Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τελέστηκε η Μεγάλη Παράκληση και η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου προς την Υπεραγία Θεοτόκο χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρ­θέ­νε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καί ρῦσαι τῶν αἰωνίων βα­σά­νων». Μέ συγκίνηση καί κατάνυξη ψά­λα­με καί ἀπόψε τόν Μεγάλο Πα­ρα­­κλητικό Κανόνα καί τά Ἐγκώ­μια τῆς Παναγίας μας, ὅπως κάθε χρόνο, προπαραμονή τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς πανσέπτου Κοιμήσεώς της καί τῆς ἐνδόξου εἰς οὐρανούς Μεταστάσεώς της, ἐδῶ στόν ναό τῆς Παναγίας. Καί ἐκφράσαμε γιά ἀκόμη μία φορά τήν ἀγάπη μας καί τόν σεβασμό μας στό ἱερό πρό­σωπο τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυ­ρίου μας καί δικῆς μας μητέρας καί προστάτιδος πάντων τῶν χρι­στι­ανῶν. Συγχρόνως ὅμως ζητή­σα­­με καί τή βοήθειά της γιά νά ἀποφύγουμε ὄχι μόνο τίς δυσκο­λίες καί τά προβλήματα τῆς πα­ρούσης ζωῆς ἀλλά καί τόν κίνδυ­νο τῆς μελλοντικῆς καί αἰωνίου τιμωρίας πού ἀναμένει ὅσους ἀπο­τύχουν τῆς σωτηρίας.

Καί εἶναι φυσικό ὅτι ζητήσαμε τήν προστασία καί τή βοήθεια τῆς Παναγίας μας, γιατί ὅλοι οἱ ἄν­θρω­ποι ἀναζητοῦμε προστασία καί ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό βοήθεια. Ὅμως συχνά ἐκτιμοῦμε λάθος τά πράγματα καί ζητοῦμε βοήθεια ἀπό πρόσωπα πού δέν μποροῦν νά μᾶς προστατεύσουν. Ἐμπιστευό­με­θα φίλους ἰσχυρούς, ἐπενδύου­με στά ἀνθρώπινα μέσα, στηριζό­με­θα στίς ὑποσχέσεις τρίτων καί συ­χνά ἀπογοητευόμεθα, γιατί πολ­­λές φορές ὅλοι αὐτοί δέν μπο­ροῦν νά μᾶς προστατεύσουν ἀπο­τε­λεσμα­τι­κά. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμη μποροῦν νά ἀποτρέψουν τούς κιν­δύνους πού ἀντιμετωπίζουμε στήν παροῦ­σα ζωή, δέν μποροῦν νά συμ­βάλλουν στή σωτηρία μας στή μελλοντική ζωή.

Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε προστασία ἰσχυ­ρή καί ἀκαταί­σχυ­ντη. Ἔχουμε τήν Παναγία Μη­τέ­ρα τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυρία Θεο­τό­κο, πού εἶναι ἡ προστάτις τῶν χρι­στιανῶν. Καί γι᾽ αὐτό σπεύ­δουμε πρός Aὐτήν. Καί γι᾽ αὐτό ἀπευθυ­νό­μεθα σ᾽ Aὐ­τήν καί τήν πα­­ρακα­λοῦμε καί ζη­τοῦ­με τήν προ­στασία της ψάλλο­ντας: «Χρι­στια­νῶν ἡ προ­­στάτις, Παρ­θέ­νε Μή­τηρ Κυρίου, ἀντιλα­βοῦ μου καί ρῦσαι τῶν αἰ­ω­νίων βα­σά­νων».

Καί πράγματι ἡ Πα­ναγία μας εἶ­ναι ἡ προστάτις τῶν χριστιανῶν, γιατί ἡ ἀγάπη της γιά ὅσους πι­στεύ­ουν στόν Υἱό της εἶναι ἀπέ­ρα­ντη καί τό ἐνδια­φέ­ρον της γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς τους ἀνύ­στακτο.

Καί καθώς ἡ Παναγία μας γνω­ρί­ζει τούς κινδύ­νους πού διατρέ­χουμε, καθώς γνω­ρίζει ὅτι διαβαί­νουμε στή ζωή μας «ἐν μέσῳ παγί­δων πολλῶν», τίς ὁποῖες στήνει ὁ πονηρός καί τά ὄργανά του γιά νά μᾶς βλάψουν, αὐτή ἁπλώνει τό στοργικό της χέ­ρι καί μᾶς στηρί­ζει, ἁπλώνει τό μα­φόριο τῆς ἀγά­πης της καί μᾶς σκεπάζει, καί δέν παύει ποτέ νά με­σι­τεύει στόν πα­ντο­δύ­ναμο Υἱό της, τόν Κύριό μας Ἰη­σοῦ Χρι­στό, γιά τή σωτηρία μας ἀπό τούς κινδύνους πού μᾶς ἀπει­λοῦν.

Ἀλλά δέν μᾶς προστατεύει ἡ Πα­να­γία μας μόνο ἀπό τούς κινδύ­νους τῆς παρούσης ζω­ῆς· δέν μᾶς προστατεύει μόνο ἀπό τούς κινδύ­νους καί τά ἐμπόδια πού ἐλλο­χεύουν στήν ἐπίγεια ζωή μας. Μᾶς προστατεύει καί ἀπό τούς κινδύ­νους πού μᾶς ἀπειλοῦν γιά τήν αἰώνια ζωή μας, ἀπό τά βά­σανα τῆς κολάσεως πού ἀνα­μέ­νει ὅλους ἐκείνους, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι θά βρεθοῦν κατά τήν ἡμέρα τῆς κρί­σεως, ἔνο­χοι ἐνώπιόν του.

Καί ἐπειδή ὁ κίνδυνος τῆς αἰω­νίου κολάσεως εἶναι πολύ πιό με­γά­λος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους κιν­δύνους πού διατρέχουμε, γιατί ἀκρι­­βῶς ἡ κόλαση εἶναι ὁριστική καί αἰώνια, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἀνάγκη μας γιά προστασία ἀπό αὐτήν εἶ­ναι ἀκόμη μεγαλύτερη καί ἀκό­μη πιό σημαντική ἀπό τήν προστασία ἀπό ἄλλους κινδύνους. Καί αὐτή τήν προστασία μπορεῖ νά μᾶς τήν προσφέρει μέ ἀποτελεσματικό τρό­­­­­πο μόνο ἡ Παναγία μας. Μπο­ρεῖ νά μᾶς τήν προσφέρει προστα­τεύοντάς μας ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί στηρίζοντάς μας μέ τή χάρη της στόν πνευματικό μας ἀγώνα. Μπορεῖ ὅμως νά μᾶς τήν προσφέρει καί μεσιτεύοντας γιά τή σωτηρία μας στόν Υἱό της κατά τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά βρε­θοῦ­με ἐνώ­πιον τοῦ θρόνου του ὡς συνή­γορός μας.

Γι᾽ αὐτό ἄς παρακαλοῦμε τήν Πα­ναγία μας ὄχι μόνο αὐτές τίς ἡμέ­ρες ἀλλά καθημερινά, ζητώντας τήν προστασία της καί ἔχοντας τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Κυρία Θεοτόκος θά μᾶς ἔχει πά­ντοτε ὑπό τήν προστασία της, ἐάν ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα νά τήν εὐαρε­στοῦ­με μέ τή ζωή μας, ἐάν ἀγωνι­ζόμεθα νά ζοῦμε μέ ὑπακοή στό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, ἐάν προσπαθοῦμε νά εἴμεθα πιστά καί συνειδητά τέκνα τῆς Ἐκ­κλησίας μας.

Ἄς τήν παρακαλοῦμε ὅμως ἰδιαί­τερα αὐτή τήν περίοδο νά μᾶς προ­στατεύσει καί ἀπό τόν πειρα­σμό τοῦ κορωνοϊοῦ, πού δοκιμάζει ὄχι μόνο τή ζωή μας ἀλλά καί τήν πίστη μας. Γιατί πολλά λέγονται καί πολλά ἀκούονται σχετικά, τά ὁποῖα ὅμως δυστυχῶς δέν μᾶς στη­ρίζουν στήν πίστη καί στήν ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό, ἀλλά τήν κλονίζουν καί μᾶς ὁδηγοῦν προ­οδευτικά μακριά ἀπό τήν Ἐκ­κλησία καί πολλές φορές καί ἀπό τήν ἐνορία μας.

Γι᾽ αὐτό ἄς εἴμεθα προσεκτικοί καί συνετοί καί ἄς μήν ἐπιτρέ­ψου­με στόν πειρασμό τοῦ κορωνοϊοῦ νά βλάψει τήν ψυχή μας περισ­σότερο ἴσως καί ἀπό τό σῶμα μας. Ἡ ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό καί στήν Παναγία καί ἡ πίστη μας ὅτι μποροῦν νά μᾶς προστατεύσουν ἀπό τόν κίνδυνο τῆς πανδημίας πού μᾶς ἀπειλεῖ εἶναι καί πρέπει νά εἶναι δεδομένη καί ἀδιαπραγ­μά­τευτη.

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι εἴμεθα χοϊκοί καί ὑλικοί ἄν­θρωποι καί ὁ Θεός μᾶς προστα­τεύει καί μᾶς σώζει καί μέ χοϊκά καί ὑλικά μέσα, τά ὁποῖα ὑπάρ­χουν καί τά ὁποῖα ὀφείλουμε νά τά χρησιμοποιοῦμε καί στήν περί­πτω­ση τῆς συγκεκριμένης ἀσθε­νείας, ὅπως τό κάνουμε καί γιά ὅλες τίς ἄλλες ἀσθένειες πού ὁ καθένας μας ἔχει. Διαφορετικά, ἄν δέν τό κάνουμε, ἐκπειράζουμε τόν Θεό καί ἀντί νά δείχνουμε τήν πί­στη μας, δείχνουμε τήν ἀπιστία μας καί κινδυνεύουμε νά στερη­θοῦ­με τήν προστασία καί τή βοή­θειά του.

Ἄς μήν ἀκολουθήσουμε αὐτόν τόν ὀλισθηρό καί ἐπικίνδυνο καί γιά τήν ὑγεία μας καί γιά τή σω­τηρία μας δρόμο. Ἄς ἱκετεύουμε τήν Παναγία μας ἐπαναλαμβά­νο­ντας τούς στίχους τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου καί λέγοντας «Χριστια­νῶν ἡ προστάτις, Παρ­θέ­νε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καί ρῦσαι τῶν αἰωνίων βα­σά­νων», καί Ἐκεί­νη, νά εἴμεθα βέβαιοι, θά μᾶς σώ­σει καί ἀπό τή δοκιμασία τῆς παν­δημίας καί ἀπό τῶν αἰωνίων βα­σάνων τήν τιμωρία. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η αναβολή της Ιεραρχίας

Του Γιώργου Ν. Πασπαθανασόπουλου Η αναβολή – ματαίωση της ετήσιας υποχρεωτικής συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει καμία δικαιολογία. Ούτε φυσικά τον κορωνοϊό....

Περί κανονικής προσκτήσεως της μοναχικής ιδιότητος (μέ ἀφορμή Ἀνακοινωθέν μας διά τόν ἐκπεσόντα Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Κονάνον)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ Ὁ πολιός καί πολυσέβαστος καί βαθυνούστατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ.κ. Γερμανός μέ τήν ὀξυδέρκεια καί τόν δυναμισμό πού τόν...

Η εορτή του Αγίου Σιλουανού στην Μητρόπολη Θηβών

Στην  Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) στο Ακραίφνιο λειτούργησε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος. Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε...

Ἡ Ἐξόδιος Άκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας στήν Τρίπολη

Τήν Παρασκεύη 25 Σεπτεμβρίου 2020, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Νειλίας, στόν Ἱερό Ναό Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου Τριπόλεως. Ἡ Μοναχή Νειλία (κατά κόσμον Χρυσούλα)...

Ορκωμοσία Νεοσύλλεκτων Οπλιτών από τον Μητροπολίτη Λαγκαδά

Τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό, με αποστάσεις αλλά και χωρίς την παρουσία συγγενών ή φίλων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 25...

Δεν θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Κορίνθου λόγω κορωνοϊού

Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ημέρα κατά την οποίαν...

Σημεῖα τοῦ νεοελληνικοῦ πνευματικοῦ βίου

Ἀγαθαγγέλου, Μητροπολίτη Φαναρίου «Ποῦ εἰσι τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα Κύριε, ἃ ἔδειξας τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου; Μνήσθητι τοῦ ὀνειδισμοῦ καὶ τοῦ...
video

Άγιος Ηλίας Ζαχάρως: «Άνοιξαν» οι τάφοι από τους θυελλώδεις ανέμους

Σοκαριστικές εικόνες αντίκρισαν σήμερα το πρωί, οι κάτοικοι της νότιας Ηλείας, αφού τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή άφησαν πίσω...

Ιεραρχία γιοκ;

Μία φορά και έναν καιρό όλα ήταν ετοιμασμένα και ο λόγος και τα πρόσωπα και οι τίτλοι και τα τριπρόσωπα. Αυτό για να εκλεγούν...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζαππείου

Πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Ζάππειο, του Δήμου Κιλελέρ. Την τελετή του Αγιασμού των Θυρανοιξίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας Παντανάσσης στην Έδεσσα

Με αρχιερατική συγχοροστασία και θεία λειτουργία εορτάστηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης κατά την οποία πανηγυρίζει η ενορία Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης. Την...

Άρχισαν τα όργανα. Ο Δράμας δεν συναινεί στην ακύρωση της ιεραρχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ Ἀριθ. Πρωτ. 313 Ἐν Δράμᾳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2020 Πρός τόv Μακαριώτατov Ἀρχιεπίσκoπov Ἀθηvῶν καί πάσης Ἑλλάδoς κ.κ. Ἱερώνυμον Πρόεδρov τῆς Ἱερᾶς Συvόδoυ τῆς Ἐκκλησίας...

Ο εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στον τόπο Της το νησί των Κυθήρων

Με λαμπρότητα παρά τις ειδικές υγειονομικές περιστάσεις εορτάστηκε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στον τόπο Της, το νησί των Κυθήρων και στο Ιερό Της Προσκύνημα...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ι.Μ. Διδυμοτείχου

Την Πέμπτη, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλιουρίου, του τέως Δήμου Μεταξάδων, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος...

Η πανήγυρις της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη τελέσθηκε σήμερα το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’, επί...