του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου

«ἤγγικε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»  (Ματθ. 4,17)

Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περὶ τῆς ὁποίας ἀκούσαμε νά γίνεται λόγος στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιό μας, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Τῆς ἔδωσε δὲ ὁ Κύριος αὐτὸ τὸ περιληπτικὸ κατ᾿ ἀρχὰς ὄνομα, διότι μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τὰ παράδοξα, «βασιλεία τῶν οὐρανῶν», ἤθελε νὰ δηλώση, νὰ κάμη γνωστά, τὰ κυριώτερα καὶ πιὸ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ της γνωρίσματα.

Ἦτο ἑπόμενο, ὅσοι πρώτη φορά ἄκουγαν τὸ κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὶς πρῶτες ἐξαγγελίες περὶ τοῦ ἀπώτερου, τοῦ τελικοῦ σκοποῦ τοῦ κηρύγματός Του, νὰ διερωτηθοῦν, τί ἄραγε ἐπιδιώκει ὁ σπάνιος αὐτὸς Προφήτης καὶ Διδάσκαλος. Τί ἔχει κατὰ νοῦν νὰ δημιουργήση μὲ τὸ κήρυγμά Του, μὲ τὴν ὅλη δραστηριότητά Του καὶ ἀργότερα μὲ τὰ πολλά καί καταπληκτικά Του θαύματα.

Γνωρίζομε ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια μας, ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου μας εἶχε προκαλέσει κάποιον διχασμὸ ἀνάμεσα στὸ λαό. Ὅλοι δὲν εἶχαν τὴν ἴδια γνώμη γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τότε συνέβη τὸ ἑξῆς: «ἄλλοι ἔλεγον οὗτος ἐστιν ὁ Χριστός. Ἄλλοι ἔλεγον, μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται… σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν» (Ἰωάν. 7, 41.43).

Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, μὲ τὴν περίφραση αὐτὴ «βασιλεία τῶν οὐρανῶν» θέλησε νά δηλώση κατά τρόπο ζωηρό ὁ Κύριος πρὸς ὅλους τὴν φύση καὶ τὸν χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἤθελε μέ λίγα λόγια νά πεῖ,ὅτι τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του θὰ εἶχαν τέτοιο ὑψηλό, ἀνώτερο ἦθος καὶ τέτοιο βίο καί πολιτεία, ὅπως ἀκριβῶς θὰ ἥρμοζε σὲ ἀνθρώπινα πλάσματα, ποὺ ζοῦν καί πολιτεύονται ὄχι στὴ γῆ, ἀλλὰ στὸν οὐρανό. Ὅπως περίπου οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, τὰ καθαρὰ καὶ ἄσπιλα πνεύματα τοῦ Θεοῦ.

Ἑπομένως πρὸς τὶς ἀρχὲς καί τούς κανόνες τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν θὰ ἔπρεπε οἱ πάντες νὰ συμμορφωθοῦν, ἐὰν θὰ ἤθελαν νὰ χαρακτηρίζωνται γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὡς ἄτομα μεμονωμένα καὶ ὡς οἰκογένεια. Καὶ αὐτὴ ἡ οἰκογένεια, ὁ πανάρχαιος θεσμός, δὲν θὰ ἦτο κατὰ τὴν λειτουργία της, ὅπως ἦτο πρὸ Χριστοῦ, πρὶν νὰ κηρυχθῆ στὸν κόσμο τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Καὶ ὄντως, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἄλλαξαν πολλὰ καὶ μέσα στὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας μετὰ τὸ κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας Του. Οἱ χριστιανοὶ πλέον σύζυγοι διαφορετικὰ συμπεριφέρονταν, «ἀξίως τῆς κλήσεως» τοῦ χριστιανοῦ. Τώρα πιά ἀποτελοῦσαν οἰκογένεια μέσα στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τώρα ποὺ ἀπελούσθησαν καὶ ἐκαθαρίσθησαν στὸ λουτρὸ τῆς παλιγεννεσίας, τὸ Ἅγιον Βάπτισμα. Τώρα ποὺ εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τώρα ποὺ προσδοκοῦν τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν.

Ὅπως τόσο ὡραῖα περιγράφει τὴν ζωὴ τῶν χριστιανῶν, καὶ μάλιστα τῶν συζύγων μέσα στὴν Ἐκκλησία, τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ λεγομένη πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή, ἕνα ἀρχαιότατο ἐκκλησιαστικό βιβλίο. Τώρα, γράφει, στὴν χριστιανικὴ ἐποχή, οἱ ἄνθρωποι, οἱ χριστιανοὶ

«Πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ’ ὡς πάροικοι… Παντρεύονται, ὅπως ὅλος ὁ κόσμος, ἀποκτοῦν παιδιά, ἀλλὰ δὲν τὰ ρίχνουν… (Δηλαδή οὔτε διαπράττουν ἐκτρώσεις, οὔτε ἐάν γεννηθοῦν ἀνάπηρα τά ρίχνουν στούς Καιάδες). Μὲσα στὸ σῶμα ζοῦν, ἀλλὰ δὲν ζοῦν ζωὴ σαρκική… Κάτω στὴ γῆ βαδίζουν, ἀλλὰ ἡ ζωὴ των εἶναι οὐράνια…».

Ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, ἀγαπητοὶ γονεῖς. Καὶ αὐτή ἡ οἰκογένεια μετὰ Χριστὸν ἔχει πλέον ἱερώτερο σκοπό, ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εἶχε μέχρι τοῦδε. Δὲν μπορεῖ τὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ μή τὸ προσέξουν οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι. Στὴν πρώτη μάλιστα Ἐκκλησία ἔχομε καὶ τὴν κατ’ οἶκον Ἐκκλησία. Τὸ σπίτι τότε, ποὺ εὐωδίαζε ἀπὸ χριστιανική ἀρετὴ καὶ ἀγάπη, ἦτο ἡ Ἐκκλησία ἐν σμικρογραφίᾳ.

Αὐτὸ παρατηροῦμε στὸν χαιρετισμὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολὴ του πρὸς τὸ φιλικώτατο του χριστιανικὸ ἀνδρόγυνο, τὸν Ἀκύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα. «Ἀσπάσασθε», γράφει, «Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν, καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν» (Ρωμ. 16,3.4).

Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ὡραῖα πού διδάσκει ἡ πίστη μας, οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι ἔχουν ἐπὶ πλέον ἕνα λόγον νὰ φέρωνται ἄψογα στὴν οἰκογένειά τους. Μεταξὺ των. Πρὸς τὰ παιδιὰ των. Πρός τούς ἔξω. Μὲ ἐπίγνωση τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος. Μὲ φόβο Θεοῦ. Μὲ πίστη σταθερή καί ἀταλάντευτη στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τὸν Βασιλέα τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τῆς Βασιλείας τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἁγιότητος, τοῦ Κράτους τοῦ Θεοῦ.

Εἴθε ἔτσι νὰ αἰσθάνωνται καὶ νὰ πολιτεύωνται οἱ χριστιανοὶ μας σύζυγοι. Ὡς σύζυγοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἐκκλησία καί προγεύονται τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τῶν οὐ­ρανῶν. Ἀμήν.

Οικογενειακό Κυριακοδρόμιο

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Με τη βοήθεια του Θεού και όλων των Ελλήνων να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να βγούμε νικητές»

Πανηγυρικά και μεγαλόπρεπα, συνάμα όμως λιτά κι απέριττα, χωρίς δυστυχώς τον παλμό της συμμετοχής του Αιγιώτικου λαού στον πάνδημο εορτασμό της ιστορικής τοπικής εορτής,...

Η ενθρόνιση της Παναγίας Υπαπαντής στην Καλαμάτα

Με κατάνυξη και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων ξεκίνησαν απόψε, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πολιούχο της Καλαμάτας και Προστάτιδα των Μεσσηνίων, Παναγία Υπαπαντή. Στην Ακολουθία...

Ἡ ἡμέρα πού ἔκλεισε τά μάτια του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Σάν αὔριο, στίς 28 Ἰανουαρίου 2008, ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος. Ἀντί ἄλλου λόγου, παραθέτω ἕνα εὐχαριστήριο...

Συναξάρι 28ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Εφραίμ τοῦ Σύρου. ῾Ο Ὅσιος ᾿Εφραίμ καταγόταν ἀπό τήν...

Μνημόσυνο Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου Α΄ (Βέργη)

Την ιερά μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επί τη ανακομιδή του ιερού του Λειψάνου, πανηγύρισε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 η Εκκλησία της...

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Είπα στον Αναστασιάδη να σταματήσουμε να κλέβουμε – Βάζω και τον εαυτό μου μέσα»!

Μανώλης Καλατζής Η... «εξομολόγηση» του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου για το Κυπριακό, την οικονομική κρίση που προκέλεσε η κατάρρευση των τραπεζών και το σκάνδαλο με την...

Ο Μητροπολίτης Ελασσώνος για τον μακαριστό Αρχιμ. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Τού Σεβ. Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος  Στήν ιερά μνήμη του μακαριστού αρχιμανδρίτου  π.Χριστοφόρου Παπανικολάου. «Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ήγαπήθη· καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. Ἡρπάγη, μή κακία...

Eκδημία Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Παπανικολάου

Με αισθήματα ψυχικής οδύνης αγγέλλεται εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, η πρός Κύριον εκδημία του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Παπανικολάου, Ιεροκήρυκος της καθ’ ημάς...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ἡ Ἐκκλησία στήν Τουρκοκρατία καί τήν Ἐθνεγερσία

Τό ἔτος πού διερχόμαστε, δηλαδή τό 2021, ἑορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί ἔχουν προσδιοριστεῖ πολλές ἐκδηλώσεις ἀπό...

Δημότης Λαρισαίων ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος

Στο Δημαρχείο της πόλεως μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος προκειμένου να παραλάβει επισήμως από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Απόστολο Καλογιάννη...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στο Ορφανοτροφείο αρρένων για την εορτή του Αγίου Γρηγορίου

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 το πρωί, τιμήθηκε, όπως κάθε χρόνο, η εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στον Ορφανοτροφείο αρρένων της Ι. Μητροπόλεως...

Εμβολιάστηκε ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Το τριήμερο 21 – 23 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, που...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης ευλόγησε την βασιλόπιτα στα συσσίτια του Δήμου

Στα Συσσίτια του Δήμου Λαρισαίων μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος προκειμένου να ευλογήσει τη Βασιλόπιτα των εργαζομένων. Στην κοπή της πίτας...

Σύσκεψη για την υγειονομική κατάσταση στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων

Ευρεία σύσκεψη, υπό τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, αναφορικά με Τα υγειονομικά δεδομένα στο Σουρλίγκειο Γηροκομείο των...

Συναξάρι 27ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Ἀνακομιδή τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν ᾿Ιωάννου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Χρυσοστόμου. ῾Ο...