Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπω βασιλεῖ,  ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῶ αὐτοῦ» (Ματθ.22,2)

Καὶ ἡ σημερινὴ Εὐαγγελική μας περικοπή, ποὺ διαβάσθηκε κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία, μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ στρέψωμε τὸ λόγο μας σὲ θέμα, ποὺ ἀφορᾶ τὴν οἰκογένεια. Βέβαια ἡ εἰκόνα, ἐπάνω στὴν ὁποία στηρίχθηκε ὁ Κύριος μας γιὰ νὰ ἀναπτύξη τὴ βαθυστόχαστη διδασκαλία Του, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας, ὅταν γιορτάζει τοὺς γάμους τοῦ γυιοῦ της, ἀλλὰ ποιὰ ἀλήθεια διαφορὰ οὐσιαστικὴ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν κοινὴ καὶ τὴν βασιλικὴ οἰκογένεια, ὅταν τελῆ τοὺς γάμους τοῦ παιδιοῦ της;

Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐτυχία καὶ ἡ ψυχική διάθεση εἶναι ἐξίσου καὶ στὴν κοινὴ καὶ στὴ βασιλικὴ οἰκογένεια ἡ ἴδια. Ἐκεῖνο, ποὺ ἐνδιέφερε πάντοτε τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἦτο, τὸ πῶς ἐτελουντο οἱ γάμοι ἀπὸ ἀπόψεως χριστιανικῆς συμπεριφορᾶς. Ἐὰν ἐτηροῦντο οἱ κανόνες τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, ὥστε ἡ ὅλη τελετὴ νὰ ἀποπνέη τὸ ἄρωμα τῆς χριστιανικῆς ἀρετῆς καὶ εὐλαβείας. Ἐὰν σύμφωνα μὲ τὸν θεόπνευστο λόγο τοῦ Ἀποστ. Παύλου, «εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» (Α΄ Κορ. 10,31), πολὺ περισσότερο ἡ ἀρχὴ αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχη τὴν ἐφαρμογὴ της στὸ θέμα τοῦ χριστιανικοῦ γάμου.

Ἐξάλλου μολονότι ἡ ἀναφορὰ τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου στὴν οἰκογένεια, ἔστω τὴ βασιλική, καὶ στοὺς γάμους τοῦ γυιοῦ της, εἶναι τελείως συμβολική, δηλαδὴ ὁ Κύριος δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ διδάξη οὔτε γιὰ τὸν γάμο, οὔτε γιὰ τὴν οἰκογένεια, ἐντούτοις γιὰ τὸ δικό μας θέμα δὲν εἶναι ἄνευ σημασίας ἡ ἑξῆς λεπτομέρεια τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Ποιά; Ἡ ἑξῆς.

Στὸ τέλος τῆς παραβολῆς λέγεται, ὅτι ὁ βασιλεὺς κάποια στιγμή, διεπίστωσε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς προσκεκλημένους στοὺς βασιλικοὺς γάμους ἦλθε τελείως πρόχειρα ντυμένος. Χωρὶς νὰ φροντίση ὁ ἀμελής γιὰ τὴν εὐπρεπῆ του ἀμφίεση, ποὺ θὰ ταίριαζε στὴν περίσταση, κατέφθασε τελείως πρόχειρα ντυμένος. Τοῦτο τὸ θέαμα τοῦ ἀτημέλητου προσκεκλημένου ἐξόργισε ἀφάνταστα τὸν βασιλέα πατέρα τοῦ νυμφίου, σὲ σημεῖο μάλιστα νὰ διατάξη τοὺς δούλους του νὰ τὸν δέσουν χειροπόδαρα καὶ νὰ τὸν πετάξουν στὴ σκοτεινότερη φυλακή.

Καὶ αὐτὸ τὸ σημεῖο τῆς παραβολῆς μας, τό ὁποῖο μᾶς τρομάζει καὶ μᾶς φοβίζει, μαρτυρεῖ, ὅτι πόσο πρέπει νὰ προσέχουν οἱ καλοί μας γονεῖς, ὅταν τελοῦν τοὺς γάμους τῶν παιδιῶν των. Δηλαδὴ νὰ μὴ λησμονοῦν, ὅτι ὁ γάμος πρέπει νὰ εἶναι ὄντως χριστιανικός, ὄχι μόνο μὲ τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, ὅταν θὰ γιορτασθῆ τὸ ἐξαιρετικὸ αὐτὸ καὶ εὐτυχὲς γεγονός.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἦσαν ἄγρυπνοι φρουροὶ τῶν χριστιανικῶν ἠθῶν, καὶ μάλιστα ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, μὲ θλίψη ἀναφέρουν πολλὰ ἄτοπα, ποὺ δυστυχῶς συνέβαιναν στὰ γαμήλια τραπέζια ἀκόμη καὶ χριστιανῶν. Καὶ μὲ ὅλη τὴν ἀγάπη τους γιὰ τοὺς χριστιανοὺς των συνιστοῦσαν στοὺς πατέρες ἰδίως, νὰ μὴν ὑποκύπτουν σὲ κοσμικὲς συνήθειες προκειμένου νὰ γιορτάσουν τὸν γάμο τοῦ παιδιοῦ των. Ἀντὶ νὰ καλοῦν μουσικὰ συγκροτήματα, χορευτὲς καὶ χορεύτριες καὶ λοιποὺς διασκεδαστές, καὶ νὰ δημιουργοῦν κάποτε ἐλάχιστα χριστιανικὴ ἀτμόσφαιρα, νὰ ζητοῦν τὴ συνδρομὴ τῶν ποιμένων τῆς ἐκκλησίας καὶ μὲ πολλὴ σεμνότητα νὰ διοργανώνουν τὴν γαμήλια ἑορτή.

Γιατί νὰ μὴν προσέξουν καὶ οἱ χριστιανοὶ γονεῖς τὸ κεφάλαιο αὐτό, ὅταν τὰ παιδιὰ τους ἀποφασίσουν νὰ παντρευθοῦν; Γιατί νὰ μὴν σκέπτωνται περισσότερο ὡς χριστιανοὶ παρὰ ὡς κοσμικοὶ ἄνθρωποι, ὅταν τοὺς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ φθάνουν σὲ τέτοια εὐχάριστα γεγονότα μὲ τὰ παιδιά τους;

Εἶναι ὀρθό, γιὰ παράδειγμα, νὰ προτιμοῦν νὰ τελέσουν τὸ γάμο ἡμέρα Σάββατο καὶ νὰ διασκεδάζουν ξημερώνοντας ἡμέρα Κυριακή, τὴν ὥρα ποῦ χτυποῦν οἱ καμπάνες καλώντας τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς στὴ Λατρεία τοῦ Θεοῦ;

Ἤ τὸ χειρότερο, ἀκόμη καὶ ἡμέρα Παρασκευὴ νὰ προτιμοῦν νὰ γίνη τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, διότι ἔτσι διευκολύνονται,- ἄκουσον,ἄκουσον!- ὅσον ἀφορᾶ τὸ κέντρον διασκεδάσεων, ὅπου θά ἑτοιμασθῆ τὸ γαμήλιο τραπέζι; Ἡμέρα Παρασκευὴ νὰ καταλύουν ἀσυλλόγιστα, χωρίς φόβο Θεοῦ, τὴν πιὸ ἀρχαία νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ περιμένουν κατόπιν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸ νέο ἀνδρόγυνο;

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, ἡ σημερινὴ εὐαγγελική μας περικοπή,μὲ τοὺς γάμους τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλέως, ὡδήγησε τὴ σκέψη μας στὸ θέμα τῆς χριστιανικῆς τελέσεως τοῦ γάμου, καί μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὸν ναό. Τό θέμα δὲν εἶναι παρωνυχίδα. Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὡς πιστοί ἄνθρωποι, ὅτι ἡ εὐτυχία τῶν νεονύμφων ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὴν εὐλογία καὶ τὴν στήριξη τοῦ Θεοῦ μας. Αὐτή δέ ἡ πολυτίμητη εὐλογία καὶ θεία στήριξη δὲν ἔρχονται, ὅταν προσβάλλωνται ἀδιάφορα οἱ Νόμοι Του καὶ τὰ ἤθη τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρόσχωμεν, λοιπόν. Γένοιτο!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Οι εορτασμοί για την Εθνική Παλιγγενεσία στη Λάρισα

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ανήμερα...

Ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Ι.Μ. Παραμυθίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της πόλεως Ηγουμενίτσας η εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου...

Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου στήν Ναύπακτο

Στήν Ναύπακτο ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶχε ὡς κέντρο τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου,...

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάσθηκε η Θεομητορική Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, σε ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ο...

Λαμπρός ο Εορτασμός της Εθνικής Επετείου στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν σήμερα στην Καλαμάτα ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου. Στην επίσημη Δοξολογία, η οποία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό...

Η 25η Μαρτίου στη Μητρόπολη Ταμασού

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού η μεγάλη δεσποτική και θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και η 202η επέτειος της...

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Η μεγάλη εθνικοθρησκευτική εορτή της «Πίστεως και της Ελευθερίας» ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, εορτάσθηκε με την δέουσα λαμπρότητα...

Λαμπρός εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάστηκε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο ομώνυμος...

Εορτασμός 25ης Μαρτίου στην Μητρόπολη Άρτης

Tο Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας Άρτης, ελειτούργησε και εκήρυξε τον Θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος...

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Παλίγγενεσιας στήν Καστοριά

Λαμπρά ἑορτάστηκε ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου  καί ἡ Εθνική μας Παλιγγενεσία τοῦ 1821 στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας. Ἐπίκεντρο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἀπετέλεσε ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως...

Οι δύο μεγάλες εορτές

Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θ. Ιεροκήρυκος Ι Μ Κασσανδρείας Ἡ εορτή της 25ης  Μαρτίου, έχει διπλή σημασία, γιὰ μας τοὺς Έλληνες. Είναι θρησκευτική καὶ εθνική...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας

Στην καθέδρα της Ηρωοτόκου Ρούμελης, την όμορφη πόλη της Λαμίας και στον ιστορικό Ιερό και πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέσθηκε απόψε ο...

Παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ανέγνωσε την Δ΄...

Πανηγυρικός Εσπερινός και χειροθεσία Πνευματικού στην Παρηγορήτισσα Άρτης

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε...

Η Δ’ στάση των Χαιρετισμών στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχερά

Με κατάνυξη τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής, 24 Μαρτίου 2023, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των...