Πρὸς

τὴν Ἐξοχοτάτη

κ. Νίκη Κεραμέως

Ὑπουργὸν τῆς Παιδείας καὶ τῶν Θρησκευμάτων

Εἰς Ἀ θ ή ν α ς

Ἐξοχοτάτη, κυρία Ὑπουργέ!

Μὲ βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ Ἀπόσπασμα τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2689/24-6-2021, Συνοδικῆς Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἐξοχότητά σας, τὸ ἐπικείμενο Νομοσχέδιο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, εἰς τὸ ὁποῖον περιλαμβάνεται ἡ κατάργηση τῶν δύο ἱστορικῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησια-στικῶν Ἀκαδημιῶν, ἤτοι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῶν Ἰωαννίνων.

Ἐπειδὴ ἡ ἐλαχιστότης μου προέρχεται, ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἔδρανα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, σᾶς καταθέτω τὴν μορφωτικὴν μου ἐμπειρία, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλαπλὰ ὀφέλη ἐκ τῆς ἐκεῖσε πολυετοῦς φοιτήσεώς μου.

Α. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερα ἡ Ἀκαδημία τῆς Θεσσαλονίκης ἀνέδειξε πλειάδα κληρικῶν καὶ ψαλτῶν ὡς μήτρα ἀποκυήσεως ὑψηλοῦ ἐπιπέδου κατηρτισμένων στελεχῶν τοῦ εὐρυτέρου βορειοελ-λαδικοῦ χώρου. Ἐκ πείρας σᾶς ἀναφέρω, ὅτι τόσο ἡ ἐλαχιστότης μου, ὅσο καὶ ἐκ τῶν καλυτέρων κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως μου προέρχονται ἀπὸ τὴν Α.Ε.Σ.Θ.

Β. Στὶς Ἀκαδημίες οἱ φοιτητὲς καὶ τα ὑποψήφια στελέχη τῆς Ἐκκλησίας λαμβάνουν πολὺ ἐξειδικευμένες γνώσεις καὶ ἐφόδια. Ἐπιπλέον, ἔχουν στοχευμένα προγράμματα σπουδῶν, καὶ δὲν διεκδικοῦν ἐπαγγελματικὰ δικαιώματα, τουλάχιστον σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὸ Τμῆμα Ἱερατικῶν Σπουδῶν, οὔτε ὑπονομεύουν τὶς ἐπαγγελματικὲς διεκδικήσεις ἄλλων. Σ’ ὅτι ἀφορᾶ τὸ Τμῆμα συντηρήσεως Κειμηλίων, οὐδέποτε ἡ πολιτεία παραχώρησε ἐπαγγελματικὰ δικαιώματα, παρὰ τὸ ὅτι ἡ ἐξειδίκευση τῶν φοιτητῶν, σὲ πανεπιστημιακὸ ἐπίπεδο, εἶναι μοναδικὴ καὶ ἐξόχως ὑψηλή.

Γ. Οἱ δύο προαναφερόμενες ἱστορικὲς πόλεις Θεσσαλονίκης καὶ Ἰωαννίνων ἔχουν πολὺ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πνευματικὲς προϋποθέσεις, λόγῳ τῆς βαριᾶς ἐκκλησιαστικῆς τους ἱστορίας, ἡ ὁποῖα συμβάλλει ἐπιπλέον στὴν κατάρτηση τῶν σπουδαστῶν. Ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης φέρει τὴν ἀρχαιοτάτη κληρονομία, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της ὑπὸ τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Παύλου. Ἡ μακραίωνη ἐκκλησιαστικὴ της παρουσία ὡς συμπρωτευούσης καθόρισε πολλὲς φορὲς τὴν πορεία ὁλόκληρης τῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Εἶναι ἐπιφορτισμένη μὲ μιὰ ὑψηλὴ πνευματικὴ παρακαταθήκη ποὺ ἐμπνέει κάθε χριστιανὸ τῆς πόλεως μέχρι σήμερα καὶ βεβαίως, ὅσους σπουδάζουν τὰ ἱερὰ γράμματα. Ἡ πλούσια πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα, ζωογονεῖ κάθε χριστιανό, κάτοικο αὐτῆς τῆς πόλεως ἤ καὶ ἁπλὸ ἐπισκέπτη καὶ ποὺ ἐμπλουτίζεται ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν Ἱερῶν Λειψάνων μεγάλων ἁγίων (Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Ἀνυσίας, Θεοδώρας τῆς Μυροβλήτιδος, Δαβίδ τοῦ Δενδρίτου, Βασιλείου καὶ Συμεών Ἀρχιεπ. Θεσαλονίκης, κ.ἄ.). Ἐπίσης, ἡ ἁγιοτόκος αὐτὴ πόλη κατακλύζεται ἀπὸ τὰ ἐξαιρετικὰ πολιτιστικὰ γεννήματα τῆς πίστεως, τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα της, ποὺ δίνουν ὑπερκόσμια αἴσθηση τῆς χριστιανικῆς λατρείας.

Δ. Ἡ κατάργηση τῶν δύο Ἀκαδημιῶν ἐκ τοῦ βορειου-ελλαδικοῦ χώρου ἀποστερεῖ ἀμέσως τὸ μισὸ καὶ πλέον γεωγραφικὸ κομμάτι τῆς χώρας ἀπὸ τὴν πηγή προελεύσεως στελεχῶν, κυρίως κληρικῶν, καθὼς ἡ μετακίνηση τῶν σπουδαστῶν σὲ μακρυνὲς ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν οἰκογενειακὴ ἐστία ἀποτελεῖ ἀποθαρρυντικὸ κίνητρο, δεδομένης καὶ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγείας τῶν πολλῶν. Καὶ οἱ δύο Ἀκαδημίες (Θεσσαλονίκης, Ἰωαννίνων) ἔχουν τὶς ἀρτιότερες ὑποδομὲς διαμονῆς καὶ φοιτήσεως τῶν σπουδαστῶν. Μὴ λησμονοῦμε, ὅτι στὴ σκέψη τῶν γονέων ποὺ προετοιμάζουν τὴν φοίτηση τῶν παιδιῶν τους, ἡ χιλιομετρικὴ ἀπόσταση, ἀποτελεῖ καίριας σημασίας παράγοντα (οἰκονομικὸ καὶ ψυχολογικό) ἐπιρροῆς στὴν ἐπιλογὴ τῆς Σχολῆς φοιτήσεως.

Θὰ μποροῦσαν νὰ εἰπωθοῦν πολλὰ ἐκ τῆς ἀμέσου ἐμπειρίας μου, ἀλλὰ θεωρῶ, ὅτι πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι εἰς γνῶσιν σας. Παρακαλῶ, θερμῶς, τὴν ἐξοχότητά σας, καταθέτοντας τὰ προηγούμενα ὡς ἐλάχιστη συμμετοχὴ στὸν ὑπερθεματισμὸ τῆς συνεχίσεως τοῦ ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῶν δύο Ἀκαδημιῶν, Θεσσαλονίκης καὶ Ἰωαννίνων, νὰ μὴν προβεῖτε στὴν κατάργησή τους, διότι αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη καίριο πλήγμα στὴν ἀπρόσκοπτη πνευματικικὴ πρόοδο τῶν κατὰ τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ βορειοελλαδικοῦ χώρου. Ἡ αἰτία τῶν συγχωνεύσεων-καταργήσεων τῶν Ἀκαδημιῶν μπορεῖ νὰ εἶναι οἰκονομικῆς φύσεως, ἀλλὰ ζυγίζοντας τὰ πολλαπλὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν διατήρησή τους σὲ βάθος χρόνου, θεωρῶ, ὅτι ἡ ζυγαριὰ ῥέπει ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως καὶ ἐκσυγχρονίσεώς τους στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς.

Μετ’εὐχῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εορτασμός του Μυροβλύτη Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου στην Σύρο

Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή του ιερό Ναού Αγίου Δημητρίου Ερμουπόλεως, η εόρτιος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Ναούσης

Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του...

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Δημητρίου Άρτας

Με ιεροπρέπεια και λαμπρότητα κορυφώθηκαν την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 οι Λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, στον φερώνυμο Μητροπολιτικό...

Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης

Σύμπασα ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὅλως ὅμως ἰδιαιτέρως ἡ ἁγιοτόκος Θεσσαλονίκη καὶ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γεραίρει, τιμᾶ καὶ λαμπρύνεται ἐπὶ τῇ ἱερὰ...

Παρουσίαση τριών βιβλίων της Αποστολικής διακονίας στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Στα πλαίσια των ΚΘ΄ Δημητρίων του Μητροπολιτικού Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Κυριακής 24 Οκτωβρίου 2021, παρουσίαση των βιβλίων «ΔΕΟΣ...

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς: «..μόνο ο Κύριος μας ελευθερώνει!»

Με ιδιαίτερη κατάνυξη τελέσθηκε η πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021, επομένη ημέρα της μνήμη του Αγίου,...

Μέγας Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγ. Δημητρίου Ερμουπόλεως

Στον ανεγερθέντα επί του τόπου Ευρέσεως, το 1936, της αγίας Εικόνας του Αγίου Δημητρίου ομώνυμο Ιερό Ναό τελέσθηκε απόψε Εόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Αρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Στρατοπέδου Καρατάσιου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, το απόγευμα της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου 2021, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στα Καβάσιλα

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα...

Πανηγυρικός Eσπερινός στον Άγιο Δημήτριο Νέας Ελβετίας Βύρωνος

Με την πρέπουσα κατάνυξη αλλά και τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στον Προστάτη και Έφορο της Ενορίας μας , Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη, σεβόμενοι τις...

Ο Εσπερινός του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Καλαμάτας.

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου. Επίκεντρο...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου Άρτας

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κ. Καλλινίκου, ετελέσθη το απόγευμα της Δευτέρας 25ης Οκτωβρίου 2021, με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, ο Μέγας Εσπερινός, επί τη μνήμη...

Μεγαλειώδης Λιτανεία στη Θεσσαλονίκη για τον Άγιο Δημήτριο

Με τις δέουσες τιμές και με κάθε επισημότητα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της 25ης Οκτωβρίου 2021, η Ιερά Λιτάνευση των Εικόνων της Παναγίας Πορταΐτισσας και...

Αικατερίνεια: 40 ημέρες με «ανάσες τέχνης & πολιτισμού»

Ο κορυφαίος θεσμός σηκώνει αυλαία στις 31 Οκτωβρίου Τα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ, μετά από μία «ανάπαυλα» που επέβαλε η υγειονομική κρίση επιστρέφουν δυναμικά με τη 14η...