Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας βορείως εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

Ὡς παραδίδει τό Συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ ὁ βιογράφος τῶν Παλαιστινίων ἁγίων Κύριλλος ὁ Σκυθουπολίτης, ὁ ὅσιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μελιτηνῆς τῆς Ἀρμενίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν περί τό 420μ.Χ. Φέρων τήν μοναχικήν προπαιδείαν τῆς πατρίδος αὐτοῦ καί διδασκόμενος ὡσαύτως τήν Παλαιστινιακήν τοιαύτην τῶν πρό αὐτοῦ ἀσκητῶν Ἁγίου Ἱλαρίωνος καί Ἁγίου Χαρίτωνος, ἵδρυσε Λαύραν εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, τήν ἐκτεινομένην μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Ἱεριχοῦς. Εἰς αὐτήν συνεκέντρωσε πλῆθος μοναχῶν, πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων καί χιλιάδων ἄλλων, προσερχομένων ἐξ ἄλλων Μονῶν διά πνευματικήν καθοδήγησιν.

Εἰς αὐτήν ἐδέχετο πρωτίστως τούς προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς μετά τήν δοκιμήν αὐτῶν εἰς τό Κοινόβιον, ἀπολαμβάνων παρά πάντων σεβασμοῦ καί ἐμπιστοσύνης, λόγῳ τοῦ ἐναρέτου καί τοῦ ἄκρως ἀσκητικοῦ βίου αὐτοῦ, τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν θαυμάτων, τῶν ὁποίων ἠξίωσεν ὁ Θεός αὐτόν νά ἀπεργάζηται.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος διετέλεσεν ὁ μοναχικός πνευματικός διδάσκαλος τοῦ ἁγίου Σάββα μετά τοῦ συνασκητοῦ αὐτοῦ ἁγίου Θεοκτίστου, διευθύνοντος Μονήν Κοινοβίου, εἰς τό ὁποῖον ἐδοκιμάσθη ὁ Ἅγιος Σάββας, ἀποσταλείς εἰς αὐτό ὑπό τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, λόγῳ τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας του. Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἐβάπτισε τά μέλη τῆς ὁμάδος νομάδων προελθόντων ἐκ Περσίας καί προέτεινε Πατριαρχην Ἱεροσολύμων τόν Πέτρον.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος κατέστη πρό τοῦ ἁγίου Σάββα καί τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου στεντόρειος ὑπερασπιστής τοῦ δόγματος τῆς Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος τοῦ ἔτους 451μ.Χ. ἤτοι τῆς ἐν Χριστῷ ἀσυγχύτω συνυπάρξεως τῶν δύο φύσεων, θείας καί ἀνθρωπίνης. Εἰς τήν σωτήριον ἀλήθειαν ταύτην ἐπανέφερε ἐκ τῆς πλάνης τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ τήν αὐτοκράτειραν τοῦ Βυζαντίου Εὐδοκίαν.

Ἡ ἱστορική αὕτη Λαύρα τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου, συμβαλοῦσα τά μέγιστα εἰς τήν καλλιέργειαν τοῦ Λαυρεωτικοῦ μοναχισμοῦ, στηρίξασα τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὑπέστη τάς φθοράς τοῦ χρόνου καί τῶν πολεμικῶν καταστάσεων ἀπό τοῦ 638μ.Χ. καί παρέμεινε σήμερον ἐπισκέψιμος ὡς ἀρχαιολογικός χῶρος, ἐν ᾧ καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, ἀνασκαφεῖσα τό 1929 καί κατά τήν πρόσφατον ἐποχήν ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας.

Οὐχί εἰς τήν Μονήν ταύτην, λόγῳ τῆς καταστάσεως αὐτῆς, ἀλλά εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις Μονήν τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου προεξῆρξε τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Ἀλβανοῦ, τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τῆς μοναχῆς Μαριάμ καί συμπροσευχομένου πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν πρός προσκύνησιν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ καλῶς συντηροῦσα τήν Μονήν καί ἐπιμελουμένη τῶν θεμάτων αὐτῆς καθηγουμένη μοναχή Χριστονύμφη ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

ierosolim1 ierosolim2 ierosolim3 ierosolim5 ierosolim7 ierosolim6 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Αγία Σοφία αιχμάλωτη του Ερντογάν

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου Ο Ερντογάν και άλλοι Τούρκοι πολιτικοί αφού επανέφεραν σε κατάσταση αιχμαλωσίας τον πάνσεπτο ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, αγλάισμα...

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἴδιόν ἐστι Χριστιανοῦ, ὡς τὸ εἰρηνοποιεῖν. (Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἐπιστολή 114. PG 32.528B) Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε. Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ...

Επίσκεψη υψηλόβαθμων στελεχών του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στα πλαίσια της υπαγωγής του μέχρι πρότινος Στρατιωτικού Μουσείου Καλαμάτας, στην δικαιοδοσία του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών  και της μετονομασίας του σε Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας,...

Χειροτονία σε Πρεσβύτερο και Χειροθεσία σε Αρχιμανδρίτη του Αρχιδιακόνου π. Νήφωνος

Σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης και εκκλησιαστικής λαμπρότητας τελέσθηκε, την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας...
video

Τέτοιους χριστιανούς και μοναχούς θέλουμε

Τέτοιους χριστιανούς και μοναχούς θέλουμε. Στο χριστιανισμό έχουμε δυο ειδών χριστιανούς. Οι χριστιανοί που πιστεύουν και οι χριστιανοί που με το παραμικρό διαμαρτύρονται. Έχουμε...

Η Ι. Μ. Ηλείας δίπλα στους Υποψηφίους Σπουδαστές των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Να Διαβάζεις σαν να εξαρτώνται όλα μόνον από το Διάβασμα και να Προσεύχεσαι σαν να εξαρτώνται όλα από τον Θεόν! Ιερά Παράκληση υπέρ επιτυχίας και...

Οι Αμερικανοί στοχοποιούν τις Μόνες του Αγίου Όρους που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ – Αποφασισμένοι να δώσουν τέλος στα περίεργα…...

Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα σε σχέση με τη σύνδεση Μονών του Αγίου Όρους, που στηρίζουν τη ΝΙΚΗ, με τον ρωσικό...

Εκκλησία και Πολιτική | Αναγκαιότητες και κίνδυνοι

Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη1 Τα μέλη της Εκκλησίας είναι φυσικό να ενδιαφέρονται για την πολιτική ζωή και να φροντίζουν για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων...

«Παιδιά μου καλή δύναμη και καλή επιτυχία»

Την Τρίτη 30 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του...

Ο Αρχιεπίσκοπος συνοδευόμενος από τον Αρχιγραμματέα πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Σύγκληση της μικτής Θεολογικής Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

Με την ευλογία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρου Β’, το Δευτερόθρονο Πρεσβυγενές Πατριαρχείο φιλοξενεί την συνάντηση της Μικτής...

Αγρυπνία επί τη ιερά μνήμη της οσίας μητρός ημών Υπομονής στην Καρδίτσα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 28 Μαΐου 2023, τέλεσε την ιερά Αγρυπνία, επί τη ιερά μνήμη της...

Τελετή Λήξεως των Ιερατικών Συνάξεων της Ι. Μ. Ελευθερουπόλεως

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου και σύσσωμου του ιερού Κλήρου...

29ο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος

Την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε το 29ο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στο νεόδμητο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως, όπου...

Αγιασμός μετονομασίας του Γυμνασίου Ν. Προκοπίου σε «Γυμνάσιο Προκοπίου – Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος»

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, μετέβη στο Γυμνάσιο Ν. Προκοπίου, όπου προέστη στον τελεσθέντα Αγιασμό μετονομασίας...