8 Φεβρουαρίου 1998

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι».

Γι­α­τί ὁ Ἰ­η­σοῦς δι­α­κη­ρύσ­σει τήν ὑ­πε­ρο­χή τῆς προ­σευ­χῆς τοῦ Τε­λώ­νη σέ σχέ­ση μέ τοῦ Φα­ρι­σαί­ου; Οἱ λό­γοι αὐ­τῆς τῆς προ­τί­μη­σης, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, εἶ­ναι φα­νε­ροί, πο­λύ σπά­νι­α ὅ­μως φθά­νου­με στό βά­θος τους.

Θά πρέ­πει νά πα­ρα­δε­χθοῦ­με ὅ­τι ὁ Ἰ­η­σοῦς δέν ἀ­παγ­γέ­λει μί­α ρη­τή κα­τα­δί­κη τοῦ Φα­ρι­σαί­ου. Συ­νη­θί­ζου­με νά τά ρί­χνου­με ὅ­λα πά­νω στούς Φα­ρι­σαί­ους καί νά τούς θε­ω­ροῦ­με ὑ­πο­κρι­τές. Ἴ­σως εἶ­ναι ἕ­να εὔ­κο­λο ἄλ­λο­θι γι­ά νά ἀ­γνο­οῦ­με τίς δι­κές μας συ­νει­δη­τές ἡ ἀ­συ­νεί­δη­τες ὑ­πο­κρι­σί­ες! Ὁ Κύ­ρι­ος ἐκ­φρά­ζε­ται ὅ­μως μέ μί­α ἀ­ξι­ο­πρό­σε­κτα δι­α­κρι­τι­κή ἀ­πό­χρω­ση: «Λέ­γω ὑ­μῖν, κα­τέ­βη οὗ­τος (ὁ τε­λώ­νης) δε­δι­και­ω­μέ­νος εἰς τὸν οἶ­κον αὐ­τοῦ ἢ γὰρ ἐ­κεῖ­νος (ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος)­». Ὁ Τε­λώ­νης, μᾶς λέ­ει, κα­τέ­βη­κε δι­και­ω­μέ­νος στό σπί­τι του, πα­ρά ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος προ­σεύ­χε­ται ὄρ­θι­ος, ὁ Τε­λώ­νης πε­σμέ­νος στό ἔ­δα­φος. Δέν μπο­ρεῖ ὅ­μως νά χα­ρα­κτη­ρι­σθεῖ ὑ­πε­ρή­φα­νος γι᾿ αὐ­τό ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος, ἀ­φοῦ ἡ ὄρ­θι­α στά­ση ἦ­ταν ἡ κα­νο­νι­κή στήν ἑ­βρα­ϊ­κή προ­σευ­χή.

Ὁ Φα­ρι­σαῖ­ος λέ­ει ὅ­τι δέν εἶ­ναι ἅρ­πα­γας, μοι­χός, ἄ­δι­κος. Κι αὐ­τό εἶ­ναι ἀ­λή­θει­α. Οἱ φα­ρι­σαῖ­οι τά πρό­σε­χαν πο­λύ αὐ­τά. Λέ­ει πώς νη­στεύ­ει δύ­ο φο­ρές τήν ἑ­βδο­μά­δα καί δί­νει τό ἕ­να δέ­κα­το ἀπ᾿ τά εἰ­σο­δή­μα­τά του. Καί πρα­γμα­τι­κά τό ἔ­κα­νε.

Τί λά­θος, λοι­πόν, ἔ­χει ἡ προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου; δέν ἔ­χει λά­θος σ᾿ αὐ­τά πού λέ­ει, ἀλ­λά σ᾿ αὐ­τά πού δέν λέ­ει. Τῆς λεί­πει ἡ τα­πεί­νω­ση. Γι᾿ αὐ­τό ὁ Κύ­ρι­ος εἶ­πε: «Πᾶς ὁ ὑ­ψῶν ἑ­αυ­τὸν τα­πει­νω­θή­σε­ται, ὁ δὲ τα­πει­νῶν ἑ­αυ­τὸν ὑ­ψω­θή­σε­ται».

Σέ τί ὀ­φεί­λε­ται, λοι­πόν, ἡ μο­να­δι­κή ἀ­ξί­α τῆς προ­σευ­χῆς τοῦ Τε­λώ­νη, «Ὁ Θε­ός ἰ­λά­σθη­τί μοι τῷ ἁ­μαρ­τω­λῷ»;  Ὑ­πάρ­χει πρῶ­τα τό γε­γο­νός τῆς φυ­σι­κῆς στά­σης τοῦ Τε­λώ­νη, πού εἶ­ναι πε­σμέ­νος καί δέν τολ­μᾶ νά ση­κώ­σει τά μά­τι­α του ψη­λά, σάν κα­τά­δι­κος.

Ὑ­πάρ­χει τό γε­γο­νός ὅ­τι ὁ Τε­λώ­νης χτυ­πι­έ­ται στό στῆ­θος, δεί­χνο­ντας ἔ­τσι πώς οἱ πα­ρα­βά­σεις μας ἔ­χουν τίς ρί­ζες τους μέ­σα στήν καρ­δι­ά μας, μέ­σα μας. Ὑ­πάρ­χει ἀ­κό­μη τό γε­γο­νός ὅ­τι χα­ρα­κτη­ρί­ζει τόν ἑ­αυ­τό του ἁ­μαρ­τω­λό.

Ὅ­λα αὐ­τά δι­και­ο­λο­γοῦν τήν ἔ­γκρι­ση τοῦ Κυ­ρί­ου στήν προ­σευ­χή τοῦ Τε­λώ­νη. Ὡ­στό­σο, ὑ­πάρ­χει μέ­σα στήν προ­σευ­χή αὐ­τή κά­τι ἀ­κό­μα βα­θύ­τε­ρο, κι αὐ­τό εἶ­ναι πού συ­γκι­νεῖ πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πό τά ἄλ­λα τήν καρ­δι­ά τοῦ Σω­τῆ­ρα μας. Εἶ­ναι τά ἁ­πλᾶ λό­γι­α «ἱ­λά­σθη­τί μοι».

Μέ τά λό­γι­α αὐ­τά ὁ Τε­λώ­νης ἐ­πι­κα­λεῖ­ται τήν ἐ­λε­η­μο­σύ­νη, τήν ἀ­γα­θό­τη­τα, τήν εὐ­σπλαγ­χνί­α, τήν συ­γκα­τά­βα­ση τοῦ Θε­οῦ ἀ­πέ­να­ντί του. Μέ τά λό­γι­α του ὁ Τε­λώ­νης ἀ­νοί­γε­ται χω­ρίς ὅ­ρους στήν ἀ­πέ­ρα­ντη ἀ­γά­πη τοῦ Θε­οῦ, κι αὐ­τή ἡ ἀ­γά­πη τόν ἀ­γκα­λι­ά­ζει ὁ­λό­κλη­ρο καί τόν δι­και­ώ­νει. Μό­νο καί μό­νο γι­α­τί ἐ­μπι­στεύ­θη­κε.

Νά τί ἔ­λει­πε κυ­ρί­ως ἀ­πό τήν προ­σευ­χή τοῦ Φα­ρι­σαί­ου. Νά τί δί­νει τήν ὑ­πέρ­τα­τη ἀ­ξί­α στήν προ­σευ­χή τοῦ Τε­λώ­νη. Δέν ἔ­φθα­νε νά πεῖ «εἶ­μαι ἕ­νας ἁ­μαρ­τω­λός». Ἡ προ­σευ­χή πού δέ­χε­ται ὁ Θε­ός εἶ­ναι αὐ­τή πού προ­σθέ­τει: «Πι­στεύ­ω στή συγ­γνώ­μη Σου. Πι­στεύ­ω στή χά­ρη Σου. Πι­στεύ­ω στήν ἀ­γα­θό­τη­τά Σου».

Ἀ­δελ­φοί μου! Ὁ Τε­λώ­νης εἶ­χε γνω­ρί­σει τόν Πα­τέ­ρα. Ἄς προ­σευ­χη­θοῦ­με νά μᾶς δώ­σει ὁ Κύ­ρι­ος τόν φω­τι­σμό Του, γι­ά νά Τόν γνω­ρί­σου­με κι ἐ­μεῖς. Α­ΜΗΝ.

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...