Πρὸς

τὴν Ἐξοχοτάτη

κ. Νίκη Κεραμέως

Ὑπουργὸν τῆς Παιδείας καὶ τῶν Θρησκευμάτων

Εἰς Ἀ θ ή ν α ς

Ἐξοχοτάτη, κυρία Ὑπουργέ!

Μὲ βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ Ἀπόσπασμα τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2689/24-6-2021, Συνοδικῆς Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἐξοχότητά σας, τὸ ἐπικείμενο Νομοσχέδιο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, εἰς τὸ ὁποῖον περιλαμβάνεται ἡ κατάργηση τῶν δύο ἱστορικῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησια-στικῶν Ἀκαδημιῶν, ἤτοι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Ἰωαννίνων.

Ἐπειδὴ ἡ ἐλαχιστότης μου προέρχεται, ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἔδρανα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, σᾶς καταθέτω τὴν μορφωτικὴν μου ἐμπειρία, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλαπλὰ ὀφέλη ἐκ τῆς ἐκεῖσε πολυετοῦς φοιτήσεώς μου.

Α. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερα ἡ Ἀκαδημία τῆς Θεσσαλονίκης ἀνέδειξε πλειάδα κληρικῶν καὶ ψαλτῶν ὡς μήτρα ἀποκυήσεως ὑψηλοῦ ἐπιπέδου κατηρτισμένων στελεχῶν τοῦ εὐρυτέρου βορειοελ-λαδικοῦ χώρου. Ἐκ πείρας σᾶς ἀναφέρω, ὅτι τόσο ἡ ἐλαχιστότης μου, ὅσο καὶ ἐκ τῶν καλυτέρων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως μου προέρχονται ἀπὸ τὴν Α.Ε.Σ.Θ.

Β. Στὶς Ἀκαδημίες οἱ φοιτητὲς καὶ τα ὑποψήφια στελέχη τῆς Ἐκκλησίας λαμβάνουν πολὺ ἐξειδικευμένες γνώσεις καὶ ἐφόδια. Ἐπιπλέον, ἔχουν στοχευμένα προγράμματα σπουδῶν, καὶ δὲν διεκδικοῦν ἐπαγγελματικὰ δικαιώματα, τουλάχιστον σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὸ Τμῆμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν, οὔτε ὑπονομεύουν τὶς ἐπαγγελματικὲς διεκδικήσεις ἄλλων. Σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὸ Τμῆμα συντηρήσεως Κειμηλίων, οὐδέποτε ἡ πολιτεία παραχώρησε ἐπαγγελματικὰ δικαιώματα, παρὰ τὸ ὅτι ἡ ἐξειδίκευση τῶν φοιτητῶν, σὲ πανεπιστημιακὸ ἐπίπεδο, εἶναι μοναδικὴ καὶ ἐξόχως ὑψηλή.

Γ. Οἱ δύο προαναφερόμενες ἱστορικὲς πόλεις Θεσσαλονίκης καὶ Ἰωαννίνων ἔχουν πολὺ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πνευματικὲς προϋποθέσεις, λόγῳ τῆς βαριᾶς ἐκκλησιαστικῆς τους ἱστορίας, ἡ ὁποῖα συμβάλλει ἐπιπλέον στὴν κατάρτηση τῶν σπουδαστῶν. Ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης φέρει τὴν ἀρχαιοτάτη κληρονομία, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της ὑπὸ τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Παύλου. Ἡ μακραίωνη ἐκκλησιαστικὴ της παρουσία ὡς συμπρωτευούσης καθόρισε πολλὲς φορὲς τὴν πορεία ὁλόκληρης τῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Εἶναι ἐπιφορτισμένη μὲ μιὰ ὑψηλὴ πνευματικὴ παρακαταθήκη ποὺ ἐμπνέει κάθε χριστιανὸ τῆς πόλεως μέχρι σήμερα καὶ βεβαίως, ὅσους σπουδάζουν τὰ ἱερὰ γράμματα. Ἡ πλούσια πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, ζωογονεῖ κάθε χριστιανό, κάτοικο αὐτῆς τῆς πόλεως ἤ καὶ ἁπλὸ ἐπισκέπτη καὶ ποὺ ἐμπλουτίζεται ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν Ἱερῶν Λειψάνων μεγάλων ἁγίων (Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Ἀνυσίας, Θεοδώρας τῆς Μυροβλήτιδος, Δαβίδ τοῦ Δενδρίτου, Βασιλείου καὶ Συμεών Ἀρχιεπ. Θεσαλονίκης, κ.ἄ.). Ἐπίσης, ἡ ἁγιοτόκος αὐτὴ πόλη κατακλύζεται ἀπὸ τὰ ἐξαιρετικὰ πολιτιστικὰ γεννήματα τῆς πίστεως, τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα της, ποὺ δίνουν ὑπερκόσμια αἴσθηση τῆς χριστιανικῆς λατρείας.

Δ. Ἡ κατάργηση τῶν δύο Ἀκαδημιῶν ἐκ τοῦ βορειου-ελλαδικοῦ χώρου ἀποστερεῖ ἀμέσως τὸ μισὸ καὶ πλέον γεωγραφικὸ κομμάτι τῆς χώρας ἀπὸ τὴν πηγή προελεύσεως στελεχῶν, κυρίως κληρικῶν, καθὼς ἡ μετακίνηση τῶν σπουδαστῶν σὲ μακρυνὲς ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ ἐστία ἀποτελεῖ ἀποθαρρυντικὸ κίνητρο, δεδομένης καὶ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγείας τῶν πολλῶν. Καὶ οἱ δύο Ἀκαδημίες (Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων) ἔχουν τὶς ἀρτιότερες ὑποδομὲς διαμονῆς καὶ φοιτήσεως τῶν σπουδαστῶν. Μὴ λησμονοῦμε, ὅτι στὴ σκέψη τῶν γονέων ποὺ προετοιμάζουν τὴν φοίτηση τῶν παιδιῶν τους, ἡ χιλιομετρικὴ ἀπόσταση, ἀποτελεῖ καίριας σημασίας παράγοντα (οἰκονομικὸ καὶ ψυχολογικό) ἐπιρροῆς στὴν ἐπιλογὴ τῆς Σχολῆς φοιτήσεως.

Θὰ μποροῦσαν νὰ εἰπωθοῦν πολλὰ ἐκ τῆς ἀμέσου ἐμπειρίας μου, ἀλλὰ θεωρῶ, ὅτι πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι εἰς γνῶσιν σας. Παρακαλῶ, θερμῶς, τὴν ἐξοχότητά σας, καταθέτοντας τὰ προηγούμενα ὡς ἐλάχιστη συμμετοχὴ στὸν ὑπερθεματισμὸ τῆς συνεχίσεως τοῦ ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῶν δύο Ἀκαδημιῶν, Θεσσαλονίκης καὶ Ἰωαννίνων, νὰ μὴν προβεῖτε στὴν κατάργησή τους, διότι αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη καίριο πλήγμα στὴν ἀπρόσκοπτη πνευματικικὴ πρόοδο τῶν κατὰ τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ βορειοελλαδικοῦ χώρου. Ἡ αἰτία τῶν συγχωνεύσεων-καταργήσεων τῶν Ἀκαδημιῶν μπορεῖ νὰ εἶναι οἰκονομικῆς φύσεως, ἀλλὰ ζυγίζοντας τὰ πολλαπλὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν διατήρησή τους σὲ βάθος χρόνου, θεωρῶ, ὅτι ἡ ζυγαριὰ ῥέπει ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως καὶ ἐκσυγχρονίσεώς τους στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς.

Μετ’εὐχῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο “ξεροκέφαλος” Νεομάρτυς Ιωάννης και η νηστεία του Δεκαπενταυγούστου

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Μονεμβασίας. Ὁ ἱερέας πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὸ Γεράκι, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ γειτονικὸ...

Φθιώτιδος Συμεών: «Επανεκκίνηση χωρίς Χριστό θα είναι μια παλινόρθωση του παλαιού»

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Ανατολικής Φθιώτιδος, ενός Ναού που θεμελιώθηκε και ανεγέρθηκε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό...

Προσκύνημα νέων της Ι.Μ. Κίτρους στην Ιερά Νήσο Τήνο

Πολυμελής ομάδα νέων, στελεχών του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, πραγματοποίησαν τριήμερο προσκύνημα στην Ιερά Νήσο Τήνο από 28-30 Ιουλίου. Στην...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Οσίου Ζήνωνος

Τό Σάββατο τό πρωί 31 Ἰουλίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἱερούργησε στό παραθαλάσσιο Ἱ. Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ὁσίου Ζήνωνος Συνοικισμοῦ Ταχυδρομικῶν, ὃπου...

Το μήνυμα της ΣΤ’ Κυριακής Ματθαίου

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιό του μας περιέγραψε πώς καταστρέφεται...

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...