Εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τῆς Ἐκκλησίας μας δίδεται πάντοτε ἰδιαιτέρα θέσις εἰς τήν προσωπικότητα τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου. Ἀλλ’ὑπάρχουν , ὡς γνωστόν, καί ὡρισμέναι ἀκολουθίαι ἀφιερωμέναι ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τήν Παναγίαν, Ἐξ αὐτῶν, ἡ περισσότερον δημώδης καί κοινόχρηστος εἶναι ἡ ἀκολουθία τῆς λεγόμενης «μικρᾶς παρακλήσεως».

Περιλαμβάνει θερμάς δεήσεις καί ἱκεσίας δι’ὅλας τάς δυσκόλους περιστάσεις καί ἀνάγκας τῆς ζωῆς μας, εἰς τάς ὁποίας, ὡς πιστοί καί εὐσεβείς χριστιανοί, συνηθίζομεν να ἐπικαλούμεθα τάς πρεσβείας καί τήν μεσιτείαν τήν ἀσφαλῆ προστασίαν τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου.

«Δέσποινα καί μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις ἀναξίωνσῶν ἱκετῶν»,  ψάλλει, μέ πόνον καί μέ πόθον βαθύν, κάθε πιστός προς τήν Παναγίαν. Και ἡμεῖς ἀπευθύνομεν κατά τάς ἡμέρας ταύτας τάς παρακλήσεις μας πρός Αὐτήν, ὁ καθένας μέ τά προσωπικά του αἰτήματα, καί ὅλοι μαζί εὐχόμεθα·

«Τους βοηθείας τῆς παράσοῦ δεομένους μή παρίδῃς, Παρθένε …».

Ἀλλ’ἅς ἴδωμεν, εἰς μίαν σειράν ὁμιλιῶν, τά διάφορα αἰτήματα καί τάς εἰδικωτέρας περιπτώσεις, εἰς τάς ὁποίας ἀναφέρεται ἡ παράκλησις πρός τήν Παναγίαν.

* * *

«Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρός Σέ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν». Αὐτό εἶναι, ὡς γνωστόν, τό πρῶτον τροπάριον τῆς «μικρᾶς» παρακλήσεως. Καί τό πρώτον ζήτημα, εἰς τό ὁποῖον ἐπικαλούμεθα τήν βοήθειαν τῆς Παναγίας, εἶναι ἡ προστασία ἐν καιρῷ πειρασμῶν. Αὐτό εκφράζουν αἱ λέξεις τοῦ πρώτου αὐτοῦ τροπαρίου.

Ἀλλά τί εἶναι πειρασμός ; Πόθεν προέρχεται ; καί πῶς ὑπερνικᾶται ;

1.Πειρασμός εἶναι πᾶν, ὅ,τι ἐκπειράζει τόν ἄνθρωπον,δηλ. θέτει ὑπό δοκιμασίαν τήν πίστιν καί ὑπακοήν καί ἀφοσίωσίν του πρός τόν Θεόν. Ὅ,τι ἀποτελεῖ πρόκλησιν πρός ἁμαρτίαν καί παρακινεῖ καί ἐξωθεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς παράβασιν τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Μερικά παραδείγματα θά καταστήσουν τό πρᾶγμα σαφές·

– Ἕνα κακόν παράδειγμα, πού παρασύρει καί παρακινεῖ εἰς τό κακόν, εἶναι πειρασμός.

– Ἕνα θέαμα διεγερτικόν, ἄσεμνον, γυμνόν, ἀκατάλληλον κ.τ.τ.

– Μία δοκιμασία καί περιπέτεια, πού δοκιμάζει τήν ὑπομονήν, τήν πίστην, τήν ἐλπίδα.

– Οἰκονομικαί στεναχωρίαι, ἢ ἐπαγγελματικαί ἀποτυχίαι, πού δοκιμάζουν τήν ἐμμονήν εἰς τάς ἀρχάς μας.

– Κατατρεγμοί διά τήν τήρησιν τοῦ καθήκοντος, πού μᾶς φέρουν πρό διλήμματος…

– Εἰρωνεῖαι καί χλευασμοί, διά τήν θρησκευτικότητα καί ἠθικότητα μας, ὡσαύτως.

Εἰς ὅλας τάς τοιαύτας περιπτώσεις ἀναφέρεται ἡ παράκλησις πρός τήν Παναγίαν, ὅταν λέγῃ· «Τῶν πειρασμῶν Σύ  τάς προσβολάς ἐκδιώκεις…».

2.Τά αἴτια τῶν πειρασμῶν εἶναι ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά. Περί τῶν ἐσωτερικῶν θά ὁμιλήσωμεν εἰδικώτερον εἰς τήν ἑπομένην ὁμιλίαν.

Τά ἐξωτερικά αἴτια, ὅπως ἔγινε σαφές ἀπό τά προηγηθέντα παραδείγματα, ὀφείλονται συνήθως εἴτε εἰς τούς ἄλλους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μέ τό παράδειγμά των καί μέ την στάσιν των συντελοῦν εἰς τό νά ἐπηρεασθῇ καί νά κλονισθῇ ὁ πιστός καί ἠθικός ἄνθρωπος, καί δή ὁ σεμνός νέος, εἴτε (ὀφείλονται) εἰς ἀντιξόους περιστάσεις καί δυσκολίας τοῦ βίου (τοῦ οἰκογενειακοῦ, τοῦ ἐπαγγελματικοῦ…), ἕνεκα τῶν ὁποίων πιέζεται καί στεναχωρεῖται ὁ ἄνθρωπος. Μέχρι ποίου σημείου θ’ἀνθέξη ; Ἐνδέχεται νά καμφθῇ καί νά χάσῃ τήν ἐμπιστοσύνην του εἰς τήν θείαν Πρόνοιαν.

Ἀλλ’ ἡ παράκλησις ἀναφέρεται καί εἰς ἄλλην προέλευσιν τῶν πειρασμῶν, ὅταν ὀνομάζῃ τήν Θεοτόκον «τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον καί ἐπηρείας δαιμόνων ἐλαύνουσαν», καί ὅταν παρουσιάζῃ τόν ἄνθρωπον λέγοντα πρός τήν Παναγίαν «φέρειν οὐ δύναμαι  τῶν δαιμόνων τά τοξεύματα». Ἐδῶ ὁ λόγος εἶναι περί τοῦ πονηροῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος δημιουργεῖ συνηθέστατα εἰς τόν ἄνθρωπον πολλούς πειρασμούς, καί ἐσωτερικούς μέ διαφόρους λογισμούς (ἀπιστίας, ἀπελπισίας, ὑπερηφανείας, ἀμετανοησίας, δικαολογίας τῶν ἁμαρτιών μας, πονηρῶν ἐπιθυμιῶν…) καί ἐξωτερικούς, διά τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι γίνονται πολλάκις ὄργανα του καί φέρουν εἰς δύσκολον θέσιν τούς εὐσεβεῖς, ἀλλά καί δι’ ἄλλων εἰδικωτέρων μέσων καί μεθόδων του (ὀνείρων, μαντειῶν, μαγειῶν, πνευματισμοῦ…).

Διά τοῦτο ὁ Κύριος μᾶς ἐδίδαξε νά προσευχώμεθα «καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ». Ὁμολογουμένως, εὑρίσκεται πολλάκις ὁ ἄνθρωπος εἰς τόσον δύσκολον θέσιν, ὥστε νά λέγῃ εἰς τήν παράκλησίν του πρός τήν Παναγίαν ὁτι εἶναι ὁ «πάντοθεν πολεμούμενος», τ.ἐ. πολιορκούμενος κυριολεκτικῶς ἐκ πολλῶν και πολλαχόθεν προερχομένων πειρασμῶν.

  1. Διά νά δυνηθῇ ὁ χριστιανός νά ἀντιμετωπίσῃ τους πειρασμούς, πρέπει νά ἔχῃ ὑπ’ ὄψει του· α) ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει ἐνίοτε τούς πειρασμούς διά τόν τελειότερον καταρτισμόν μας καί διά νά καταφανῇ ἡ πίστις καί ἡ ἀνδρεία τῆς ψυχῆς. Διά τοῦτο, λέγει ὁ θεῖος Ἰάκωβος, «πᾶσαν χαράν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις…» (Ἰακώβου α΄ 2). β) Δέν ἐπιτρέπεται ποτέ πειρασμούς ἀνωτέρους τῶν δυνάμεών μας («οὐκ ἐάσει ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὃ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» Α΄ Κορ. ι΄ 13). γ) Μᾶς δίδει και ἀνάλογον βοήθειαν. Ἐφ’ ὃσον, ἐννοεῖται, ἡμεῖς θά προσέχωμεν καί δέν θά ἐκτιθέμεθα χωρίς λόγον, καί εφ’ ὃσον θά καταβάλλωμεν τήν ἐκ μέρους μας δυνατήν προσπάθειαν, ἂς εἴμεθα βέβαιοι ὃτι «οὐκ ἔχομεν ἀρχιερέα μή δυνάμενον συμαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» ἀλλ’ ἀντιθέτως «ἐν ὧ πέπονθεν αὐτός πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι»  (Ἑβρ. β΄ 18, δ΄ 15) .

Αὐτοῦ τήν μεγάλην βοήθειαν ἂς ἐπικαλῆται πάντοτε πᾶς πιστός χριστιανός, διά τῆς Θεοτόκου, ψάλλων προς Αὐτήν το παρακλητικόν τροπάριον· «Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρός  Σέ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν. Ὦ Μῆτερ τοῦ  Λόγου καί Παρθένε τῶν δυσχερῶν καί δεινῶν με  διάσωσον».

Μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου
Μηνύματα Δεκαπενταυγούστου
Επιμέλεια: Ελένη Παπαδάμου, πτυχ.Νευρολογίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2022

 Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα. Γιορτή της Παναγιάς μας σήμερα. Και εμείς, συναγμένοι όλοι επί τω αυτώ, στην Παναγιά...

Προσκυνηματικός Περίπλους του Αγίου Όρους από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους

Προσκύνημα στο Άγιον Όρος διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος την Πέμπτη 11 Αυγούστου, που περιελάμβανε θαλάσσια περιήγηση της εσωτερικής πλευράς της...

Ολοκληρώθηκαν οι εωθινές και εσπερινές ευχαριστιακές Συνάξεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Μητρόπολη Πέτρας

Με κατάνυξη κι ευλάβεια προς το σεπτό πρόσωπο της Μητέρας και Οδηγητρίας πάντων των χριστιανών πραγματοποιήθηκαν οι καθημερινές Θείες Λειτουργίες και Ιερές Παρακλήσεις προς...

Ο Εσπερινός Της Αποδόσεως Της Μεταμορφώσεως Και Η Παράκληση Της Παναγίας Στο Μ. Μοναστήρι

Η Ακολουθία του Εσπερινού της απόδοσης της εορτής της Μεταμορφώσεως και της Μικρής Παράκλησης τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μεγάλου Μοναστηρίου, χοροστατούντος...

Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα των Εντολών του Θεού

π. Δημητρίου Μπόκου  Κάποτε τὰ πουλιὰ περπατοῦσαν στὴ γῆ σὰν ὅλα τὰ ζῶα. Μιὰ μέρα ὅμως ὁ Θεὸς τοὺς εἶπε: «Πάρτε αὐτὰ τὰ φορτία καὶ πηγαίνετέ...

Τά Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Ἀντίρριο

Παρασκευή 12 Αὐγούστου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τέλεσε τήν τελευταία γιά ἐφέτος ἱερά Ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως τῆς Θεοτόκου στόν...

«Ἐνώπιον κινδύνων καί δεινῶν» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

«Δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν». – «Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου,  Θεοτόκε». – «Λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ κινδύνων,Θεοτόκε ἁγνή». Οἱ κίνδυνοι καί τά διάφορα...

Η Θεοτόκος είναι η ελπίς των απηλπισμένων

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, το απόγευμα, στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Περάνθης Άρτης, εψάλη ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο,...

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Σπάρτης για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

«Τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν…» Εὐλαβέστατοι κληρικοί καί Χριστιανοί μου Ἀγαπητοί, Οἱἱεροὶὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ σύμπασα ἡ χορεία τῶν μεγάλων πατέρων καὶ θεολόγων μὲ τὰ πνευματοκίνητα στόματα αὐτῶν καὶ μὲ τὸν θεοκίνητο ὀξυγράφο κάλαμό τους,...

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ Μ.ΠΟΛΕΩΣ

Το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου 2022, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεοδώρος Β’ επισκέφθηκε τους περιθαλπομένους γέροντες στον Ελληνικό Οίκο...

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’- ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Κυριακή Θ' Ματθαίου. "Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε! Το πλοίο...

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’ – ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΟΥΜΕΛΑ

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή τους εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας μας. Σε αυτό το...

Ε’ Περίοδος Αγοριών στην Κατασκήνωση στο Ποσείδι

Ο Καλός Ποιμένας άνοιξε και πάλι τις πύλες του, με την Χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας, για τα αγόρια του...

Εγκαίνια Εξωκκλησίου στον Πτελεό

Τα Εγκαίνια του Ιερού Εξωκκλησίου της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στον οικισμό Λεύκη Πτελεού τέλεσε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία των τοπικών Αρχών και των κατοίκων της περιοχής. Για...

Ο εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ι.Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη θα εορτασθεί και φέτος η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, σε όλα τα Θεομητορικά Προσ­κυ­­νήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Την Κυριακή...