Την Τετάρτη 7 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα επί τη μνήμη του Αγίου Νικάνορος, Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αγκαθιά του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε Αναγνώστη τον κ. Κωνσταντίνο Καραβιδόπουλο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Τήν γάρ πατρίδα λιπών τήν ἐπί­γειον, τῆς οὐρανίου οἰκήτωρ γεγέ­νησαι», ψάλλει σήμερα ὁ ἱερός ὑμνογράφος πρός τιμήν τοῦ ἑορ­ταζομένου ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικάνορος, τοῦ κτί­τορος τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορ­φώσεως τοῦ Σωτῆρος Ζάβορδας, τόν ὁποῖο τιμοῦμε καί ἐμεῖς ἰδιαι­τέρως, ἐδῶ στήν ἐνορία σας, κα­θώς ὁ ὅσιος πέρασε καί ἀπό τήν ἐπαρχία καί τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἀσκήτευσε καί αὐτός στή Σκήτη τῆς Βεροίας.

Ἐγκατέλειψες, λέγει ἀναφερό­με­νος στή ζωή τοῦ ἁγίου Νικάνορος ὁ ἱερός ὑμνογράφος, τήν ἐπίγεια πατρίδα σου, τή Θεσσαλονίκη, καί ἔγινες κάτοικος τῆς οὐρανίου.

Καί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ὅσιος Νι­κάνωρ, μιμούμενος τό παράδειγμα πολλῶν παλαιοτέρων ἁγίων καί ὁσίων τῆς πίστεώς μας, σέ νεαρή ἡλικία, μετά τήν κοίμηση τῶν εὐσεβῶν του γονέων, ἀποφάσισε νά ἐγκαταλείψει τήν πατρίδα του καί νά ἀναζητήσει ἕναν ἄλλο τόπο γιά νά κατοικήσει.

Δέν τό ἔκανε αὐτό, ὅπως τό κά­νουν πολλοί ἄνθρωποι στίς ἡμέ­ρες ἀλλά καί σέ παλαιότερες ἐπο­χές, γιά νά ἐξασφαλίσει στόν ἑαυ­τό του μία πιό ἄνετη ζωή, πε­ρισ­σότερα χρήματα, καλύτερες συν­θῆκες διαβιώσεως, μεγαλύτε­ρες εὐκαιρίες γιά τόν ἑαυτό του. Δέν ἐγκατέλειψε τήν πατρίδα του ὁ ὅσιος Νικάνορας γιά κανέναν ἀπό αὐτούς τούς λόγους. Τήν ἐγκατέ­λειψε γιά χάρη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἐγκατέλειψε θέλο­ντας νά ἀφοσιωθεῖ ἀπόλυτα στόν Θεό μέ τήν προσευχή, τήν ἄσκηση, τή νηστεία, τή μελέτη τοῦ λόγου του, τήν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν. Τήν ἐγκατέλειψε θέλοντας νά ἀφο­σιωθεῖ ἀπερίσπαστος ἀπό τά κοσμικά πράγματα, ἀπό τίς μέρι­μνες καί τίς φροντίδες τοῦ βίου, στήν ἐν Χριστῷ ζωή, ὥστε νά ἐπι­τύχει τόν πραγματικό προορισμό τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Νά ἐπιτύχει νά γίνει καί αὐτός πο­λίτης τῆς ἐπουρανίου Ἰερουσα­λήμ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀληθινή καί μόνιμη πατρίδα ὅλων τῶν χριστι­ανῶν. Εἶναι ὁ προορισμός τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρός τόν ὁποῖο πρέπει ὅλοι νά ἀποβλέπουμε καί νά στοχεύουμε ἀπό αὐτή τή ζωή.

Διότι, ὅπως γράφει καί ὁ ἀπό­στολος Παῦλος, «οὐκ ἔχομεν ὧδε μέ­νουσαν πόλιν ἀλλά τήν μέλ­λου­σαν ἐπιζητῶμεν». Δέν ἔχουμε, δηλαδή, ἐδῶ στή γῆ μία μόνιμη καί σταθερή πατρίδα, διότι εἴμα­στε «πάροικοι καί παρεπίδημοι», εἴμαστε περαστικοί καί ξένοι. Καί ὅσα χρό­νια καί νά ζήσουμε, εἶναι λίγα μπροστά στήν αἰωνιότητα.

Γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά ἀποβλέ­πουμε στήν αἰώνια πατρίδα μας, τόν οὐρανό, τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε ὥστε νά βρεθοῦμε ἐκεῖ.

Καί αὐτό ἐπιτυγχάνεται, ὅταν προ­σπαθοῦμε νά ζοῦμε σάν νά βρι­σκόμεθα ἐκεῖ. Σάν νά ζοῦμε μέσα στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ὅταν προσπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμεθα νά ζήσουμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, σύμ­φωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντο­λές του. Ὅταν προσπαθοῦμε καί ἀγωνιζόμεθα νά ζοῦμε ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό διά τῆς προσευχῆς καί τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σί­ας μας. Ὅταν ἀγωνιζόμεθα νά προετοιμάζουμε τόν ἑαυτό μας γιά νά ζήσει τήν αἰώνια ζωή στή βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν.

Διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἀπό αὐτή τή ζωή. «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστίν», μᾶς βε­βαιώνει ὁ Χριστός.

Γι᾽ αὐτό καί κανείς θά μπορέσει νά τή ζήσει στό μέλλον, ἐάν δέν τή ζεῖ ἀπό αὐτή τή ζωή. Ἐάν δέν ζεῖ τή ζωή γιά τήν ὁποία μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός ἀπό τή γῆ.

Αὐτή τή ζωή ἔζησε καί ὁ ἑορτα­ζό­μενος καί τιμώμενος ὅσιος Νικά­νορας, καί γι᾽ αὐτή τή ζωή ἐγκα­τέ­λειψε τήν πατρίδα του, ὥστε ἀπερίσπαστος ἀπό τίς φροντίδες καί τίς μέριμνες τοῦ κόσμου νά ἐπιτύχει τόν στόχο του.

Ἀσφαλῶς, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός δέν ζητᾶ ἀπό ὅλους μας νά ἐγκα­ταλείψουμε τήν πατρίδα μας ἤ τόν κόσμο γιά νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές του, γιατί αὐτό δέν μποροῦμε νά τό κάνουμε ὅλοι. Τό κάνουν μόνο ὅσοι ἔχουν τή δύναμη ἀλλά καί μεγάλο πόθο καί ἀγάπη γιά τόν Χριστό, ὥστε δέν θέλουν νά ὑπάρ­χει κάτι πού νά διαταράσσει τόν σύνδεσμό τους μαζί του καί νά παρακωλύει τήν ἀπόλυτη ἀφο­σίω­σή τους σ᾽ Αὐτόν.

Ἔτσι αἰσθανόταν ὁ ὅσιος Νικά­νο­ρας, καί γι᾽ αὐτό θά πρέπει ἐμεῖς πού τόν τιμοῦμε νά παραδειγμα­τι­ζόμεθα ἀπό τή ζωή του καί νά προσπαθοῦμε στό μέτρο τῶν δυνά­μεών μας νά ζοῦμε μέσα στόν κό­σμο, μέσα στήν οἰκογένειά μας, μέσα στό ἐπάγγελμά μας, τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Νά ζοῦμε ὅπως μᾶς ζητᾶ ὁ Θεός, νά ζοῦμε ὡς τέκνα του, ἔχοντας πάντοτε πρό ὀφθαλ­μῶν τήν αἰώνια πατρίδα μας καί παρακαλώντας τόν Θεό νά μᾶς ἀξιώσει νά φθάσουμε ἐκεῖ καί νά ἀπο­λαύσουμε τά ἀγαθά της.

Αὐτό εὔχομαι νά ἐπιτύχουμε ὅλοι μας διά πρεσβειῶν τοῦ ἑορταζο­μέ­νου ὁσίου Νικάνορος ἀλλά καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...