Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τήν προστασίαν τῆς Παναγίας ἐσυνέχισεν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τούς ἑορτασμούς διά τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξιν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλλιγενεσίας, ὁ ὁποῖος ἔγινε «πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος».

Τό Σάββατον 19 Ἰουνίου 2021, ἐπέτειον τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου ἐτιμήθη ἡ μνήμη του εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου μέ Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί μέ τήν συμμετοχήν τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Στυλιανοῦ Μανώλη καί κ. Ἰωάννου Μουσᾶ καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀποστόλου Λάρδα ἐνῶ ἔψαλλαν ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος καί ὁ Λαμπαδάριος του Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀντώνιος Κυδώνης, παρόντος τοῦ Διοικητοῦ τῆς 96 ΑΔΤΕ, Ταξιάρχου κ. Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη.

Εἰς τό κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέθησαν πρός προσκύνησιν τά λείψανα τοῦ κορυφαίου Χίου Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἐπεσήμανεν ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μᾶρκος εἰς τό κήρυγμά του, ἐθυσιάσθη ὑπέρ Πίστεως (διά τόν Χριστόν), ὑπέρ Πατρίδος (διά τήν Ἑλλάδα) καί ἐπειδή ἦτο Χῖος εἰς τήν καταγωγήν καί ὑπέρ Οἰκογενείας (διά τούς συμπατριώτας καί οἰκείους τους).

Τά τρία αὐτά λαμπρά ἰδανικά, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πρέπει νά μᾶς ἐμπνέουν καί σήμερον εἰς χρόνους, κατά τούς ὁποίους πρῶτον, ἤ συγκρητικῶς ἀλλοιώνεται τό Ὀρθόδοξον φρόνημα ἤ περιθωριοποιεῖται ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν ζωήν τῶν νεοελλήνων, δεύτερον βάλλεται ἡ ἐθνική πολιτισμική ἰδιοπροσωπεία τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τά βέλη τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἤ τοῦ διεθνισμοῦ καί τρίτον πολεμεῖται καί ματώνει ὁ θεοΐδρυτος θεσμός τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ζωτικόν κύτταρον τῆς ὑποστάσεως καί τῆς διατηρήσεως τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους.

Τήν Δευτέραν 21 Ἰουνίου 2021 ἐτιμήθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου τοῦ ἐν Χίῳ ἀθλήσαντος τό 1792. Ὁ ἑορτασμός ἔγινε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου εἰς τό χωρίον Λιθί, εἰς τόν λιμένα τοῦ ὁποίου ἀπεβιβάσθη ὁ Ἅγιος ἀφιχθείς εἰς τήν Χίον. Ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου καί μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου ἐνῶ ἔψαλλαν ὁ  κ. Κωνσταντῖνος Προμπονᾶς καί ἡ κ. Σταματία Τσάμπου.

Παρόντες ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κωνσταντῖνος Βεργίνας καί ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παντελῆς Μπουρνιᾶς.

Εἰς τό θεῖον κήρυγμα ὁ Σεβασμιώτατος συνέδεσε τήν θυσίαν τῶν νεομαρτύρων καί τοῦ Ἁγίου Νικήτα μέ τάς προϋποθέσεις διά τήν ἀφύπνησιν τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νά διατηρήσουν τό θρησκευτικόν φρόνημα, τήν συνείδησιν τῆς ἱστορικῆς συνεχείας καί τήν ἑλληνικην γλῶσσαν, κάτι τό ὁποῖον ἐπετεύχθη μέσῳ τῆς χρήσεως της κατά τήν λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί συνεχίζεται σήμερον μέ τήν διδασκαλίαν τῶν κλασσικῶν γραμμάτων εἰς πολλά Πανεπιστήμια καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτόνισε ὁ Φιλόλογος Ἱεράρχης, ἀποτελεῖ ἐθνικόν θέμα ἡ προσπάθεια διά τήν μή διακοπήν τῆς διδασκαλίας αὐτῆς εἰς οἱοδήποτε σημεῖον τοῦ πλανήτου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας οἱ εὐσεβεῖς ἐνορῖται ἐνημέρωσαν τόν Σεβασμιώταταν ὅτι ἔχουν ὁλοκληρώσει σχεδόν παρεκκλήσιον τιμώμενον εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νισυρίου, τό ὁποῖον ὁ Χῖος Ποιμενάρχης ὑπεσχέθη νά ἐγκαινιάσῃ προσεχῶς, προσκαλῶν καί τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κώου καί Νισήρου κ. Ναθαναήλ, φίλον ἀδελφικόν ἐκ τῶν φοιτητικῶν χρόνων.

Τήν Πέμπτην 24 Ἰουνίου 2021 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου εἰς τά Ρεστά Χίου, ἐτιμήθη καί ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου του Παρίου, Σχολάρχου τῆς Μεγάλης Σχολῆς τῆς Χίου. Εἰς τόν Ἱερόν αὐτόν Ναόν, ὅπου καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Μπογῆ καί τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Γεωργίου Πύρρου καί κ. Κωνσταντίνου Βιττάκη, ἐνῶ ἔψαλλαν ὁ κ. Νικόλαος Φλάμος, Πρωτοψάλτης καί κ. Ἰάκωβος Μπιρλῆς, Λαμπαδάριος, τοῦ Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Λειβαδίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κηρύττων ἀνέφερε ὅτι τό φιλοκαλικόν κίνημα τῶν κολλυβάδων εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη ἀναγεννητική ἀπάντησις εἰς τά ἀντίστοιχα, ἀλλά ἀλλοῖα κινήματα τῆς Δύσεως. Ἡ Δύσις μέ τόν εὐρωπαϊκόν διαφωτισμόν ἠθέλησεν νά διαλύσῃ τό σκότος της «διά» κάποιων μέσων, γεγονός τό ὁποῖον κατέστησε τό φῶς της ἰσχνόν, καί μέ τήν γαλλικήν ἐπανάστασιν ἠθέλησεν νά ἐγερθῇ «ἐπί» κάποιων βάθρων, τά ὁποῖα ὡς σαθρά καί μή ἀσφαλῆ ἀπειλοῦν τήν εὐστάθειάν της. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπήντησεν εἰς τόν διαφωτισμόν μέ τόν Φωτισμόν, μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαίνει πᾶσιν», τό ἀνέσπερον Φῶς, καί εἰς τήν ἐπανάστασιν μέ τήν Ἀνάστασιν, κατά τήν ὁποίαν ἀνασταίνεται ὁ Ἀδάμ παγγενής, ἀνασταίνεται ὁ ἄνθρωπος  καί πορεύεται πρός τήν ζωήν, τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τόν Παράδεισον. Ἐάν κοσμήσωμεν τόν πολιτισμόν μας μέ αὐτά, τότε θά ἔχωμεν ἀντί ἑνός πολιτισμοῦ ἐρρεβώδους καί ζοφεροῦ σκότους καί θανάτου, ἕνα πολιτισμόν φωτός καί ζωῆς, ἕνα πολιτισμόν Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶπεν « ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω. η΄, 12), καί «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή»(Ἰω. ια΄, 25)

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ τὴν προσήκουσα τιμή, ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Μυροβλύτιδος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, στὴν ὀμώνυμη ἀνδρώα ἱερὰ Μονή τῆς...

Ἐπί τέλους, ἄς ἀκούσουν, κυρίως οἱ ἡμέτεροι, τά ἀνησυχητικά μηνύματα τῶν καιρῶν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ μεγάλος καί ἅγιος Προκάτοχός μου, ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης...

Τελείωσαν τα προβλήματα;;;

Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, Πρωτοσυγκέλλου  Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας Μέσα στη δίνη της πανδημίας, κατά το παρελθόν διάστημα, αναδείχθηκαν πλείστα όσα προβλήματα, τα οποία η ανθρωπότητα δυσκολεύτηκε...

Η Μυροβλύτισσα Αγία Θεοδώρα η εν Θεσσαλονίκης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στα αγιολόγια της Εκκλησίας μας υπάρχουν άγιοι οι οποίοι αγίασαν ομού με μέλη των βιολογικών τους οικογενειών. Μια τέτοια...

Τρεις νέες μοναχικές κουρές στο Τρίκορφο Φωκίδος

Η τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου, μπορεί να ήταν αρκετά ζεστή από τα καιρικά φαινόμενα, ταυτόχρονα όμως ήταν μια ημέρα πνευματικής δροσιάς, πλήρης χάριτος...

Αυστραλίας Μακάριος: «Εκτός από το ποιοι είμαστε, να αναδείξουμε και πόσοι είμαστε»

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Είμαι πεπεισμένος ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα των γονέων, των γιαγιάδων και των παππούδων σας, εκείνων που με θάρρος ταξίδεψαν...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Στομίου

Στην Κομνήνειο Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου – Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στομίου χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Και σε μεσίτριαν έχω….

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν καλό δεκαπεντάρη, ο μήνας της παναγιάς. την πρωταυγουστιά αλλά και όλες τις μέρες, μέχρι τον δεκαπενταύγουστο,...

Eσχάτως κάποιοι κοντόφθαλμοι, ιδιοτελείς, μικρόνοες και θρησκόληπτοι διό και επικίνδυνοι άνθρωποι μας υβρίζουν

Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Βέλου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021, πλαισιωμένος από τον Πανοσ. Αρχιμ. π....

Φωτιά στη Χρυσοκελλαριά: Απειλείται το ιστορικό μοναστήρι της περιοχής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από ενημέρωση για φωτιά κοντά στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοκελλαριάς. Η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση, είναι...

Ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Παναγία στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως τελέσθηκε απόψε η πρώτη Ακολουθία των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου κ....

Με την υποδοχή αντιγράφου της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας ξεκίνησαν οι Παρακλήσεις στον Πλατύκαμπο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 1ης Αυγούστου 2021 η υποδοχή αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της...

Eνθρόνιση Ηγουμένου στην Ι.Μ Παναγίας Ελεούσης Κούμπαρη

Το απόγευμα της Κυριακής 1η Αυγούστου 2021, στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Κούμπαρη, που πρόσφατα ανασυστάθηκε με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου...

Θετικός στον κορωνοϊό ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Το πρωί της Κυριακής εισήχθη εκτάκτως, στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας «Άγιος Ανδρέας», με εμπύρετο σύμπτωμα που παρουσίασε, ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Αμέσως...
video

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας

Δεκαπενταύγουστος: Η νηστεία της Παναγίας. Γιατί νηστεύουμε τον Δεκαπενταύγουστο; Πώς ξεκίνησε η νηστεία της Παναγίας μας; Τι μπορούμε να φάμε κατά την διάρκεια της...