Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τήν προστασίαν τῆς Παναγίας ἐσυνέχισεν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τούς ἑορτασμούς διά τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξιν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλλιγενεσίας, ὁ ὁποῖος ἔγινε «πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος».

Τό Σάββατον 19 Ἰουνίου 2021, ἐπέτειον τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου ἐτιμήθη ἡ μνήμη του εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου μέ Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί μέ τήν συμμετοχήν τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Στυλιανοῦ Μανώλη καί κ. Ἰωάννου Μουσᾶ καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα ἐνῶ ἔψαλλαν ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος καί ὁ Λαμπαδάριος του Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀντώνιος Κυδώνης, παρόντος τοῦ Διοικητοῦ τῆς 96 ΑΔΤΕ, Ταξιάρχου κ. Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη.

Εἰς τό κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέθησαν πρός προσκύνησιν τά λείψανα τοῦ κορυφαίου Χίου Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐπεσήμανεν ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος εἰς τό κήρυγμά του, ἐθυσιάσθη ὑπέρ Πίστεως (διά τόν Χριστόν), ὑπέρ Πατρίδος (διά τήν Ἑλλάδα) καί ἐπειδή ἦτο Χῖος εἰς τήν καταγωγήν καί ὑπέρ Οἰκογενείας (διά τούς συμπατριώτας καί οἰκείους τους).

Τά τρία αὐτά λαμπρά ἰδανικά, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει νά μᾶς ἐμπνέουν καί σήμερον εἰς χρόνους, κατά τούς ὁποίους πρῶτον, ἤ συγκρητικῶς ἀλλοιώνεται τό Ὀρθόδοξον φρόνημα ἤ περιθωριοποιεῖται ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ζωήν τῶν νεοελλήνων, δεύτερον βάλλεται ἡ ἐθνική πολιτισμική ἰδιοπροσωπεία τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τά βέλη τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἤ τοῦ διεθνισμοῦ καί τρίτον πολεμεῖται καί ματώνει ὁ θεοΐδρυτος θεσμός τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ζωτικόν κύτταρον τῆς ὑποστάσεως καί τῆς διατηρήσεως τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους.

Τήν Δευτέραν 21 Ἰουνίου 2021 ἐτιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος τό 1792. Ὁ ἑορτασμός ἔγινε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου εἰς τό χωρίον Λιθί, εἰς τόν λιμένα τοῦ ὁποίου ἀπεβιβάσθη ὁ Ἅγιος ἀφιχθείς εἰς τήν Χίον. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου ἐνῶ ἔψαλλαν ὁ  κ. Κωνσταντῖνος Προμπονᾶς καί ἡ κ. Σταματία Τσάμπου.

Παρόντες ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κωνσταντῖνος Βεργίνας καί ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παντελῆς Μπουρνιᾶς.

Εἰς τό θεῖον κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος συνέδεσε τήν θυσίαν τῶν νεομαρτύρων καί τοῦ Ἁγίου Νικήτα μέ τάς προϋποθέσεις διά τήν ἀφύπνησιν τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νά διατηρήσουν τό θρησκευτικόν φρόνημα, τήν συνείδησιν τῆς ἱστορικῆς συνεχείας καί τήν ἑλληνικην γλῶσσαν, κάτι τό ὁποῖον ἐπετεύχθη μέσῳ τῆς χρήσεως της κατά τήν λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί συνεχίζεται σήμερον μέ τήν διδασκαλίαν τῶν κλασσικῶν γραμμάτων εἰς πολλά Πανεπιστήμια καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτόνισε ὁ Φιλόλογος Ἱεράρχης, ἀποτελεῖ ἐθνικόν θέμα ἡ προσπάθεια διά τήν μή διακοπήν τῆς διδασκαλίας αὐτῆς εἰς οἱοδήποτε σημεῖον τοῦ πλανήτου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας οἱ εὐσεβεῖς ἐνορῖται ἐνημέρωσαν τόν Σεβασμιώταταν ὅτι ἔχουν ὁλοκληρώσει σχεδόν παρεκκλήσιον τιμώμενον εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νισυρίου, τό ὁποῖον ὁ Χῖος Ποιμενάρχης ὑπεσχέθη νά ἐγκαινιάσῃ προσεχῶς, προσκαλῶν καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κώου καί Νισήρου κ. Ναθαναήλ, φίλον ἀδελφικόν ἐκ τῶν φοιτητικῶν χρόνων.

Τήν Πέμπτην 24 Ἰουνίου 2021 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου εἰς τά Ρεστά Χίου, ἐτιμήθη καί ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου του Παρίου, Σχολάρχου τῆς Μεγάλης Σχολῆς τῆς Χίου. Εἰς τόν Ἱερόν αὐτόν Ναόν, ὅπου καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Μπογῆ καί τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Γεωργίου Πύρρου καί κ. Κωνσταντίνου Βιττάκη, ἐνῶ ἔψαλλαν ὁ κ. Νικόλαος Φλάμος, Πρωτοψάλτης καί κ. Ἰάκωβος Μπιρλῆς, Λαμπαδάριος, τοῦ Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κηρύττων ἀνέφερε ὅτι τό φιλοκαλικόν κίνημα τῶν κολλυβάδων εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη ἀναγεννητική ἀπάντησις εἰς τά ἀντίστοιχα, ἀλλά ἀλλοῖα κινήματα τῆς Δύσεως. Ἡ Δύσις μέ τόν εὐρωπαϊκόν διαφωτισμόν ἠθέλησεν νά διαλύσῃ τό σκότος της «διά» κάποιων μέσων, γεγονός τό ὁποῖον κατέστησε τό φῶς της ἰσχνόν, καί μέ τήν γαλλικήν ἐπανάστασιν ἠθέλησεν νά ἐγερθῇ «ἐπί» κάποιων βάθρων, τά ὁποῖα ὡς σαθρά καί μή ἀσφαλῆ ἀπειλοῦν τήν εὐστάθειάν της. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπήντησεν εἰς τόν διαφωτισμόν μέ τόν Φωτισμόν, μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαίνει πᾶσιν», τό ἀνέσπερον Φῶς, καί εἰς τήν ἐπανάστασιν μέ τήν Ἀνάστασιν, κατά τήν ὁποίαν ἀνασταίνεται ὁ Ἀδάμ παγγενής, ἀνασταίνεται ὁ ἄνθρωπος  καί πορεύεται πρός τήν ζωήν, τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τόν Παράδεισον. Ἐάν κοσμήσωμεν τόν πολιτισμόν μας μέ αὐτά, τότε θά ἔχωμεν ἀντί ἑνός πολιτισμοῦ ἐρρεβώδους καί ζοφεροῦ σκότους καί θανάτου, ἕνα πολιτισμόν φωτός καί ζωῆς, ἕνα πολιτισμόν Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶπεν « ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω. η΄, 12), καί «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή»(Ἰω. ια΄, 25)

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης

Σύμπασα ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὅλως ὅμως ἰδιαιτέρως ἡ ἁγιοτόκος Θεσσαλονίκη καὶ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γεραίρει, τιμᾶ καὶ λαμπρύνεται ἐπὶ τῇ ἱερὰ...

Παρουσίαση τριών βιβλίων της Αποστολικής διακονίας στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Στα πλαίσια των ΚΘ΄ Δημητρίων του Μητροπολιτικού Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Κυριακής 24 Οκτωβρίου 2021, παρουσίαση των βιβλίων «ΔΕΟΣ...

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς: «..μόνο ο Κύριος μας ελευθερώνει!»

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέσθηκε η πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, επομένη ημέρα της μνήμη του Αγίου,...

Μέγας Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Δημητρίου Ερμουπόλεως

Στον ανεγερθέντα επί του τόπου Ευρέσεως, το 1936, της αγίας Εικόνας του Αγίου Δημητρίου ομώνυμο Ιερό Ναό τελέσθηκε απόψε Εόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Αρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Στρατοπέδου Καρατάσιου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, το απόγευμα της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου 2021, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στα Καβάσιλα

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα...

Πανηγυρικός Eσπερινός στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος

Με την πρέπουσα κατάνυξη αλλά και τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στον Προστάτη και Έφορο της Ενορίας μας , Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη, σεβόμενοι τις...

Ο Εσπερινός του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Καλαμάτας.

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. Επίκεντρο...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου Άρτας

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου, ετελέσθη το απόγευμα της Δευτέρας 25ης Οκτωβρίου 2021, με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, ο Μέγας Εσπερινός, επί τη μνήμη...

Μεγαλειώδης Λιτανεία στη Θεσσαλονίκη για τον Άγιο Δημήτριο

Με τις δέουσες τιμές και με κάθε επισημότητα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 25ης Οκτωβρίου 2021, η Ιερά Λιτάνευση των Εικόνων της Παναγίας Πορταΐτισσας και...

Αικατερίνεια: 40 ημέρες με «ανάσες τέχνης & πολιτισμού»

Ο κορυφαίος θεσμός σηκώνει αυλαία στις 31 Οκτωβρίου Τα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ, μετά από μία «ανάπαυλα» που επέβαλε η υγειονομική κρίση επιστρέφουν δυναμικά με τη 14η...

Εκοιμήθη η Γερόντισσα της Ι.Μ.Αγ. Ιωάννου Προδρόμου – Μακρυνού

Εκοιμήθη εν Κυρίω, σήμερα το πρωί Δευτέρα 25η Οκτωβρίου 2021 η Οσιολογιωτάτη Κτητόρισσα και πρώτη Καθηγουμένη, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου – Μακρυνού...

Έκκληση για προσφορά πετρελαίου θέρμανσης για το γηροκομείο Καναλίων

έρει θαλπωρή και στέγη σε δεκάδες γέροντες και γερόντισσες της περιοχής μας, ανέρχονται σε 10 τόνους πετρελαίου θέρμανσης τόσο για τη θέρμανση όσο και...

Η Μητρόπολη Μάνης πληροφορεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης  κ. Χρυσόστομος Γ’,  ἐκτελῶντας τά ποιμαντικά του καθήκοντα, προσβλήθηκε ἀπό  τόν Covid-19. Γιά θεραπευτικούς λόγους μεταφέρθηκε στό  Νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός»...