Την Τετάρτη 19 Αυγούστου το μεσημέρι, ημέρα κατά την οποία η ηρωική πόλη της Ναούσης εορτάζει τον πολιούχο της Όσιο Θεοφάνη τον θαυματουργό, πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια του ανακαινισμένου Επισκοπείου Ναούσης και του Εικονοφυλακείου.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, Γρεβενών κ. Δαβίδ, του Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Ο Επισκοπικός οίκος της Ναούσης δωρήθηκε το 1880 από την οικογένεια Μανωλούση στην Ιερά Μητρόπολη και με πρωτοβουλία και μέριμνα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ανακαινίσθηκε εκ βάθρων. Στο ισόγειο δημιουργήθηκε εικονοφυλάκειο που φιλοξενεί συλλογή μεταβυζαντινών εικόνων και αντικειμένων από Ιερούς Ναούς της Ναούσης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Κατ᾽ ἀρχήν θά ἤθελα νά εὐχα­ρι­στήσω ἀπό καρδίας ὅλους σας, τούς Σεβασμιωτάτους ἀδελφούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἀλλά καί τίς ἀρχές τῆς πόλεως καί τῆς περιφε­ρείας μας, οἱ ὁποῖοι τιμᾶτε κατά τή σημερινή ἑόρτιο γιά τήν πόλη τῆς Ναούσης ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Θεοφάνους καί τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐπισκοπείου.

Ἴσως κάποιοι βέβαια διερωτῶ­νται αὐτή τήν ὥρα, πῶς μετά ἀπό τόσα χρόνια γίνονται σήμερα τά ἐγκαίνια καί γιατί περίμενα μία εἰκοσιπενταετία γιά τό ἔργο αὐτό.

Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς ἀποκαλύ­ψω τόν λόγο.

Ὅπως εἶπα καί χθές κατά τόν Ἑσπερινό, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐλεύ­σεώς μου στήν Ἱερά Μητρό­πο­λη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπα­νίας εἶχα ἕνα ὅραμα, εἶχα ἕνα ὄνειρο. Καί αὐτό δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τήν ἀνέγερση ἑνός ναοῦ ἀφιερωμένου στόν πολιοῦχο μας ὅσιο Θεοφάνη, ἀλλά καί τή δημιουρ­γία κάτω ἀπό τόν ναό αὐτό ἑνός Κειμηλιαρχείου, δηλα­δή ἑνός χώρου στόν ὁποῖο θά συγκεντρώναμε κάθε ἐκκλησια­στι­κό ἀντικείμενο, ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης, γιά νά μποροῦμε νά μιλοῦμε γιά τήν ἱστορία της. Δυστυχῶς δέν εὐοδώθηκε ἡ προσπάθειά μου.

Ἐπιθυμοῦσα νά γίνει πρῶτα ὁ ναός καί μετά τό Ἐπισκοπεῖο. Ἀλλά, παρά τίς σύντονες προσπά­θειές μου ὅλα αὐτά τά εἰκοσιπέντε χρόνια, δέν βρέθηκε τό κατάλ­ληλο οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Θεοφάνους. Βρέθηκε ὅμως ὁ κατάλληλος ἄνθρω­πος, μέ τόν ὁποῖο συνεργα­σθήκαμε ἄριστα γιά τή δημιουργία τοῦ πολυχώρου στό Μητροπο­λιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Πα­ντά­νασσα» καί στόν ὁποῖο ἀποφα­σί­σαμε νά ἀναθέσουμε τήν ἀνα­καί­νιση τοῦ παλαιοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Ναούσης, αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ οἰκήματος, ἀλλά καί τή διαμόρ­φωση στό κτίριο αὐτό καταλλή­λου χώρου γιά τή δημιουργία τοῦ Κειμηλιαρχείου.

Ὁ πολιτικός μηχανικός καί ἄρι­στος συνεργάτης μας πού ἀνέλαβε τό ἔργο εἶναι ὁ κ. Ἰωάννης Παρθε­νόπουλος, τόν ὁποῖο καί εὐχαρι­στῶ θερμότατα.

Αὐτό, λοιπόν, τό ἀνακαινισμένο κτίριο, πού θά ἔχει πλέον διπλῆ χρήση καί τό ὁποῖο ὁλοκληρώ­θη­κε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ἐγκαινιάζουμε σήμερα.

Γι᾽ αὐτό καί θά ἤθελα νά εὐχα­ρι­στήσω πρωτίστως ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο πραγ­μα­τοποιήθηκε σέ μία δύσκολη περίοδο, καί λόγω τῆς οἰκονομι­κῆς κρίσεως ἀλλά καί λόγω τῆς πανδημίας τό τελευταῖο διάστημα: τόν πολιτικό μηχανικό κ. Ἰωάννη Παρθενόπουλο, τόν ὁποῖο καί προ­ανέφερα, τόν ἀρχιτέκτονα μηχα­νι­κό κ. Στέργιο Βολιώτη καί τόν κ. Ἀλέξανδρο Καραμανλίδη, ὁ ὁποῖ­ος εἶχε τήν εὐθύνη τῶν ἠλε­κτρολογικῶν, ἀλλά καί ὅλους τούς πατέρες οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν ἐνδιαφέρον γιά τό ἔργο, μέ πρῶτο τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ναού­σης, τόν π. Ἰωακείμ Δεσπότη.

Γνωρίζοντας τίς συνέπειες τῆς κρίσεως καί γιά τούς ναούς μας, δέν θέλησα νά ἐπιβαρύνω κανέ­ναν ἀπό τούς ναούς τῆς Ναούσης μέ τή δαπάνη τῆς ἀνακαινίσεως. Τά ἔξοδα γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ κτιρίου ἐξωτερικά καλύφθηκαν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τήν Ἱερά Μητρό­πολη, ἐνῶ ἡ ἐσωτερική ὀργάνωση καί ὁ ἐξοπλισμός τοῦ κτιρίου ἔγινε μέ τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Μέρος τῶν εἰκόνων πού ἐκτί­θενται στό Κειμηλιαρχεῖο προέρ­χο­νται ἀπό τόν Μητροπολιτικό ναό τῆς Ναούσης, γι᾽ αὐτό καί εὐχαριστῶ τόν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ π. Ἰωακείμ Δεσπότη, μερικές εἰκόνες προέρχονται ἀπό τόν ναό τῆς Παναγίας, γιά τίς ὁποῖες εὐ­χαριστῶ τόν προϊστάμενο π. Ἀρσέ­νιο Χαλδαιόπουλο, ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, προέρχονται κάποιες εἰκόνες ὅπως καί κάποια ἀντικείμενα τά ὁποῖα ἐκτίθενται στίς προθῆκες, καί εὐχαριστῶ γι᾽ αὐτά τόν προϊστάμενο τοῦ ναοῦ π. Παῦλο Παπαδόπουλου, ἐνῶ οἱ ὑπό­­λοιπες εἰκόνες προέρχονται ἀπό τή συλλογή τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­­πόλεως.

Ὅλες αὐτές συντηρήθηκαν πρόσφατα γιά τόν σκοπό αὐτό ἀπό τόν συντηρητή κ. Ἰάκωβο Σαρίο­γλου, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν ἐξαιρετική συνερ­γασία καί τήν ἐπιμελημένη ἐργα­σία πού ἐπιτέλεσε.

Τό ἔργο αὐτό ἔγινε ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό ἀγάπη πρός τήν πόλη τῆς Ναούσης καί μέ τή διάθεση νά τιμηθεῖ ἡ ἡρωική καί μαρτυρική αὐτή πόλη, ἡ ὁποία προσέφερε τόσους ἁγίους νεομάρ­τυρες καί τόσους ἥρωες στήν πα­τρίδα μας καί τήν Ἐκκλησία μας. Καί ἐπειδή τό διάστημα αὐτό δημι­ουργεῖται στή Βέροια καί δή στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ μέ τή συνεργασία τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἠμαθίας καί τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἕνα Κει­μη­λιαρχεῖο, τό ὁποῖο σύμφωνα μέ τήν Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων θά εἶναι ἕνα ἀπό τά καλύτερα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά­δος, θέλησα, ἔστω καί μέ αὐτό τόν τρόπο, νά ἐκπληρώσω τό ὅραμα καί τήν ταπεινή μου ἐπιθυ­μία γιά τή Νάουσα, γιά νά ἔχει καί ἡ πόλη αὐτή, ἔστω καί ἕνα μικρό Κειμηλιαρχεῖο ἀντάξιο τῆς ἱστο­ρίας της, αὐτό πού ἐγκαινιά­ζουμε σήμερα

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους θερμά γιά τήν τιμητική παρουσία σας καί τήν ὑπομονή σας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...

Κατηγορείται γιατί σταμάτησε τους Τούρκους στον Έβρο!!!…Τι άλλο θα ακούσουμε;

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας τονίζει ότι για το περιστατικό με τον κτηνοτρόφο «η...

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Με ελπίδα και αισιοδοξία, ξεκίνησε η νέα χρονιά στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Τοπικής μας Εκκλησίας. Χθες, τελέστηκε ο ανεπίσημος Αγιασμός από τον Πρωτοσύγκελλο...

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Την παραμονή της εορτής το...

Zάεφ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχες για εμάς» – η εξαπάτηση του Ελληνικού λαού από τους «Μακεδονομάχους»!

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το...

Ερωτήματα σχετικά με την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Συχνά στο δημόσιο βίο κατατίθεται η πρόταση - αίτημα οι θέσεις – απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο...

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας

Τήν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βερονίκης, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.   Ἡ κατά κόσμον...