8 Φεβρουαρίου 1998

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι».

Γι­α­τί ὁ Ἰ­η­σοῦς δι­α­κη­ρύσ­σει τήν ὑ­πε­ρο­χή τῆς προ­σευ­χῆς τοῦ Τε­λώ­νη σέ σχέ­ση μέ τοῦ Φα­ρι­σαί­ου; Οἱ λό­γοι αὐ­τῆς τῆς προ­τί­μη­σης, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, εἶ­ναι φα­νε­ροί, πο­λύ σπά­νι­α ὅ­μως φθά­νου­με στό βά­θος τους.

Θά πρέ­πει νά πα­ρα­δε­χθοῦ­με ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς δέν ἀ­παγ­γέ­λει μί­α ρη­τή κα­τα­δί­κη τοῦ Φα­ρι­σαί­ου. Συ­νη­θί­ζου­με νά τά ρί­χνου­με ὅ­λα πά­νω στούς Φα­ρι­σαί­ους καί νά τούς θε­ω­ροῦ­με ὑ­πο­κρι­τές. Ἴ­σως εἶ­ναι ἕ­να εὔ­κο­λο ἄλ­λο­θι γι­ά νά ἀ­γνο­οῦ­με τίς δι­κές μας συ­νει­δη­τές ἡ ἀ­συ­νεί­δη­τες ὑ­πο­κρι­σί­ες! Ὁ Κύ­ρι­ος ἐκ­φρά­ζε­ται ὅ­μως μέ μί­α ἀ­ξι­ο­πρό­σε­κτα δι­α­κρι­τι­κή ἀ­πό­χρω­ση: «Λέ­γω ὑ­μῖν, κα­τέ­βη οὗ­τος (ὁ τε­λώ­νης) δε­δι­και­ω­μέ­νος εἰς τὸν οἶ­κον αὐ­τοῦ ἢ γὰρ ἐ­κεῖ­νος (ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος)­». Ὁ Τε­λώ­νης, μᾶς λέ­ει, κα­τέ­βη­κε δι­και­ω­μέ­νος στό σπί­τι του, πα­ρά ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος προ­σεύ­χε­ται ὄρ­θι­ος, ὁ Τε­λώ­νης πε­σμέ­νος στό ἔ­δα­φος. Δέν μπο­ρεῖ ὅ­μως νά χα­ρα­κτη­ρι­σθεῖ ὑ­πε­ρή­φα­νος γι᾿ αὐ­τό ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος, ἀ­φοῦ ἡ ὄρ­θι­α στά­ση ἦ­ταν ἡ κα­νο­νι­κή στήν ἑ­βρα­ϊ­κή προ­σευ­χή.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος λέ­ει ὅ­τι δέν εἶ­ναι ἅρ­πα­γας, μοι­χός, ἄ­δι­κος. Κι αὐ­τό εἶ­ναι ἀ­λή­θει­α. Οἱ φα­ρι­σαῖ­οι τά πρό­σε­χαν πο­λύ αὐ­τά. Λέ­ει πώς νη­στεύ­ει δύ­ο φο­ρές τήν ἑ­βδο­μά­δα καί δί­νει τό ἕ­να δέ­κα­το ἀπ᾿ τά εἰ­σο­δή­μα­τά του. Καί πρα­γμα­τι­κά τό ἔ­κα­νε.

Τί λά­θος, λοι­πόν, ἔ­χει ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου; δέν ἔ­χει λά­θος σ᾿ αὐ­τά πού λέ­ει, ἀλ­λά σ᾿ αὐ­τά πού δέν λέ­ει. Τῆς λεί­πει ἡ τα­πεί­νω­ση. Γι᾿ αὐ­τό ὁ Κύ­ρι­ος εἶ­πε: «Πᾶς ὁ ὑ­ψῶν ἑ­αυ­τὸν τα­πει­νω­θή­σε­ται, ὁ δὲ τα­πει­νῶν ἑ­αυ­τὸν ὑ­ψω­θή­σε­ται».

Σέ τί ὀ­φεί­λε­ται, λοι­πόν, ἡ μο­να­δι­κή ἀ­ξί­α τῆς προ­σευ­χῆς τοῦ Τε­λώ­νη, «Ὁ Θε­ός ἰ­λά­σθη­τί μοι τῷ ἁ­μαρ­τω­λῷ»;  Ὑ­πάρ­χει πρῶ­τα τό γε­γο­νός τῆς φυ­σι­κῆς στά­σης τοῦ Τε­λώ­νη, πού εἶ­ναι πε­σμέ­νος καί δέν τολ­μᾶ νά ση­κώ­σει τά μά­τι­α του ψη­λά, σάν κα­τά­δι­κος.

Ὑ­πάρ­χει τό γε­γο­νός ὅ­τι ὁ Τε­λώ­νης χτυ­πι­έ­ται στό στῆ­θος, δεί­χνο­ντας ἔ­τσι πώς οἱ πα­ρα­βά­σεις μας ἔ­χουν τίς ρί­ζες τους μέ­σα στήν καρ­δι­ά μας, μέ­σα μας. Ὑ­πάρ­χει ἀ­κό­μη τό γε­γο­νός ὅ­τι χα­ρα­κτη­ρί­ζει τόν ἑ­αυ­τό του ἁ­μαρ­τω­λό.

Ὅ­λα αὐ­τά δι­και­ο­λο­γοῦν τήν ἔ­γκρι­ση τοῦ Κυ­ρί­ου στήν προ­σευ­χή τοῦ Τε­λώ­νη. Ὡ­στό­σο, ὑ­πάρ­χει μέ­σα στήν προ­σευ­χή αὐ­τή κά­τι ἀ­κό­μα βα­θύ­τε­ρο, κι αὐ­τό εἶ­ναι πού συ­γκι­νεῖ πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πό τά ἄλ­λα τήν καρ­δι­ά τοῦ Σω­τῆ­ρα μας. Εἶ­ναι τά ἁ­πλᾶ λό­γι­α «ἱ­λά­σθη­τί μοι».

Μέ τά λό­γι­α αὐ­τά ὁ Τε­λώ­νης ἐ­πι­κα­λεῖ­ται τήν ἐ­λε­η­μο­σύ­νη, τήν ἀ­γα­θό­τη­τα, τήν εὐ­σπλαγ­χνί­α, τήν συ­γκα­τά­βα­ση τοῦ Θε­οῦ ἀ­πέ­να­ντί του. Μέ τά λό­γι­α του ὁ Τε­λώ­νης ἀ­νοί­γε­ται χω­ρίς ὅ­ρους στήν ἀ­πέ­ρα­ντη ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ, κι αὐ­τή ἡ ἀ­γά­πη τόν ἀ­γκα­λι­ά­ζει ὁ­λό­κλη­ρο καί τόν δι­και­ώ­νει. Μό­νο καί μό­νο γι­α­τί ἐ­μπι­στεύ­θη­κε.

Νά τί ἔ­λει­πε κυ­ρί­ως ἀ­πό τήν προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου. Νά τί δί­νει τήν ὑ­πέρ­τα­τη ἀ­ξί­α στήν προ­σευ­χή τοῦ Τε­λώ­νη. Δέν ἔ­φθα­νε νά πεῖ «εἶ­μαι ἕ­νας ἁ­μαρ­τω­λός». Ἡ προ­σευ­χή πού δέ­χε­ται ὁ Θε­ός εἶ­ναι αὐ­τή πού προ­σθέ­τει: «Πι­στεύ­ω στή συγ­γνώ­μη Σου. Πι­στεύ­ω στή χά­ρη Σου. Πι­στεύ­ω στήν ἀ­γα­θό­τη­τά Σου».

Ἀ­δελ­φοί μου! Ὁ Τε­λώ­νης εἶ­χε γνω­ρί­σει τόν Πα­τέ­ρα. Ἄς προ­σευ­χη­θοῦ­με νά μᾶς δώ­σει ὁ Κύ­ρι­ος τόν φω­τι­σμό Του, γι­ά νά Τόν γνω­ρί­σου­με κι ἐ­μεῖς. Α­ΜΗΝ.

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...