31 Ἰανουαρίου 1999

(Β΄ Τιμοθ. γ΄, 10-15)

Ἀ­νοί­γει τό Τρι­ώ­δι­ο σή­με­ρα, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, καί εἰ­σερ­χό­μα­στε στήν πε­ρί­ο­δο προ­ε­τοι­μα­σί­ας γι­ά τό στά­δι­ο τῶν πνευ­μα­τι­κῶν ἀ­γώ­νων, τή Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή. Στό ση­με­ρι­νό ἀ­πο­στο­λι­κό ἀ­νά­γνω­σμα ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος θυ­μί­ζει στόν Ἀ­πό­στο­λο Τι­μό­θε­ο τή συ­μπε­ρι­φο­ρά του κα­τά τήν δι­άρ­κει­α τῶν δι­ω­γμῶν πού τοῦ ἔ­γι­ναν σέ δι­ά­φο­ρες πό­λεις πού κή­ρυ­ξε, ὑ­πο­γραμ­μί­ζο­ντας ὅ­τι «ἀπ᾿ ὅ­λα αὐ­τά τόν ἔ­σω­σε ὁ Κύ­ρι­ος». Καί συ­νε­χί­ζει: «Ὅ­λοι ὅ­σοι θέ­λουν νά ζή­σουν εὐ­σε­βῶς ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ θά δι­ω­χθοῦν. Πο­νη­ροί ὅ­μως ἄν­θρω­ποι καί γό­η­τες θά προ­κό­ψουν στό χει­ρό­τε­ρο, ἔ­χο­ντας πέ­σει σέ πλά­νη οἱ ἴ­δι­οι καί πλα­νώ­ντας καί ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους».

Ξε­κά­θα­ρα ἐ­δῶ ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος ἀ­να­φέ­ρε­ται στούς αἱ­ρε­τι­κούς καί σέ ὅ­σους ἀ­πο­κό­βο­νται ἀ­πό τήν Ἐκ­κλη­σί­α, πι­στεύ­ο­ντας ὅ­τι αὐ­τοί ἔ­χουν τήν ἀ­λή­θει­α καί ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α κά­νει λά­θος. Σέ ὅ­σους θε­ο­ποι­οῦν τόν ἑ­αυ­τό τους καί κά­νουν νό­μο τό θέ­λη­μά τους καί ὄ­χι τίς ἐ­ντο­λές τοῦ Θε­οῦ. Σέ ὅ­σους νο­μί­ζουν ὅ­τι πράτ­τουν τό νό­μο τοῦ Θε­οῦ, ἐ­νῶ στήν πρα­γμα­τι­κό­τη­τα ὁ ἐ­γω­ι­σμός καί ἡ ὑ­πε­ρη­φά­νει­α τούς ὁ­δη­γοῦν σέ μο­νο­πά­τι­α πλά­νης καί κα­τα­στρο­φῆς, ὅ­πως τόν ση­με­ρι­νό Φα­ρι­σαῖ­ο τῆς πα­ρα­βο­λῆς.

Καί εἶ­ναι δυ­στυ­χῶς, ἀ­δελ­φοί μου, πά­νω ἀ­πό χί­λι­ες οἱ αἱ­ρέ­σεις καί οἱ πα­ρα­θρη­σκεῖ­ες καί οἱ δι­ά­φο­ρες κα­τα­στρο­φι­κές λα­τρεῖ­ες πού λυ­μαί­νο­νται σή­με­ρα ὅ­λη τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα, ἀλ­λά καί τή ὀρ­θό­δο­ξη Πα­τρί­δα μας. Καί εἶ­ναι ἀρ­κε­τοί οἱ ἄν­θρω­ποι οἱ «πο­νη­ροί καί γό­η­τες», ὅ­πως λέ­γει ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, πού ἔ­χουν πλα­νη­θεῖ οἱ ἴ­δι­οι, ὁ­δη­γού­με­νοι ἀ­πό τόν ἑ­ω­σφο­ρι­κό ἐ­γω­ι­σμό τους καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ πλα­νοῦν καί ἄλ­λους ἀ­πρό­σε­κτους Χρι­στι­α­νούς στά δαι­μο­νι­κά δί­χτυ­α τῆς πλά­νης τους. Καί τέ­τοι­α φαι­νό­με­να ἔ­χου­με -δυ­στυ­χῶς- καί στήν πε­ρι­ο­χή μας. Εἶ­ναι οἱ λε­γό­με­νοι «φω­τι­σμέ­νοι» ἡ «φω­τι­σμέ­νες» πού δῆ­θεν φω­τί­στη­καν ἀπ᾿ τόν Θε­ό καί «βλέ­πουν», τήν Πα­να­γί­α, τούς Ἁ­γί­ους, τούς Ἀγ­γέ­λους πού τούς «κα­θο­δη­γοῦν» καί τούς «δι­δά­σκουν» τί νά ποῦν στούς ἀν­θρώ­πους, ἐ­νῶ πρό­κει­ται γι­ά δαι­μό­νι­α μέ μορ­φές Ἁ­γί­ων, ἀ­φοῦ ὁ δι­ά­βο­λος, ὅ­πως γρά­φει ἀλ­λοῦ ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, «με­τα­σχη­μα­τί­ζε­ται καί σέ ἄγ­γε­λο φω­τός».

Αὐ­τοί, λοι­πόν, οἱ δυ­στυ­χεῖς ἄν­θρω­ποι ἔ­χουν πλα­νη­θεῖ καί τά δαι­μό­νι­α τούς ἐ­ξα­πα­τοῦν, δι­ό­τι πι­στεύ­ουν πώς εἶ­ναι ξε­χω­ρι­στοί ἄν­θρω­ποι, ἀ­νώ­τε­ροι, κι ἔ­τσι τούς φου­σκώ­νει ὁ δι­ά­βο­λος μέ ἐ­γω­ι­σμό καί πα­ρα­μύ­θι. Πολ­λοί ἀπ᾿ αὐ­τούς λέ­νε μά­λι­στα ὅ­τι θε­ρα­πεύ­ουν κι­ό­λας μέ τή δύ­να­μη πού τούς δό­θη­κε ἀ­πό τή «μα­νού­λα», (ὅ­πως λέ­νε τήν δῆ­θεν Πα­να­γί­α πού βλέ­πουν) ἤ ἀ­πό τούς «πα­ποῦ­δες» (ὅ­πως λέ­νε τούς δῆ­θεν Ἁ­γί­ους πού βλέ­πουν) ἤ ἀ­πό τούς Ἀγ­γέ­λους (πού νο­μί­ζουν ὅ­τι βλέ­πουν) καί βά­ζουν τά χέ­ρι­α τους πά­νω σέ ἀρ­ρώ­στους, τούς τυ­λί­γουν μέ σε­ντό­νι­α, τούς ρα­ντί­ζουν μέ δι­ά­φο­ρα ὑ­γρά καί τούς δι­α­βά­ζουν εὐ­χές σάν νά ἔ­χουν χει­ρο­το­νη­θεῖ ἱ­ε­ρεῖς.

Κά­ποι­οι δέ ἀπ᾿ αὐ­τούς συ­νερ­γά­ζο­νται καί μέ ἄλ­λους φω­τι­σμέ­νους σέ δι­ά­φο­ρα μέ­ρη τῆς Ἑλ­λά­δος ἤ καί μέ μά­γους καί μά­γισ­σες καί στέλ­νουν ἐ­κεῖ τούς «πι­στούς» τούς γι­ά νά τούς «δι­α­βά­σουν» κι αὐ­τοί κι ἔ­τσι νά μπλέ­ξουν πι­ό πο­λύ στά δί­χτυ­α τοῦ δι­α­βό­λου.

Αὐ­τοί εἶ­ναι οἱ «γό­η­τες», αὐ­τοί εἶ­ναι πού «πλα­νῶ­νται», ὅ­πως λέ­ει ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, καί πλα­νοῦν καί πολ­λούς ἄλ­λους ἀ­φε­λεῖς Χρι­στι­α­νούς, πού ἀ­ντί νά προ­σφύ­γουν στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί στά θε­ρα­πευ­τι­κά καί ἁ­γι­α­στι­κά της Μυ­στή­ρι­α, τρέ­χουν σέ ξέ­νες πόρ­τες πού πί­σω τους μπο­ρεῖ νά κρύ­βουν πολ­λές εἰ­κό­νες καί σταυ­ρούς κα­θό­λου, ὅ­μως, τα­πεί­νω­ση καί φό­βο Θε­οῦ.

Προ­σο­χή, λοι­πόν, ἀ­δελ­φοί μου! Ἄν θέ­λου­με νά μεί­νου­με κο­ντά στόν Χρι­στό, ἄς ἀ­κού­σου­με τόν Ἀ­πό­στο­λο Παῦ­λο πού σή­με­ρα μᾶς εἶ­πε: «Ἐ­σύ ὅ­μως μέ­νε σ᾿  ἐ­κεῖ­να πού ἔ­μα­θες (στή σω­στή πί­στη, δη­λα­δή) καί γι­ά τά ὁ­ποῖ­α ἀ­πέ­κτη­σες βε­βαι­ό­τη­τα, γι­α­τί ξέ­ρεις ἀ­πό ποι­όν τά ἔ­μα­θες». Ἄς προ­σέ­χου­με, λοι­πόν, νά μέ­νου­με στήν πί­στη μας. Ὄ­χι στήν πί­στη πού μᾶς δι­δά­σκει ὁ κά­θε αὐ­τό­κλη­τος σω­τή­ρας καί φω­τι­σμέ­νος, ἀλ­λά σ᾿ αὐ­τήν πού μᾶς δι­δά­σκει ἡ ἐ­πί­ση­μη Ἐκ­κλη­σί­α μας μέ­σα ἀπ᾿ τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή καί τά γρα­πτά τῶν Ἁ­γί­ων μας. Γι­α­τί σή­με­ρα πολ­λοί μι­λᾶ­νε γι­ά τόν Χρι­στό, λί­γοι ὅ­μως Τόν πι­στεύ­ουν σω­στά.

Ἄς μεί­νου­με, λοι­πόν, στά «ἱ­ε­ρά γράμ­μα­τα», ὅ­πως γρά­φει ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, γι­α­τί αὐ­τά ἔ­χουν τή δύ­να­μη νά μᾶς ὁ­δη­γή­σουν στή σο­φί­α, ὥ­στε νά πε­τύ­χου­με τή σω­τη­ρί­α μας μέ τή σω­στή πί­στη στόν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό.

Κα­λή προ­ε­τοι­μα­σί­α, ἀ­δελ­φοί μου, ΚΑ­ΛΟ ΤΡΙ­Ω­ΔΙ­Ο.

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...