Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Στυλιανού Παφλαγόνος.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, τέλεσε Αρτοκλασία για τα μέλη του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βεροίας και τους συνεχάρη για το σπουδαίο έργο που επιτελούν.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Αὐτή τήν ἀπάντηση ἔδωσε ὁ Χρι­στός στούς μαθητές του, ὅταν τόν ρώτησαν ποιός θά εἶναι ἀνώτερος στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καί Ἐκεῖνος δείχνοντας ἕνα παιδί τούς προειδοποίησε ὅτι, ἐάν δέν γίνουν σάν τά παιδιά, δέν θά εἰσέλθουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὑπόδειξη αὐτή τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του, ἡ ὁποία ἰσχύει καί γιά ὅλους ἐμᾶς, πού ἀνά τούς αἰῶνες τόν πιστεύουμε καί θέλουμε νά τόν ἀκολουθοῦμε, ἐπι­βεβαιώνεται μέ τή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι εἰσῆλ­θαν δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἐπιβεβαιώ­νε­ται ὅμως πολύ πε­ρισ­σότερο μέ τή ζωή τοῦ ἑορταζο­μένου σήμερα ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ προστάτου τῶν παιδιῶν. Διότι ὁ ἅγιος Στυ­λιανός ἔγινε πολίτης τῆς οὐρανίου βασιλείας καλλιεργώντας μέ τήν ἄσκησή του στήν ἔρημο ὅπου ἔζησε τρεῖς ἀπό τίς ἀρετές πού χαρα­κτη­ρίζουν τά παιδιά. Αὐτό, ἄλλωστε, ἐννοοῦσε καί ὁ Κύριος, ὅταν ἔλεγε ὅτι πρέπει νά ὁμοιάζουμε στά παι­διά, γιά νά εἰσέλθουμε στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως τό διευκρίνισε ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας: «μή παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλά τῇ κακίᾳ νηπιάζετε».

Ποιές ἦταν ὅμως οἱ ἀρετές, τίς ὁποῖες διέθετε ὁ ἅγιος Στυλιανός καί τόν ἔκαναν νά μοιάζει μέ τά παιδιά;

Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ἀγάπη του πρός τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Μία ἀγάπη πού δέν ἔθετε προϋποθέ­σεις, πού δέν ὑπολόγιζε συμφέρο­ντα καί ὠφέλειες, πού προσφερό­ταν χωρίς νά ἀναμένει ἀνταλλάγ­ματα, μία ἀγάπη ἀδιάκριτη καί ἀνυπόκριτη, ὅπως γράφει ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος.

Αὐτή τήν ἀγάπη ἔχουν τά παιδιά, καί τήν προσφέρουν σέ ὅλους χω­ρίς νά ἐνδιαφέρονται ποιός εἶναι ὁ καθένας καί χωρίς νά περιμένουν ἀνταπόδοση, γιατί ἡ ψυχή τους εἶναι ἄδολη, δέν ἔχει κακία, δέν ἔχει πονηρία, ἡ ὁποία ὑπολογίζει καί μετρᾶ τό κόστος τῆς ἀγάπης.

Αὐτό συνέβαινε καί μέ τόν ἅγιο Στυλιανό. Ἀγάπησε τόν Θεό καί ἀκολούθησε τή ζωή τῆς ἀσκήσεως ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό ἀγάπη πρός αὐτόν. Καί καθώς ἤθελε νά εἶναι ἀπόλυτα ἀφοσιωμένος στόν Θεό, διένειμε πρῶτα ὁλόκληρη τήν πατρική του περιουσία σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, κάνοντας τό πρῶτο καί μεγάλο βῆμα τῆς ἀγάπης.

Τό δεύτερο βῆμα τῆς ἀγάπης του ἦταν ἡ προσευχή του γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Στήν ἔρημο ὅπου ἀσκήτευε δέν ἀποξενώθηκε ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά ἑνώθηκε μαζί του μέ τήν προσευχή, καθώς προσευχό­ταν νυχθημερόν γιά τούς ἀνθρώ­πους καί τίς ἀνάγκες τους.

Καί τό τρίτο βῆμα τῆς ἀγάπης ἦταν ὅτι, παρότι ζοῦσε στήν ἡσυχία τῆς ἀσκήσεως, δεχόταν πλῆθος μη­τέ­ρων, οἱ ὁποῖες ἔφερναν τά παιδιά τους πού ἔπασχαν ἀπό διάφορες ἀσθένειες, γιά νά τά θεραπεύσει ὁ ἅγιος Στυλιανός, κάτι πού συνε­χίζει νά κάνει καί μετά τήν κοίμη­σή του καί μέχρι σήμερα, γι᾽ αὐτό καί τόν θεωροῦμε προστάτη τῶν παιδιῶν.

Ἡ δεύτερη ἀρετή πού διέθετε ἦταν ἡ ἁπλότητα. Ποιά ἄλλη ἀρετή χαρακτηρίζει τά παιδιά περισσό­τε­ρο ἀπό τήν ἁπλότητα; Καί ἐάν γιά τά παιδιά ἡ ἁπλότητα εἶναι μία φυσική κατάσταση, γιατί ἡ ψυχή τους δέν ἔχει σκληρύνει ἀκόμη ἀπό τά πάθη, γιά ὅλους τούς μεγαλυτέρους ἀνθρώπους εἶναι μία δύσκολη ἀρετή, γιατί μᾶς ἐμποδίζει ὁ ἐγωι­σμός, ἡ ὑπερηφάνεια, καί ἡ κάθε εἴδους κακία, νά τήν ἔχουμε καί νά τήν ἐκφράζουμε, συμπεριφερό­με­νοι καί αἰσθανόμενοι χωρίς τήν ἰδέα ὅτι ὑπερέχουμε ἀπό τούς συνανθρώπους μας, χωρίς νά πι­στεύουμε ὅτι εἴμεθα πιό σπουδαῖοι, πιό ἐνάρετοι, ἴσως μερικές φορές καί πιό ἅγιοι ἀπό αὐτούς.

Συνοδοιπόρος τῆς ἁπλότητος εἶναι καί ἡ τρίτη ἀρετή ἡ ὁποία χαρακτήριζε τόν ἅγιο Στυλιανό. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ταπείνωση, τήν ὁποία καλλιέργησε μέ τήν πολυετῆ ἄσκηση καί μέ τήν νέκρωση τῶν ὑλικῶν ἐπιθυμιῶν. Παρότι ἔφθασε σέ μεγάλα ὕψη ἀρε­τῆς καί ἁγιότητος ὁ ἅγιος Στυ­λια­νός δέν τό ἔδειχνε, δέν τό διαφή­μιζε, δέν τό διατυμπάνιζε, ἀκόμη καί ὅταν ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά ἐπι­τελεῖ θαύματα.

Μέ αὐτές τίς τρεῖς ἀρετές ὁμοιώ­θηκε ὁ ἅγιος Στυλιανός μέ τά παι­διά καί εἰσῆλθε στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἀπό ὅπου συνεχίζει νά πρεσβεύει καί νά θεραπεύει καί νά σώζει ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται καί ἰδιαιτέρως τά μικρά παιδιά καί τά νήπια καί τά βρέφη τά ὁποῖα προ­στατεύει.

Ἑορτάζοντας σήμερα καί τιμώ­ντας τή μνήμη του, ἄς προ­σπαθήσουμε νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς αὐτές τίς τρεῖς ἀρετές. Καί ἄς τόν παρακαλοῦμε πάντοτε νά προ­στατεύει τά παιδιά μας, τά ὁποῖα διατρέχουν πολλούς καί με­γά­λους κινδύνους σωματικούς καί ψυχι­κούς, καί ἄς προσπαθοῦμε νά τά περιβάλλουμε μέ τή φροντίδα καί τήν ἀγάπη μας, καί ἰδιαιτέρως ὅσα ἔχουν ἀνάγκη, ὅπως τό κά­νουν πολλά χρόνια τώρα τά μέλη τοῦ Συλλόγου Προστασίας τοῦ παι­διοῦ τῆς πόλεώς μας, πού τιμοῦν τόν ἅγιο Στυλιανό ὡς προστάτη τους.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τίς συγχαίρουμε γιά τό πολύπλευρο ἔργο τους, γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους γιά τά παιδιά καί τίς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας γιά τήν προσφορά τους. Καί εὐχόμεθα ὁ ἅγιος Στυλιανός καί πάνω ἀπό ὅλα ὁ Κύριός μας καί ἡ Κυρία Θεοτόκος νά τούς χαρίζουν δύναμη, σοφία ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θά βοηθοῦν αὐτό τό ἔργο τῆς συμπαραστάσεως τῶν παιδιῶν. Εἶναι ἕνα ἔργο πάρα πολύ μεγάλο. Τό λέω, γιατί τό γνωρίζω ἀπό κοντά, βλέπω τήν προσφορά τους, βλέπω τή θυσία τους, πού εἶναι ἄξιο νά τό μιμηθεῖ ὁ καθένας μέ τόν δικό του τρόπο. Εὔχομαι δύναμη καί ὑγεία σέ ὅλες τίς κυρίες πού ἐπιτελοῦν τό ὄμορφο αὐτό ἔργο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Σε αγαπώ περισσότερο, γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό»

 «Σε αγαπώ περισσότερο γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό». Με αυτά τα λόγια και με βουρκωμένα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών απευθύνθηκε στον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ζητώ παντού την ενότητα, ζητώ να ζούμε το Άγιο Πνεύμα»

  Με μία λαμπρή και πανηγυρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι πέντε χρόνια Θεοφιλούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου...

«Αυτός που πραγματικά διψά, αρκείται και σε μία μόνο σταγόνα αγάπης του Χριστού»

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως,...

25 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Διπλή χαρά μάς σύναξε απόψε στη σεμνή τούτη εκδήλωση. Η ονομαστική σας εορτή, αφ΄ενός, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, αλλά και η χρονική συγκυρία της, καθώς...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Έρευνας και...

Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τον Προιστάμενο...

Τό Σαββατοκύριακο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας στήν Ι.Μ. Κλεισούρας καί στό Χιλιόδενδρο

Τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.Καλλίνικος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, τήν Ἱερά...

Είη Αυτού η μνήμη αιωνία!

Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, τιμώντας την μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου του...

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Χαναναίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό...
video

«Life coaching» από τον Ιερό Χρυσόστομο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το βράδυ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων...

Με επιτυχία η εορτή των γραμμάτων της Ι.Μ. στη Νάουσα

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Καππαδόκης άγιος που τιμάται στον Έβρο

Ο άγιος Δημήτριος ο εκ Μιστίου της Νίγδης της Καππαδοκίας έζησε βίο οσιακό και ανεδείχθη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν...

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου στο Ελαιοχώρι Παγγαίου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος εισηγητής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το τριήμερο 27-29 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η χαρά του Υπουργού είναι χαρά για όλους μας»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από Αμπλιανίτες επιστήμονες προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Χρήστο Σταϊκούρα, παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...