Tην Κυριακή 22 Δεκεμβρίου το πρωί, εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας.

Στην συνέχεια στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού τα παιδιά από τα κατηχητικά τμήματα του Ιερού Ναού έψαλλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Σεβασμιώτατο και τον ευχαρίστησαν λέγοντας του: «Σας ευχαριστούμε για τα 25 χρόνια αρχιερατείας και συνεχούς διακονίας στη μητρόπολη μας. Σας ευχαριστούμε που μας αγιάζετε και μας χαρίζετε το δώρο του κατηχητικού σχολείου, στο οποίο ακούμε τον λόγο του Θεού. Ευχόμαστε ο Κύριος να σας χαρίζει δύναμη, υγεία και θεία φώτιση για να καθοδηγείτε το ποίμνιο του για ακόμα 25 και παραπάνω χρόνια. Ζητούμε την ευλογία σας και την ευχή σας, να πορευόμαστε στη ζωή μας με το Χριστό και τα φετινά Χριστούγεννα να νιώσουμε την ταπεινή παρουσία του νεογέννητου Σωτήρα στη μικρή φάτνη της καρδιάς μας».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος τά περί Γεδεών, Βαράκ τε καί Συμεών καί Ἰεφθάε, Δαβίδ τε καί Σαμουήλ καί τῶν προφητῶν, οἱ διά πίστεως κατηγωνίσαντο βα­σιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν …».

Δύο ἱερές ἁλυσίδες προσώπων πού σχετίζονται μέ τόν Χριστό καί τή Γέννησή του μᾶς παρουσίασαν τά σημερινά ἀναγνώσματα. Ἡ μία εἶναι τῶν προπατόρων τοῦ Χρι­στοῦ, αὐτή πού μᾶς ἀνέφερε ὁ ἱε­ρός εὐαγγελιστής Ματθαῖος, καί περιλαμβάνει ὅλους ἐκείνους πού ἀνῆκαν στό γένος τοῦ Δαβίδ καί συνεδέοντο γενεαλογικά μέ τήν Πα­ναγία Παρθένο καί τόν προστά­τη της Ἰωσήφ.

Ἡ δεύτερη ἁλυσίδα εἶναι αὐτή τήν ὁποία περιγράφει ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος καί περιλαμβάνει ὅσους συνδέθηκαν καί συνδέονται μέ τήν πίστη στόν Θεό καί κατόρθωσαν μέ αὐτή νά πολεμήσουν ἐνάντια στούς βασι­λεῖς καί τούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου καί νά ὑπερισχύουν ὅλων τῶν βα­σανιστηρίων καί τῶν θηρίων καί τῶν μέσων πού χρησιμοποίησαν ἐκεῖνοι γιά νά τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τή ζωή τῆς εὐσεβείας καί τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Καί ἔτσι συνέχι­σαν νά ζοῦν τήν εὐσεβῆ ζωή τους καί νά δίδουν τή μαρτυρία τῆς πί­στεώς τους στόν κόσμο, διακηρύσ­σο­ντας μέ τόν τρόπο αὐτό καί τή δύναμη τῆς πίστεως καί πόσο με­γά­λα εἶναι ὄντως τά κατορθώματά της.

Καί ὁ λόγος πού οἱ θεῖοι Πατέρες ἐπέλεξαν τά δύο αὐτά ἀναγνώ­σμα­τα γιά τή σημερινή Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως εἶναι γιά νά μᾶς δείξουν πώς ὅλοι μας συνδεόμεθα μέ κάποιον τρόπο μέ τόν Χριστό.

Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀπευ­θυ­νόμενος στούς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους δηλώνει τή «σαρ­κική» σχέση πού ἔχουν μέ τόν Χρι­στό, καθώς πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού καταγόταν «ἐξ οἴκου καί πα­τρι­ᾶς Δαβίδ».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάλι, πα­ρότι τό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε προέρχεται ἀπό τήν πρός Ἑβραί­ους ἐπιστολή του, διευρύνει τόν κύκλο συμπερι­λαμβάνοντας αὐ­τούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν πνευματική σχέση μέ τόν Χριστό «διά πίστε­ως», καί ἀκόμη καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι θά πιστεύσουν σέ αὐτόν μέ­χρι συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Γιά νά τονίσει μάλιστα ὅτι αὐτή ἡ πνευματική σχέση ἀφορᾶ καί ὅσους πρόκειται νά πιστεύσουν στόν Χριστό καί ἀνήκουν σέ μία ὁμάδα, σέ μία οἰκογένεια πνευμα­τι­κή, δηλώνει ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐπέτυ­χαν τά κατορθώματα τῆς πίστεως τούς ἀναμένουν «ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσι».

Σέ αὐτή τή δεύτερη ὁμάδα συγκα­τα­ριθμεῖται καί ἡ ἑορταζομένη σή­μερα ἁγία Ἀναστασία ἡ φαρμακο­λύτρια.

Συνδέθηκε μέ τόν Χριστό μέ τήν πίστη καί διά τῆς πίστεώς της κα­τόρθωσε, παρά τά ἐμπόδια πού συναντοῦσε ἐξαιτίας τοῦ εἰδωλο­λάτρου συζύγου της καί τῶν ἀπα­γορεύσεων καί τῶν διωγμῶν τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορος, νά κάνει σπουδαῖα καί θαυμαστά πράγματα. Κατόρθωσε νά εἰσέρχεται στίς φυ­λακές, νά περιποιεῖται τούς μάρ­τυρες τῆς πίστεως καί νά τούς ἐνι­σχύει τό φρόνημα. Κατόρθωσε νά διατρέξει ὅλο τό Ἱλλυρικό καί νά φθάσει μέχρι τή Θεσσαλονίκη κη­ρύσσοντας τό εὐαγγέλιο τοῦ Χρι­στοῦ καί ὁδηγώντας κυρίως γυ­ναῖ­κες στήν πίστη, ἀλλά ἀκόμη κατόρθωσε νά ὑπομείνει μέ καρ­τερία καί γενναιότητα τά πολυώ­δυνα βάσανα τοῦ μαρτυρίου στό ὁποία τήν ὑπέβαλε ὁ αὐτοκράτο­ρας Διοκλητιανός καί νά λάβει ἀπό τόν Θεό τή χάρη τῶν θαυμά­των, ὥστε νά θεραπεύει ὄχι μόνο τίς ἀσθένειες τῶν σωμάτων ἀλλά καί τῶν ψυχῶν.

Γι᾽ αὐτό τήν τιμοῦμε καί τή γε­ραί­ρουμε σήμερα καί ἐπικαλού­μεθα τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες της πρός τόν Χριστό, τοῦ ὁποίου σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε τή θεία Γέννηση.

Καί τήν παρακαλοῦμε ἰδιαιτέρως νά δέεται γιά νά αὐξήσει μέσα στή ψυχή μας ὁ Θεός τήν πίστη. Διότι συχνά ἐπαναπαυόμεθα νομίζοντας ὅτι, ἐπειδή ἔχουμε βαπτισθεῖ, ἐπει­δή ἐκκλησιαζόμεθα καί μετέχουμε τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σίας μας, ἔχουμε καί τήν ἀπαιτού­μενη πίστη. Ὅμως, ἄν φέρουμε στόν νοῦ μας ὅλα ὅσα ἀπαριθμεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὡς κατορ­θώ­ματα τῆς πίστεως, καί ἄν θυμη­θοῦμε ὅτι ὁ Χριστός διαβεβαίωσε τούς μαθητές του ὅτι, ἄν ἔχουν πίστη ὅση ὁ κόκκος τοῦ σινάπεως, θά μποροῦν νά μετακινήσουν ἀκό­μη καί ὄρη, τότε θά συνειδητο­ποι­ήσουμε πόσο ἀπέχει ἡ δική μας πίστη ἀπό τήν πίστη ὅλων ὅσων τά ὀνόματα ἀκούσαμε σήμερα.

Βεβαίως τό ζητούμενο δέν εἶναι νά κάνουμε ὅλοι θαύματα, ἀλλά νά ἔχουμε περισσότερη πίστη, διό­τι ἡ πίστη εἶναι αὐτή πού μᾶς συν­δέει μέ τόν Χριστό, καί ὅσο περισ­σότερη πίστη ἔχουμε, τόσο περισ­σότερο συνδεδεμένοι εἴμεθα μαζί του.

Ἄς ἀγωνιζόμεθα, λοιπόν, γιά νά καλ­λιεργοῦμε τήν πίστη στήν ψυ­χή μας καί ἄς παρακαλοῦμε τόν Χριστό νά μᾶς τήν αὐ­ξά­νει, γιά νά παραμένουμε ἄρ­ρη­κτα συνδεδεμέ­νοι μαζί του καί ἀνεπη­ρέ­αστοι ἀπό τήν ἀπιστία πού δυστυ­χῶς ἐπικρα­τεῖ στίς ἡμέρες μας καί στόν κόσμο μας, διότι διά τῆς πίστεως συντε­λεῖται καί τό με­γαλύτερο θαῦμα γιά τόν ἄνθρωπο, ἡ σωτηρία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...