Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Μικρή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:«Μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά Κυρίου».

Εἰσήλθαμε ἀπό χθές στήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, στόν μή­να, τόν ὁποῖον ἡ εὐλάβεια τῶν πα­τέρων μας πρός τό σεπτό καί πανα­κήρατο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἀφιέρωσε μέ πολλή ἀγάπη.

Εἰσήλθαμε ἀπό χθές στήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου πού μᾶς βοηθᾶ μέ τή νηστεία ἀλλά καί μέ τίς ἱερές Παρακλήσεις, πού ψάλ­λουμε κάθε ἀπόγευμα πρός τήν Παναγία Παρθένο, νά προετοιμα­σθοῦμε γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεώς της.

Ὅλη ὅμως αὐτή ἡ προετοιμασία, τήν ὁποία μᾶς παρακινεῖ ἡ Ἐκκλη­σία μας νά κάνουμε, προβάλλοντας ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Αὐγούστου τή σεπτή καί παναγία μορφή τῆς Κυ­ρίας Θεοτόκου, ἔχει καί ἕναν ἀκό­μη στόχο. Καί αὐτός εἶναι νά μᾶς φέρει σέ βαθύτερη ἐπαφή μέ τό πρό­σωπο τό ὁποῖο τιμοῦμε, νά ἀνα­νεώσει καί νά ἐνισχύσει τό σύνδεσμό μας μέ τήν Παναγία μας, νά μᾶς διδάξει μέ τή ζωή της καί μέ τίς ἀρετές της.

Καί ἄν ἐμεῖς σπεύσαμε ἀπόψε ἐδῶ στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας, γιά νά τήν ὑμνή­σου­με καί συγχρόνως νά τῆς ἐμπιστευθοῦμε τούς πόνους καί τίς ἀγωνίες μας, τίς ἀβεβαιό­τητες καί τά αἰτήματά μας, Ἐκείνη, ἡ Παναγία μητέρα μας, «ἐπορεύθη εἰς τήν ὀρεινήν μετά σπουδῆς», ὅπως ἀκούσαμε στό ἱερό Εὐαγγέ­λιο, γιά νά συναντήσει τήν ἐξαδέλ­φη της Ἐλισάβετ.

Δέν πορεύθηκε ὅμως μόνη. Μάρ­τυρες αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως γίνα­με ὅλοι, καθώς ἀκούσαμε τόν ἱερό εὐαγγελιστή Λουκᾶ νά περιγράφει τή μοναδική αὐτή συνάντηση.

«Προβεβηκυῖα» ἡ μία στήν ἡλι­κία, ἡ Ἐλισάβετ, δέν πίστευε μέχρι πρίν ἀπό λίγους μῆνες ὅτι θά ἀπο­κτήσει παιδί, καί μάλιστα τόν Πρό­δρομο τοῦ Κυρίου.

Παρθένος ἡ ταπεινή Κόρη τῆς Να­ζαρέτ, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, δέν μποροῦσε νά διανοηθεῖ ὅτι θά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό τό μυστήριο,  τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτη­ρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀπο­κα­λύπτεται τώρα στήν Ἐλισάβετ μέ θαυμαστό τρόπο, καί ἐκείνη ἀπευ­θύνει τόν μακαρισμό της πρός τήν Παναγία Παρθένο.

«Μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά Κυρίου». Εἶσαι μακαρία, εἶσαι εὐτυχής, γιατί πίστευσες ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν ἀπολύτως ὅλα ὅσα σοῦ εἶπε ὁ Κύριος διά τοῦ ἀγγέλου.

Ὁ μακαρισμός τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τόκου ἀπό τήν Ἐλισάβετ ἀπο­τε­λεῖ συγχρόνως καί τόν μεγαλύ­τε­ρο ἔπαινο τῆς πίστεώς της. Γιατί τί ἄλλο εἶναι πίστη, παρά «ἐλπιζο­μέ­νων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγ­­χος οὐ βλεπομένων», ὅπως θά γράψει ἀργότερα ὁ πρωτοκορυ­φαῖ­ος ἀπόστολος Παῦλος.

Καί ἡ Παναγία Παρθένος πίστευσε ὅτι θά πραγματοποιηθεῖ τό μήνυμα τοῦ Θεοῦ, πού τῆς διαβίβασε ὁ ἀρ­χάγγελος Γαβριήλ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της. Πίστευσε κάτι πού δέν εἶχε συμβεῖ ποτέ προ­η­γουμένως καί δέν θά συμβεῖ ποτέ ξανά, νά συλλάβει τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί νά γεννήσει τόν Σωτήρα καί λυτρωτή τοῦ κόσμου.

Πίστευσε σέ κάτι πού κάθε ἄλλος θά τό ἀμφισβητοῦσε καί ἐμπιστεύ­θηκε τήν ὕπαρξή της ὁλόκληρη στόν Θεό, γιά νά ἐπιτελέσει δι᾽ αὐτῆς τό σχέδιό του γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Πίστευσε ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, καί γι᾽ αὐτό ἔζησε τό θαῦμα, ἔζησε τό μυστήριο τῆς σω­τη­ρίας νά κυοφορεῖται μέσα της καί νά συντελεῖται χάριν τῶν ἀν­θρώπων.

Καί ἄν ἡ Ἐλισάβετ μακαρίζει τήν πίστη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ἴδια μᾶς ἀποκαλύπτει τή ρίζα τῆς πίστεως. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ταπείνωση. Εὐχαριστεῖ τόν Θεό «ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν τα­πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ».

Ἡ ταπείνωση τῆς Παναγίας εἶναι τό θεμέλιο τῆς πίστεως. Ὁποιοσδή­ποτε ἄλλος, χωρίς τή δική της τα­πείνωση, δέν θά εἶχε τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά νά πιστεύσει. Δέν θά εἶχε τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά νά δεῖ νά γίνεται στή ζωή του πραγματικό­τη­τα, αὐτό πού αἰῶνες περίμενε ἡ ἀνθρωπότητα, καί μάλιστα μέ τρό­πο μοναδικό. Ἡ ταπείνωσή της εἶναι αὐτή πού κάνει τόν Θεό νά τῆς προσθέσει τήν πίστη πού χρειά­ζεται γιά νά μπορέσει νά βιώσει τό μεγαλύτερο θαῦμα τῶν αἰώνων.

«Μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά Κυρίου».

Αὐτός ὁ μακαρισμός πού ἀπευθύ­νει ἡ Ἐλισάβετ πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἄς παρακινήσει καί ἐμᾶς, πού τιμοῦμε ἰδιαιτέρως αὐτό τό διά­στημα τήν Παναγία μας, ψάλ­λο­ντας μέ κατάνυξη τούς Παρα­κλη­τικούς της κανόνες, νά καλλι­ερ­γήσουμε στήν ψυχή μας τήν ταπείνωση, ὥστε νά γίνει βάση καί θεμέλιο τῆς πίστεώς μας στόν Θεό, πού θά τήν αὐξάνει καί γιά μᾶς μέ τή χάρη του, ὥστε, ὅσες δυσκολίες καί πειρασμούς καί ἄν ἀντιμε­τω­πί­ζουμε, ὅπως καί τό διάστημα αὐτό πού δοκιμαζόμεθα ἀπό τήν παν­δη­μία τοῦ κορωνοϊοῦ, νά ἔχουμε τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός «οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνά­με­θα», ἀλλά θά δώσει «σύν τῷ πει­ρα­σμῷ καί τήν ἔκβασιν αὐτοῦ».

Ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή τοῦ Δεκαπενταυγούστου, μᾶς διδάσκει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μέ τήν ταπείνωσή της, καί ἐπιβεβαιώνει αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριος «ἐπί τίνα ἐπιβλέψω; ἐπί τόν ταπεινόν καί ἡσύχιον καί τρέμοντά μου τούς λόγους». Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά δοῦμε τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι μόνο μποροῦμε νά πλησιάσουμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο· ὅταν καλλιεργήσουμε μέσα μας τήν ταπείνωση, ἡ ὁποία θά μᾶς βοηθήσει νά ξεπεράσουμε καί τούς πειρασμούς καί τίς δυσκολίες· ὅταν καταφεύγουμε μέ ταπείνωση στόν Θεό καί ζητοῦμε τό ἔλεός του καί ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας.

Εὔχομαι τό ὑπόλοιπο αὐτῆς τῆς περιόδου νά εἶναι περίοδος ταπεινώσεως, προσευχῆς καί ἐπικοινωνίας μέ τήν Παναγία μας, μέ τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Κυρία τῶν ἀγγέλων ἀλλά καί Κυρία πάντων ἡμῶν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...