Την Παρασκευή 25 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό της αποδόσεως της Θεομητορικής Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, έψαλλε την Γ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου ενώπιον της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της «Λοιμιτζιστινής» (15ου αιώνος), προστάτιδος των νοσούντων από λοιμικές νόσους, η οποία αποθησαυρίζεται στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας Φανερωμένης του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χαῖρε κυοφοροῦσα ὁδηγόν πλα­νωμένοις, χαῖρε ἀπογεννῶσα λυ­τρω­τήν αἰχμαλώτοις».

Τρίτη  Παρασκευή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τρίτη Πα­ρασκευή τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί στό «χαῖρε» τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος «καταπτάς» σήμερα στή Ναζαρέτ ἀπηύθυνε τό πρῶτο «χαῖρε» στήν Κεχαριτωμένη Κόρη, στήν Παναγία Παρθένο, προσθέ­τουμε ἀπόψε καί τά δικά μας ταπεινά «χαῖρε». Ὑμνοῦμε καί δοξάζουμε  τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία μέ τήν ὑπακοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀξιώθηκε νά βαστάσει στά σπλάγ­χνα της τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, αὐτόν ὁ ὁποῖος ἔγινε μέ τήν ἐναν­θρώπησή του, ἔγινε μέ τό κήρυγμα καί τό Εὐαγγέλιό του, «ὁδηγός πλα­­νωμένοις» καί «λυτρωτής αἰ­χμα­λώ­τοις».

Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό ἀν­θρώ­πι­νο γένος! Πόσο μοναδική ἡ συμβολή της στή σωτηρία μας!

Ποιός δέν θά ἦταν εὐγνώμων, ἐάν καθώς βαδίζει μέσα στό σκοτάδι, καθώς βαδίζει μέσα στήν ἔρημο, καθώς περιπλανᾶται σέ ἄγνωστους δρόμους, χωρίς νά βρίσκει τόν προορισμό του, συναντήσει κάποι­ον πού θά τοῦ προσφέρει ἕναν ὁδη­γό; Ποιός δέν θά ἦταν εὐγνώμων, ἐάν ἐνῶ ἦταν αἰχμάλωτος στά χέ­ρια κάποιου σκληροῦ δυνάστου, βρι­σκόταν ἐκεῖνος πού θά ἦταν πρόθυμος νά τόν ἐξαγοράσει καί νά τόν ἀπελευθερώσει;

Ἐάν, λοιπόν, κάθε ἄνθρωπος θά αἰσθανόταν ἀπέραντη εὐγνωμο­σύ­νη πρός αὐτόν πού θά τοῦ ἐξα­σφάλιζε ἕναν ὁδηγό γιά τήν πορεία του, πρός αὐτόν πού θά τοῦ ἔφερνε κάποιον πού θά τόν ἐλευθέρωνε ἀπό μιά προσωρινή αἰχμαλωσία ἤ δουλεία, πόσο περισσότερο πρέπει νά εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τήν Παναγία Παρθένο, πρός τήν Ὑπε­ραγία Θεοτόκο, πού στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της, μᾶς χάρισε ὄχι μόνο «ὁδηγόν πλανωμένοις» ἀλλά καί «λυτρωτήν αἰχμαλώ­τοις».

Ἀπό τήν ἡμέρα πού οἱ πρωτό­πλαστοι ἐξέπεσαν ἀπό τόν Παρά­δεισο ἡ ζωή τους ἦταν μία διαρκής περιπλάνηση εἴτε μέσα στήν ἁμαρ­τία εἴτε στήν προσπάθεια νά βροῦν καί πάλι τόν δρόμο πρός τόν Θεό. Ὅμως τούς ἔλειπε ὁ ὁδηγός πού θά ἤξερε τόν δρόμο καί θά τούς προ­στάτευε ἀπό τίς κακοτοπιές καί τά ἐμπόδια, ἀπό τίς παγίδες καί τούς κινδύνους. Γιατί κανένας ἄνθρω­πος δέν γνώριζε τόν δρόμο πρός τόν Θεό, ἐφόσον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν γεννηθεῖ μακριά του καί ὑπό­κειντο στό προπατορικό ἁμάρ­τημα. Γι᾽ αὐτό καί δέν ὑπῆρχε κα­νείς, ὁ ὁποῖος ἀπαλλαγμένος ὁ ἴδιος ἀπό τό βάρος τῆς παρακοῆς νά μπορεῖ νά ἀποδώσει τό ὀφει­λόμενο χρέος στόν Θεό ὡς λύτρο γιά τή σωτηρία τῶν ἀν­θρώπων καί τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τά δε­σμά τοῦ πονηροῦ καί τῆς ἁμαρτίας.

Καί αὐτόν τόν ὁδηγό καί τόν ἀπε­λευθερωτή πού δέν μποροῦσε κα­νείς νά προσφέρει στούς ἀνθρώ­πους, τόν προσέφερε ἡ Παναγία Παρθένος, μέ τήν ἀπάντησή της πρός τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ: «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». Ναί, εἶμαι ἕτοιμη νά ὑπακούσω στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶμαι ἕτοιμη νά γίνω τό μέσο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, δανείζο­ντας τό σῶμα μου, δανείζοντας τήν ὕπαρξή μου γιά νά κατέλθει ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ στή γῆ, γιά νά γίνει ὁδηγός τοῦ πεπλανημένου ἀνθρώ­που πρός τόν Θεό, ἐφόσον μόνο Αὐτός, ὁ Χριστός, πού κατῆλθε ἀπό τόν οὐρανό γιά χάρη τῶν ἀν­θρώ­πων, μπορεῖ νά δείξει τόν δρόμο πρός τόν Θεό. Μόνο ὁ Χριστός, ὁ ἀναμάρτητος Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νά ἀπαλλάξει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας τόν ἄν­θρωπο, σηκώνοντας τό βάρος τόν ἁμαρτιῶν του καί δίνοντας τήν ψυ­χή του «λύτρον ἀντί πολλῶν» γιά τή σωτηρία τους.

Καί ὁ Χριστός ἦλθε στή γῆ ὡς ὁδηγός καί λυτρωτής μας χάρη καί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή της ἔγινε ἡ οὐράνια κλίμακα πού τόν ἔφερε στή γῆ, ἀλλά καί αὐτή πού συνεχίζει νά ὁδηγεῖ κάθε ἄν­θρωπο πού τῆς τό ζητᾶ στόν Χριστό ὡς τόν ὁδηγό καί λυτρωτή του ἀπό τά δεσμά τοῦ πονηροῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Παναγία Παρθένο εἶναι ἄπειρη. Γι᾽ αὐτό καί τά «χαῖρε» μας πρός τήν ἱερή καί σεβάσμια μορφή της ἀναρίθμητα, ἰδιαιτέρως σήμε­ρα πού ἑορτάσαμε τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της, τήν ἡμέρα πού ὑπῆρξε τόσο καθοριστική γιά τήν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀλλά καί τοῦ καθενός μας.

Ἡ Παναγία μας δέχεται μέ ἀγάπη τήν εὐγνωμοσύνη καί τά «χαῖρε» πού τῆς ἀπευθύνουμε καί ἀπόψε ἀλλά καί πάντοτε. Αὐτό ὅμως πού περι­μένει περισσότερο ἀπό ἐμᾶς εἶναι νά τήν εὐχαριστοῦμε μέ τή ζωή μας καί ὄχι μέ τά λόγια μας. Νά τήν εὐχαριστοῦμε μέ τήν ὑπακοή μας στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ της. Νά τήν εὐχαριστοῦμε μέ τήν ταπείνωσή μας γιά νά πρεσβεύει καί Ἐκείνη διηνεκῶς στόν Υἱό της γιά μᾶς καί νά μᾶς ὁδηγεῖ δι᾽ Αὐτοῦ στή σωτηρία.

Εἴθε ἡ Παναγία μας νά ἀκούσει καί τίς προσευχές τόσων χριστιανῶν οἱ ὁ ποῖοι ζητοῦμε νά καταπαύσει ὁ πόλεμος, νά βροῦν εἰρήνη οἱ ἄνθρωποι, ὄχι μόνο στήν ψυχή ἀλλά καί στή ζωή τους.

Παρακολουθοῦμε ὅλο αὐτό τό ἀνθρώπινο δράμα καί γνωρίζουμε ὅτι μόνο Ἐκείνη μπορεῖ νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτή τή δύσκολη στιγμή στήν ὁποία βρίσκονται, ἀπό αὐτή τήν καταστροφή στήν ὁποία ὁδηγήθησαν μέ τόν πόλεμο.

Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι καί ἡ Κυρία Θεοτόκος θά πρεσβεύσει στόν Υἱό της γιά νά ἔλθει ἡ εἰρήνη, γιατί Ἐκεῖνος εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θέλεις λοιπόν να δεις τον Θεό; Έρχου και ίδε

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είδαμε τον Χριστό μας για ακόμα μια φορά, να θεραπεύει κάποιον ασθενή. Αυτή την φορά ήταν κάποιος τυφλός εκ γενετής...

Κυριακή του Τυφλού: Οι προϋποθέσεις για το θαύμα

Προϋποθέσεις για το θαύμα Ο τυφλός στερείται όρασης σωματικής, αφού είναι αόμματος, αλλά και νοητής, αφού δεν γνω­ρίζει τον Χριστό και δεν έχει το...

Ὁ τυφλὸς βλέπει

Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 2 Ἰουνίου 2019, τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν...

Σύναξη στελεχών Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στο χώρο του Κέντρου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαϊου, η συνάντηση των στελεχών της Κατασκήνωσης της Ιεράς...

Άφιξη του Αλεξανδρινού Προκαθημένου στην Τανζανία

Στην πόλη Αρούσα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική, αφίχθη σήμερα Παρασκευή  ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ....

Η εορτή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας

Με λαμπρότητα, μετά από δύο χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, εορτάστηκε φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας...

Εσπερινός Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας

Εσπερινός Εγκαινίων παρεκκλησίου Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα. 📌 Ιερό παρεκκλήσιο Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στον...

Δωδώνης Χρυσόστομος: Επιτέλους ξεκίνησαν οι εργασίες – Χαίρεται, γεια σας και σκασμός στη πεθερά σας

Μετά από δικές μας πιέσεις αλλά και απειλές, μετά τον αγώνα που δώσαμε και αφού εμείς πληρώσαμε τη μελέτη, τελικά έστω και τώρα, ξεκίνησαν...

Θεμελίωση Ι.Ν. του Αγίου Χαραλάμπους από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Το απόγευμα της Πέμπτης 26  Μαΐου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος θεμελίωσε το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους στο Ξηροκάμπι. Κτήτορας του Ιερού...

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει…

Και για τον μήνα Μάιο διανεμήθηκαν 150 δέματα επισιτιστικής βοήθειας από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, την Παρασκευή 27η του μηνός Μαΐου...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για τον ενωτικό και αποστολικό χαρακτήρα της Εκκλησίας

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Συγχρονικές και Διαχρονικές...

H πρακτική της αγάπης ως θεμέλιος λίθος στην ανασύσταση της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής

Την Πέμπτη το απόγευμα, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, ομίλησε στην απογευματινή εκδήλωση που διοργάνωσαν οι εθελοντές /...

Με επιτυχία στέφθηκε η φιλοξενία στην Κύπρο παιδιών από την Ουκρανία

Η Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής επιθυμεί να ευχαριστήσει όλα τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Μητροπόλεις, Φορείς, Εταιρείες και Εθελοντές, οι οποίοι συνεισέφεραν σημαντικά για την...

Ιερατική Σύναξη προ των πυλών των «ΚΗ´ Παυλείων» στην I.M. Βεροίας

Την Πέμπτη 26 Μαΐου το πρωί στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η μηνιαία Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Στην αρχή...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για την Εβδομάδα Εθνικής Συμφιλίωσης

Στις 28 Μαΐου του έτους 2000, ένας πρωτοφανής αριθμός Αυστραλών (περίπου 250.000 άνθρωποι) διέσχισε τη διάσημη γέφυρα Harbour Bridge του Σύδνεϋ και προσέδωσε μία...