Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Μητροπολιτικό ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας με την ευκαιρία του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλεως.

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος και ακολούθως την επίσημη Δοξολογία για την επέτειο των Ελευθερίων. Ακολούθηση επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐ­αγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί συνεκδήμου τοῦ πρωτοκο­ρυ­φαίου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυ­τοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας.

Μαζί μέ τόν ἀπόστολο καί εὐ­αγ­γελιστή ὅμως Λου­κᾶ, ὁ ὁποῖος κήρυξε τό χαρ­­­μόσυνο μήνυμα τῆς ἐλευ­θε­ρίας ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρ­­τίας, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ Χριστός, καί ἀγωνίσθηκε γιά νά γίνουν ὅσο τό δυνατόν περισσό­τε­ροι ἄνθρωποι μέτοχοι αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας, ἡ πόλη μας τιμᾶ σή­με­ρα τούς ἡρωικούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν καί θυσιά­σθη­­καν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀλεξανδρείας ἀλλά καί τῆς Μακε­δονίας, τιμᾶ αὐτούς πού ἦρθαν ἐδῶ, στίς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 γιά νά φέρουν τό χαρμόσυνο μή­νυμα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τά δεσμά τοῦ ἀλλοθρήσκου δυνάστου, ἀπό τόν μακραίωνα τουρκικό ζυγό.

Τιμοῦμε ὅμως σήμερα καί κά­ποι­ες ἄλλες ἡρωικές μορφές, τούς πρωτεργάτες τῆς ἐλευθερίας μας, ἐκείνους πού λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 1912, ἔφθασαν στόν τόπο μας, ἔφθασαν στό Ρουμ­λούκι, ἔφθασαν στή Μα­κε­­­δονία ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἑλλά­δα, καί ἕνωσαν τίς δυνάμεις τους μέ τούς πατέρες μας ἐνάντια ὄχι μόνο στούς Τούρ­κους κατακτητές, ἀλλά καί στούς Βουλγάρους, πού ἐπεδίωκαν μέ τήν προπαγάνδα καί μέ τή βία νά ὑφαρπάξουν καί νά οἰκειοποιη­θοῦν τή Μακεδο­νία μας. Τιμοῦμε τούς ἀγωνιστές τοῦ Μα­κεδονικοῦ ἀγῶνος, καί ἐκεί­νους πού πολέμησαν μέ τά ὅπλα, ἀλλά καί ὅσους μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους τούς συμπαραστά­θη­καν, κλη­ρι­κούς καί λαϊκούς, ἐπι­σκόπους καί ἁπλούς ἱερεῖς, μο­ναχούς, δα­σκά­λους καί δασκάλες, καί ἀνή­λι­κα ἀκόμη παιδιά.

Οἱ ἥρωες τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶ­νος, ὅπου καί ὅπως καί ἄν ἀγω­νί­σθηκαν, ἔσπειραν μέ τήν τόλμη καί τή γενναιότητά τους τόν σπό­ρο τῆς ἐλευθερίας, τόν ὁποῖο πό­τισαν μέ τό αἷμα τους.

Χρειάστηκε νά περάσουν ὀκτώ χρό­νια γιά νά φυτρώσει ὁ σπόρος καί νά μεγα­λώσει. Χρειάστηκαν οἱ θυσίες καί τά αἵματα πολλῶν ἀκό­μη ἡρωικῶν στρατιωτῶν πού ἀγω­­νίσθηκαν μέ θάρρος καί χωρίς νά ὑπολογίζουν τόν κίνδυνο, ἀλ­λά ἔχοντας πάντοτε τόν νοῦ τους προσηλωμένο στόν στόχο τους, πού δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τό νά ἐλευθερώσουν τή Μα­κεδονία, γιά νά ἔρθει ἐπι­τέλους ἡ μεγάλη ἡμέ­ρα, τήν ὁποία αἰῶνες περίμε­ναν οἱ πατέ­ρες μας, γιά νά ἀπαλλα­γοῦν ἐπιτέλους ἀπό τή σκλαβιά, ἀπό τόν τρόμο καί τόν φόβο, ἀπό τήν καταπίεση καί τή βία.

Καί σήμερα τιμοῦμε τούς ἥρωες τῶν Βαλκανικῶν πολέμων μαζί μέ τούς ἀγωνιστές τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος, γιατί τούς ὀφείλουμε ἐξί­σου τήν ἐλευθερία μας, γιατί ἀξί­ζουν ἐξίσου τήν τιμή καί τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας, γιατί ἔδειξαν μέ τόν ἀγώνα καί τή θυσία τους ὅτι ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα καί τήν ἐλευθερία εἶναι τό ὕψιστο συναί­σθημα τοῦ ἀνθρώπου καί συγχρό­νως ἡ ἰσχυρότερη κινητήριος δύ­να­μη γιά ὅποιον δέν φοβᾶται νά τολμᾶ καί νά διακινδυνεύει καί τή ζωή του γιά τόν τόπο του καί τό κοινό καλό.

Ἔδειξαν ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τήν πα­τρίδα καί τήν ἐλευθερία δέν ἐπη­ρεάζεται οὔτε ἀπό τήν ἡλικία οὔτε ἀπό τό φύλο οὔτε ἀπό τήν καταγωγή καί τή μόρφωση, ἀλλά μόνο ἀπό τή θέληση καί τή δύνα­μη τῆς ψυχῆς.

Καί ὅποιος τολμᾶ νά μήν ὑπο­λο­γίζει τόν ἑαυτό του, αὐτός κερ­δί­ζει σέ κάθε σύγκρουση, σέ κάθε πόλε­μο, σέ κάθε μάχη, καί ἀξίζει ἀναμ­φίβολα τόν σεβασμό καί τήν τιμή μας. Ἀξίζει νά εἶναι πρότυπο ἡρωι­σμοῦ καί γενναιό­τητος καί ἀγάπης γιά τήν πατρίδα, ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς, γιά ὅλους μας, καί γιά τούς μικρο­τέρους καί γιά τούς μεγαλυτέρους, γιατί ἡ πα­τρίδα μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ὅλους μας, ἀλλά καί ἐμεῖς ἔχουμε ἀνά­γκη ἀπό τήν πατρίδα μας. Γιατί στήν ἔννοια τῆς πατρί­δος καί τῆς ἀγάπης γι᾽ αὐτήν συμ­πυ­κνώνεται ὁλό­κληρη ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας. Συμπυκνώνονται ἡ ἐλευθερία καί οἱ θυσίες τῶν πατέ­ρων μας γι᾽ αὐτήν. Συμπυ­κνώ­νο­νται οἱ ἀξίες καί οἱ παρα­δόσεις τοῦ Γένους μας. Συμπυ­κνώ­νονται ἡ γλώσσα καί ὁ πολιτισμός μας, ὄχι ἡ μακεδονική γλώσσα, ἡ γλώσσα ἡ ἑλληνική, ἡ πίστη μας στόν Χριστό καί ἡ ἐμπι­στοσύνη μας στήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο, τήν Ὑπέρ­μαχο Στρατηγό μας. Συμπυ­κνώ­νεται τό μεγαλεῖο τοῦ λαοῦ μας καί τοῦ Ἔθνους μας, γιατί σέ χρόνια δύσκολα στάθηκε ὄρθιο καί ἀγω­νίσθηκε, ἄν καί μι­κρό ἀπέ­ναντι στούς μεγάλους καί ἰσχυ­ρούς, καί δικαιώθηκε.

Τό παράδειγμα τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶ­νος καί τῆς ἀπε­λευθερώσεως τῆς πόλεώς μας ἀπό τόν τουρ­κι­κό ζυγό πού τιμοῦμε σήμερα, ἄς ἀποτελεῖ καί γιά μᾶς στήν κρίσιμη αὐτή καμπή τῆς ἱστο­­­­ρίας ἀλλά καί πάντοτε πηγή ἐμπνεύσεως καί δυνάμεως, γιά νά ἀναδεικνυόμεθα μέ τή στάση μας ἀπέναντι στήν πατρίδα μας καί στό κοινωνικό σύνολο ἀντάξιοι τῆς θυσίας καί τῆς προσφο­ρᾶς τῶν πατέρων μας, ἀντάξιοι τῆς ἐλευ­θε­ρίας πού μᾶς χάρισαν, ἀντάξιοι τῆς τιμῆς νά εἴμαστε ἀπόγονοί τους, ἀπόγονοι ἡρώων ἀλλά καί μαρτύ­ρων.»

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μέγας Αθανάσιος: Ο Στύλος της Ορθοδοξίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ελάχιστοι άνθρωποι αξιώθηκαν να λάβουν τον τίτλο του «Μεγάλου» στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι αυτό προϋποθέτει να υπάρξει κάποιος...

Συναξάρι 18ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. ῾Ο Μέγας Ἀθανάσιος ἐγεννήθηκε κατά...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Σύρου

Τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων υγειονομικής προστασίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Nαό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιακή ένωση θεραπεύει την κοινωνική απομόνωση και την σωματική αποστασιοποίηση»

Πολλά μηνύματα με αναγωγές στην σύγχρονη πραγματικότητα  απέστειλε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ερμηνεύοντας...

«Μνημονεύετε Ψαρά και Μεσολόγγι!»

Με μια συμβολική κίνηση, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ σηματοδότησε σήμερα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την...

«Ο Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία μας σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες»

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ανακοινώνονται τα ακόλουθα: «Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος...

Στον Πανηγυρίζοντα Ναό του Αγιου Αντωνίου Αγιάς ο Μητροπολίτης Δημητριάδος

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό  Ναό του Αγίου  Αντωνίου  Αγιάς λειτούργησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ημέρα κατά την οποία  η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των Αγίων...

Τον πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο πανηγύρισε η Βέροια

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε στη Βέροια ο πολιούχος της πόλεως, Όσιος Αντώνιος ο νέος. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού...

Η Ισχύουσα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Ναών και Μονών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021)

Πρός τήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν καί τίς Ἱ­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος Θέμα: «Περί τῆς λει­τουρ­γί­ας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου...

Μέγας Αντώνιος: Ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού

Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή Μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων...

«Τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται»

Υπάρχουν στιγμές που προσπαθεί κανείς να αποτιμήσει και να περιγράψει συναισθήματα και αξίες, αλλά αδυνατεί η γλώσσα και τρέμει το χέρι. Και τούτο διότι,...

Γεώργιος ο Νεομάρτυρας: Πνευματικός καθρέπτης στα Ιωάννινα

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα Kαί πάλιν ἐφέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εὐκλεής πόλη τῶν Ἰωαννίνων, λάμπουσα ἀπό χαρά καί καυχόμενη, γιορτάζει τόν...

Πανηγυρικός Εσπερινός του πολιούχου της Βεροίας Οσίου Αντωνίου του Νέου

Το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εορτάζει και πανηγυρίζει τον προστάτη και πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της...

Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Μέγας Ἀντώνιος ἐγεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ....

40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλεξίου

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως τελέσθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 το πρωί η Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της...