Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκᾶ 14,20)

Ἕνας ἀπὸ τοὺς προσκεκλημμένους τοῦ Μεγάλου Δείπνου, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σύμφωνα μὲ ὅσα ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὴν τὴν δικαιολογία ἐτόλμησε ἀσύστολα νά προβάλη, ὥστε νὰ μὴν συμμετάσχη σ’ αὐτό. Δὲν μίλησε, ὅπως οἱ προηγούμενοι, οὔτε γιὰ ἀγρούς, οὔτε γιὰ βόδια, ἀλλὰ γιὰ τὸν πρόσφατο γάμο του καὶ τὶς ὑποχρεώσεις, ποὺ ἀπέρρεαν ἀπὸ αὐτόν. Ὀρθά – κοφτὰ ἀπήντησε στὴν ἐπίσημη πρόσκληση: «παντρεύθηκα, γι’ αὐτὸ ἀδυνατῶ νὰ ἔλθω στὸ Τραπέζι!».

Εἶχε ὅμως δίκιο νὰ ἀπουσιάση ἀπὸ τὸ Μεγάλο Δεῖπνο ἐπικαλούμενος ὡς δικαιολογία τὸν πρόσφατο γάμο του; Οὔτε ὅμως ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια μας, οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν κοινὴ λογική, δικαιολογεῖται ἡ παραίτησή του ἀπὸ τὴν τιμητικὴ παρουσία του στὴ χαρὰ ἐκείνη. Διότι σὲ χαρούμενη συναναστροφὴ τόν εἶχαν προσκαλέσει. Τὸν κάλεσαν μέ εὐγένεια σὲ ἑορταστικὸ τραπέζι καὶ ὄχι σὲ κάποιο θλιβερὸ ἤ κοπιῶδες καθῆκον.

Δυστυχῶς ἡ παράλογη αὐτὴ καὶ ἀστήρικτη δικαιολογία αἰωρεῖται σὲ πολλῶν τὴ σκέψη καὶ τὴ λογική. Ὅτι τάχα ὁ γάμος γίνεται σοβαρό, ἀξεπέραστο, ἐμπόδιο στὸ χριστιανὸ γιὰ νὰ χαρῆ τὴν πίστη του τηρώντας μὲ ἐπιμέλεια τὰ καθήκοντα του, ὅπως καθορίζονται στὸ Εὐαγγέλιο. Γι’ αὐτὸ καὶ μερικοὶ ἐκφράζουν τὴν ἄποψη, τὴν ἐσφαλμένη, πὼς ὅταν ὕστερα ἀπό χρόνια ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς οἰκογένειας, θὰ φροντίσουν γιὰ τὴ ψυχή τους, θὰ σκεφθοῦν καὶ θὰ πᾶνε στὸ Μεγάλο Δεῖπνο. Τώρα μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου, δυσκολεύονται καὶ ἀναβάλλουν γιὰ πιὸ κατάλληλο χρόνο καὶ περιστάσεις καλύτερες…

Ἀλλά, ἂν ὁ γάμος ἦτο ἐμπόδιο γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς καὶ τήν ἄσκηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, τότε δὲν θὰ τὸν εὐλογοῦσε ὁ Κύριος, ἰδίως καθὼς παρευρέθηκε στὸ Γάμο τῆς Κανᾶ καὶ δὲν θὰ ἔφερε μάλιστα καὶ τὸ γαμήλιο Δῶρο Του, ποὺ ἦτο τὸ θαυμασιώτατο Κρασί Του, πού θά ηὔφρανε τούς συνδαιτημόνες. Δικό Του Θέλημα, Ἅγιον καὶ πανσέβαστον, εἶναι «ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα». Ἐὰν ὁ γάμος ἦτο τόσο μεγάλο καὶ σοβαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ τοῦ χριστιανοῦ, δὲν θὰ συνιστοῦσε ὁ Ἀπ. Παῦλος στὸν ἔγγαμο χριστιανό λέγοντας, «δέδεσαι γυναικί; Μὴ ζήτει λύσιν» (Α΄ Κορ. 7,27). Δηλαδή χριστιανέ, δέθηκες μέ τά εὐλογημένα δεσμά τοῦ γάμου; Ξέχνα τήν ἀπελευθέρωση… Ἀντίθετα, ὁ σεπτός διδάσκαλος θὰ τοῦ συνιστοῦσε τὴν γρήγορη λύση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου.

Ὁ γάμος, ἡ δημιουργία οἰκογένειας, ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν δὲν εἶναι ἐμπόδια στὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. Ἐὰν ἦτο ἐπαναλαμβάνομε ἐμπόδιο, τότε, κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον, «οὐκ ἂν εἰσήνεγκεν γάμον εἰς τὸν βίον ὁ τῶν ὅλων Δημιουργὸς Θεός». Δηλαδή ὁ Παντοδύναμος δέν θά καθιέρωνε γιά τούς θνητούς τόν γάμο.Δὲν πρέπει, λοιπόν, νὰ λογίζεται ἐμπόδιο ὁ γάμος καὶ δικαιολογία γιὰ νὰ εἴμαστε μακρυὰ ἀπὸ τὸ Μεγάλο Δεῖπνο, ἀφοῦ καὶ ὁ μεγαλοφωνότατος Προφήτης Ἡσαΐας καὶ ὁ μέγας Μωυσῆς, καὶ ὁ Γενάρχης Ἀβραὰμ καὶ ὁ Ἀπ. Πέτρος, ὁ ὁποῖος ἀγάπησε ὅσον λίγοι τὸν Κύριο, καὶ ἡ Ἁγία Σολομονή, ἡ πολύτεκνος καί καλλίτεκνος, καὶ ὁ Διάκονος Φίλιππος ἦσαν ἔγγαμοι. «καὶ οὐδὲν ἐνταῦθα εἰς ἀρετὴν παρεβλάβησαν». Σέ τί τούς ἔβλαψε ὁ γάμος;».

Ἑπομένως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, γιὰ τὴν ἀσθενική μας πίστη ἤ τὴν ὀλιγωρία μας στὴν ἐκτέλεση τῶν χριστιανικῶν μας καθηκόντων ἄς μὴ προβάλωμε ὡς δικαιολογία τὰ ἀμέτρητα καθήκοντα καὶ τὶς πολλαπλὲς ὑποχρεώσεις μας μέσα στὴν οἰκογένεια.

Ἡ ἱστορία τῆς χριστιανικῆς μας κοινωνίας, παλαιὰ καὶ νέα, ἔχει ἄπειρα παραδείγματα νὰ μᾶς δείξη ὡραίων, εὐλογημένων, χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. Πού ἔλαμψαν μὲ τὴν ποικίλη προκοπή τους καὶ ἀνεδείχθησαν μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο καί τήν Ἐκκλησία, μὲ τὴν προσφορά τους. Πού ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ἐξαίρετα παιδιά, μὲ ἀρχὲς καὶ ἀξιόλογο κοινωνικὸ ἔργο. Πού ἔζησαν κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπολαμβάνοντας τὶς μικροχαρὲς τῆς ἐφήμερης αὐτῆς ζωῆς καὶ ὑπερβαίνοντας μὲ εὐκολία τὶς δυσκολίες της.

Οἱ οἰκογένειες αὐτές, ποὺ δικαίως τὶς χαρακτηρίζομε χριστιανικές, καὶ ποὺ ἦσαν καὶ εἶναι ὑπόδειγμα μέσα στὴν κοινωνία μας, τὸ φῶς καὶ τὸ ἅλας της, μὲ δυναμισμὸ ἀφαιροῦν τὴν δικαιολογία ἀπὸ τὸν προσκεκλημμένο τοῦ Μεγάλου Δείπνου τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Ὅτι δηλαδή ὁ γάμος του τὸν ἐμπόδιζε νὰ ἀπολαύση τὴν εὐτυχία ἐκείνης τῆς τιμητικῆς προσκλήσεως. Ὄχι! μὲ σεμνότητα μᾶς λέγουν: Ὁ Γάμος εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅταν τελεῖται χριστιανοπρεπῶς, ὅταν οἱ προθέσεις καὶ οἱ σκοποὶ του ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον. Ὅταν τὸ σπίτι τῆς οἰκογένειας εἶναι «κατ’οἶκον Ἐκκλησία», ὅταν κτίζεται ἐπάνω στὴν πέτρα, ἡ δὲ Πέτρα εἶναι ὁ Χριστὸς! Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πλήθος πιστών ευχήθηκε στον εορτάζοντα Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ

“Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθησας τῶν ἀρετῶν τούς καρπούς” Στην εορτή του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 26-6-2022, εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Αποκαλύψεις για τον ιερέα που κατηγορείται για βιασμό: Έβαζε σε δοκιμασίες τα παιδιά, τον έβλεπαν σαν θεό

Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον 50χρονο ιερέα που πριν από έναν χρόνο είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και όχι μόνον μετά τις...

Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μικρασιάτισσα Δόμνα Σαμίου από την Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Με μια εκδήλωση φόρο τιμής στη Μικρασιάτισσα Δόμνα Σαμίου, στη γυναίκα που μέσα από το ανεκτίμητο έργο της λάμπρυνε την τέχνη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής,...

Πολυρχιερατικό Συλλείτουργο στη Νάουσα

Την Κυριακή 26 Ιουνίου το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, τελέστηκε Πολυρχιερατικό Συλλείτουργο με την συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων...

Εορτάσθηκε η Ανακομιδή των Λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Εόρτασε η Ιερά Μητρόπολις Άρτης την ανάμνηση της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης και πολιούχου Άρτης. Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022,...

Θυρανοίξια ναΐσκου στα Αμπελάκια αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο

Σε υψόμετρο σχεδόν χιλίων μέτρων, στον ορεινό όγκο του Κισσάβου και πάνω από τα ιστορικά Αμπελάκια μετέβη σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου...

Σύναξη των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο με...

Εορτή Ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα

Το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ετελέσθη Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη Μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης Άρτης,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτη Γρεβενών

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέστηκε το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, ο Εσπερινός της εορτής του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Στην...

Ετελέσθη η Εξόδιος Ακολουθία του π. Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 το πρωί, η Ευβοϊκή γη και συγκεκριμένα της Νέας Λαμψάκου, εδέχθη το λείψανο του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Ευριπίδη, επί...
video

Γιατί μας πολεμούν;

Γιατί μας πολεμούν; Ποιοι κρύβονται πίσω από τον πόλεμο που δεχόμαστε; Τι είναι εκείνο που τους ενοχλεί και τα «βάζουν» μαζί μας; Ποιος είναι...

Αυστραλίας: «Η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, απάντηση και στη μάστιγα των ναρκωτικών»

Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2022 Καθώς διανύουμε τον τρίτο χρόνο της φοβεράς πανδημίας του κορωνοϊού,...

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Παρίου

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, στο Κώστο της Πάρου, γενετείρας του Αγίου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του...

Mνήμη Μικρασίας στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ι.Μ. Νέας Ιωνίας

Στο κατάμεστο από κόσμο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 η έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων Μικρασιατικού πολιτισμού, που τελούνται...

Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία προς τιμή του Κύπριου τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη

Mε μεγάλη επιτυχία εστέφθη η συναυλία προς τιμή του μεγάλου Κύπριου καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη, η οποία έλαβε χώρα στην υπαίθρια σκηνή της Ιεράς Μητροπόλεως...