Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκᾶ 14,20)

Ἕνας ἀπὸ τοὺς προσκεκλημμένους τοῦ Μεγάλου Δείπνου, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σύμφωνα μὲ ὅσα ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, αὐτὴν τὴν δικαιολογία ἐτόλμησε ἀσύστολα νά προβάλη, ὥστε νὰ μὴν συμμετάσχη σ’ αὐτό. Δὲν μίλησε, ὅπως οἱ προηγούμενοι, οὔτε γιὰ ἀγρούς, οὔτε γιὰ βόδια, ἀλλὰ γιὰ τὸν πρόσφατο γάμο του καὶ τὶς ὑποχρεώσεις, ποὺ ἀπέρρεαν ἀπὸ αὐτόν. Ὀρθά – κοφτὰ ἀπήντησε στὴν ἐπίσημη πρόσκληση: «παντρεύθηκα, γι’ αὐτὸ ἀδυνατῶ νὰ ἔλθω στὸ Τραπέζι!».

Εἶχε ὅμως δίκιο νὰ ἀπουσιάση ἀπὸ τὸ Μεγάλο Δεῖπνο ἐπικαλούμενος ὡς δικαιολογία τὸν πρόσφατο γάμο του; Οὔτε ὅμως ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια μας, οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν κοινὴ λογική, δικαιολογεῖται ἡ παραίτησή του ἀπὸ τὴν τιμητικὴ παρουσία του στὴ χαρὰ ἐκείνη. Διότι σὲ χαρούμενη συναναστροφὴ τόν εἶχαν προσκαλέσει. Τὸν κάλεσαν μέ εὐγένεια σὲ ἑορταστικὸ τραπέζι καὶ ὄχι σὲ κάποιο θλιβερὸ ἤ κοπιῶδες καθῆκον.

Δυστυχῶς ἡ παράλογη αὐτὴ καὶ ἀστήρικτη δικαιολογία αἰωρεῖται σὲ πολλῶν τὴ σκέψη καὶ τὴ λογική. Ὅτι τάχα ὁ γάμος γίνεται σοβαρό, ἀξεπέραστο, ἐμπόδιο στὸ χριστιανὸ γιὰ νὰ χαρῆ τὴν πίστη του τηρώντας μὲ ἐπιμέλεια τὰ καθήκοντα του, ὅπως καθορίζονται στὸ Εὐαγγέλιο. Γι’ αὐτὸ καὶ μερικοὶ ἐκφράζουν τὴν ἄποψη, τὴν ἐσφαλμένη, πὼς ὅταν ὕστερα ἀπό χρόνια ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς οἰκογένειας, θὰ φροντίσουν γιὰ τὴ ψυχή τους, θὰ σκεφθοῦν καὶ θὰ πᾶνε στὸ Μεγάλο Δεῖπνο. Τώρα μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου, δυσκολεύονται καὶ ἀναβάλλουν γιὰ πιὸ κατάλληλο χρόνο καὶ περιστάσεις καλύτερες…

Ἀλλά, ἂν ὁ γάμος ἦτο ἐμπόδιο γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς καὶ τήν ἄσκηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν, τότε δὲν θὰ τὸν εὐλογοῦσε ὁ Κύριος, ἰδίως καθὼς παρευρέθηκε στὸ Γάμο τῆς Κανᾶ καὶ δὲν θὰ ἔφερε μάλιστα καὶ τὸ γαμήλιο Δῶρο Του, ποὺ ἦτο τὸ θαυμασιώτατο Κρασί Του, πού θά ηὔφρανε τούς συνδαιτημόνες. Δικό Του Θέλημα, Ἅγιον καὶ πανσέβαστον, εἶναι «ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα». Ἐὰν ὁ γάμος ἦτο τόσο μεγάλο καὶ σοβαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ τοῦ χριστιανοῦ, δὲν θὰ συνιστοῦσε ὁ Ἀπ. Παῦλος στὸν ἔγγαμο χριστιανό λέγοντας, «δέδεσαι γυναικί; Μὴ ζήτει λύσιν» (Α΄ Κορ. 7,27). Δηλαδή χριστιανέ, δέθηκες μέ τά εὐλογημένα δεσμά τοῦ γάμου; Ξέχνα τήν ἀπελευθέρωση… Ἀντίθετα, ὁ σεπτός διδάσκαλος θὰ τοῦ συνιστοῦσε τὴν γρήγορη λύση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου.

Ὁ γάμος, ἡ δημιουργία οἰκογένειας, ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν δὲν εἶναι ἐμπόδια στὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς. Ἐὰν ἦτο ἐπαναλαμβάνομε ἐμπόδιο, τότε, κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον, «οὐκ ἂν εἰσήνεγκεν γάμον εἰς τὸν βίον ὁ τῶν ὅλων Δημιουργὸς Θεός». Δηλαδή ὁ Παντοδύναμος δέν θά καθιέρωνε γιά τούς θνητούς τόν γάμο.Δὲν πρέπει, λοιπόν, νὰ λογίζεται ἐμπόδιο ὁ γάμος καὶ δικαιολογία γιὰ νὰ εἴμαστε μακρυὰ ἀπὸ τὸ Μεγάλο Δεῖπνο, ἀφοῦ καὶ ὁ μεγαλοφωνότατος Προφήτης Ἡσαΐας καὶ ὁ μέγας Μωυσῆς, καὶ ὁ Γενάρχης Ἀβραὰμ καὶ ὁ Ἀπ. Πέτρος, ὁ ὁποῖος ἀγάπησε ὅσον λίγοι τὸν Κύριο, καὶ ἡ Ἁγία Σολομονή, ἡ πολύτεκνος καί καλλίτεκνος, καὶ ὁ Διάκονος Φίλιππος ἦσαν ἔγγαμοι. «καὶ οὐδὲν ἐνταῦθα εἰς ἀρετὴν παρεβλάβησαν». Σέ τί τούς ἔβλαψε ὁ γάμος;».

Ἑπομένως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, γιὰ τὴν ἀσθενική μας πίστη ἤ τὴν ὀλιγωρία μας στὴν ἐκτέλεση τῶν χριστιανικῶν μας καθηκόντων ἄς μὴ προβάλωμε ὡς δικαιολογία τὰ ἀμέτρητα καθήκοντα καὶ τὶς πολλαπλὲς ὑποχρεώσεις μας μέσα στὴν οἰκογένεια.

Ἡ ἱστορία τῆς χριστιανικῆς μας κοινωνίας, παλαιὰ καὶ νέα, ἔχει ἄπειρα παραδείγματα νὰ μᾶς δείξη ὡραίων, εὐλογημένων, χριστιανικῶν οἰκογενειῶν. Πού ἔλαμψαν μὲ τὴν ποικίλη προκοπή τους καὶ ἀνεδείχθησαν μέσα στὸ κοινωνικὸ σύνολο καί τήν Ἐκκλησία, μὲ τὴν προσφορά τους. Πού ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» ἐξαίρετα παιδιά, μὲ ἀρχὲς καὶ ἀξιόλογο κοινωνικὸ ἔργο. Πού ἔζησαν κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπολαμβάνοντας τὶς μικροχαρὲς τῆς ἐφήμερης αὐτῆς ζωῆς καὶ ὑπερβαίνοντας μὲ εὐκολία τὶς δυσκολίες της.

Οἱ οἰκογένειες αὐτές, ποὺ δικαίως τὶς χαρακτηρίζομε χριστιανικές, καὶ ποὺ ἦσαν καὶ εἶναι ὑπόδειγμα μέσα στὴν κοινωνία μας, τὸ φῶς καὶ τὸ ἅλας της, μὲ δυναμισμὸ ἀφαιροῦν τὴν δικαιολογία ἀπὸ τὸν προσκεκλημμένο τοῦ Μεγάλου Δείπνου τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Ὅτι δηλαδή ὁ γάμος του τὸν ἐμπόδιζε νὰ ἀπολαύση τὴν εὐτυχία ἐκείνης τῆς τιμητικῆς προσκλήσεως. Ὄχι! μὲ σεμνότητα μᾶς λέγουν: Ὁ Γάμος εἶναι εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεόν, ὅταν τελεῖται χριστιανοπρεπῶς, ὅταν οἱ προθέσεις καὶ οἱ σκοποὶ του ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιον. Ὅταν τὸ σπίτι τῆς οἰκογένειας εἶναι «κατ’οἶκον Ἐκκλησία», ὅταν κτίζεται ἐπάνω στὴν πέτρα, ἡ δὲ Πέτρα εἶναι ὁ Χριστὸς! Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Αντίσταση απέναντι στο υπερσυντηρητικό μόρφωμα των αντιεμβολιαστών

Τα τελευταία αποτελέσματα μίας δημοσκοπικής έρευνας, σχετικά με τους αρνητές του εμβολίου, απέδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανεμβολια­στών προέρχονται από ιδεολογικοποιημένες κοινωνικές ομάδες οι...

Προσπαθούν να το… μαζέψουν

Διευκρινήσεις από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Τα όσα γράφτηκαν για τον εκλιπόντα σπουδαίο καλλιτέχνη και μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη δεν αποτελούν προσωπική δήλωση...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2021. Αύριο Πέμπτη, παραμονή της εορτής και ώρα 7...

«Αγιογραφική προσέγγιση της πανδημίας»

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μηνιαία Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Μητροπόλεως μας για τη νέα Κατηχητική περίοδο 2021-2022, στο Καθεδρικό...

«Η ενότητα των πιστών μέσα στην Εκκλησία»

Στον χώρο των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας στο όρος Πάικο πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη όλων των κληρικών της Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης...

O Φθιώτιδος Συμεών τέλεσε τον Αγιασμό στο «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟ» της Αρχιεπισκοπής

Στον προαύλιο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού-Νηπιαγωγείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟ», που βρίσκεται στον Δήμο Αγ. Αναργύρων –Καματερού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας...

Μητσοτάκης και Αναστασιάδης ακύρωσαν τις συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Αιτία το «Σπίτι της Τουρκίας»

Τριγμούς στις σχέσεις του με Ελλάδα και Κύπρο προκαλεί ο… «εναγκαλισμός» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ...

Η εορτή της Συνάξεως των οκτώ εν τη Θεσσαλιώτιδι Εκκλησία Αγίων

Η Θεσσαλιώτις Εκκλησία εόρτασε την σύναξη των οκτώ τοπικών της Αγίων Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, Αρσενίου επισκόπου Ελασσώνος και Αρχαγγέλων Μοσχοβίας του εκ...
video

Η αμαρτία έγινε σήμερα τρόπος ζωής

Η αμαρτία έγινε σήμερα τρόπος ζωής. Στην εποχή που ζούμε βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και κάποιες φορές ολόκληρες κοινωνίες να κάνουν την αμαρτία τρόπο ζωής....

Σώφρονες ή άφρονες;;;;;

1. Για μια ακόμα φορά καλούμαι από πολλούς ευσεβείς εν Χριστώ αδελφούς να καταθέσω τη μαρτυρία μου για όσα ακούγονται και λέγονται, σχετικά με...

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ι.Μ. Φθιώτιδος στηρίζουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Νομού Φθιώτιδος.          ...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Δε διαχωρίζω τους πιστούς σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους – Οι πόρτες των Εκκλησιών μας θα είναι...

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι τῆς ἐν...