Το Σάββατο 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε το θείο λόγο στην παλαιά Ιερά Μονή της «έξω Μεταμορφώσεως του Σωτήρος» Ναούσης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ὁ ποιητής καί λυτρωτής μου Πά­ναγνε, Χριστός ὁ Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, ἐμέ ἐνδυ­σάμενος, τῆς πρῴην κατάρας, τόν Ἀδάμ ἠλευθέρωσε», ψάλαμε πρίν ἀπό λίγο στό Θεοτοκίο τοῦ Ἑσπε­ρινοῦ, τόν ὁποῖο τελέσαμε ἐδῶ, στόν ἀνακαινισμένο ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά, καί εὐτρεπι­σμέ­νο μέριμνα παρεκκλήσιο τῆς «Ἔξω Μεταμορ­φώ­σεως» τῆς Ναούσης, δύο ἡμέ­ρες πρίν ἀπό τή μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Τό Θεοτοκίο αὐτό ἀναφέρεται σέ μία διπλῆ μεταμόρφωση: τήν «ἀν­θρώπινη», θά λέγαμε, «μεταμόρ­φω­ση» τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγι­νε ἄν­θρω­πος, λαμβάνοντας τήν ἀν­θρώπινη σάρκα, ἀλλά καί τή μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου πού συντελέσθηκε μέ τήν ἀπαλλαγή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀποκατάσταση τοῦ κάλλους τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο εἶ­χε ὁ ἄνθρωπος κατά τή δημιουρ­γία του ἀπό τόν Θεό.

Καί ἐάν αὐτή εἶναι ἡ πρώτη με­τα­μόρφωση τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει καί ἡ δεύτερη μεταμόρφωση, αὐτή πού θά ἑορ­τά­σουμε σέ λίγες ἡμέρες. Αὐτή πού συνέβη στό ὄρος Θαβώρ, ὅταν ὁ Χριστός ἐνώπιον τῶν τριῶν μαθη­τῶν του, τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰακώ­βου καί τοῦ Ἰωάννου, ἀποκάλυψε τό θεῖο του πρόσωπο, ἀποκάλυψε τήν αἴγλη τῆς Θεότητός του, ὥστε νά γνωρίζουν ποιός εἶναι ὁ διδά­σκαλός τους καί νά μήν κλονισθεῖ ἡ πίστη τους, ὅταν θά τόν ἔβλεπαν σταυρούμενο καί πάσχοντα.

Τούς τό ἀποκάλυψε ὅμως καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο, γιά νά τούς δεί­ξει τήν τιμή καί τή δόξα ἡ ὁποία ἀναμένει τόν ἄνθρωπο, ὅταν ζήσει σύμφωνα μέ τίς ἐντολές καί τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀγωνισθεῖ νά νεκρώσει μέσα του «τόν παλαιόν ἄνθρωπον, σύν ταῖς πράξεσιν αὐ­τοῦ καί ταῖς ἐπιθυμίαις», νά νε­κρώσει δηλαδή τά πάθη καί τίς ἀδυ­ναμίες πού προέρχονται ἀπό τήν ἁμαρτία, καί νά ἀφήσει νά γεν­νηθεῖ μέσα του ὁ «καινός ἄν­θρωπος», ὁ νέος ἄνθρωπος, «ὁ κα­τά Θεόν κτισθείς», αὐτός πού μπορεῖ νά φθάσει στήν ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, ἐκπληρώνοντας τόν ἀλη­θινό προορισμό του, ἐκπληρώ­νο­ντας τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ­ος ἔπλασε τόν Ἀδάμ, καί κατ᾽ ἐπέ­κταση καί ὅλους τούς ἀνθρώπους, «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν» του.

Αὐτή εἶναι ἡ μεταμόρφωση, τήν ὁποία ἔχει τή δυνατότητα νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος, καί ἡ ὁποία ὅμως χρειάζεται προσπάθεια καί ἀγώνα καί κόπο.

Σεῖς πού ἐργασθήκατε, πού φρο­ντί­σατε καί μεριμνήσατε γιά τήν ἀνα­καίνιση καί τόν εὐπρεπισμό αὐ­τοῦ τοῦ παλαιοῦ παρεκκλησίου, τῆς παλαιᾶς αὐτῆς Μονῆς, τό ὁποῖο εἶχε φθαρεῖ ἀπό τόν χρόνο, τίς καιρικές συνθῆκες καί τήν ἐγκατάλειψη, γνωρίζετε πό­σος κόπος καί πόση ἐργασία χρει­ά­σθηκε γιά νά ἐπανέλθει στήν ἀρχι­κή του μορφή, γιά νά ἀποκαταστα­θεῖ καί νά καθαρισθεῖ, ὥστε νά τελοῦμε σήμερα ἐδῶ τόν Ἑσπερινό καί νά χαιρόμεθα μαζί σας γιά αὐτό πού ἐπιτύχατε, νά χαιρόμεθα γιατί ἡ «ἔξω ἅγιο-Σωτήρης» τῆς Ναούσης, μεταμορφώθηκε πραγ­ματικά καί λάμπει καί πάλι καί ἀκτινοβολεῖ τό φῶς τοῦ με­ταμορφωθέντος Κυρίου.

Καί μεταμορφώθηκε χάρη στίς προσπάθειες ὅσων ἀναλάβατε τήν πρωτοβουλία τῆς ἀνακαινίσεως καί ὁλοκληρώσεως αὐτοῦ τοῦ ἔρ­γου, γιά τό ὁποῖο ἀξίζετε τόν ἔπαι­νο τῆς Ἐκκλησίας καί τήν εὐ­α­ρέ­σκεια καί τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκό­που σας, ἀλλά βεβαίως καί τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ πά­ντο­τε «τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου» του.

Καί ἄν ὁ Θεός εὐλογεῖ ὅσους φρο­ντίζουν, ὅπως ἐσεῖς, γιά τήν εὐ­πρέ­πεια τοῦ κτιστοῦ οἴκου του, εὐλογεῖ πολύ περισσότερο ὅσους ἀγωνίζονται γιά νά μεταμορφώ­σουν τή ψυχή τους σέ ναό τοῦ Θεοῦ, ὅπως πρέπει νά εἶναι, ἀπαλ­λάσσοντάς την ἀπό ὅ,τι ἀμαυρώ­νει τή θεία αἴγλη, ἀπαλλάσσοντάς την ἀπό τήν ἁμαρτία καί τά πάθη πού τήν ρυπαίνουν.

Χρειάζεται ὅμως καί αὐτή, ἡ προ­σωπική μας μεταμόρφωση, ἡ ψυ­χι­κή μας μεταμόρφωση, κόπο καί προσπάθεια. Χρειάζεται νά ἀντιμε­τω­πίσουμε τά ἐμπόδια καί τίς δυσκολίες πού μπορεῖ νά συναντήσουμε στήν προσπάθειά μας, προχωρώντας μέ διάθεση καί καί ἀποφασιστικό­τη­τα, χωρίς νά ἀπογοητευόμαστε καί νά ἐγκαταλείπουμε τήν προσπά­θειά μας, ὅπως τό κάνατε καί μέ τό ἔργο αὐτό τῆς μεταμορφώσεως αὐτῆς τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῆς «ἔξω Μετα­μορ­φώσεως».

Ὁ Θεός περιμένει νά δεῖ τόν ἀγώ­να μας γιά τήν προσωπική μας με­ταμόρφωση, γιά τή μεταμόρφωση τοῦ ἔσω ἀνθρώπου μας σέ τέκνο Θεοῦ. Καί τότε θά μᾶς δώσει τή χά­ρη του, θά φωτίσει τή ψυχή μας μέ τό φῶς του καί θά μᾶς ἀλλοιώσει «τήν καλήν ἀλλοίω­σιν», ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς μεταμορφωμένοι νά ζήσουμε τή χαρά τῆς οὐρανίου βασιλείας του.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας επί την εις Κύριον εκδημίαν του Κινσάσα Νικηφόρου

Πληροφορηθείς την εις Κύριον εκδημίαν του Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου, ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος τέλεσε με βαθειά συγκίνηση τρισάγιο και...
video

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος;

Ένας Άγιος είναι αλάνθαστος; Όταν ένας Άγιος ενώ ζούσε, μίλησε για κάποιο θέμα, τότε αυτό θα γίνει σίγουρα; Αυτό το θέμα για το οποίο...

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου {28 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Πολλοί από τους αγίους μας έχουν τη φήμη των θαυματουργών, διότι αξιώθηκαν να προικιστούν από το Θεό να κάνουν...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έρχονται σήμερα οι δασικοί χάρτες, για να εξαφανίσουν την ελάχιστη εναπομείνασα μοναστηριακή γη»

Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της Φθιώτιδας βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών το διήμερο 26 & 27 Ιουλίου για την εορτή του...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης στα Αποίκια της Άνδρου

Η παλαίφατος γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και της Οσίας Ειρήνης, Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Χρυσοβαλάντου, στα Αποίκια της Άνδρου, εόρτασε απόψε...

“Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, Παντελεήμων Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ…”

Στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήμονος, του Ιερού Ησυχαστηρίου της Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης , χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Εκδημία Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθιά θλίψη και συνοχή καρδίας αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Κινσάσα κυρού Νικηφόρου. Ο αείμνηστος...

Οἱ θεολογικές ἀνησυχίες τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ πρόσφατα ξεπέρασε μιά μεγάλη δοκιμασία μέ τόν...

Ενθρόνιση Ηγουμένης στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Παγγαίου

Με θρησκευτική κατάνυξη και με συρροή εκατοντάδων προσκυνητών εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, σύμφωνα με το Αγιορείτικο τυπικό, στην ομώνυμη...

Με κατάνυξη και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εόρτασε η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος – Παναχράντου Άνδρου

Σήμερα το πρωί, στο Καθολικό της Μονής Παναχράντου-Αγίου Παντελεήμονος Άνδρου, στην οποία από αιώνων τεθησαύρισται η τιμία και χαριτόβρυτος Κάρα του Αγίου, τελέσθηκε Αρχιερατική...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Oνομαστήρια του Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Την Τρίτη 27 Ιουλίου το πρωί με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του...

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....