«Κατέπαυσεν Ἰακὼβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ

καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην, ἐξέλιπε

καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.» (Γεν. ΜΘ΄ 33)

Κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου, τόσον ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία αὐτοῦ καί ἡ ταφή ἐτελέσθησαν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ Σάμῳ τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

Τήν πρωϊαν τῆς Τετάρτης 11ης Ἰανουαρίου 2023 καί περί ὥραν 10ην ἔλαβε χώρα ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Σάμου, μεταφερθέντος δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἀεροσκάφους τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας C 27, τῇ συνοδείᾳ Κληρικῶν καί Λαϊκῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί Ἀθηνῶν.

Ἀκολούθως  καί ἐν πομπῇ τό σκήνωμα μετεφέρθη καί ἀπετέθη εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χώρας, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ Ἐνοριακός Ναός τοῦ Μακαριστοῦ Πατριάρχου, ὡς γεννηθέντος καί ἀνδρωθέντος ἐν Χώρᾳ Σάμου, ὅπου ἐτέθη εἰς λαϊκόν προσκύνημα, τῶν Ἱερέων ἀναγνωσάντων τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον  κατά τό ἔθος πρός τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας.

Περί τήν 12ην μεσημβρινήν ἐν Ἐκκλησίᾳ πληθούσῃ ἐτελέσθη ἡ ἐξόδιος ἱερά Ἀκολουθία ὑπέρ αἰωνίας μνήμης καί μακαρίας ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρός Κύριον μεταστάντος Πατριάρχου κυροῦ Εἰρηναίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακοῦ, ἐκπροσώπου τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουϊνέας κ.κ. Γεωργίου, ἐκπροσώπου τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ἐκπροσώπου τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κάι πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐξ Ἀθηνῶν προσελθόντων Κληρικῶν, ἐν οἷς ὁ ἐν Ἀθήναις Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμ. π. Ραφαήλ καί ὁ Γεν. Διευθυντής τῆς ΕΚΥΟ Ἀρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης, ὡς καί πλειάδος Σαμίων Ἱερέων καί Διακόνων, πλαισιούμενοι ὑπό Χοροῦ Σαμίων Ἱερέων καί Ἱεροψαλτῶν.

Παρέστησαν ὁ Ταξίαρχος καί Διοκητής τῆς 79 ΑΔΤΕ, ὁ Βουλευτής τοῦ Νομοῦ, ὁ Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Σάμου, οἱ Δήμαρχοι Ἀνατ. καί Δυτ. Σάμου μετά τῶν Ἀντιδημάρχων, ἡ πρόεδρος τοῦ Δ/Δ Χώρας καί τό Δ.Σ. τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σάμου καί πλῆθος Λαοῦ, ἀποτίοντες τόν νενομισμένον φόρον τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης εἰς τόν συμπατριώτην ἐκδημήσαντα Πατριάρχην.

Πρό τοῦ τέλους τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας ἐπικηδείους λόγους ἐξεφώνησαν τόσον ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ.κ. Κυριακός, ὅσον καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ.κ. Εὐσέβιος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουϊνέας κ.κ. Γεώργιος μετέφερε τίς ἔνθερμες συλλυπητήριες εὐχές τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου. Ὁ Ἐντιμώτατος κ.κ Γεώργιος Στᾶντζος Δήμαρχος Ἀνατ. Σάμου ἀνέγνωσε τό Ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐνῶ ἐκ μέρους τῶν κατοίκων τῆς Χώρας ἀπεχαιρέτισε τόν ἐκλιπόντα Πατριάρχην ἡ δις Δέσποινα Μαλαγάρη, Πρόεδρος τοῦ Δ/Δ Χώρας Σάμου.

Ἀκολούθως καί μετά τόν τελευταῖον ἀσπασμόν τῆς χειρός τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράχου, τό ἱερόν αὐτοῦ σκήνωμα μετέβη ἐν πομπῇ, τῇ συνοδείᾳ στρατιωτικοῦ ἀγήματος καί τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Στρατοῦ εἰς τήν Ἱεράν ΜΟνήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, «τό Μοναστήρι τῶν παιδικῶν καί ἐφηβικῶν του χρόνων» ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μαςκ.κ. Εὐσέβιος στήν ἐπικήδεια ὁμιλία του, ὅπου ἐτελέσθη ἡ ταφή τοῦ Αἐιμνήστου Πατριάρχου, ὡς ἡ τελευταία ἐπί γῆς πράξη τῆς ζωῆς Του.

Κατά τά εἰωθότα δέ παρετέθη «μακαρία», ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκδημήσαντος Πατριάρχου εἰς τά δύο καφενεῖα τῆς Χώρας καί ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημον γεῦμα εἰς τούς ἐξ Ἀθηνῶν καί Ἱεροσολύμων ἐλθόντας διά τήν κηδείαν καί τήν ταφήν αὐτοῦ.

Κατακλείοντες τήν παροῦσα ἐνημέρωση, δημοσιεύομεν κατ’ ἐπιλογήν τμήματα τοῦ ἐπικηδείου λόγου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, προσευχόμενοι ἐν ταὐτῷ διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ειρηναίου ἐν Χώρᾳ Ζώντων καί ἐν Σκηναῖς Δικαίων.

«…Διατρέχοντες ἐν συντόμῳ τήν ὅλην του βιοτήν θά μπορούσαμε νά εἴπωμεν ὅτι ὑπῆρξε προσηλωμένος εἰς τίς ἀρχές καί τά ἑλληνορθόδοξα ἰδεώδη τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας. Ἐργάσθηκε φιλοπόνως ἔργοις καί λόγοις διά τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν τήν Ὁποίαν διῃκόνησε μεθ’ ἱεροῦ ζήλου, συνεπείας ὑποδειγματικῆς, θαυμαστῆς μακροθυμίας, ἀκαταβλήτου ὑπομονῆς καί παραδοσιακῆς ἑλληνορθόδοξης ἀρχοντιᾶς. Ὑπῆρξε πάντοτε εὐγενής καί εὐπροσήγορος, εὐχερῶς διακρινόμενος διά τήν εὐρυμάθειαν καί τήν καλοδύνην του, καταδεκτικός καί φιλόξενος καί συνελόντι εἰπεῖν ἠνάλωσεν ἑαυτόν εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου, διακονῶν μέχρις ἐσχάτων τήν Ἐκκλησίαν, ὡς σῶμα Χριστοῦ καί ἀναδεχόμενος ἀγογγύστως τόν σταυρόν, ὅν ὁ Κύριος ἐπέτρεπε νά σηκώνει ἑκάστοτε. Ἀφορμήθη ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Διηκόνησε εἰς τούς Ἁγίους τόπους, ὑπό τήν σκέπην τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ. Ἐβίωσε τό σταυρικόν φρόνημα. Καί ἀναπαυθείς  ἐν Κυρίῳ εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν ἐπιστρέφει….

… Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα καί μακαριστέ Πατριάρχα, ἠγαπημένε ἐν Κυρίῳ Ἀδελφέ καί Συμπατριῶτα,

Λαβών εὐχαρίστως τήν μεγίστην τιμήν καί εὐλογίαν ἵνα ἐκπροσωπήσω τήν Α.Μ., τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ὁποίων τήν στοργήν καί ἔμπρακτον ἀγάπην ἀπῃύλασες κατά τά τελευταία τέσσαρα ἔτη τῆς δοκιμασίας τῆς ὑγείας σου,  μεταφέρω τήν μύχιον εὐχήν Τους εἰς τήν ἐξόδιον ὑπέρ τῆς Μακαριότητός Σου τελουμένην ἀκολουθίαν ταύτην, ἐν τῇ πεφιλημένῃ γενετείρᾳ, ὅπως Κύριος ὁ Θεός τάξῃ τήν μακαρίαν Σου ψυχήν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Ζώντων, ἐν σκηναῖς Ἁγίων καί Δικαίων, τό δέ πολύαθλον σῶμα σου ἀναπαύσῃ ἀπό τῶν κόπων καί τῶν πόνων, ἐκ τῶν πολλῶν καί ποικίλων ἀγώνων καί δοκιμασιῶν τῆς ὀγδοντατετράχρονης ζωῆς καί διακονίας Σου εἰς τό Σῶμα του Χριστοῦ, ἀνταποδίδων σοί πολλαπλασίως ἀνθ’ ᾦν προσήνεγκας τῇ Ἐκκλησίᾳ καί τῇ Πατρίδι, ὡς πολλά ὑπέρ αὐτῶν μογήσαντι…»

Εἰρηναίου

τοῦ Θειοτάτου τέ καί Μακαριωτάτου Πατριάρχου

Αἰωνία ἡ μνήμη!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Σε αγαπώ περισσότερο, γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό»

 «Σε αγαπώ περισσότερο γιατί σηκώνεις αυτόν τον Σταυρό». Με αυτά τα λόγια και με βουρκωμένα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών απευθύνθηκε στον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ζητώ παντού την ενότητα, ζητώ να ζούμε το Άγιο Πνεύμα»

  Με μία λαμπρή και πανηγυρική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα είκοσι πέντε χρόνια Θεοφιλούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου...

«Αυτός που πραγματικά διψά, αρκείται και σε μία μόνο σταγόνα αγάπης του Χριστού»

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φραντζή Λαμίας ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.           Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως,...

25 χρόνια Αρχιερατείας Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου

Διπλή χαρά μάς σύναξε απόψε στη σεμνή τούτη εκδήλωση. Η ονομαστική σας εορτή, αφ΄ενός, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, αλλά και η χρονική συγκυρία της, καθώς...

Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Βοιωτίας Διαχρονικά

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου Έρευνας και...

Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου λειτούργησε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τον Προιστάμενο...

Τό Σαββατοκύριακο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας στήν Ι.Μ. Κλεισούρας καί στό Χιλιόδενδρο

Τό Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ.Καλλίνικος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, τήν Ἱερά...

Είη Αυτού η μνήμη αιωνία!

Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, τιμώντας την μνήμη του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου του...

Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή τῆς Χαναναίας ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό...
video

«Life coaching» από τον Ιερό Χρυσόστομο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το βράδυ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων...

Με επιτυχία η εορτή των γραμμάτων της Ι.Μ. στη Νάουσα

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νάουσα πραγματοποιήθηκε η Εορτή των Γραμμάτων της Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και...

Ο Καππαδόκης άγιος που τιμάται στον Έβρο

Ο άγιος Δημήτριος ο εκ Μιστίου της Νίγδης της Καππαδοκίας έζησε βίο οσιακό και ανεδείχθη κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν...

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου στο Ελαιοχώρι Παγγαίου

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος εισηγητής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης

Το τριήμερο 27-29 Ιανουαρίου 2023, στο αμφιθέατρο του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησε το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η χαρά του Υπουργού είναι χαρά για όλους μας»

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από Αμπλιανίτες επιστήμονες προς τιμήν του Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Χρήστο Σταϊκούρα, παραβρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...