ ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος ἀ­να­φέ­ρε­ται στούς αἱ­ρε­τι­κούς καί σέ ὅ­σους ἀ­πο­κό­βο­νται ἀ­πό τήν Ἐκ­κλη­σί­α, πι­στεύ­ο­ντας ὅ­τι αὐ­τοί ἔ­χουν τήν ἀ­λή­θει­α καί ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α κά­νει λά­θος. Σέ ὅ­σους θε­ο­ποι­οῦν τόν ἑ­αυ­τό τους καί κά­νουν νό­μο τό θέ­λη­μά τους καί ὄ­χι τίς ἐ­ντο­λές τοῦ Θε­οῦ. Σέ ὅ­σους νο­μί­ζουν ὅ­τι πράτ­τουν τό νό­μο τοῦ Θε­οῦ, ἐ­νῶ στήν πρα­γμα­τι­κό­τη­τα ὁ ἐ­γω­ι­σμός καί ἡ ὑ­πε­ρη­φά­νει­α τούς ὁ­δη­γοῦν σέ μο­νο­πά­τι­α πλά­νης καί κα­τα­στρο­φῆς, ὅ­πως τόν ση­με­ρι­νό Φα­ρι­σαῖ­ο τῆς πα­ρα­βο­λῆς.

Καί εἶ­ναι δυ­στυ­χῶς, ἀ­δελ­φοί μου, πά­νω ἀ­πό χί­λι­ες οἱ αἱ­ρέ­σεις καί οἱ πα­ρα­θρη­σκεῖ­ες καί οἱ δι­ά­φο­ρες κα­τα­στρο­φι­κές λα­τρεῖ­ες πού λυ­μαί­νο­νται σή­με­ρα ὅ­λη τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα, ἀλ­λά καί τή ὀρ­θό­δο­ξη Πα­τρί­δα μας. Καί εἶ­ναι ἀρ­κε­τοί οἱ ἄν­θρω­ποι οἱ «πο­νη­ροί καί γό­η­τες», ὅ­πως λέ­γει ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, πού ἔ­χουν πλα­νη­θεῖ οἱ ἴ­δι­οι, ὁ­δη­γού­με­νοι ἀ­πό τόν ἑ­ω­σφο­ρι­κό ἐ­γω­ι­σμό τους καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ πλα­νοῦν καί ἄλ­λους ἀ­πρό­σε­κτους Χρι­στι­α­νούς στά δαι­μο­νι­κά δί­χτυ­α τῆς πλά­νης τους. Καί τέ­τοι­α φαι­νό­με­να ἔ­χου­με -δυ­στυ­χῶς- καί στήν πε­ρι­ο­χή μας. Εἶ­ναι οἱ λε­γό­με­νοι «φω­τι­σμέ­νοι» ἡ «φω­τι­σμέ­νες» πού δῆ­θεν φω­τί­στη­καν ἀπ᾿ τόν Θε­ό καί «βλέ­πουν», τήν Πα­να­γί­α, τούς Ἁ­γί­ους, τούς Ἀγ­γέ­λους πού τούς «κα­θο­δη­γοῦν» καί τούς «δι­δά­σκουν» τί νά ποῦν στούς ἀν­θρώ­πους, ἐ­νῶ πρό­κει­ται γι­ά δαι­μό­νι­α μέ μορ­φές Ἁ­γί­ων, ἀ­φοῦ ὁ δι­ά­βο­λος, ὅ­πως γρά­φει ἀλ­λοῦ ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, «με­τα­σχη­μα­τί­ζε­ται καί σέ ἄγ­γε­λο φω­τός».

Αὐ­τοί, λοι­πόν, οἱ δυ­στυ­χεῖς ἄν­θρω­ποι ἔ­χουν πλα­νη­θεῖ καί τά δαι­μό­νι­α τούς ἐ­ξα­πα­τοῦν, δι­ό­τι πι­στεύ­ουν πώς εἶ­ναι ξε­χω­ρι­στοί ἄν­θρω­ποι, ἀ­νώ­τε­ροι, κι ἔ­τσι τούς φου­σκώ­νει ὁ δι­ά­βο­λος μέ ἐ­γω­ι­σμό καί πα­ρα­μύ­θι. Πολ­λοί ἀπ᾿ αὐ­τούς λέ­νε μά­λι­στα ὅ­τι θε­ρα­πεύ­ουν κι­ό­λας μέ τή δύ­να­μη πού τούς δό­θη­κε ἀ­πό τή «μα­νού­λα», (ὅ­πως λέ­νε τήν δῆ­θεν Πα­να­γί­α πού βλέ­πουν) ἤ ἀ­πό τούς «πα­ποῦ­δες» (ὅ­πως λέ­νε τούς δῆ­θεν Ἁ­γί­ους πού βλέ­πουν) ἤ ἀ­πό τούς Ἀγ­γέ­λους (πού νο­μί­ζουν ὅ­τι βλέ­πουν) καί βά­ζουν τά χέ­ρι­α τους πά­νω σέ ἀρ­ρώ­στους, τούς τυ­λί­γουν μέ σε­ντό­νι­α, τούς ρα­ντί­ζουν μέ δι­ά­φο­ρα ὑ­γρά καί τούς δι­α­βά­ζουν εὐ­χές σάν νά ἔ­χουν χει­ρο­το­νη­θεῖ ἱ­ε­ρεῖς.

Κά­ποι­οι δέ ἀπ᾿ αὐ­τούς συ­νερ­γά­ζο­νται καί μέ ἄλ­λους φω­τι­σμέ­νους σέ δι­ά­φο­ρα μέ­ρη τῆς Ἑλ­λά­δος ἤ καί μέ μά­γους καί μά­γισ­σες καί στέλ­νουν ἐ­κεῖ τούς «πι­στούς» τούς γι­ά νά τούς «δι­α­βά­σουν» κι αὐ­τοί κι ἔ­τσι νά μπλέ­ξουν πι­ό πο­λύ στά δί­χτυ­α τοῦ δι­α­βό­λου.

Αὐ­τοί εἶ­ναι οἱ «γό­η­τες», αὐ­τοί εἶ­ναι πού «πλα­νῶ­νται», ὅ­πως λέ­ει ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, καί πλα­νοῦν καί πολ­λούς ἄλ­λους ἀ­φε­λεῖς Χρι­στι­α­νούς, πού ἀ­ντί νά προ­σφύ­γουν στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί στά θε­ρα­πευ­τι­κά καί ἁ­γι­α­στι­κά της Μυ­στή­ρι­α, τρέ­χουν σέ ξέ­νες πόρ­τες πού πί­σω τους μπο­ρεῖ νά κρύ­βουν πολ­λές εἰ­κό­νες καί σταυ­ρούς κα­θό­λου, ὅ­μως, τα­πεί­νω­ση καί φό­βο Θε­οῦ.

Προ­σο­χή, λοι­πόν, ἀ­δελ­φοί μου! Ἄν θέ­λου­με νά μεί­νου­με κο­ντά στόν Χρι­στό, ἄς ἀ­κού­σου­με τόν Ἀ­πό­στο­λο Παῦ­λο πού σή­με­ρα μᾶς εἶ­πε: «Ἐ­σύ ὅ­μως μέ­νε σ᾿  ἐ­κεῖ­να πού ἔ­μα­θες (στή σω­στή πί­στη, δη­λα­δή) καί γι­ά τά ὁ­ποῖ­α ἀ­πέ­κτη­σες βε­βαι­ό­τη­τα, γι­α­τί ξέ­ρεις ἀ­πό ποι­όν τά ἔ­μα­θες». Ἄς προ­σέ­χου­με, λοι­πόν, νά μέ­νου­με στήν πί­στη μας. Ὄ­χι στήν πί­στη πού μᾶς δι­δά­σκει ὁ κά­θε αὐ­τό­κλη­τος σω­τή­ρας καί φω­τι­σμέ­νος, ἀλ­λά σ᾿ αὐ­τήν πού μᾶς δι­δά­σκει ἡ ἐ­πί­ση­μη Ἐκ­κλη­σί­α μας μέ­σα ἀπ᾿ τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή καί τά γρα­πτά τῶν Ἁ­γί­ων μας. Γι­α­τί σή­με­ρα πολ­λοί μι­λᾶ­νε γι­ά τόν Χρι­στό, λί­γοι ὅ­μως Τόν πι­στεύ­ουν σω­στά.

Ἄς μεί­νου­με, λοι­πόν, στά «ἱ­ε­ρά γράμ­μα­τα», ὅ­πως γρά­φει ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, γι­α­τί αὐ­τά ἔ­χουν τή δύ­να­μη νά μᾶς ὁ­δη­γή­σουν στή σο­φί­α, ὥ­στε νά πε­τύ­χου­με τή σω­τη­ρί­α μας μέ τή σω­στή πί­στη στόν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό.

Κα­λή προ­ε­τοι­μα­σί­α, ἀ­δελ­φοί μου, ΚΑ­ΛΟ ΤΡΙ­Ω­ΔΙ­Ο.

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η νεφέλη της Μεταμόρφωσης

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου  Δρ  Θ. Η Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι μια τις σημαντικότερες, τόσο στην θεολογία της Εκκλησίας μας όσο...

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...