του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου

«ἤγγικε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»  (Ματθ. 4,17)

Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περὶ τῆς ὁποίας ἀκούσαμε νά γίνεται λόγος στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιό μας, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Τῆς ἔδωσε δὲ ὁ Κύριος αὐτὸ τὸ περιληπτικὸ κατ᾿ ἀρχὰς ὄνομα, διότι μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τὰ παράδοξα, «βασιλεία τῶν οὐρανῶν», ἤθελε νὰ δηλώση, νὰ κάμη γνωστά, τὰ κυριώτερα καὶ πιὸ οὐσιώδη χαρακτηριστικὰ της γνωρίσματα.

Ἦτο ἑπόμενο, ὅσοι πρώτη φορά ἄκουγαν τὸ κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὶς πρῶτες ἐξαγγελίες περὶ τοῦ ἀπώτερου, τοῦ τελικοῦ σκοποῦ τοῦ κηρύγματός Του, νὰ διερωτηθοῦν, τί ἄραγε ἐπιδιώκει ὁ σπάνιος αὐτὸς Προφήτης καὶ Διδάσκαλος. Τί ἔχει κατὰ νοῦν νὰ δημιουργήση μὲ τὸ κήρυγμά Του, μὲ τὴν ὅλη δραστηριότητά Του καὶ ἀργότερα μὲ τὰ πολλά καί καταπληκτικά Του θαύματα.

Γνωρίζομε ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια μας, ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου μας εἶχε προκαλέσει κάποιον διχασμὸ ἀνάμεσα στὸ λαό. Ὅλοι δὲν εἶχαν τὴν ἴδια γνώμη γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Τότε συνέβη τὸ ἑξῆς: «ἄλλοι ἔλεγον οὗτος ἐστιν ὁ Χριστός. Ἄλλοι ἔλεγον, μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται… σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν» (Ἰωάν. 7, 41.43).

Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, μὲ τὴν περίφραση αὐτὴ «βασιλεία τῶν οὐρανῶν» θέλησε νά δηλώση κατά τρόπο ζωηρό ὁ Κύριος πρὸς ὅλους τὴν φύση καὶ τὸν χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἤθελε μέ λίγα λόγια νά πεῖ,ὅτι τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του θὰ εἶχαν τέτοιο ὑψηλό, ἀνώτερο ἦθος καὶ τέτοιο βίο καί πολιτεία, ὅπως ἀκριβῶς θὰ ἥρμοζε σὲ ἀνθρώπινα πλάσματα, ποὺ ζοῦν καί πολιτεύονται ὄχι στὴ γῆ, ἀλλὰ στὸν οὐρανό. Ὅπως περίπου οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, τὰ καθαρὰ καὶ ἄσπιλα πνεύματα τοῦ Θεοῦ.

Ἑπομένως πρὸς τὶς ἀρχὲς καί τούς κανόνες τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν θὰ ἔπρεπε οἱ πάντες νὰ συμμορφωθοῦν, ἐὰν θὰ ἤθελαν νὰ χαρακτηρίζωνται γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ὡς ἄτομα μεμονωμένα καὶ ὡς οἰκογένεια. Καὶ αὐτὴ ἡ οἰκογένεια, ὁ πανάρχαιος θεσμός, δὲν θὰ ἦτο κατὰ τὴν λειτουργία της, ὅπως ἦτο πρὸ Χριστοῦ, πρὶν νὰ κηρυχθῆ στὸν κόσμο τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Καὶ ὄντως, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἄλλαξαν πολλὰ καὶ μέσα στὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας μετὰ τὸ κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας Του. Οἱ χριστιανοὶ πλέον σύζυγοι διαφορετικὰ συμπεριφέρονταν, «ἀξίως τῆς κλήσεως» τοῦ χριστιανοῦ. Τώρα πιά ἀποτελοῦσαν οἰκογένεια μέσα στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τώρα ποὺ ἀπελούσθησαν καὶ ἐκαθαρίσθησαν στὸ λουτρὸ τῆς παλιγεννεσίας, τὸ Ἅγιον Βάπτισμα. Τώρα ποὺ εἶναι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τώρα ποὺ προσδοκοῦν τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν.

Ὅπως τόσο ὡραῖα περιγράφει τὴν ζωὴ τῶν χριστιανῶν, καὶ μάλιστα τῶν συζύγων μέσα στὴν Ἐκκλησία, τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ λεγομένη πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή, ἕνα ἀρχαιότατο ἐκκλησιαστικό βιβλίο. Τώρα, γράφει, στὴν χριστιανικὴ ἐποχή, οἱ ἄνθρωποι, οἱ χριστιανοὶ

«Πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ’ ὡς πάροικοι… Παντρεύονται, ὅπως ὅλος ὁ κόσμος, ἀποκτοῦν παιδιά, ἀλλὰ δὲν τὰ ρίχνουν… (Δηλαδή οὔτε διαπράττουν ἐκτρώσεις, οὔτε ἐάν γεννηθοῦν ἀνάπηρα τά ρίχνουν στούς Καιάδες). Μὲσα στὸ σῶμα ζοῦν, ἀλλὰ δὲν ζοῦν ζωὴ σαρκική… Κάτω στὴ γῆ βαδίζουν, ἀλλὰ ἡ ζωὴ των εἶναι οὐράνια…».

Ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, ἀγαπητοὶ γονεῖς. Καὶ αὐτή ἡ οἰκογένεια μετὰ Χριστὸν ἔχει πλέον ἱερώτερο σκοπό, ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εἶχε μέχρι τοῦδε. Δὲν μπορεῖ τὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ μή τὸ προσέξουν οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι. Στὴν πρώτη μάλιστα Ἐκκλησία ἔχομε καὶ τὴν κατ’ οἶκον Ἐκκλησία. Τὸ σπίτι τότε, ποὺ εὐωδίαζε ἀπὸ χριστιανική ἀρετὴ καὶ ἀγάπη, ἦτο ἡ Ἐκκλησία ἐν σμικρογραφίᾳ.

Αὐτὸ παρατηροῦμε στὸν χαιρετισμὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολὴ του πρὸς τὸ φιλικώτατο του χριστιανικὸ ἀνδρόγυνο, τὸν Ἀκύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα. «Ἀσπάσασθε», γράφει, «Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν, καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν» (Ρωμ. 16,3.4).

Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ὡραῖα πού διδάσκει ἡ πίστη μας, οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι ἔχουν ἐπὶ πλέον ἕνα λόγον νὰ φέρωνται ἄψογα στὴν οἰκογένειά τους. Μεταξὺ των. Πρὸς τὰ παιδιὰ των. Πρός τούς ἔξω. Μὲ ἐπίγνωση τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος. Μὲ φόβο Θεοῦ. Μὲ πίστη σταθερή καί ἀταλάντευτη στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τὸν Βασιλέα τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τῆς Βασιλείας τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἁγιότητος, τοῦ Κράτους τοῦ Θεοῦ.

Εἴθε ἔτσι νὰ αἰσθάνωνται καὶ νὰ πολιτεύωνται οἱ χριστιανοὶ μας σύζυγοι. Ὡς σύζυγοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἐκκλησία καί προγεύονται τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τῶν οὐ­ρανῶν. Ἀμήν.

Οικογενειακό Κυριακοδρόμιο

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Eἰς τάς προσβολάς τῶν παθῶν» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

«Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας ἐμπιπλῶσαί μου την ψυχήν». Ἀυτό εἶναι τό δεύτερον τροπάριον τῆς μικρᾶς παρακλήσεως, το ὁποῖον μᾶς εἰσάγει εἰς το...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὀδύνη γιά τήν Βηρυττό καί τούς Ρωμηούς

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Παρακολουθῶ αὐτές τίς ἡμέρες μέ ὀδύνη τήν φοβερή ἔκρηξη στήν Βηρυττό μέ τόσους θανάτους, τραυματίες καί μέ...

Με λαμπρότητα η πανήγυρη του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μαλλών Ιεράπετρας.

Με μεγάλη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια πανηγύρισε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 ο Ιερός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Μαλλών Ιεράπετρας. Ανήμερα της εορτής ο...

Στο ΕΚΑΕ και στη 337 Μοίρα Μάχης ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και στη 337 Μοίρα Μάχης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως του Αρχηγού Τακτικής...

Συμμετοχή στην οδύνη για την φονική τραγωδία στη Βηρυτό

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Ἰωάννη,...

Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως στήν Ἱερά Μονή Βομβοκοῦς Ναυπάκτου

Κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό...

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εορτάσθηκε μετά πάσης λαμπρότηττος και ιεροπρέπειας, εις την Ιεράν Μητρόπολιν Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, κατά το...

Λαμπρό Συλλείτουργο στον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σύρου

Σήμερα το πρωί, στον ιστορικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ανεγερθέντος το 1824 από τους Μικρασιάτες, Χίους και Ψαριανούς πρόσφυγες και πρώτους...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Χειροτονία Διακόνου στη Νέα Ιωνία

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αλσουπόλεως...

Πανδήμως πανηγύρισε η Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χορτιάτη

Σε όρος υψηλό ανήλθε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ Βαρνάβας, τη μεγάλη μέρα της Δεσποτικής εορτής του Κυρίου,  της Μεταμορφώσεως, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020. Σε κλίμα κατανυκτικό και...

Πανηγύρισε ο Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου πανηγύρισε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε, κήρυξε...

Λαμπρή η πανήγυρις της Μεταμορφώσεως στον Βόλο

Με την δέουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάστηκε και φέτος στην Τοπική μας Εκκλησία η μεγίστη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, με επίκεντρο τον περικαλλή ομώνυμο Ιερό...

H Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στο Παρίσι

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ την μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, μετά του...

Ευχετήριο Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως προς τον Τσιόδρα

Αξιότιμο κ. Σωτήριο Τσιόδρα Εκπρόσωπο Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό Αθήνα Με την ευκαιρία της ονομαστικής σας εορτής, απευθύνω ευχές για υγεία, έμπνευση, υπομονή και δύναμη στο έργο...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Σύδνεϋ

Με κατάνυξη εορτάστηκε στο Σύδνεϋ, κατά το διήμερο 5 και 6 Αυγούστου, η μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Επίκεντρο των λατρευτικών...